Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 168.73 Kb.
НазваРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Дата05.11.2012
Розмір168.73 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „СВОБОДА ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

Обсяг год.

К-ть кредитів

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

V

IX

108

3

24

-

10

74

-

-

-

9

-

Заочна

V

ІХ

108

3

8

-

2

98

-

-

-

9

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена асистентом О. П. Донченко


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30”серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


МЕТА І ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ

СВОБОДА ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА”


Для набуття правом нових якостей, властивих демократичній, соціальній державі, стає необхідним формулювання концепції, яка б в якості базової категорії у визначенні поняття права розглядала свободу. Адже саме свобода відіграє провідну роль у визначенні специфічної природи людини, яка із своїми правами і законними інтересами проголошена в Україні найвищою цінністю, найголовнішою метою діяльності держави.

Свобода має фундаментальне значення у визначенні індивіда як мислячого та самостійно діючого суб’єкта, наділеного можливістю вибору у відповідності зі своєю волею, цілями та інтересами. У зв’язку з цим свобода індивіда і суспільства в цілому, яка є критерієм прогресу цивілізацій, повинна тепер, в період формування персоналістичного права (права людини і права для людини), стати також критерієм і методологічним орієнтиром правотворчої і правозастосовної діяльності.

Розкриття природи права засобом категорії „свобода” потрібне саме зараз, коли ще досить розповсюдженою є думка про несумісність права і свободи в силу їх ніби протилежності. Це обумовлено, з одного боку, підходом, згідно якого, законодавство за своєю суттю є системою нормативних актів, які обмежують свободу. З іншого боку, існуючий плюралізм концепцій про „першопричину” права створює ситуацію, в якій співвідношення права і свободи, особливо визначальна роль останньої, затьмарюється багатоманітністю інших факторів, що складають основну детермінанту походження права.

Все це викликає необхідність теоретичного узагальнення взаємозв’язку „права” і „свободи” в категоріально-понятійному апараті юридичної науки. Тим самим спецкурс „Свобода як категорія права” для студентів-магістрів спеціальності 12.00.12. „Філософія права” стає необхідним компонентом сучасної освіти.

Метою спецкурсу є комплексний історико-правовий, філософський, теоретичний, із застосуванням інструментарію галузевих юридичних наук, перш за все, конституційного, цивільного і кримінального права, аналіз свободи як категорії права.

^ Завдання спецкурсу:

 • узагальнення змісту свободи як філософської категорії з одночасним визначенням її місця і ролі в житті людини;

 • аналіз розвитку ідеї свободи в історії політико-правової думки, визначення основоположних підходів, теорій, концепцій;

 • характеристика з теоретичних позицій свободи як категорії права, її особливостей;

 • розкриття змісту та основних функції категорії свободи в праві;

 • виявлення особливостей реалізації принципу свободи в правовій системі України, зокрема, в конституційному, цивільному, кримінальному праві;

 • формування в студентів-магістрів власних позицій щодо визначення ролі свободи як методологічного орієнтиру в правотворчій і правозастосовній діяльності.

Для досягнення поставлених завдань аудиторні заняття поєднуються із активною самостійною роботою студентів (написання рефератів, робота з літературою, внесення пропозицій щодо обговорення дискусійних питань, запропонованих для самостійного опрацювання).

^

Плани семінарських занять зі спецкурсу

„Свобода як категорія права”
НЕ 1.1. СВОБОДА ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ

 1. Генеалогія поняття свободи у філософії Античності, Середньовіччя і Нового часу.

 2. Свобода духу в російській філософії.

 3. Екзистенціальні трактовки свободи вибору.

 4. Релігійна філософія С.Л. Франка: гріх і свобода.


ЛІТЕРАТУРА:


1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С. 146-157.

2. Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1994. – № 1. – С. 87-101.

^ 3. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т.1. Путь духовного обновления. – М.: Русская книга, 1993. – 400 с. – (О свободе. – С. 88-109).

4. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство.– М.: Политиздат, 1990. – 415 с. – (Абсурдная свобода. – С. 51-60).

^ 5. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В.Лютий, Г.І. Шалашенко, Є.І. Андрос, А.М. Дондюк, Г.П. Ковадло, Н.В. Хамітов, О.А. Ярош, В.П.Загороднюк. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 5-44.

^ 6. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-344.

7. Соловьев В.С. Право и нравственность. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. – С. 6-21.

8. Франк С.Л. Реальность и человек. – М.: Республика, 1997. – 497 с. – (Грех и свобода. – С. 367-394).


НЕ 1.5. ^ АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ СВОБОДИ В ПРАВІ


 1. Свобода як цінність права.

 2. Взаємозв’язок принципів свободи, рівності і справедливості.

 3. Правова рівність як умова свободи.

 4. Справедливість як духовна основа права і дійсність свободи.

 5. Аксіологія свободи в лібертарно-юридичній концепції праворозуміння.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Бачинин В.А. Философия права: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2002. – Лекция 19. «Аксиология права». – С. 212-231.

2. Гаєк Ф.А. Рівність, цінність і чесноти // Сучасна політична філософія: Антологія. – К.: Основи, 1998. – C. 114-136.

^ 3. Горбатенко В.П. Справедливість як соціально-правова цінність // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 150-153.

4. Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 147-149.

^ 5. Козловський А.А. Ціннісно-нормативне пізнання в структурі права // Острозька Академія. Наукові записки. – Том 1. – Частина II. – Острог, 1998. – С.214-220.

6. Нерсесянц В.С. Философия права // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 7-18.

7. Нерсесянц В.С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М.: ИГП РАН, 1996. – С. 4-11.

^ 8. Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии. – Одесса: «Юридична література», 2001. – 157 с. – (Правовая аксиология и правовые ценности. – С. 32-42).

9. Тихонравов Ю.В. Основы философии права Учебное пособие для вузов. – M.: Вестник, 1997. – С. 190-200.

НЕ 2.3. ^ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ СВОБОД


 1. Політична свобода як право на вид вільної поведінки.

 2. Свобода слова в демократичному суспільстві.

 3. Методологічні засади принципу вільного виборчого права.

 4. Політичні свободи і влада: функції взаємовпливу.

 5. Різновиди політичних режимів і реалізація особистісної автономії.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Конституція України від 28.06.96р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

2. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки / Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. – К.: Основи, 1996. – С. 580-619.

^ 2. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 144-156.

3. Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? // Вісник НАН України. – 1999. – № 11. – С. 50-60.

^ 4. Кэмпбелл Дж. Свобода и сообщество // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 112-126.

5. Прокопчук І. Імовірність конфлікту цінностей “свобода / демократія” // Віче. – 2000. – № 4. – С. 140-148.

6. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2000. – 303 с. – (Свобода. – С. 93–110).

^ 7. Тиковенко А.Г. Власть и свобода: некоторые проблемы соотношения // Актуальные вопросы государства и права. – Минск, 1992. – Вып. 2. – С. 70-84.

8. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. 2-е изд. – М.: Республика, 1994. – С. 166-183.


НЕ 2.4. ^ СПЕЦИФІКА СВОБОДИ В СУЧАСНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ


 1. Свобода суб’єктів цивільних правовідносин як загальний принцип цивільного права.

 2. Поняття принципу свободи договору:

А) Методологічні основи свободи договору;

Б) Реалізація принципу свободи договору в правових нормах;

В) Форми практичної реалізації принципу свободи договору.

 1. Правова свобода у відносинах власності.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004.

2. Замошкин Ю.А. Частная жизнь, частный интерес, частная собственность // Вопросы философии. – 1991. – № 1, 2. – С. 3-12.

^ 3. Ильин И.А. О частной собственности // Ильин И. А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 271-287.

4. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 50-118.

^ 5. Мадіссон В.В. Основи філософії приватного права: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 86-100.

6. Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – 416 с. – (Право на собственность. – С. 129-146).

^ 7. Филатов В.В. Власть и собственность // Сов. государство и право. – М., 1989. – № 9. – С. 120-124.

8. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – (Власність. – С. 233-238).

9. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львів. ун-ту. Серія юридична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 169-173.


НЕ 2.5. ^ ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ЯК УМОВИ КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


 1. Відповідальність – органічна властивість свободи.

 2. Свобода волі і суб’єктивна сторона складу злочину.

 3. Кримінально-правова відповідальність як наслідок свободи вибору.

 4. Детермінізм людських вчинків і проблема відповідальності.


ЛІТЕРАТУРА:


^ 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.01р. (із змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

2. Бачинин В.А. Философия права: Конспект лекций. – Харьков: Консум, 2002. – Лекция 28. «Философия преступления и наказания». – С. 331-345.

^ 3. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. – М.:ИНФРА-М, Издательство “Весь Мир”, 2001. – 256 с. – (Право как свобода и ответственность. – С. 165-177).

4. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

^ 5. Лазорик Н.В. Свобода і відповідальність як філософські та соціологічні категорії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Філософія. – Чернівці, 1998. – С. 61-64.

6. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – С. 189-196.

7. Матузов Н.И. Право как мера свободы и ответственности личности // Теория государства и права. Курс лекций. – Саратов, 1995. – С. 206-211.

^ 8. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – С. 584-621.


Питання до заліку: “Свобода як категорія права”


 1. Генеалогія поняття свободи у філософії Античності, Середньовіччя і Нового часу.

 2. Свобода як усвідомлена необхідність (Б. Спіноза, Г. Гегель, Ф. Енгельс).

 3. Свобода духу в російській філософії.

 4. Екзистенціальні трактовки свободи вибору.

 5. Основні підходи до співвідношення права і свободи в історії правової думки.

 6. Свобода в концепціях лібералізму ХХ ст. (Гвідо Де Руджеро, Ф. Гаєк, М.Фрідман, І. Берлін).

 7. Автономія індивіда в сучасних концепціях природного права.

 8. Категорія свободи в позитивному праві.

 9. „Права і свободи” в загальній теорії прав людини.

 10. Ідея особистісної автономії в загальних принципах права.

 11. Свобода як всезагальний принцип права.

 12. Свобода як умова розвитку індивіда і суспільства.

 13. Співвідношення індивідуальної і соціальної свободи.

 14. Правова свобода як фрагмент соціальної свободи.

 15. Право як міра обмеження свободи: поняття і основні риси.

 16. Підстави і мета правового обмеження свободи.

 17. Способи і результати правового обмеження свободи.

 18. Правове регулювання як засіб досягнення свободи суб’єктом суспільних відносин.

 19. Природне право як субстанційна основа свободи.

 20. Свобода як метод співвідношення природного і позитивного права.

 21. Філософія свободи в приватному і публічному праві.

 22. Політична свобода як право на вид вільної поведінки.

 23. Свобода слова в демократичному суспільстві.

 24. Методологічні засади принципу вільного виборчого права.

 25. Політичні свободи і влада: функції взаємовпливу.

 26. Різновиди політичних режимів і реалізація особистісної автономії.

 27. Антиномії політичної свободи.

 28. Воля і волевиявлення у сучасній цивілістиці.

 29. Свобода суб’єктів цивільних правовідносин як загальний принцип цивільного права.

 30. Поняття принципу свободи договору.

 31. Правова свобода у відносинах власності.

 32. Відповідальність – органічна властивість свободи.

 33. Свобода волі і суб’єктивна сторона складу злочину.

 34. Кримінально-правова відповідальність як наслідок свободи вибору.

 35. Свобода і несвобода – діалектика співвідношення.

 36. Право як форма свободи.

 37. Свобода злочину: самореалізація або деконструкція.

 38. Антицінність свободи.

 39. Свобода і мораль.

 40. Проблема свободи у сучасній вітчизняній філософії права.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО СПЕЦКУРСУ:

 1. Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8. – С. 146-157.

 2. Абрамов М.А. Неопределенность свободы // Вопросы философии. – 1996. – № 11. – С. 58-70.

 3. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

 4. Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 176 с.

 5. Алексеев С.С. Философия права. – М.: Издательская группа НОРМА, 1997. – 336 с.

 6. Андрусяк Т. Шлях до свободи. (Михайло Драгоманов про права людини). – Львiв: Свiт, 1998. – 192 с.

 7. Баглай М. Очерки о свободе // Диалог. – 1991. – № 17. – С. 88-92.

 8. Бандура О.О. Деякі аспекти взаємного зв’язку цінностей та істини у праві // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 111-115.

 9. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – 607с.

 10. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека / Царство Духа и царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 383 с.

 11. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – 607 с.

 12. Берлин И. Философия свободы. Европа. – М.: Новое лит. обозрение, 2001. – 448 с.

 13. Біленчук П.Д. та ін. Філософія права: Навчальний посібник для вузів. – К.: Атіка, 1999. – 207 с.

 14. Борiнштейн Є. Свобода особистості: Правові аспекти // Філософ. і соціол. думка. – 1996. – № 3-4. – С. 196-199.

 15. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е изд. – М.: Статут, 2005. – 842 с.

 16. Виндельбанд В. О свободе воли. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – 208 с.

 17. Возна Л., Мулер В. Солодкість і гіркота свободи (людини) // Віче. – 1996. – № 1. – С. 110-122.

 18. Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Перекл. з нім. Андрій Дахній; наук. ред. Борис Поляруш. – Львів: Астролябія, 2006. – 416 с.

 19. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 526 с.

 20. Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1994. – № 1. – С. 87-101.

 21. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. Т.1. – М.: “Мысль”, 1965. – 583 с. – (Свобода. – С. 298 – 342; О свободе и необходимости. – С. 517-562).

 22. Гольбах П.А. Избранные произведения в 2-х т. Т.2. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 563 с. – (О свободе. – С. 289-342). 23. Грушин Б.А. Возможность и перспективы свободи (10 полемических вопросов и ответов) // Вопросы философии. – 1998. – № 5. – С. 3-18.

 24. Гусев В. Драмы свободы // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 170-172.

 25. Дворкін Р. Серйозний погляд на права. – К.: Основи, 2000. – 519 с. – (Свобода та моралізм. – С. 340-364; Свобода та лібералізм. – С. 365-373).

 26. Жоль К.К. Философия и социология права: Учебн. пособие. – К.: Юринком Интер, 2000. – 480 с.

 27. Іван Павло ІІ. Пам’ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть / Переклала з італійської Мар’яна Прокопович. – Львів: Літопис, 2005. – 168 с.

 28. Иванов А.В. О свободе определения и об определении свободы // Филос. науки. – 1990. – № 11. – С. 100-105.

 29. Иконникова Г.И., Ляшенко В.П. Основы философии права. – М.:ИНФРА-М, Издательство „Весь Мир”, 2001. – 256 с. – (Право как свобода и ответственность. – С. 165-177).

 30. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10 т. Т.1. Путь духовного обновления. – М.: Русская книга, 1993. – 400 с. – (О свободе. – С. 88-109).

 31. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с. – (Абсурдная свобода. – С. 51-60).

 32. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Соч.: В 6 т. – М.: „Мысль”, 1966. – Т. 6. – 743 с.

 33. Кант И. Критика чистого разума / Соч.: В 6 т. – М.: “Мысль”, 1964.– Т. 3. – 799 с.

 34. Кельзен Г. Чисте Правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

 35. Кемпбел Дж. Свобода и сообщество // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 112-126.

 36. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М.: Аванта+, 2000. – 560 с.

 37. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні // Право України. – 1998. – № 11. – С. 29 – 31.

 38. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

 39. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 40. Коментар до Конституції України. – К.: Інститут зак-ва ВРУ, 1996. – 378 с.

 41. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.

 42. Круглашов А. Політична свобода: панацея чи паліатив? // Вісник НАН України. – 1999. – № 11. – С. 50-60.

 43. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К.: ВД „Стилос”: ПЦ „Фоліант”, 2003. – 382 с.

 44. Лазорик Н.В. Свобода і відповідальність як філософські та соціологічні категорії // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Філософія. – Чернівці, 1998. – С. 61-64.

 45. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. – М.: Зерцало-М, 2002. – 288 с.

 46. Луць А.В. Свобода договору у цивільному праві України: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – 160 с.

 47. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий, Г.І. Шалашенко, Є.І. Андрос, А.М. Дондюк, Г.П. Ковадло, Н.В. Хамітов, О.А. Ярош, В.П. Загороднюк. – К.: Наук. думка, 2005. – 272 с.

 48. Мадіссон В. В. Основи філософії приватного права: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – 144 с.

 49. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография. – Харьков: Право, 2002. – 328 с.

 50. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

 51. Малахов В.П. Основы философии права: Учебное пособие. – М.: Академический Проект: Культура, 2005. – 240 с.

 52. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права, 2003. – 512 с.

 53. Міл Д. С. Про свободу: Есе. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2000. – 463 с.

 54. Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

 55. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Т. І. – 832 с.

 56. Нерсесянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. – М.: Юрист, 1996. – 160 с.

 57. Нерсесянц В. С. Право и закон: их различение и соотношение // Вопросы философии. – 1988. – № 5. – С. 19-31.

 58. Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа ИНФРА; М.: Норма, 1997. – 652 с.

 59. Нерсесянц В. С. Ценность права как триединства свободы, равенства и справедливости // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. – М.: ИГП РАН, 1996. – С. 4-11.

 60. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 160 с.

 61. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с.

 62. Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление: (очерки теории, философии и психологии права). – Душанбе: Дониш, 1983. – 256 с.

 63. Орзих М. Ф. Право и личность. Вопросы теории правового воздействия на личность социалистического общества. – К.: Издательское объединение «Вища школа», 1978. – 143 с.

 64. Пайпс Р. Собственность и свобода / Пер. с англ. Васильева Д. – М.: Моск. шк. полит. исслед., 2000. – 415 с.

 65. Патей-Братасюк М.Г. Неправовий закон як особлива форма несвободи: українська специфіка. – Тернопіль, 1999. – 28 с.

 66. Патей-Братасюк М.Г. Нариси з філософії права. – Тернопіль, 2002. – 131 с.

 67. Пацурківський П.С. Сучасні прооблеми правопізнання. Навч. посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 340 с.

 68. Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во „Самарский университет”, 1995. – 120 с.

 69. Петрова Л.В. О естественном и позитивном праве (Критические заметки по поводу учебника С. С. Алексеева) // Государство и право. – М., 1995. – № 2. – С. 32-41.

 70. Прокопчук І. Імовірність конфлікту цінностей “свобода / демократія” // Віче. – 2000. – № 4. – С. 140-148.

 71. Проценко О., Чепинога В. Походження свободи: осмислення витоків та розвитку концепції громадянського суспільства. – К., 1996. –238 с.

 72. Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

 73. Радбрух Г. Философия права / Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.

 74. Речицкий В. В. Свобода и государство. – Харьков: Фолио, 1998. – 144 с.

 75. Рікер П. Право і справедливість / Пер. із фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 216 с.

 76. Самченко В.Н. Размышления о свободе // Филос. науки. – 1991. – № 4. – С. 3-15.

 77. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-344.

 78. Свірський В. Мораль і духовна свобода особи. (Конспект лекції). – Чернівці, 1968. – 33 с.

 79. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – 724 с.

 80. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. – М.: Издательский центр “Академия”, 1996. – 304 с.

 81. Скакун О. Ф. Теория государства и права. Учебник. – Харьков: Консум, 2000. – 704 с.

 82. Сливка С. С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс. – Львів, 2001. – 167 с.

 83. Стоун Д. Парадокс політики. Мистецтво ухвалення політичних рішень. – К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2000. – 303 с. – (Свобода. – С. 93-110).

 84. Сучасна політична філософія: Антологія. – К.: Основи, 1998. – 575с.

 85. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К.: Видавництво „Генеза”, 1996. – 368 с. – (Особистість в історії: парадокси та безвихідь особистої свободи. – С. 199-220).

 86. Сущук З. І. Свобода і відповідальність. – К.: Радянська школа, 1979. – 127 с.

 87. Табачковский В.Г. Социально-исторические и мировоззренческие аспекты философских категорий. – К.: Наукова думка, 1978. – 340 с.

 88. Тихонравов Ю. В. Основы философии права. Учебное пособие для вузов. – М.: Вестник, 1997. – 608 с.

 89. Філософія права: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336с.

 90. Фридман М. и Хайек Ф. О свободе / Пер. с англ. под ред. А. Бабича. – Репринт. изд. – Минск: Полифакт-Референдум, 1990. – 126 с.

 91. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1990. – 271 с.

 92. Цалін С. Д. Принципи свободи волі в історії соціальної філософії та філософії права. – Харків: Основи, 1998. – 328 с.

 93. Чичерин Б. Н. Философия права. – СПб.: Наука, 1998. – 656с.

 94. Шкода В. Бути вільним – немає нічого більш складного ( поняття “свобода”) // День. – 2001. – № 70. – С. 5.

 95. Шкода В. В. Вступ до правової філософії. – Харків: Фоліо, 1997. – 223 с.

 96. Якобс В. Происхождение зла и человеческая свобода или трансцендентальная философия и метафизика // Вопросы философии. – 1994.– № 1. – С. 102-110.

Схожі:

Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма курсу „свобода як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи