Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 269.45 Kb.
НазваРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Дата06.11.2012
Розмір269.45 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

З курсу „ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

Обсяг год.


К-ть креди-тів

У тому числі (год.):

Само-стійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінари

Денна

5

10

54

1,5

16

-

8

30

-

-

-

10

-

Заочна

5

10

54

1,5

6

-

2

46

-

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена д.ю.н., професором Козловським А. А.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри __________________________ /Никифорак М.В. /


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30 ”серпня 2001 р.

^ Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В. /


В С Т У П


Процес виникнення, формування та розвитку національної української філософії є складним і суперечливим. Але, власне, повернення до її витоків, а головне, глибоке, всебічне, неупереджене і вільне від наукових стереотипів та ідеологічних догм дослідження цієї проблематики – є найвиправданішими кроками для аналізу нинішнього стану української національної філософії, для подальшого утвердження Української держави та розвитку її правової системи як сьогодні, так і у майбутньому. Філософсько-правова спадщина України має служити відновленню престижу національних державно-правових святинь, долаючи тим самим кризу – влади, держави, оздоровлюючи та згуртовуючи українське суспільство.

Спецкурс "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії" вивчає еволюцію української філософсько-правової традиції, її вплив на формування та розвиток дер­жавної влади в Україні, зародження та функціонування правової си­стеми в цілому і окремих галузей права зокрема.

Навчальний матеріал висвітлюється у відповідності до загально-цивілізаційних засад у розвитку людства з урахуванням національ­ної державно-правової традиції, для якої характерні гуманізм, демо­кратизм і соціальна справедливість.


Мета і завдання спецкурсу "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії"
^

Загальні вимоги до вивчення спецкурсу


Необхідно знати:

 • основні наукові проблеми національної української філософії, її представників;

 • предмет і завдання спецкурсу "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії"; його зв'язок з гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами;

 • засади еволюції філософсько-правової думки на різних етапах розвитку української державності;

 • джерела та основні риси національної української філософії на визначених етапах історич­ного розвитку держави;

 • відображення у творах представників української національної політико-правової думки боротьби українського народу за утворення (відродження) своєї держави;


Необхідно уміти:

 • використовувати філософсько-правовий досвід української держави у практичній діяльності з відстоювання права українського народу на створення власної демократичної правової держави;

 • користуючись науковими методами пізнання, аналізувати філософсько-правові твори та думки;

 • на основі філософсько-правових знань самостійно прогнозувати суспільно-політичне життя в Україні;

 • на основі набутих філософсько-правових навиків та знань підвищу­вати правову культуру, розуміти значення політико-правових ідей у житті суспільства.


Вивчаючи спецкурс "Передумови виникнення, формування і проблеми розвитку національної української філософії”, майбутній правник не тільки досліджує минулий національний філософсько-правовий досвід, а й набуває навичок аналізу цього процесу становлення та розвитку філософсько-правової думки, і, що найважливіше, набуває вмінь оцінювати сучасні моменти державно-правового розвитку України та прогнозувати майбутні моделі такого розвитку власної держави. За умов формування в Україні демократичного суспільства та держави, у якій панує закон, важливо сформувати такого фахівця-юриста, який поєднував би новітні юридичні знання, високу правову культуру та професіоналізм з розумінням власної національної державно-правової ідеї, з почуттям вивіреної позиції громадянина України – держави суверенної, демократичної, правової.

Якість навчального процесу вивчення даного спецкурсу безпосередньо пов’язана з рівнем навчально-методичної літератури, який, у свою чергу, зумовлюється масштабом охоплюваних методичних елементів та матеріалів.


^ Тематичний план

Тема

Лекції

Семінари

1.
^

ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН (ІХ-ХІІІ ст.)


2

-

2.

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ІЛЕЇ В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКИХ ВІДНОСИН І БОРОТЬБИ НАРОДНИХ МАС ПРОТИ СОЦІАЛЬНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ГНІТУ (ХІV – сер. ХVІІ ст.)


4

2

3.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО ФЕОДАЛІЗМУ І ЗАРОДЖЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО УКЛАДУ (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.)

2

2

4.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД РОЗКЛАДУ ТА КРИЗИ ФЕОДАЛІЗМУ І ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО УКЛАДУ (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.)

2

2

5.

^ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ

2

2

В с ь о г о – 54

Самостійна робота – 30

16

8
^ Тема 1. ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНИХ ВІДНОСИН (ІХ-ХІІІ ст.)


1. Соціально-економічний розвиток і політичне становище Київської Русі і роздроблення князівств на території сучасних українських земель у Х-ХІІІ ст.

2. Зародження філософсько-правових ідей в Київській Русі. Основні напрями політико-правової ідеології.

Релігійно-політична концепція “Слова про закон і благодать” Іларіона.

Філософсько-політичні та правові ідеї в “Повести временных лет”.

Політична програма в “Повчанні” Володимира Мономаха.

Філософсько-правові ідеї в “Руській Правді”.

3. Політична і правова ідеологія на території українських земель в період роздроблення Київської Русі.

Ідея об’єднання руських земель у “Слові о полку Ігоревім”.

Ідея посилення князівської влади і обмеження влади бояр у “Молінні (Слові послання)” Данила Заточника.

Протест проти феодальної роздробленості в Київському і Галицько-Волинському літописах.

Ідея збереження величі Києва і його політичного значення в розвитку Древньоруської держави. Обґрунтування права галицького князя на політичний пріоритет на території південно-руських земель.


Література


Джерела

 1. Величко Самійло. Літопис. У двох томах. – К., 1991.

 2. Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Друге видання. – Нью-Йорк, 1964.

 3. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 4. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 5. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 6. Історія філософії України. – К., 1994.

 7. Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). – К., 1990.

 8. Слово о полку Ігоревім. – К., 1989.

 9. Моление Даниила Заточника // Древняя русская литература: Хрестоматия. – Москва, 1980.


Спеціальна література

 1. Боровський Я.С. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

 2. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1971.

 3. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 4. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – К., 1992.

 5. Ігнатович Є.В. Україна. – terra incognita. Новий погляд на невідомі факти ІІ-V століть нашої ери. – К., 1992.

 6. Золотухина Н.М. Владимир Мономах и развитие русской политико-правовой культуры // Советское государство и право. – 1983. – № 4.

 7. Золотухина Н.М. “Слово о законе и благодати” – первый русский политический трактат Киевского писателя Х1 в. Илариона // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии: Сб. науч. ст. – Москва, 1984.

 8. Молдован А.М. “Слово о законе и благодати” Илариона. – К., 1984.


Тема 2. ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ІЛЕЇ В ПЕРІОД РОЗВИТКУ ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКИХ ВІДНОСИН І БОРОТЬБИ НАРОДНИХ МАС ПРОТИ СОЦІАЛЬНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ГНІТУ (ХІV – сер. ХVІІ ст.)


1. Входження українських земель у склад Литовського князівства. Установлення литовсько-польського панування в українських землях, його характер.

2. Основні напрями філософсько-правової ідеології.

Ідея патріотизму, поняття суверенності народу і держави в І Литовському Статуті.

Ідея особистої відповідальності і рівності перед законом.

Ідея поступового закріпачення селян (терміни “воля” і “неволя”).

3. Відображення боротьби народних мас проти феодального панування, за незалежність українського народу в західноукраїнських літописах (“Хроніка Биховця”, “Короткий Київський літопис”).

4. Ідея боротьби за національне визволення, проти насильницького насадження католицтва і уніатства в полемічній літературі ХІV – початку ХVІІ ст. (Апокрисис, Пересторога, Тренос, Протестація, Палінодія).

5. Політичні ідеї в творчості Івана Вишенського.

Критика феодальних відносин, національно-релігійного гноблення, системи державного управління. Ідея рівності людей від природи. Ідея обмеження царської влади.

Концепція соборності людей. Суспільно-політичний ідеал.

6. Політичні і правові ідеї Богдана Хмельницького. “Березневі статті” 1654 р.


Література

Джерела

 1. Статут Великого Князівства Литовського 1929 р. / За ред. К.І.Яблонскіса. – Мінськ, 1960.

 2. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 3. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 4. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 5. Історія філософії України. – К., 1994.

 6. Мыслители Киевскеой Руси. – К., 1987.
^
Спеціальна література

 1. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 2. Изборник. Повести древней Руси. - Москва, 1986.

 3. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 4. Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України. – Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1981.

 5. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 6. Партицький О. Старинна історія Галичини. – Львів, 1894.Тема 3. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО

^ ФЕОДАЛІЗМУ І ЗАРОДЖЕННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО

УКЛАДУ (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.)


1. Роз’єднаність українських земель. Соціально-економічний розвиток і політичне становище українських земель у складі Росії. Ліквідація автономії України і Запорізької Січі.

2. Просвітительство на Україні. Основні риси і напрями.

Теорія просвіченого абсолютизму в працях Ф.Прокоповича.

Просвітителі-демократи Г.С.Сковорода і Я.П.Козельський.

Критика Г.Сковородою суспільно-політичних і соціальних порядків, феодального права і судочинства. Принцип “сродності” як основа побудови майбутнього суспільства. Суспільно-політичний ідеал і шляхи його досягнення.

Особливість теорії природного права Я.Козельського. Теорія суспільної угоди. Республіканізм. Погляди в галузі міжнародного права.

3. Політичні і правові ідеї в козацько-старшинських літописах.

Автономістичні ідеї в Літопису Самовидця (70-ті рр. ХVІІ ст.), Г.Грибянки (1710), С.Величка (1720).

4. Обстоювання національно-державних прав українського народу у “Виводі прав України” П.Орлика першої демократичної конституції для України.

5. Політичні і правові ідеї Мазепи.

6. Республікансько-автономістична ідея “Історії Русів” (рубіж ХVІІІ-ХІХ ст.). Вживання термінів “Русь” і Малоросія”. Антикріпосницька ідея.

Література

Джерела

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

 3. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954.

 5. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1961.

 6. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1994.

 7. Сковорода Григорій. Літературні твори. – К., 1972.

 8. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідка, матеріали. – К., 1992.
^
Спеціальна література

 1. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки НТШ. Т. 15 (170). – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1960.

 2. Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін. – 1992. – № 2.

 3. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. – К., 1994.

 4. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах... – Москва, 1847.Тема 4. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД РОЗКЛАДУ ТА КРИЗИ ФЕОДАЛІЗМУ І ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІСТИЧНОГО УКЛАДУ (кінець ХVІІІ ст. – 1861 р.)


1. Входження українських земель до складу Російської і Австро-Угорської монархій. Умови формування української нації і української національної культури.

2. Політичні і правові ідеї в програмних документах першої української політичної таємної організації 40-х рр. ХІХ ст. – “Кирило-Мефодіївського товариства”. Ідея єдності слов’янських народів. Федералізм і республіканізм. Права і свободи особи.

Філософсько-політичні та правові погляди Тараса Шевченка. Революційний демократизм творчості. Критика політичної системи експлуататорської держави. Ставлення до Запорізької Січі і Б.Хмельницького. Суспільно-політичний ідеал. Самоуправління народу. “Праведний закон”. Погляд на федерацію як засіб державно-правового вирішення національного питання.

3. Революційно-демократичні й республіканські ідеї в програмі Харківсько-Київського товариства.

4. Філософсько-правова ідеологія лібералізму 40-50-х рр. ХІХ ст. (М.О.Максимович, М.І.Костомаров).


Література

Джерела
 1. ^
  Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926.

 2. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: у 12 т. – К., 1990.

 3. Пінчук Ю.М. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885. – К., 1992.

 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954.

 5. Оглоблин О. Хмельниччина і українська державність. – Нью-Йорк, 1954.^
Спеціальна література

 1. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

 2. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 3. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Тарас Шевченко “...думать, сіять, не ждать” // Віче. – 1994. – № 6 (27).

 4. Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського товариства: Визнання кирило-мефодіївців // Збірник пам’яті Тараса Шевченка. – К., 1915.

 5. Грицяк Я.Й. “... Дух що тілорве до бою...”. Спроба політичного портрету Івана Франка. - Львів, 1990.

 6. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 7. Скакун О.Ф. Иван Франко. – Москва, 1987.Тема 5. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ДУМКА В ПЕРІОД

^ УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ


1. Економічний розвиток і політичне становище України в складі Росії і Австро-Угорщини. Подальший розвиток і особливості політичної і правової думки.

2. Філософсько-правові погляди Михайла Драгоманова. Його конституціоналізм. Політична воля і парламентаризм. Права і свободи людини. Федерація і децентралізація. Місцеве самоуправління. Національне самовизначення. Політична боротьба і національна партія. Ставлення до терору. Соціалізм і шляхи його досягнення.

3. Філософсько-правові погляди Сергія Подолинського і Остапа Терлецького. Революційний демократизм їх поглядів. Погляди на сутність держави. Критика конституціоналізму Австро-Угорської монархії. Політичний ідеал. Принцип соціальної справедливості. Погляди на національне питання. Принцип федералізму. Соціалістичні ідеї.

4. Філософсько-правові погляди Івана Франка.

Погляди на походження, сутність і форми держави. Соціальна воля і державна влада. Суспільно-політичний ідеал. Державне вирішення національного питання. Проблеми федерації. Питання права, закону, кримінальної відповідальності. Про буржуазне право і законність.

5. Філософсько-правові ідеї в творчості Лесі Українки. Критика абсолютної монархії. Розуміння поняття свободи особи. Політичні свободи людини і шляхи їх досягнення. Проблема національної свободи.

6. Політична і правова ідеологія ліберального народництва.

Державно-правові погляди О.Я.Єфименка.

7. Політична і правова ідеологія буржуазного лібералізму.

Політичні і правові ідеї ліберального земства.

Політичні і правові ідеї українофілів (“старих” і “молодих” громад).

Історична школа права (М.Ф.Владимирський-Буданов, О.Ф.Кистяківський).

8. Філософсько-правові погляди Михайла Грушевського.

9. Загальна характеристика програм політичних партій на Україні на початку ХХ ст.

10. Філософсько-правові ідеї в Україні в період виникнення і становлення суверенної держави, їх еволюція.Література

Джерела

 1. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1905.

 2. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991.

 3. Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений. В 2-х томах. – Париж, 1905.

 4. Драгоманов М.П. Автобиография. – К., 1917.

 5. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні твори. В 2-х томах. – К., 1970.

 6. Драгоманов М.П.Вибране ... мій задум зложити очерк цивілізації на Україні. – К., 1991.

 7. Драгоманов М., Павлик М., Подолинський С. Програма // Громада: Український часопис. – Львів. – 1981. – № 1.

 8. Голубовский М. Очерки М.Грушевского. Киевская старина ХІ в. – К., 1982.

 9. Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти т. – К., 1975.^
Спеціальна література

 1. Андрусяк Т.Г. Теоретичні основи прав людини в працях Михайла Драгоманова // Право України. – 1993. – № 1.

 2. Андрусяк Т.Г. Свобода народу як основа прав і свобод людини в правовому вченні Михайла Драгоманова // Республіканець. – 1994. – № 2.

 3. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 1. Грицяк Я.Й. “... Дух що тілорве до бою...”. Спроба політичного портрету Івана Франка. - Львів, 1990.

 2. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 1. Скакун О.Ф. Иван Франко. – Москва, 1987.


Залікові питання

 1. Соціально-економічний розвиток і політичне становище Київської Русі і роздроблення князівств на території сучасних українських земель у Х-ХІІІ ст.

 2. Зародження філософсько-правових ідей в Київській Русі. Основні напрями політико-правової ідеології.

 3. Релігійно-політична концепція “Слова про закон і благодать” Іларіона.

 4. Філософсько-політичні та правові ідеї в “Повести временных лет”.

 5. Політична програма в “Повчанні” Володимира Мономаха.

 6. Філософсько-правові ідеї в “Руській Правді”.

 7. Політична і правова ідеологія на території українських земель в період роздроблення Київської Русі.

 8. Ідея об’єднання руських земель у “Слові о полку Ігоревім”.

 9. Ідея посилення князівської влади і обмеження влади бояр у “Молінні (Слові послання)” Данила Заточника.

 10. Протест проти феодальної роздробленості в Київському і Галицько-Волинському літописах.

 11. Ідея збереження величі Києва і його політичного значення в розвитку Древньоруської держави.

 12. Обґрунтування права галицького князя на політичний пріоритет на території південно-руських земель.

 13. Входження українських земель у склад Литовського князівства.

 14. Установлення литовсько-польського панування в українських землях, його характер.

 15. Ідея патріотизму, поняття суверенності народу і держави в І Литовському Статуті.

 16. Розвиток ідеї особистої відповідальності і рівності перед законом в трьох редакціях Литовського Статуту.

 17. Ідея поступового закріпачення селян (терміни “воля” і “неволя”) часів Русько-литовської держави.

 18. Відображення боротьби народних мас проти феодального панування, за незалежність українського народу в західноукраїнських літописах (“Хроніка Биховця”, “Короткий Київський літопис”).

 19. Ідея боротьби за національне визволення, проти насильницького насадження католицтва і уніатства в полемічній літературі ХІV – початку ХVІІ ст. (Апокрисис, Пересторога, Тренос, Протестація, Палінодія).

 20. Критика феодальних відносин, національно-релігійного гноблення, системи державного управління в творчості Івана Вишенського.

 21. Ідея рівності людей від природи, обмеження царської влади, концепція соборності людей в творчості Івана Вишенського.

 22. Політичні і правові ідеї Богдана Хмельницького. “Березневі статті” 1654 р.

 23. Роз’єднаність українських земель (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.).

 24. Соціально-економічний розвиток і політичне становище українських земель у складі Росії у ХVІІ – ХVІІІ.

 25. Ліквідація автономії України і Запорізької Січі.

 26. Просвітительство на Україні. Основні риси і напрями.

 27. Теорія просвіченого абсолютизму в працях Ф.Прокоповича.

 28. Просвітителі-демократи Г.С.Сковорода і Я.П.Козельський.

 29. Критика Г.Сковородою суспільно-політичних і соціальних порядків, феодального права і судочинства.

 30. Принцип “сродності” як основа побудови майбутнього суспільства у творчості Г.С.Сковороди, та суспільно-політичний ідеал і шляхи його досягнення.

 31. Особливість теорії природного права Я.Козельського.

 32. Теорія суспільної угоди, республіканізм у творчості Я.Козельського, його погляди в галузі міжнародного права.

 33. Політичні і правові ідеї в козацько-старшинських літописах.

 34. Автономістичні ідеї в Літопису Самовидця (70-ті рр. ХVІІ ст.), Г.Грибянки (1710), С.Величка (1720).

 35. Обстоювання національно-державних прав українського народу у “Виводі прав України” П.Орлика першої демократичної конституції для України.

 36. Політичні і правові ідеї Мазепи.

 37. Республікансько-автономістична ідея “Історії Русів” (рубіж ХVІІІ-ХІХ ст.). Вживання термінів “Русь” і Малоросія”. Антикріпосницька ідея.

 38. Входження українських земель до складу Російської і Австро-Угорської монархій. Умови формування української нації і української національної культури.

 39. Політичні і правові ідеї в програмних документах першої української політичної таємної організації 40-х рр. ХІХ ст. – “Кирило-Мефодіївського товариства”.

 40. Ідея єдності слов’янських народів, федералізм і республіканізм, права і свободи особи в документах “Кирило-Мефодіївського товариства”.

 41. Філософсько-політичні та правові погляди Тараса Шевченка.

 42. Революційний демократизм творчості Т.Г.Шевченка.

 43. Критика Т.Г.Шевченком політичної системи експлуататорської держави.

 44. Погляд Т.Г.Шевченка на федерацію як засіб державно-правового вирішення національного питання.

 45. Революційно-демократичні й республіканські ідеї в програмі Харківсько-Київського товариства.

 46. Філософсько-правова ідеологія лібералізму 40-50-х рр. ХІХ ст. (М.О.Максимович, М.І.Костомаров).

 47. Економічний розвиток і політичне становище України в складі Росії і Австро-Угорщини. Подальший розвиток і особливості політичної і правової думки.

 48. Філософсько-правові погляди Михайла Драгоманова.

 49. Ідея конституціоналізму у творчості М.Драгоманова.

 50. Політична воля і парламентаризм у творчості М.Драгоманова.

 51. Філософсько-правові погляди Сергія Подолинського і Остапа Терлецького.

 52. Філософсько-правові погляди Івана Франка.

 53. Філософсько-правові ідеї в творчості Лесі Українки.

 54. Державно-правові погляди О.Я.Єфименка.

 55. Історична школа права (М.Ф.Владимирський-Буданов, О.Ф.Кистяківський).

 56. Філософсько-правові погляди Михайла Грушевського.

 57. Загальна характеристика програм політичних партій на Україні на початку ХХ ст.

 58. Філософсько-правові ідеї в Україні в період виникнення і становлення суверенної держави, їх еволюція.

Список рекомендованої літератури:


І. Джерела


 1. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

 2. Величко Самійло. Літопис. У двох томах. – К., 1991.

 3. Вивід прав України. – Львів, 1991.

 4. Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Друге видання. – Нью-Йорк, 1964.

 5. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991.

 6. Вишенський І. Твори. – К., 1959; К., 1986.

 7. Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1994.

 8. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1905.

 9. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991.

 10. Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений. В 2-х томах. – Париж, 1905.

 11. Драгоманов М.П. Автобиография. – К., 1917.

 12. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні твори. В 2-х томах. – К., 1970.

 13. Драгоманов М.П.Вибране ... мій задум зложити очерк цивілізації на Україні. – К., 1991.

 14. Драгоманов М., Павлик М., Подолинський С. Програма // Громада: Український часопис. – Львів. – 1981. – № 1.

 15. Іван франко про соціалізм і марксизм. Рецензії і статті. 1897-1906. – Нью-Йорк, 1966.

 16. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 17. Історія України в особах ІХ- ХVІІІ ст. – К., 1993.

 18. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 19. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 20. Історія філософії України. – К., 1994.

 21. Кирило-Мефодіївське товариство. У трьох томах – К., 1990.

 22. Козачинський М. Конспект курсу лекцій “Філософія Арістотеліканства”, читаних 1743 року в Києво-Могилянській академії // Політологічні читання. - 1993. - № 3.

 23. Костомаров Н. Две русские народности. – Киев-Харьков, 1991.

 24. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 25. Куліш П. Твори в двох томах. – К., 1989.

 26. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992.

 27. Літопис Самовидця. – К., 1971.

 28. Літопис Руський. За Іпатським списком. – К., 1989.

 29. Матеріали до історії розвитку суспільно-політичної думки в Україні ХІХ-ХХ ст. В трьох частинах. – Брюссель – Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк – Торонто, 1975-1977.

 30. Мыслители Киевскеой Руси. – К., 1987.

 31. Моление Даниила Заточника // Древняя русская литература: Хрестоматия. – Москва, 1980.

 32. Мазепа І. Підстави нашого відродження. Ч. 1. Причини нашої бездержавності. – Мюнхен, 1946.

 33. Марсове поле. Героїічна поезія на Україні Х- першої половини ХVІІ століть. – К., 1988.

 34. Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К., 1988.

 35. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика, 1710 рік. – К., 1994.

 36. Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). – К., 1990.

 37. Подолинський С. Вибрані твори. Упорядкування матеріалів та бібліографія Романа Сербина. – Монреаль, 1990.

 38. Проект оснований устава украинского общества “Вольный Союз” – “Вільна Спілка”. Свод і объяснения М.Драгоманова. – Женева, 1984.

 39. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1961.

 40. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1994.

 41. Сковорода Григорій. Літературні твори. – К., 1972.

 42. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідка, матеріали. – К., 1992.

 43. Слово о полку Ігоревім. – К., 1989.

 44. Угода і Конституція Пилипа Орлика // Літературна Україна. – 1990. – № 28. – 12 липня.

 45. Українська суспільно-політична думка в ХХ столітті. В 3-х томах. – Нью-Йорк, 1983.

 46. Українка Леся. Зібрання творів: У 12-ти т. – К., 1975.

 47. Українська поезія ХVІ століття. – К., 1987.

 48. Франко І.Я. Філософські праці. Зібр. тв. в 50 т. Т. 45; Т. 46. – К., 1986.

 49. Хрестоматія давньої української літератури (до кінця ХVІІІ ст.). – К., 1967.

 50. Хрестоматія історії України. – К., 1993.

 51. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: у 12 т. – К., 1990.


Л і т е р а т у р а


 1. Андрусяк Т.Г. Теоретичні основи прав людини в працях Михайла Драгоманова // Право України. – 1993. – № 1.

 2. Андрусяк Т.Г. Свобода народу як основа прав і свобод людини в правовому вченні Михайла Драгоманова // Республіканець. – 1994. – № 2.

 3. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 4. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

 5. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

 6. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954

 7. Боплан Гійом Л. Опис України. Меріме Проспер. Українські козаки. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 8. Боровський Я.С. Світогляд давніх киян. – К., 1992.

 9. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.

 10. Брайчевський М.Ю. Біля джерел слов’янської державності. – К., 1971.

 11. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 12. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування. - К., 1992.

 13. Василенко Г.К. Велика Софія. – К., 1991.

 14. Возняк М. Історія української літератури. Книга перша. – Львів, 1992.

 15. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом. – К., 1992.

 16. Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові. – Мюнхен-Париж, 1984.

 17. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 18. Голубовский М. Очерки М.Грушевского. Киевская старина ХІ в. – К., 1982.

 19. Горський В.С. Святі Київської Русі. - К., 1994.

 20. Грабович Г. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

 21. Грицяк Я.Й. “... Дух що тілорве до бою...”. Спроба політичного портрету Івана Франка. - Львів, 1990.

 22. Грицяк Я. “Молоді” радикали в суспільно-політичному житті Галичини. Записки Наукового Товариства ім.Шевченка. Т. ССХХІІ. – Львів, 1991.

 23. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії. – М.Драгоманова. – К., 1991.

 24. Донцов Д. Історія розвитку укра\нської державної ідеї. – К., 1991.

 25. Дорошенко Д. Нариси історії україни. – Львів, 1991.

 26. Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

 27. Забутко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

 28. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 29. Замолеев А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья. Конец ХІV – первая треть ХVІІ в. – К., 1990.

 30. Запорожці. До історії козацької культури. – К., 1993.

 31. Золотухина Н.М. Владимир Мономах и развитие русской политико-правовой культуры // Советское государство и право. – 1983. – № 4.

 32. Золотухина Н.М. “Слово о законе и благодати” – первый русский политический трактат Киевского писателя Х1 в. Илариона // Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии: Сб. науч. ст. – Москва, 1984.

 33. Ігнатович Є.В. Україна. – terra incognita. Новий погляд на невідомі факти ІІ-V століть нашої ери. – К., 1992.

 34. Изборник. Повести древней Руси. - Москва, 1986.

 35. Избранные общественно-политические и философские произведения украинских революционных демократов Х1Х века. – Москва, 1955.

 36. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ-ХVІІІ ст. – К., 1966.

 37. Історія української літератури: У 2 т. – К., 1987.

 38. Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. – К., 1992.

 39. Копач О. Нові обрії Стародавньої України. – Едмонтон, 1980.

 40. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьбі. – К., 1990.

 41. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Тарас Шевченко “...думать, сіять, не ждать” // Віче. – 1994. – № 6 (27).

 42. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Пантелеймон Куліш: “Я піонер з сокирою важкою” // Віче. – 1994. – № 7 (28).

 43. Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К., 1979.

 44. Котляр Н.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. – К., 1994.

 45. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах... – Москва, 1847.

 46. Крижанівський В. “... і мав про те задуми, всьому людству властиві” // Віче. – 1994. – № 4.

 47. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 48. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик. – К., 1991.

 49. Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

 50. Лабунька М. Митрополит Іларіон і його писання. – Рим, 1990.

 51. Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926

 52. Лозинський М.Українське національне питання в творах М.Драгоманова // Вишкільний курс. Матеріали до історії розвитку суспільно-політичної думки в Україні ХІХ-ХХ ст. Ч. 1. – Брюссель – Торонто, 1922; 2-е вид. – Нью-Йорк, 1965.

 53. Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського товариства: Визнання кирило-мефодіївців // Збірник пам’яті Тараса Шевченка. – К., 1915.

 54. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 55. Мельник Л.Г. Утвердження ідеї українського національного самовизначення. – К., 1992.

 56. Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України. – Нью-Йорк – Торонто – Мюнхен, 1981.

 57. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

 58. Мицик Ю.А., Плохій С.М., Стороженко І.С. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ-Київ, 1991.

 59. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

 60. Молдован А.М. “Слово о законе и благодати” Илариона. – К., 1984.

 61. Наливайко Д.С. Козацька Християнська республіка. – К., 1992.

 62. Нахлік І.О. Пантелеймон Куліш. – К., 1989.

 63. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992.

 64. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ- початок ХVІІ ст.). - К., 1990.

 65. Ничик В.М. Феофан Прокопович. – Москва, 1977.

 66. Общественно-политическое движение на Украине в 1856-1862 гг. – К., 1963.

 67. Оглоблин О. Хмельниччина і українська державність. – Нью-Йорк, 1954.

 68. Оглоблин О. Люди олігархії України. – Мюнхен, 1959.

 69. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Записки НТШ. Т. 15 (170). – Нью-Йорк – Париж – Торонто, 1960.

 70. Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні – Гетьманщині ХVІІ-ХVІІІ ст. Записки НТШ. Т. 2 (157). – Мюнхен, 1948.

 71. Охримович Ю. Розвиток української національно-політичної думки (Від початку ХІХ століття до Михайла Драгоманова). – Нью-Йорк, 1956.

 72. Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К., 1994.

 73. Партицький О. Старинна історія Галичини. – Львів, 1894.

 74. Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець. – Львів, 1990.

 75. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 76. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

 77. Пінчук Ю.М. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885. – К., 1992.

 78. Потульницький В.А. Історія української політології. – К., 1992.

 79. Праці комісій виучування історії західно-руського та українського права. – К., 1927.

 80. Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін. – 1992. – № 2.

 81. Прокопович Ф. Слова и речи: В 3 т. – Санкт-Петербург, 1760.

 82. Ребіндер Б. Влесова книга: життя та релігія слов’ян. – К., 1993.

 83. Революционное народничество 70-х гг. ХІХ в.: Сб. док. и материалов: В 2 т. – Москва, 1965.

 84. Рибалка І.К. Історія Української РСР. Дорадянський період. – К., 1978.

 85. Рибчин Іван. Динаміка українського козацтва. – Мюнхен, 1970.

 86. Ричка В.М. За літописним рядком. – К., 1991.

 87. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, 1994.

 88. Русалка Дністрова. Дрокументи і матеріали. – К., 1989.

 89. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917). – Харьков, 1987.

 90. Скакун О.Ф. Иван Франко. – Москва, 1987.

 91. Скакун О.Ф. Конституціоналізм М.Драгоманова // Штрихи до наукового портрету М.Драгоманова. – К., 1991.

 92. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

 93. Сокуренко В.Г. Погляди М.В.Драгоманова на походження і суть держави і права // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 1965.

 94. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. – Львов, 1966.

 95. Статут Великого Князівства Литовського 1929 р. / За ред. К.І.Яблонскіса. – Мінськ, 1960.

 96. Субтельний О. Мазепенці. Український сепаратизм на початку ХVІІІ ст. – К., 1994.

 97. Терлецкий О. Літературні стремління галицьких русинів від 1772 до 1882 рр. // Житіє і слово. – 1834.

 98. Толочко П.П. Історичні портрети. – К., 1990.

 99. Толочко О.П. З історії політичної думки Русі ХІ-ХІІІ ст. // Українский історичний журнал. – 1988. – № 9.

 100. Українська дума. – К., 1992.

 101. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

 102. Українська ідея. Історичний нарис. – К., 1995.

 103. Хижняк З.І. Києво-Могилевська академія. – К., 1981.

 104. Хрестоматия по древней русской литературе. – Москва, 1974.

 105. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 106. Шахрай В., Мазлах С. До хвилі. Що діється на Україні та з Україною?”. – Нью-Йорк, 1967; Розділи книги // Політологічні читання. – Київ, 1993. – № 3.

 107. Шевельє П’єр. Історія війни козаків проти Польщі з історією про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію. – К., 1993.

 108. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців. – К., 1994.

 109. Щербаківський В. Формація української нації. Нарис про історію України. – Нью-Йорк, 1958.

 110. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992.

 111. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. В трьох томах. – Львів, 1990-1992.

 112. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його “Апокрисис”. – Львів, 1964.

 113. Ярмусь С. Духовність українського народу. Короткий орієнтаційний нарис. – Вінніпег, 1983.


Схожі:

Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи