Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 347.86 Kb.
НазваРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Дата06.11.2012
Розмір347.86 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

год.


К-ть

креди-тів

У тому числі (год.):

Само-стійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Семінарські (год.)

Денна

5

10

72

2

16

8

48

-

-

-

10

-

Заочна

5

10

72

2

6

2

64

-

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена асистентом Васильчук В.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол № 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри _____________________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“30”серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету ____________________________________/Савчук С.В./


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Нині відбувається активний розвиток філософії права як науки у світі та відродження української філософії права. Цей процес супроводжується вдосконаленням української системи права загалом, а також внесенням необхідних та очікуваних суспільством змін до законодавства. Активна правотворча діяльність неодмінно повинна поєднуватися з розробкою категоріально-понятійного апарату юридичної науки. Деякі категорії права, які відіграють важливе значення у сферах правотворчості та правореалізації, традиційно не включаються до предмету вивчення теорії права та галузевих юридичних наук, а досліджуються лише у межах філософсько-правової проблематики. Проте, грунтовне вивчення студентами таких категорій як свобода, рівність, воля, цінність, істина тощо є необхідною передумовою для якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр права”. Вміння оперувати цими категоріями не лише відображає загальний рівень знань та освіченості студента, але й характеризує його як фахівця високої кваліфікації. Серед таких категорій чільне місце посідає справедливість.

Поняття справедливості досліджується багатьма науками. Справедливість як найвища моральна чеснота є предметом етики, як поняття, що відображає конкретно-історичні уявлення про міру відповідності між діянням і відплатою, – проблемою філософії, як категорія, що визначає найкращий спосіб організації суспільного життя, – питанням політичної філософії. Аналіз справедливості як категорії права є проблемою філософії права і саме у юридичному вимірі вказане поняття одержує конкретний зміст та практичне визначення.

Справедливість як одна з найбільш плідних правових ідей найкращим чином відображає внутрішню сутність права, його основні властивості, розкриває якісну своєрідність права як суспільного явища, форми його прояву, особливості призначення і функціонування.

Оскільки справедливість як категорія права належить до філософсько-правової проблематики, цей спецсемінар має на меті поглибити та закріпити знання отримані студентами в процесі вивчення курсу “Філософія права”. Окремі теми курсу тісно пов’язані з теорією права, а також галузевими юридичними науками (зокрема, конституційним, кримінальним, цивільним та міжнародним правом).

^ Метою курсу “Справедливість як категорія права” є не лише поглиблення раніше отриманих студентами знань, але й вивчення особливих характеристик категорії справедливості, що не охоплюються тематикою вказаних дисциплін. Спецкурс покликаний узагальнити та систематизувати теоретичні положення та розробки різних наук з метою формування у студентів цілісного уявлення про справедливість як категорію права.

Програма курсу побудована таким чином, щоб забезпечити максимально повне, багатостороннє вивчення студентами категорії справедливості і складається з окремих тем, об’єднаних у два розділи:

 1. Філософсько-правовий зміст категорії справедливості.

 2. Особливості реалізації принципу справедливості у правовій системі України.

Які відповідно:

 1. орієнтують студента у масиві різноманітних визначень справедливості;

 2. визначають зміст та основні функції справедливості як категорії права;

 3. окреслюють межі та визначають методи реалізації принципу справедливості у праві.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з основними концепціями справедливості,

 • аналіз трансформації змісту поняття справедливості в історії правової думки;

 • вивчення сучасних західних та вітчизняних концепцій справедливості;

 • розгляд категорії справедливості у площинах онтології, гносеології, аксіології та методології права;

 • дослідження особливостей реалізації принципу справедливості в окремих галузях права України;

 • вироблення студентами чіткого розуміння справедливості як категорії права.

Правознавство. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. 06.01 Право 8.06.0101.


 1. Кількість кредитів.

Курс складається з 2 кредитів, 2 модулів, 10 навчальних елементів. 100 балів у десятому семестрі.


 1. Загальна кількість годин.

72.


 1. Кількість годин на тиждень.

2.


 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.

Обов’язкова.


 1. Семестр, в якому читається.

Десятий семестр.


 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.

Лекції – 16 годин, семінарські заняття – 8 годин, самостійна робота студентів – 48 годин.


 1. Вид підсумкового контролю

Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні “Справедливість як категорія права” є залік у десятому семестрі.


Форми оцінювання


Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є: - усні опитування;

- фронтальні опитування;

 • контрольні роботи;

 • тестові завдання;

 • колоквіуми;

 • реферативні доповіді;

 • підсумкові контрольні роботи;

 • семестровий залік.Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, немає невідпрацьованих занять з пропущених тем.


^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬІІОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№НЕНазва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролюКількість балів за вид роботи

Індз

(за вибором)Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕЛ

С

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

^ Модуль 1. Філософсько-правовий зміст категорії справедливості.

НЕ 1..1


Поняття справедливості у філософії та етиці

Філософське розуміння справедливості як найвищої гуманістичної цінності. Етичне розуміння справедливості як категорії моральної свідомості. Особистісний та соціальний елементи справедливості у етиці.

2

НЕ 1.2

Інтерпретація справедливості в історії правової думки

Пошуки першооснов справедливості у античній філософії права. Справед-ливість у працях римських юристів. Теологічне розуміння справедливості у період Середньовіччя. Новий час: природно-правовий та позитивістський підходи до визначення справедливості. Справедливість у філософсько-правових дослідженнях ХІХ ст.
2Усне опитування;

реферативні доповіді;

тестування

5


5


515

НЕ 1.3

Сучасні західні правові концепції справедливості

Чисте вчення про право Г. Кельзена: співвідношення позитивного правопо-рядку і норм справедливості. Принципи справедливості у неопозитивістській концепції права Г. Харта. Справед-ливість як чесність у “Теорії спра-ведливості” Дж. Ролза. Концепція мо-ральності права Л. Фуллера: співвід-ношення справедливості та законності.

2

НЕ 1.4.

Онтологічний та аксіологічний зміст справедливості як категорії права

Онтологічний зв’язок права і справедливості. Справедливість як духовна основа права. Аксіологічні характеристики категорії справедли-вості. Справедливість як складовий елемент ціннісної природи права та як основна правова цінність. Справедли-вість як оціночна категорія.


2

2Усне опитування, складання тематичних схем

10


515

НЕ 1.5.

Гносеологічна та методологічна функції категорії справедливості у праві

Зміст і функції категорії справедливості у теорії пізнання. Взаємозв’язок справедливості та істини. Раціоналізм та ірраціоналізм у пізнанні справедливості.

Співвідношення методологічної та гносеологічної функцій справедливості. Справедливість як метод права. Складові елементи методу справед-ливості.

2
Всього за модулем 1

30

^ Модуль 2. Особливості реалізації принципу справедливості у правовій системі України

НЕ 2.1

Загальнотеоретичні характеристики справедливості як категорії права

Правові категорії та правові поняття. Справедливість як категорія права. Юридична справедливість. Співвідно-шення юридичного, філософського та морально-етичного поняття справедли-вості. Визначення місця категорії спра-ведливості у теорії права.


2

2Фронтальне опитування;

тестування

10


5

15

НЕ 2..2

Принцип справедливості у конституційному праві України

Принцип справедливості у нормах Конституції України. Державний суве-ренітет та принцип справедливості. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення. Принцип справедливості та невід’ємні права людини.


2

НЕ 2.3

Справедливість у кримінальному праві

Філософсько-правові концепції визна-чення підстави кримінальної відпові-дальності та мети покарання. Зміст принципу справедливості кримінального покарання. Принципи законності та індивідуалізації покарання, їх взаємодія з принципом справедливості.

2Усне опитування;

складання таблиць; тестування

5


5


515

НЕ 2.4

Специфіка справедливості у сучасних цивільних правовідносинах

Справедливість як принцип цивільного права України. Зв’язок справедливості з принципами добросовісності та розум-ності. Справедливість і право власності. Застосування принципу справедливості у зобов’язальному праві. Реалізація принципу справедливості у спадкових правовідносинах.


2

НЕ 2.5.

Справедливість як категорія міжнародного права

Поняття справедливості у міжнарод-ному праві. Категорія справедливості у Статуті ООН. Поняття та принципи справедливої війни. Зміст справедли-вості як категорії міжнародного права.


2
Всього за модулем 2

30
^ Модуль контроль (підсумковий)

40
Всього балів

100

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема: Інтерпретація справедливості в історії

правової думки


 1. Антична філософія права: пошуки першооснов справедливості.

 2. Справедливість у працях римських юристів.

 3. Теологічне розуміння справедливості у період Середньовіччя.

 4. Новий час: природно-правовий та позитивістський підходи до визначення справедливості.

 5. Справедливість у філософсько-правових дослідженнях ХІХ ст.


Основна література

 1. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К.: ВД “Стилос”: ПЦ “Фоліант”, 2003. – С. 83-85, 91, 96-97, 102-104, 138-141.

 2. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа Инфра - М – Норма, 1997. – С. 448-506.

 3. Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії (огляд визначень) // Філософська думка. – 2001. – № 3. – С. 60-70.


Додаткова література

 1. Аль Сувейлан Х. Еволюція концепції справедливості у соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. К., 2002. – 18 с.

 2. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1983.

 3. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів освіти. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 472 с.

 4. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

 5. Гоббс Т. Сочинения в 2 т. – М.: Мысль, 1991.

 6. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Пер. с лат. А.Л. Саккетти. – М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1956. – 868 с.

 7. Кант И. Сочинения в шести томах. – М.: Мысль, 1965.

 8. Ковальчук В.Б. Питання легітимності влади в политико-правовому вченні Платона // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 191-203.

 9. Кодекс Юстиниана // Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1999.

 10. Локк Д. Два трактати про врядування / Перек. з англ. О. Терез і Р. Димерець. – К.: Основи, 2001.

 11. Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье. Избранные сочинения. – М.: Госполитиздат, 1955.

 12. Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений. – М.: Наука, 1983. – 366 с.

 13. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К.: Основи, 1999. – 395 с.

 14. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты / Пер. с фр. А.Д. Хаютина. – М.: Канон-Пресс-Ц, 1998

 15. Философия права. Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Под ред. Н.И. Панова. – Состав.: Панов Н.И., Бачинин В.А., Святоцкий А.Д. – К.: Издательский Дом “Ин Юре”, 2002. – 692 с.

 16. Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

 17. Філософія права: Навч. посібн. / О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред. О.Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

 18. Ціцерон. Про державу. Про закони. Про природу богів. – К.: Основи, 1998.

 19. Юм Д. О человеческой природе / Пер. с англ. С.И. Церетели. – СПб.: Азбука, 2001. – 320 с.

 20. Юркевич П. Історія філософії права; Філософія права; Філософський щоденник. – Вид. друге. – К.: Ред. журн. “Український світ”, 2000. – 756 с.тема: Онтологічний ТА Аксіологічний зміст

справедливості як категорії права


 1. Онтологічний зв’язок права і справедливості. Визначення справедливості як сутності права.

 2. Справедливість як духовна основа права. Поєднання ідейно-духовного та практично-регулятивного аспектів категорії справедливості.

 3. Аксіологічні характеристики категорії справедливості.

 4. Справедливість як складовий елемент ціннісної природи права та як основна правова цінність.

 5. Справедливість як оціночна категорія.Основна література

 1. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – С. 49-51, 255-260.

 2. Горбатенко В.П. Справедливість як соціально-правова цінність // Проблеми філософії права. – Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 150-153.

 3. Неновски Н. Право и ценности. – М.: Прогресс, 1987. – С. 24-41.

 4. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа Инфра - М – Норма, 1997. – С. 28-31, 40-52.

 5. Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 1995. – С. 96-99.Додаткова література

 1. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1916. – 704 с.

 2. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

 3. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 4. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К.: ВД “Стилос”: ПЦ “Фоліант”, 2003. – 382 с.

 5. Левінас Е. Між нами: Дослідження. Думки-про-іншого. – К.: Дух і література, 1999. – 290 с.

 6. Ллойд Д. Идея права / Перевод с английского М.А. Юмашева, Ю.М. Юмашев, научный редактор Ю.М. Юмашев – М.: “ЮГОНА”, 2002. – 416 с.

 7. Мережко А.А. Диалектика права // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 177-180.

 8. Моисеев С.В. Философия права. Курс лекций. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004. – 262 с.

 9. Перелыгин И.А. Проблема многообразия критериев социальной справедливости: (философско-методологический анализ). – Х.: Основа, 1995. – 151 с.

 10. Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 1995. – 120 с.

 11. Пермяков Ю.Е. Основания права. – Самара: Изд-во «Универс-груп», 2003. – 496 с.

 12. Радбрух Г. Философия права. – Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.

 13. Рикер П. Справедливое / Пер. с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. Послесловие – Э. Шлоссер. – М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2005. – 304 с.

 14. Філософія права: Навч. посібн. / О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред. О.Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

 15. Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. – М.: Издательство “Гнозис”, 1994. – 328 с.

 16. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.тема: Загально-теоретичні характеристики

справедливості як категорії права


 1. Правові категорії та правові поняття. Справедливість як категорія права.

 2. Юридична справедливість.

 3. Співвідношення юридичного, філософського та морально-етичного поняття справедливості.

 4. Визначення місця категорії справедливості у теорії права:

  1. Справедливість як сутнісна ознака права.

  2. Справедливість як принцип права.

  3. Справедливість як принцип юридичної відповідальності.

  4. Справедливість як принцип правопорядку.Основна література

 1. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – С. 35-47, 56-66, 90-94.

 2. Лившиц Р.З. Теория права. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1994. – С. 66-72, 78, 88, 147, 195-197.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – С. 216-219, 224, 228-229, 396, 434, 458.

 4. Экимов А.И. Справедливость и социальное право. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – С. 50-72, 74-76, 89-106.Додаткова література

 1. Алексеев С.С. Теория права. – М.: Издательство БЕК, 1994. – 224 с.

 2. Алексеев С.С. Философия права. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 336 с.

 3. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів освіти. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 472 с.

 4. Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М.: Юридическая литература, 1976. – 264 с.

 5. Зайцев С.А. К вопросу о понятии справедливости // Вестник Омского университета. – 1999. – Вып. 4. – Омск: Омский государственный университет, 1999 – С. 148-151.

 6. Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком, 1998. – 208 с.

 7. Малахов В.П. Основы философии права: Учебное пособие. – М.: Академический Проект: Культура, 2005. – 240 с.

 8. Мартышин О.В. Справедливость и право // Право и политика. – 2000. – № 12. – С. 4-15.

 9. Оноре Т. Про право. Короткий вступ. – К.: Сфера, 1997. – 120 с.

 10. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

 11. Теория права и государства. Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М.: Право и закон, 2001. – 576 с.

 12. Штаммлер Р. Сущность и задачи права и правоведения. – М.: типография Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – 144 с.

 13. Явич Л.С. Общая теория права. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 228 с.

 14. Явич Л.С. Сущность права: Социально-философское понимание генезиса, развития и функционирования юридической формы общественных отношений. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 207 с.Тема: справедливість у кримінальному праві


 1. Філософсько-правові концепції визначення підстави кримінальної відповідальності та мети покарання.

 2. Зміст принципу справедливості кримінального покарання.

 3. Реалізація принципу домірності кримінального покарання у правотворчій та правозастосовчій діяльності.

 4. Принципи законності та індивідуалізації покарання, їх взаємодія з принципом справедливості.

 5. Справедливість як засіб захисту винної особи від держави.

 6. Повага до особи злочинця як елемент справедливості.Основна література

 1. Анашкин Г.В. Справедливость назначения уголовного наказания // Советское государство и право, 1982. – № 7. – С. 59-66.

 2. Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві – реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України. – 2004. – № 3. – С. 103-106.

 3. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – С. 243-248.

 4. Яковлев А.М. Принцип социальной справедливости и основания уголовной ответственности // Советское государство и право. – 1982. – № 3. – С. 86-94.Додаткова література

 1. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – 607 с.

 2. Блувштейн Ю.Д. Уголовное право и социальная справедливость. – Мн.: изд. Ун-та, 1987. – 63 с.

 3. Похмелкин В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. – Красноярск, 1990. – 175 с.

 4. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М.: Рос. право, 1992. – 320 с.

 5. Боннер А.Т. Проблема социальной справедливости и право на судебную защиту // Советское государство и право, 1987. – № 8. – С. 13-21.

 6. Вязов А.Л. Принцип справедливости в современном российском праве и правоприменении (теоретико-правовое исследование): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Академия управления МВД России. – М., 2001. – 26 с.

 7. Зайцев С.А. К вопросу о понятии справедливости // Вестник Омского университета. – 1999. – Вып. 4. – Омск: Омский государственный университет, 1999 – С. 148-151.

 8. Иванов А.А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 66-69.

 9. Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 104 с.

 10. Куринов Б.А. Обеспечение законности и справедливости при назначении наказания // Советское государство и право. – 1971. – № 4. – С. 128-133.

 11. Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. – М., 1992.

 12. Махінчук В. Інститут покарання: критерії визначення адекватності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 82-84.

 13. Махінчук В. Конституційні принципи кримінального права: проблема формування системи законодавчих гарантій адекватності покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4. – С. 90-92.

 14. Махінчук В.М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12. – К., 2002. – 20 с.

 15. Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. – 337 с.

 16. Шкода В.В. Вступ до правової філософії. – Харків: Фоліо, 1997. – 223 с.^
Перелік контрольних запитань до кожного модуля

Модуль 1.

 1. Філософське розуміння справедливості як найвищої гуманістичної цінності.

 2. Характерні риси категорії справедливості у філософії (деонтологічність, історизм, емпіричність).

 3. Етичне розуміння справедливості як категорії моральної свідомості.

 4. Особистісний та соціальний елементи справедливості у етиці.

 5. Зв’язок філософського та етичного змісту справедливості з правовою проблематикою.

 6. Антична філософія права: пошуки першооснов справедливості.

 7. Справедливість у працях римських юристів.

 8. Теологічне розуміння справедливості у період Середньовіччя.

 9. Новий час: природно-правовий та позитивістський підходи до визначення справедливості.

 10. Справедливість у філософсько-правових дослідженнях ХІХ ст.

 11. Чисте вчення про право Ганса Кельзена: співвідношення позитивного правопорядку і норм справедливості.

 12. Принципи справедливості у неопозитивістській концепції права Герберта Харта.

 13. Справедливість як чесність у “Теорії справедливості” Джона Ролза.

 14. Концепція моральності права Лона Фуллера: співвідношення справедливості та законності.

 15. Онтологічний зв’язок права і справедливості. Визначення справедливості як сутності права.

 16. Поняття про належне та ідея справедливості.

 17. Справедливість як духовна основа права.

 18. Формула справедливості.

 19. Справедливість як складовий елемент ціннісної природи права.

 20. Справедливість як основна правова цінність.

 21. Справедливість як оціночна категорія.

 22. Категорія справедливості у теорії пізнання.

 23. Співвідношення справедливості та істини як центральної категорії правової гносеології.

 24. Раціоналізм та ірраціоналізм у пізнанні справедливості.

 25. Співвідношення методологічної та гносеологічної функцій справедливості.

 26. Справедливість як метод права. Складові елементи методу справедливості.

 27. Значення справедливості як методу права у правотворчій та правозастосовчій діяльності.


Модуль 2.

 1. Правові категорії та правові поняття. Справедливість як категорія права.

 2. Юридична справедливість.

 3. Співвідношення юридичного, філософського та морально-етичного поняття справедливості.

 4. Визначення місця категорії справедливості у теорії права.

 1. Принцип справедливості у нормах Конституції України.

 2. Державний суверенітет та принцип справедливості.

 3. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення.

 4. Зв’язок принципів справедливості та демократизму.

 5. Принцип справедливості та невід’ємні права людини.

 6. Філософсько-правові концепції визначення підстави кримінальної відповідальності та мети покарання.

 7. Зміст принципу справедливості кримінального покарання.

 8. Реалізація принципу домірності кримінального покарання у правотворчій та правозастосовчій діяльності.

 9. Принципи законності та індивідуалізації покарання, їх взаємодія з принципом справедливості.

 10. Справедливість як засіб захисту винної особи від держави.

 11. Повага до особи злочинця як елемент справедливості.

 12. Справедливість як принцип цивільного права України.

 13. Зв’язок справедливості з принципами добросовісності та розумності.

 14. Справедливість і право власності.

 15. Застосування принципу справедливості у зобов’язальному праві України.

 16. Реалізація принципу справедливості у спадкових правовідносинах.

 17. Розвиток ідей про справедливість як принцип міжнародних взаємин.

 18. Міжнародна дистрибутивна справедливість.

 19. Категорія справедливості у Статуті ООН.

 20. Поняття та принципи справедливої війни.

 21. Зміст справедливості як категорії міжнародного права.^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ


 1. Філософське розуміння справедливості як найвищої гуманістичної цінності.

 2. Етичне розуміння справедливості як категорії моральної свідомості.

 3. Антична філософія права: пошуки першооснов справедливості.

 4. Справедливість у працях римських юристів.

 5. Новий час: природно-правовий та позитивістський підходи до визначення справедливості.

 6. Чисте вчення про право Ганса Кельзена: співвідношення позитивного правопорядку і норм справедливості.

 7. Справедливість як чесність у “Теорії справедливості” Джона Ролза.

 8. Онтологічний зв’язок права і справедливості. Визначення справедливості як сутності права.

 9. Справедливість як духовна основа права.

 10. Формула справедливості.

 11. Співвідношення справедливості та істини як центральної категорії правової гносеології.

 12. Раціоналізм та ірраціоналізм у пізнанні справедливості.

 13. Аксіологічні характеристики категорії справедливості.

 14. Справедливість як складовий елемент ціннісної природи права.

 15. Справедливість як оціночна категорія.

 16. Співвідношення методологічної та гносеологічної функцій справедливості.

 17. Справедливість як метод права.

 18. Значення справедливості як методу права у правотворчій та правозастосовчій діяльності.

 19. Юридичний зміст категорії справедливості.

 20. Співвідношення юридичного, філософського та морально-етичного поняття справедливості.

 21. Принцип справедливості у нормах Конституції України.

 22. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення.

 23. Принцип справедливості та невід’ємні права людини.

 24. Зміст принципу справедливості кримінального покарання.

 25. Реалізація принципу домірності кримінального покарання у правотворчій та правозастосовчій діяльності.

 26. Принципи законності та індивідуалізації покарання, їх взаємодія з принципом справедливості.

 27. Справедливість як принцип цивільного права України.

 28. Зв’язок справедливості з принципами добросовісності та розумності.

 29. Поняття справедливості у міжнародному праві.

 30. Поняття та принципи справедливої війни.^ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


 1. Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії (огляд визначень) // Філософська думка. – 2001. – № 3. – С. 60-70.

 2. Алексеев С.С. Философия права. – М.: Издательство НОРМА, 1999. – 336 с.

 3. Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Дж. Роулса. – М.: Наука, 1992. – 112 с.

 4. Аль Сувейлан Х. Еволюція концепції справедливості у соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. К., 2002. – 18 с.

 5. Анашкин Г.В. Справедливость назначения уголовного наказания // Советское государство и право, 1982. – № 7. – С. 59-66.

 6. Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // Полис. – 2002. – № 3. – С. 57-71.

 7. Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М.: Мысль, 1983.

 8. Бабенко А.Н. Проблемы обоснования ценностных критериев в праве // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 93-97.

 9. Бачинин В.А. Философия права и преступления. – Харьков: Фолио, 1999. – 607 с.

 10. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів освіти. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. – 472 с.

 11. Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философская категория. – М.: Мысль, 1983. – 203 с.

 12. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. – М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. – 576 с.

 13. Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. Філософія права: Навчальний посібник / П.Д. Біленчук, В.Д. Гвоздецький, С.С. Сливка; За ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 208 с.

 14. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М.: Рос. право, 1992. – 320 с.

 15. Боннер А.Т. Проблема социальной справедливости и право на судебную защиту // Советское государство и право, 1987. – № 8. – С. 13-21.

 16. Вопленко Н.Н. Социальная справедливость и формы ее выражения в праве // Советское государство и право. – 1979. – № 10. – С. 39-46.

 17. Гайворонюк Н.В. Философское понимание социальной справедливости: Автореф. дис... канд. филос. наук / Львовский государственный университет им. И. Франко. – Львов, 1990. – 17 с.

 18. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.

 19. Горбатенко В.П. Справедливість як соціально-правова цінність // Проблеми філософії права. – Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 150-153.

 20. Гринберг Л.Г., Новиков А.И. Критика современных буржуазных концепций справедливости. – Л.: Наука, 1977. – 180 с.

 21. Дмитриева Г.К. Принцип справедливости в международном праве // Советский ежегодник международного права. – 1983. – М.: Наука, 1984. – С. 68-83

 22. Ідея справедливості на схилі ХХ століття: Матеріали VІ Харківських міжнародних Сковородинівських читань, 28-29 вересня 1999 р. / Відп. ред. О.М. Бандурка. – Х., 1999. – 294 с.

 23. Капустин Б.Г. Демократия и справедливость. Размышления об опыте моральной политической философии // Полис. – 1992. – № 1-2. – С. 86-95

 24. Кельзен Г. Чисте правознавство: З дод.: Проблема справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.

 25. Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві – реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України. – 2004. – № 3. – С. 103-106.

 26. Кожев А. Источник права: антропогенное желание признания как исток идеи Справедливости // Вопросы философии. – 2002. – № 12. – С. 154-166.

 27. Козловський А.А. Онтологія юридичної відповідальності // Проблеми філософії права. Том ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2004. – С. 98-111.

 28. Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999. – 295 с.

 29. Козловський А.А. Справедливість як гносеологічний принцип права // Ерліхівський збірник. Вип. 3. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С. 11-17.

 30. Колодий А.Ф. Социальная справедливость и равенство: проблемы теории и практики. – Львов: Свит, 1991. – 195 с.

 31. Коломієць О.Г. Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського. Одеса, 2003. 20 с.

 32. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. – К.: ВД “Стилос”: ПЦ “Фоліант”, 2003. – 382 с.

 33. Левин Д.Б. Мирное разрешение международных споров и понятие справедливости // Советское государство и право, 1975. – № 10.

 34. Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2002. – 1126 с.

 35. Луцький І.М. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення. – Івано-Франківськ, 2004. – 200 с.

 36. Луцький І.М. Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 22 с.

 37. Максимов С. Природно-правове мислення // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 4. – С. 155-164.

 38. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография. – Харьков: Право, 2002. – 328 с.

 39. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и права человека в социальном обществе // Советское государство и право. – 1974. – № 11. – С. 10-18.

 40. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. – М.: Мысль, 1977. – 255 с.

 41. Махінчук В. Інститут покарання: критерії визначення адекватності // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 82-84.

 42. Махінчук В.М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12. – К., 2002. – 20 с.

 43. Медведчук В. Принцип справедливості і сучасна соціал-демократія: об’єктивна перспектива чи політична утопія? // Право України. – 2001. – № 6. – С. 22-27.

 44. Михайленко О. Проблеми справедливості при розбудові правової держави // Право України. – 1998. – № 8. – С. 43-46.

 45. Муздыбаев К. Идея справедливости // Социологические исследования. – 1992. – № 11. – С. 94-101.

 46. Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений. – М.: Наука, 1983. – 366 с.

 47. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа Инфра - М – Норма, 1997. – 652 с.

 48. Околіта С.В. Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Українська Академія державного управління при Президентові України. – К., 2000. – 18 с.

 49. Перелыгин И.А. Проблема многообразия критериев социальной справедливости: (философско-методологический анализ). – Х.: Основа, 1995. – 151 с.

 50. Пермяков Ю.Е. Лекции по философии права. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 1995. – 120 с.

 51. Печенев В.А. Истина и справедливость: (Размышления о нравственно-философских аспектах проблемы). – М.: Политиздат, 1989. – 254 с.

 52. Печерская Н.В. Метаморфозы справедливости: историко-этимологический анализ понятия справедливости в русской культуре // Полис. – 2001. – № 2. – С. 132-146.

 53. Печерская Н.В. Современный дискурс справедливости: Джон Ролз или Майкл Уолзер? // Общественные науки и современность. – 2001. – № 2. – С. 77-88.

 54. Платон. Діалоги / Пер. з давньогр. – К.: Основи, 1999. – 395 с.

 55. Радбрух Г. Философия права. – Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 240 с.

 56. Рікер П. Право і справедливість / Пер. із фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 216 с.

 57. Ролз Дж. Теорія справедливості / Пер. з англ. О. Мокровольський. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 822 с.

 58. Сокуренко В.В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2002. – 19 с.

 59. Степанянц М.Т. Справедливость и демократия в контексте диалога культур // Вопросы философии. – 1996. – № 3. – С. 143-150.

 60. Троян О.І. Соціальна справедливість як моральна основа демократичної правової соціальної держави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Університет внутрішніх справ. – Харків, 1995. – 19 с.

 61. Философия права. Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Под ред. Н.И. Панова. – Состав.: Панов Н.И., Бачинин В.А., Святоцкий А.Д. – К.: Издательский Дом “Ин Юре”, 2002. – 692 с.

 62. Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заінчковський та ін; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

 63. Філософія права: Навч. посібн. / О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов та ін.; За заг. ред. О.Г. Данільяна. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

 64. Циппеліус Р. Філософія права: Підручник. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.

 65. Циппеліус Р. Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів – Роман Корнута. – К.: Видавництво “Реферат”, 2004. – 176 с.

 66. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. – М.: Наука, 1988. – 144 с.

 67. Шкода В.В. Вступ до правової філософії. – Харків: Фоліо, 1997. – 223 с.

 68. Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском праве России (несколько вопросов теории и практики) // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 119-121.

 69. Экимов А.И. Справедливость и социальное право. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 120 с.

 70. Яковлев А.М. Принцип социальной справедливости и основания уголовной ответственности // Советское государство и право. – 1982. – № 3. – С. 86-94.Схожі:

Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу „формування І розвиток української філософії права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Робоча програма курсу „справедливість як категорія права\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма «Валютне право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи