Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Скачати 99.39 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Дата06.11.2012
Розмір99.39 Kb.
ТипДокументи

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Гносеологія права”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л


С

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

^ Модуль 1. Предмет і завдання гносеології права


НЕ 1.1

Предмет гносеології права

Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології права. Гносеологія права - наука про правове пізнання як необхідна умова функці­онування самого права.

Література

^ Козловський А.А. Гносеологія і методологія права: проблеми співвідношен­ня // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 5-9.

Козловський А.А. Екзистенціальна гносеологія права. – Сер. Правознавство. – Вип. 1. – Чернівці, 1996. – С. 11-19.

Лихолат Т.П. Раціональність як проблема правової гносеології // Держава і право. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18-22.

Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592)

Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1989. – С. 10-18.

2
Контрольне

письмове

опитування

1010

НЕ 1.2

Мета, завдання і система правової гносеології

Гносеологічне обґрунтування права як основна мета гносеології пра­ва. Формування методу і його онтологізація як основне завдання гносеології права.

Література

Козловський А.А. Гносеологія і право // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. – Вип. 2. – Чернівці, 1995. – С. 3-13.

Колпаков В. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адміністративного делікту // Право України. – 2004. – № 10. – С. 30-35.

Лисюткин А.Б. Методология исследования государственно-правовых явле­ний // Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 163-164.

Лихолат Т.П. Раціональність як проблема правової гносеології // Держава і право. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18-22.

Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. (Розділ 9. "Юридичне мислення". – С. 249-278).

2

2

Термінологічний диктант

10

Реферат на тему“ Публічне і приватне право як два основних типа міжгалузевої соціології права“

10

10

НЕ 1.3

Правова методологія в системі гносеології права

Поняття гносеологічних таксонів права. Універсальні онто-гносеологічні моделі права як найбільш загальний рівень правової гносеоло­гії. Публічне й приватне право як два основних типа міжгалузевої гносеології права. Галузевий рівень гносеологічно-правових процесів. Інститут права як гносеологічно-нормативна система. Конкретно-нормативний рівень пра­вової гносеології як основний пізнавальний елемент права

Література.

^ Бандура О.О. Деякі аспекти взаємного зв'язку цінностей та істини у праві // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 111-115.

Бачинін В.А., Журавський B.C., Панов M.I. Філософія права: Словник. – К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 408 с. ("Інтуїція метафізична" с 140-141, "Мислення правове". – С. 200-201).

Козловський А.А. Гносеологія і методологія права: проблеми співвідношен­ня // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 2000. – С. 5-9.

Колпаков В. Онтолого-гносеологічний вимір ознак адміністративного делікту // Право України. – 2004. – № 10. – С. 30-35.

Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592)

Лихолат Т.П. Раціональність як проблема правової гносеології // Держава і право. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18-22.

2
Контрольне

письмове

опитування

1010

Всього за модулем 1
10

30

Модуль 2. Гносеологічна трансформація права

НЕ 2.1.

Нормативна трансформація пізнання

Нормативність як результат пізнавальних процесів. Правовий раціо­налізм як концентрований вираз нормативності пізнання. Механізм переходу нормативної трансформації пізнання у гносеологічну трансформацію права. Право як специфічна форма соціального пізнання. Право як соціальний екс­перимент.

Література

^ Кельзен Ганс. Чисте правознавство. З дод.: Пробл. Справедливості / Пер. з нім. О.Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592) (Глава “Нормативна трансформація пізнання”).

Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1989. – С. 10-18.

Селіванов В. Правова реформа і методологія дослідження фундаментальних проблем юридичної науки // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – №4. – С. 3-17.

Харт Г.Л.А. Понятие права / Пер. с англ.. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. Гл. 7. «Окончательность и безошибочность судебных решений”. – С. 144-149.

Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. (Розділ 9. "Юридичне мислення". – С. 249-278).

2

2

Тестування

6

Реферат на тему “Право як соціальний експеримент”

10

6

НЕ 2.2

Проблема істини в праві

Проблема істини в філософській гносеології. Основні концепції істи­ни в сучасній гносеологічній науці. Проблема істини в кримінальному праві. Проблема істини в цивільному праві. Специфіка юридичної істини в проце­суальному праві. Істина в праві як центральна проблема гносеології права.

Література

^ Бандура О.О. Деякі аспекти взаємного зв'язку цінностей та істини у праві // Проблеми філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 111-115.

Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592) (Глава “Істина у праві”).

Прилуцький П. Філософсько-правовий погляд на проблему істини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2005. – № 5. – С. 17-20.

Прилуцький П. Поняття і види істини в криминальному судочинстві // Право України. – 2003. – № 6. – С. 12-16.

2

2

Написання ессе

66

НЕ 2.3.

Гносеологічна динаміка норми права

Гносеологія норми права як проблема регулятивної ефективності пра­вових норм. Пізнавальна динаміка гіпотези в структурі норми права. Гносео­логічна істинність, хибність і невизначеність як основа формулювання обов'язкового, забороненого та дозволеного типу поведінки в структурі дис позиції норми права. Санкція як наслідок помилки пізнавально-правового процесу. Статика і гносеологічна динаміка норми права.

Література

Козловський А.А. Гносеологія норми права // Науковий вісник Чернівецько­го університету. Сер. Правознавство. Вип. 24. – Чернівці, 1998. – С. 3-24.

Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник Академії правових
наук України. – 2001. – № 4. – С 155-164.

Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в системі методів пізнання права // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 75: Правознавство. – Чернівці: ЧДУ, 1989. – С. 10-18.

Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. (Розділ 9. "Юридичне мислення". – С. 249-278).

2
Письмове

контрольне

опитування

6

Реферат на тему “Нормативність права як метод пізнання соціальної реальності»

10

6

НЕ 2.4.

Соціально-історична константа правового пізнання

Соціальна константність правового регулювання. Дія соціально-історичних чинників та пізнавальні процеси в праві. Механізм опосередкованої дії соціально-історичних чинників на пізнавальні процеси в праві. Механізм національно визначеної детермінації соціально-історичної константи правового пізнання. Механізм національно індиферен­тної дії соціально-історичної константи правового пізнання.

Література

Арендт X. Між минулим і майбутнім / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2002. – 321 с. ("Істина і політика". – С. 236-275).

^ Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592) (Глава “Соціально-історична константа правового пізнання”).

Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / У поряд., наук,
ред. А. Карась. – Серія: Підручники. – Ч. 16. – Мюнхен-Львів:
Український Вільний Університет, 1995. – 164 с. – (Розділ 9.
"Гносеологія як філософський аналіз пізнання")

Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с. (Розділ 9. "Юридичне мислення". – С. 249-278).

2

2

Написання ессе;

тестування

66

НЕ 2.5.

Гносеологічна динаміка правовідносин

Пізнавальна природа соціальних взаємодій в аспекті нормативності. Юридичний факт як онтогносеологізація правової реальності. Гносеологічні характеристики видів юридичних фактів в структурі правовідносин. Гносео­логічні властивості суб'єкта і об'єкта правовідносин як основна умова пізна­вальної динаміки їх змісту (прав і обов'язків). Право реалізація як правопіз-нання.

Література

Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернів­ці: Рута, 1999. – 295 с. – (Шифр. бібл. ЧНУ – Б477444 / 34 / К-592) (глава “Гносеологічна динаміка правовідносин: фінансове право”).

Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / У поряд., наук,
ред. А. Карась. – Серія: Підручники. – Ч. 16. – Мюнхен-Львів:
Український Вільний Університет, 1995. – 164 с. – (Розділ 9.
"Гносеологія як філософський аналіз пізнання").

2
Комплексне

контрольне

опитування

66

Всього за модулем 2
20

30
Модуль контроль (підсумковий)

40Всього балів

100


Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи