Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності icon

Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Скачати 485.6 Kb.
НазваРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Сторінка1/4
Дата05.11.2012
Розмір485.6 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

Ч е р н і в е ц ь к и й н а ц і о н а л ь н и й у н і в е р с и т е т

і м е н і Ю р і я Ф е д ь к о в и ч а
Юридичний факультет


“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П. С.)

30 серпня 2009 року


Робоча ПРограма з курсу

« сучасні концепції соціології права »

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності: 8.06.01.01 ” Правознавство ”.

Спеціалізації: філософія права.

Факультет: юридичний.

Кафедра: теорії та історії держави і права.

^ Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг годин

Кількість кредитів

^ У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

^ Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Семінарські

Денна

5

9

108

3

24

-

10

74

-

-

-

-

9

Заочна

5

10

108

3

8

-

2

98

-

-

-

-

10Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Правознавство”.


Робоча програма складена к.ю.н.,доцентом Савчуком С.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права. Протокол № 1 від 28 серпня 2009 року.


^ Завідувач кафедри

теорії та історії держави і права ______________ / Никифорак М.В /


Схвалено методичною радою юридичного факультету Чернівецького національного універсиетут ім. Ю. Федьковича 29 серпня 2009 року.

Голова методичної ради

юридичного факультету _________________ / Cавчук С.В. /


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Складний і суперечливий процес моди­фікації всіх сторін суспільного життя, який нині відбувається в українській дер­жаві, неминуче викликає потребу теоретичної рефлексії цього процесу з позицій дослідження ролі у ньому інституту права як одного з головних гуманістичних знарядь соціальних перебудов. Самі соціально-економічні відносини в нашій країні детерміну­ють інноваційні цілі та завдання у сфері державно-правового бу­дівництва, серед яких домінуючими є правова реформа і станов­лення правової держави. В обґрунтуванні цієї необхідності, а також у розробці теоретичної пла­тформи правової реформи та правової держави велику роль покликана відігра­вати юридична наука, до першочергових проблем якої належить відне­сти необ­хідність поглибленого аналізу об’єктивних меж правової регла­ментації суспіль­них відносин, соціальної зумов­леності права, його норм та інститутів, ви­вчення механізму вза­ємодії правових та інших соціальних чинників у процесі дії права, дослідження його ефективності та механізму зворотного впливу на суспі­льні відносини, практичної діяльності правотво­рчих і правозастосов­чих органів. На перший план, отже, висува­ється широкий соціо­лого-юридичний підхід до права, що надає можливість побудови адекватного знання про правове життя сучасного українського суспільства, зокрема допомагає виявляти характер реалізації правових норм у соціальній практиці, яка підтверджує чи спрос­товує ефективність норм права як регуля­тора суспільних відно­син.

Результати дії норм права залежать не тільки і не стільки від ступеня їх досконалості, скільки від соціально-правових явищ і процесів, які опосередковують процес реалізації цих норм у конкретних відносинах. А тому без ґрунтовного ви­вчення правового і соціального оточення, утворюючого фон дії права, неможливо здійснювати ефективну діяльність як на стадії правотворчості, так і правозастосування. Так, без опори на повні і достовірні знання про соціально-правові умови дії норм права, чинники, які перешкоджають позитивній дії норм права і які варто нейтралізовувати за допомогою відповідних правових засо­бів, законодавець здебільшого проектує і приймає деклара­тивні норми, неефективність яких виявляється відразу після їх вступу у силу. І саме соціологія права може і повинна за­безпечу­вати фактологічну та те­орети­чну базу правознавства, посилю­вати його зв’язок з практикою, запобігати відрив права від реа­льних життєвих тенденцій та явищ, блокувати елемент сва­вілля у правовому регулюванні, розкривати його соціальну спрямова­ність (як позитивні, так і негативні наслідки дії тих або інших нормативних актів), спри­яючи тим розв’язанню довго­строкових завдань глибокого і поетапного реформування су­спі­льства.

Курс “ Сучасні концепції соціології права ” зорієнтований на досягнення таких цілей:

по-перше, розвивати уявлення про право як соціа­льне явище;

по-друге, розкрити специфіку соціолого-юридич­ного підходу до вивчення правових феноменів;

по-третє, дати знання, необхідні для наукового соціолого-правового аналізу сучасної української дійсності;

по-четверте, сформувати базові навики з підготовки і проведення соціолого-юридичних дослі­джень.


Опанування студентами проблематики соціології права надасть можливість отримати теоретичні знання і практичні навики, тобто забезпечить не лише знання основ да­ної юридич­ної дисципліни, але й формування необхідних умінь самостій­ного, творчого виявлення соціально-правових проблем та ана­лізу соціальних наслідків правових рішень.


^ Програма курсу “ Сучасні концепції соціології права ” розроблена на ос­нові опублікованих джерел, монографіч­них досліджень, підруч­ників і на­вчальних посібників.

Правознавство. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. 06.01 Право 8.06.0101.

 1. Кількість кредитів:


Курс складається з 3 кредитів, 2 модулів, 6 навчальних елементів. 100 балів у дев’ятому семестрі.

 1. Загальна кількість годин:


108 годин.

 1. Кількість годин на тиждень:


2 години.

 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором:


Фахова дисципліна.

 1. Семестр, в якому читається:


Девя’тий семестр.

 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів:


Лекції – 24 години, семінарські заняття – 10 годин, самостійна робота студентів – 74 годин.

 1. Вид підсумкового контролю:


Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні “Воля як категорія права ” є екзамен у дев’ятому семестрі.


Форми оцінювання:


Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

 • усні опитування;

 • фронтальні опитування;

 • контрольні роботи;

 • тестові завдання;

 • колоквіуми;

 • реферативні доповіді;

 • підсумкові контрольні роботи;

 • семестровий екзамен.


Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, немає невідпрацьованих занять із пропущених тем.

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬІІОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕНазва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролюКількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модуль 1.

НЕ 1..1.


Сутність і предмет соціології права

Гносеологічні засади соціологічного підходу в праві. Об’єкт і предмет соціології права. Метод соціології права. Функції соціології права. Місце соціології права в системі соціальних та гуманітарних наук.

4

НЕ 1.2.

^ Євген Ерліх: концепція живого права

Статична формально-логічна система і динамічна система живого права. Критика формальної логіки. Діалектична логіка права. Справедливість як результуюча позитивного і соціального чиннника. Соціологічне дослідження як основа справедливого вироку суду. Регулятивно-правовивй характер неюридичних соціальних норм. Норми-рішенння і норми-організації.

4

2Усне опитування;


реферативні доповіді;

тестування.


5


4


4

13НЕ 1.3.

Макс Вебер: концепція раціоналізації права

Поняття раціональності. Формальні правила раціональності: логічна стрункість, послідовність, систематизація знань. Раціональні форми соціальної дії та соціальної організації. Історичні причини раціоналізації Західної культури. Раціоналізм та ірраціоналізм правотворчості і правозастосування. Узагальнення та систематизація правового матеріалу як складові процесу раціоналізації права. Індуктивний та дедуктивний напрями розвитку правової думки. Формальний характер судової процедури. Формальна та матеріальна раціоналізація права. Примітивний судовий процес. Традиційне право. Універсально вживані норми і природне право. Трансформація філософсько-зорієнтованої логіки природного права в юридично-зорієнтовану логіку позитивного права. Кореляція права та економіки, права та політики.

4

2Усне опитування;


реферативні доповіді;


тестування.


5


3

4

12


Всього за модулем 1

25

Модуль 2.

НЕ 2.1.

Толкот Парсонс: концепція структурованого нормативного порядку

Еволюція суспільства: структурна диференціація. Соціетальне суспільство. Генералізована правова система як складова соціетального суспільства. Універсальна система прав та обов’язків. Нормативна і правова системи. Правові і ціннісні системи суспільства. Моральне обґрунтування права. Кореляція цінностей і норм: легітимація нормативної системи. Вплив інституційного спадку Римської імперії на формування західної правової традиції. Автономія правової інтегративної системи універсальних норм. Соціальний контроль як засіб забезпечення соціальної інтеграції. Механізм соціальної дії. Мотиваційні та ціннісні орієнтації. Соціалізація індивіда. Соціальна солідарність.4

2Усне опитування;


реферативні доповіді;

тестування.


3


5


4

12НЕ 2..2.

^ Ніклас Луман: комунікативна концепція права

Суспільство як глобальна система соціальної комунікації. Функціональна диференціація суспільства. Оточуюче середовище суспільства. Комунікації як складові системи. Комунікативна, функціональна, операціоналістська специфіка системи. Юридична система як гарант задоволення потреб суспільства. Генералізовані засоби комунікації та людські очікування. Нормування очікування моделі поведінки. Специфіка систем комунікації: код і програма. Код і програма юридичної системи. Поняття юридична система як функціонально-системне визначення права. Межі юридичної системи. Механізм контролювання вибірковості структур очікування. Консерватизм комплексності сучасної юридичної системи. Позитивація права. Кореляція політики і економіки. Функціонально-структурна концепція юридичного неопозитивізму. Антиномія категорії цінності та коду і програми системи. Стандартизація цінностей. Функції юридичної системи. Функціональна специфіка права. Конфліктність правових норм. Співвідношення права і політики. Критика концепції правової держави.


4

2Усне опитування;


реферативні доповіді;


тестування.


3


5


4

12НЕ 2.3.

П’єр Бурдьє: концепція юридичного поля

Соціальний простір. Поняття і структура поля. Зумовленість можливих способів дії структурою поля. Позиція людей в соціальному просторі і форми капіталу. Економічний, культурний і соціальний капітал. Юридичний капітал як різновид символічного капіталу. Форми юридичного капіталу. Еволюція інститутів державної влади. Монополія держави на легітимне використання насилля. Логіка концентрації юридичного капіталу. Критика формалізму та інституціоналізму. Розподіл праці в рамках юридичного поля. Роль юридичної системи у відтворенні класових відносин у суспільстві.

4

2Усне опитування;


реферативні доповіді;


тестування.


3


4


4

11


Всього за модулем 2

35
^ Модуль контроль (підсумковий)

40
Всього балів

100


тематика СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


СЕМІНАР 1: Євген Ерліх: концепція живого права 1. Динамічна система живого права

 2. Діалектична логіка права

 3. Справедливість як результуюча позитивного і соціального чинника

 4. Регулятивно-правовий характер неюридичних соціальних нормСЕМІНАР 2: Макс Вебер:

концепція раціоналізації права


 1. Поняття раціональності:

  1. 1.1. Економічні відносини.

  2. 1.2. Державне управління.

  3. 1.3. Право.

 2. Історичні причини раціоналізації західної культури.

 3. Матеріальна та формальна раціоналізація права:

  1. 3.1. Правотворчість.

  2. 3.2. Правореалізація.

 4. Природне і позитивне право.

 5. Кореляція права та інших сфер суспільного життя:

  1. ^ 5.1. Право і економіка.

  2. 5.2. Право і політика.СЕМІНАР 3: Толкот Парсонс:

концепція структурованого нормативного порядку
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності iconРобоча програма з спецкурсу " методи фінансового права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи