Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" icon

Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Скачати 222.3 Kb.
НазваРобоча програма курсу „філософія громадянського суспільства" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Дата06.11.2012
Розмір222.3 Kb.
ТипРобоча програма

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

“ 31 ” серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

год.


К-ть кредитів


У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінари

Денна

5

10

72

2

16

-

8

48

-

-

-

10

-

Заочна

5

10

72

2

6

-

2

64

-

-

-

10

-


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”

Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Шибою О.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол 1 .

29” серпня 2009 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30” серпня 2009 р.

Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Про громадянське суспільство сперечалися вчора, сперечаються й сьогодні. З одного боку, це свідчить про його евристичний потенціал, а з іншого боку – пов'язане з тим, що «ідея громадянського суспільства» і пошук імовірних шляхів її здійснення не одержали належного концептуального оформлення, а тому й не склався той необхідний рівень метатеорії, що приймається як аксіома. Вже більше двадцяти років тема «Громадянське суспільство» не сходить зі сторінок наукової літератури. Але всі міркування про громадянське суспільство, як правило, лежать у площині його протиставлення «всьому тотальному й державному». При визначенні поняття «громадянське суспільство» все ще домінує не системний, а випадковий набір ознак. Тому дослідження проблем громадянського суспільства – актуальне завдання правознавства.

Мета курсу “Філософія громадянського суспільства” – ознайомити студентів з комплексним та системним дослідженням ідеї громадянського суспільства, шляхів його формування в умовах перехідного періоду, коли зникла стара шкала цінностей, а нова ще не склалася, коли всі знають, «звідки вони вийшли», а впевнено ніхто не знає, «куди вони йдуть». Основними завданнями курсу є: визначення й обґрунтування онтологічного статусу громадянського суспільства; розгляд історії ідеї громадянського суспільства та історії, її здійснення; з’ясування соціально-економічних, і правових його підстав, стратегію і тактику становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні.

^

ПІЗНАВАЛЬНІ ТА ОСВІТНІ ЦІЛІ КУРСУ:


 1. формувати у студентів знання про основні етапи розвитку концепцій громадянського суспільства у світовій та українській філософсько-правовій думці;

 2. виробити навики користування категорійно-понятійним апаратом з даного курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з даної проблематики;

 3. визначити етапи формування громадянського суспільства в історії світового співтовариства та України,

 4. ознайомити студентів із сучасними концепціями держави, її функціями, та викликами , що стоять перед державою у ХХІ ст.;

 5. виробити вміння аналізувати рівні взаємодії громадянського суспільства та держави, способи взаємодії, використовуючи знання з історії держави і права, політології, сучасну політичну практику.

 6. визначити якісні зміни у співвідношенні громадянського суспільства та держави в Україні, зміни їх взаємовідносин.
^

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ


Курс тісно пов’язаний з політологією, філософією, філософією права, теорією права та держави, історією вчень про державу та право, загальною історією держави і права та історією держави та права України.
^

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ


Магістр повинен знати:

 1. основні концепції громадянського суспільства ;

 2. грамотно користуватися категоріями філософії, філософії права, теорії права та держави, політології щодо проблем взаємовідносин громадянського суспільства і держави;

 3. основні інститути взаємодії громадянського суспільства і держави; історію їх формування та сучасний стан існування;

 4. концепції правової, соціальної та національної держави у контексті взаємодії з громадянським суспільством;

 5. концепції та моделі громадянського суспільства, структуру громадянського суспільства.


Магістр повинен уміти:

 1. дати визначення наступних термінів: .громадянське суспільство, держава, соціальна держава, правова держава, національна держава, нація, етнічна меншість, суспільний договір, політичний режим, тоталітаризм. авторитаризм, демократія, партія, партійна система, вибори, громадянська політична культура, громадські організації, соціальний конфлікт, соціальний капітал, права людини, національний інтерес, ідеологія, влада;

 2. охарактеризувати основні етапи становлення концепцій громадянського суспільства;

 3. визначити якісні зміни в українській державі та громадянському суспільстві, моделі взаємодії між ними;

 4. розрізняти моделі взаємодії громадянського суспільства та держави;

 5. оцінювати роль та значення громадянського суспільства та інститутів взаємодії з державою у розбудові України;

 6. прогнозувати розвиток громадянського суспільства.
^

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства:

філософсько-правовий аналіз (2 год.)


 1. Поняття громадянського суспільства та сфери відкритості.

 2. Етапи становлення громадянського суспільства.

 3. Етапи становлення теорії громадянського суспільства.

 4. Функції громадянського суспільства.


Література:

 1. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадське суспільство. – Львів: Літопис, 2000. – 318 с.

 2. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: “К. І. С.”; “АНОД” , 2000. – 191с.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 4. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 520 с.

 5. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 6. Лапаева В.В. Общественное мнение как институт гражданского общества // Адвокат. – 1997. – № 3. – С.69-81.

 7. Липинський В. Повне зібрання творів. – Київ, Філадельфія, 1995. – Т.6. – Кн.І. – 364 с.

 8. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т.2. – 314 с.

 9. Литвиненко Ю. Истинный мир /взгляд со стороны/. Гражданское общество и государство. Книга I. – К.: Криниця, 1999. – 205 с.

 10. Рябчук М. Дилеми українського Фауста : громадянське суспільство і “розбудова держави ” . – Київ : Критика, 2000.

 11. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право. – 1996. – № 3.

 12. Развивается ли гражданское общество в России?: (Матер. науч. конф.) // Мировая экономика и междунар. Отнош. – М., 1996. – №4. – С.128-133.

 13. Рашковский Е. Гражданское общество: религиозное измерение проблемы // Миров., экон. и межд. отнош. – М., 1996. – № 5. – С.116-129.

 14. Рейснер М. Государство и верующая личность. – СПб. – С. 17, 1994.

 15. Речицкий B.B. Конституционализм. Украинский опыт. – 1998. – С.141.

 16. Романенко Л.М. Гражданское общество: (Социолог, словарь-справочник). – М., 1995. – 114 с.

 17. Рябчук М.Ю. Громадянське суспільство і національна емансипація // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – №12. – С. 14-26.

 18. Селіванов В. Приватно-правові засади концепції державної політики захисту прав і свобод людини в Україні // Право України. – 1997. – № 11. – С.40-41.^

Тема 2. Громадянське суспільство і держава:

інститути та моделі взаємодії (2 год.)


 1. „Людина соціальна” – „людина політична” та сфери її буття.

 2. Держава та громадянське суспільство як форми організації людей.

 3. Точки перетину держави та громадянського суспільства:

  1. інституційний рівень

  2. ціннісний рівень

  3. функціональний рівень.

 4. Східна модель і західна модель взаємодії громадянського суспільства і держави.

 5. Взаємодія держави та громадянського суспільства у різних політичних режимах: гносеологічний аспект.

 6. Формальні та неформальні норми в системі громадянського суспільства.

Література:

 1. Арати А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоединение – и направления для дальнейших исследований // Полис. – 1995. – №3. – С. 18-26.

 2. Атаманчук Г. Политический процесс и государственная политика // Свободна мысль. – 1991. – №7.

 3. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Социально-политический процесс и гражданский эпос: феномен по экологии // Социс. – 1991. – №7. – С. 46-52.

 4. Бердяев Н. Философия неравенства // Русское зарубежье. Из истории социальной и правовой мысли. – Л., 1991. – С. 57.

 5. Білоус B.C. Проблема становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства // Політологічний вісник. – 1993. – Ч. 3. – С. 16-21.

 6. Борисов А.П. Правовое государство и гражданское общество // Политология. – Москва: Белые Альвы, 1996. – 211 с.

 7. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип. 2002. с. 974 – 997.

 8. Варывдин В. Гражданское общество // Социально-политический журнал. – 1992. – №8. – С.43-49.

 9. Виблер В. О гражданском обществе и общественном договоре // Через тернии. – Москва: Прогресс, 1990. – С. 116-132.

 10. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадське суспільство. – Львів: Літопис, 2000. – 318 с.

 11. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права / Перекл. з нім. – Київ: Юніверс, 2000. – С. 169-211.

 12. А. Колодій про типи руху народів до сучасного громадянського суспільства

 13. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів, 2002. – С. 105 – 112.

 14. Гарік І. Плюралізм в арабському світі./ Глобальне відродження демократії.

 15. Патей-Братасюк М.Г., Довгунь Т. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в сучасній Україні. – Тернопіль: Мандрівець, 1999. – 252 с.

 16. Роземблюм Н. Громадянські суспільства: лібералізм і моральні впливи плюралізму// № 21. – 2001. – С. 7 – 29.

 17. Тимошенко В. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кін. ХІХ – поч.ХХ ст.)

 18. Гражданское общество // 50/50. Опыт словаря нового мышления. – Москва: Прогресс, 1989. – 116 с.

 19. Романенко Л.М. Гражданское общество: (Социолог, словарь-справочник). – М., 1995. – 114 с.

Тема 3. Громадянське суспільство і права людини

(2 год.)

 1. Права людини як громадянська цінність.

 2. Інституції держави та громадянського суспільства у ролі арбітрів у дотриманні прав людини.

 3. Права людини і демократія: дотримання прав людини і представницькі інституції.

 4. Правова держава як гарантія дотримання прав людини.


Література:

 1. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід. Збірник наук. праць / За ред. А. Карася. – Львів, 1999. – С.

 2. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: “К. І. С.”; “АНОД ” , 2000. – 191с.

 3. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 4. Донелі Дж. Права людини і західний лібералізм / Лібералізм: антологія. К.: Смолосип, 2002. – С. 919-935.

 5. Вінсент Дж. Права людини і культурний релятивізм. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип, 2002. – С. 936-956.

 6. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип. 2002. – С. 974-997.

 7. Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політологічні читання. – 1992. – № 1.

 8. Котюк В. Проблемы развития непосредственной демократии. – М., 1965.

 9. Кравченко О. Концепція громадянського суспільства у філософському розвитку / Політичні дослідження. – 1991. – № 5.

 10. Черниш М. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? // Українські варіанти. – 1998. – №1.

 11. Чешков М. Возможности и пределы понятия “гражданское общество” применительно к развивающемуся миру // Мировая экономика и между нар. отношения. – М., 1996. – № 6. – С.77-87.

 12. Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. – 336 с. – (Гражданское общество. – С.257-288).

 13. Чудаков М. Правовые проблемы участия личности в осуществлении демократии. -Харьков, 1982. – С.35.

 14. Шинкарук B.I. Громадянське суспільство і громадянська позиція // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 5. – С. 42-53.

 15. Шопенгауер А. О свободе воли / Свобода воли и нравственности.М., 1992. – С. 59-60.

 16. Шпорлюк Р. Досліджуючи драму історії, або національні шляхи до сучасності // Зустрічі. – 1991. – № 2. – С. 79-87.^

Тема 4. Взаємодія громадянського суспільства і держави в Україні


(2 год.)

 1. Історичне підґрунтя відносин держави і громадянського суспільства.

 2. Організації громадян та їх вплив на державу.

 3. Економічні реформи та соціальні трансформації: вплив на взаємодію громадянського суспільства і держави.

 4. Залученість громадян до участі в громадському житті.

 5. Громадянська культура в Україні.


Література:

 1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 2. Кремень В., Ткаченко В. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III . Глава I . Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 3. Цимбалістий Б. Тавро бездержавності. Політична культура українців. – Київ, 1994

 4. Перехрестя.Всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. (2000, № 1-6).

 5. Політичний портрет України. Українське суспільство. 1994-1997. – Бюлетень фонду “Демократичні ініціативи”. – 1998. – № 20.

 6. Результати крос-регіонального соціологічного опитування “Стан українського соціуму напередодні виборів 1998-99 рр.” (Порівняння – Донецьк – Львів) // Ставропігіон. Щорічник. Політологічний центр “ Генеза ” . – 1997. – С. 171-193.

 7. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і “розбудова держави ”. – Київ: Критика, 2000.

 8. Шпорлюк Р. Досліджуючи драму історії, або національні шляхи до сучасності // Зустрічі. – 1991. – № 2. – С. 79-87.

 9. Данченко В.Т. Гражданское общество и политическая власть // Политология. – Москва, 1991. – С. 78- 89.

 10. Дарендорф Р. Мораль, институты и гражданское общество // Путь. – 1993. – №3. – С. 31-39.

 11. Демидов В. Громадянське суспільство і політична система: природа конфлікту і шляхи його подолання // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. М.І. Пірен та ін. 17-20 травня 1995 р. – Київ-Чернівці, 1995. – С. 32-35.

 12. Демидов В.А. Громадянське суспільство: основні параметри та характери стики // Питання історії нового та новітнього часу. Збірник наукових статей у 2-х частинах. – Чернівці: Рута, 1995. – Вип. 4. Ч. П. – С. 21-23.

 13. Демидов В. Громадянське суспільство: рівні конфліктності // Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19-21 жовтня 1993 р. У 2-х частинах. – Чернівці, 1993. – Ч. 1. – С. 56-59.

 14. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова. – К., 1991.- 246 с.

 15. Драгоманов М.П. Переднє слово // Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1991. – С. 364-382.

 16. Ємець O.I. Становлення демократичної української правової держави: проблеми і перспективи // Політологічний вісник. – 1993. – Ч. 4. – С. 54-61.^

ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ПИТАНЬ


з курсу “Філософія громадянського суспільства”

 1. Основні етапи еволюції громадянського суспільства як концепції суспільної реальності.

 2. Ревізія поняття „громадянського суспільства” у ХХ ст.

 3. Опозиційні рухи у Центрально-Східній Європі та концепції громадянського суспільства.

 4. Українські мислителі про роль громад і громадського життя в розвитку суспільства і становленню правової держави.

 5. Історичні та теоретичні витоки основних теорій держави.

 6. Дискурс держави в сучасних концепція лібералізму, консерватизму, соціалізму.

 7. Східна модель і західна модель взаємодії громадянського суспільства і держави.

 8. Взаємодія держави та громадянського суспільства у різних політичних режимах.

 9. А. Колодій про типи руху народів до сучасного громадянського суспільства.

 10. Крайнощі та викривлення плюралізму.

 11. Клієнтелізм як замінник громадянського суспільства.

 12. Корпоративізм і його співвідношення з громадянським суспільством. Неокорпоративізм.

 13. Публічна сфера та публічність як інституйована взаємодія.

 14. Добровільні громадські об'єднання, громадські рухи та політичні партії.

 15. Вибори та референдуми як засіб громадського волевиявлення та захисту інтересів.

 16. Судова та правозахисна система.

 17. Формальні та неформальні норми в системі громадянського суспільства.

 18. Громадянська політична культура. Зв'язок культури зі стійкістю інститутів держави.

 19. „Здичавіння” громадянських суспільств: причини.

 20. . Права людини як громадянська цінність. Західна і незахідна модель прав людини.

 21. Інституції держави та громадянського суспільства у ролі арбітрів у дотриманні прав людини.

 22. Права людини проти демократії: дотримання прав людини і представницькі інституції.

 23. Правова держав як гарантія дотримання прав людини.

 24. Поняття громадянського суспільства та сфери відкритості.

 25. Етапи становлення громадянського суспільства.
 26. ^

  Від влади авторитета до авторитету влади.

 27. Критична теорія громадянського суспільства та теорії права.


 28. Позитивні аспекти теорії громадянського суспільства та теорії права епохи постмодерна.

 29. Функції громадянського суспільства .

 30. Нація як суб'єкт політики. Поняття національної держави.

 31. Націоналізм: цінності та ідеологія.

 32. Громадянське суспільство як фактор становлення національних держав.

 33. Майбутнє національних держав в контексті громадянського суспільства.

 34. Класифікація партій за типом взаємодії громадянського суспільства і держави (Г.Кітшель).

 35. Громадянське суспільство як мережа громадських організацій. Функції громадських організацій.

 36. Міжнародні громадські організації.

 37. Типи громад та громадське самоврядування.

 38. Нормативні ідеї громадянського суспільства.

 39. Генеологічна критика ідеї громадянського суспільства Мішель Фуко.

 40. Критика ідеї громадянського суспільства з позиції системного підходу: Ніклас Луман.

 41. Сучасні форми самоорганізації населення та їх взаємодія з державою.

 42. . Історичне підгрунтя відносин держави і громадянського суспільства.

 43. Організації громадян та їх вплив на державу.

 44. Економічні реформи та соціальні трансформації: вплив на взаємодію громадянського суспільства і держави.

 45. Залученість громадян до участі в громадському житті.

 46. Громадянська культура в Україні.
^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (М.Драгоманов про права людини). –Львів, 1998. – 215 с.

 2. Арати А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоединение – и направления для дальнейших исследований // Полис. -1995. – №3. – С. 18-26.

 3. Атаманчук Г. Политический процесс и государственная политика // Свободна мысль. – 1991. – №7.

 4. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Социально-политический процесс и гражданский эпос: феномен по экологии // Социс. – 1991. – №7. – С. 46-52.

 5. Бердяев Н. Философия неравенства // Русское зарубежье. Из истории социальной и правовой мысли. – Л., 1991. – С. 57.

 6. Білоблоцький М.П. Про хід виконання основних напрямків соціальної політики // Соціальний захист. – 1998. – № 3. – С. 15.

 7. Білоус B.C. Проблема становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства // Політологічний вісник. – 1993. – Ч. 3. – С. 16-21.

 8. Борисов А.П. Правовое государство и гражданское общество // Политология. – Москва: Белые Альвы, 1996. – 211 с.

 9. Бурчак Ф. Президент України. – К., 1999. –179 с.

 10. Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип. 2002. – С. 974-997.

 11. Вінсент Дж. Права людини і культурний релятивізм. Лібералізм: антологія. К.: Смолосип, 2002. – С. 936-956.

 12. Варывдин В. Гражданское общество // Социально-политический журнал. – 1992. – №8. – С.43-49.

 13. Виблер В. О гражданском обществе и общественном договоре // Через тернии. – Москва: Прогресс, 1990. – С. 116-132.

 14. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. – 1991. – № 7. – С. 19-35.

 15. Гаєць В. Державність України. На шляху до громадянського суспільства // Віче. – 1995. – № 5. – С.43-48.

 16. Гегель. Философия права. Часть Ш, раздел 2 ("Гражданское общество"). – М., 1990. – С. 227-278.

 17. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – М.: Ad Marginem, 1995. – 222 с.

 18. Гендзехадзе Е.Б. Гражданское общество и новый подход к государственно-правовым институтам // Советское государство и право. – 1990. – № 8. – С. 18-26.

 19. Голенкова З.Т. Гражданское общество в России // Социологические исследования. – 1997. – № 3. – С.25-36.

 20. Гражданское общество // 50/50. Опыт словаря нового мышления. – Москва: Прогресс, 1989. – 116 с.

 21. Гражданское общество в Польше. Теоретические представления и социальная практика. – М.: ИНИОН РАН, 1998. – 91 с.

 22. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєврапейський досвід. Збірник наук.праць / За ред. А. Карася. – Львів, 1999.

 23. Донелі Дж. Права людини і західний лібералізм / Лібералізм: антологія. К.: Смолосип, 2002. – С. 919-935.

 24. Данченко В.Т. Гражданское общество и политическая власть // Политология. – Москва, 1991. – С. 78-89.

 25. Дарендорф Р. Мораль, институты и гражданское общество // Путь. – 1993. – №3. – С. 31-39.

 26. Демидов В. Громадянське суспільство і політична система: природа конфлікту і шляхи його подолання // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика. Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. М.І. Пірен та ін. 17-20 травня 1995 р. – Київ-Чернівці, 1995. – С. 32-35.

 27. Демидов В.А. Громадянське суспільство: основні параметри та характери стики // Питання історії нового та новітнього часу. Збірник наукових статей у 2-х частинах. – Чернівці: Рута, 1995. – Вип. 4. Ч. П. – С. 21-23.

 28. Демидов В. Громадянське суспільство: рівні конфліктності // Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19-21 жовтня 1993 р. У 2-х частинах. – Чернівці, 1993. – Ч. 1. – С. 56-59.

 29. Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова. – К., 1991. – 246 с.

 30. Драгоманов М.П. Переднє слово // Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1991. – С. 364-382.

 31. Ємець O.I. Становлення демократичної української правової держави: проблеми і перспективи // Політологічний вісник. – 1993. – Ч. 4. – С. 54-61.

 32. Єременко Г. В. Про деякі аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями органів влади // Правова держава. – 1993. – № 4. – С.59.

 33. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К., 1999. – 236 с.

 34. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О. Соціологічна думка на Україні. – К., 1996. – 289 с.

 35. Зембровский Б.Н. К вопросу о формировании гражданского общества и правового государства // Социально-политические науки. – 1991. – № 6. – С. 43-51.

 36. Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство // Полис. – 1992. – № 1-2.

 37. История политических и правовых учений / Под ред. В.С. Нерсесянца. – Москва: Наука, 1989. – 563 с.

 38. Корнхаузер В. Політика масового суспільства / Політологічні читання. –1992. – № 1.

 39. Котюк В. Проблемы развития непосредственной демократии. – М., 1965.

 40. Кравченко О. Концепція громадянського суспільства у філософському розвитку / Політичні дослідження. – 1991. – № 5.

 41. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи по ступу. Критика історичного досвіду. – К., 1996. – 586 с.

 42. Кримський С.Б. Концептуальний лад. Аналіз перехідного процесу // Наукові записки НАУКМА. Філософія та право. – К., 1999. – Т.8. – С.8.

 43. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – 416 с.

 44. Крэстева А. Власть и элита в обществе без гражданского общества // Социологические исследования. – М.,1996.- № 4. – С.19-29.

 45. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних баченнях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франкаб 2003. – 520 с.

 46. Кін Дж. Громадське суспільство. Старі образи, нове бачення. – Київ: “К. І. С.”; “АНОД” , 2000. – 191с.

 47. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Львів: „Червона калина”. – 2002. – 276 с.

 48. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Розділ III. Глава I. Становлення громадського суспільства. – Київ, 1998. – С. 314-344.

 49. Лапаева В.В. Общественное мнение как институт гражданского общества // Адвокат. – 1997. – № 3. – С.69-81.

 50. Липинський В. Повне зібрання творів. – Київ, Філадельфія, 1995. – Т.6. – Кн.І. – 364 с.

 51. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К., 1994. – Т.2. – 314 с.

 52. Литвиненко Ю. Истинный мир /взгляд со стороны/. Гражданское общество и государство. Книга I. – К.: Криниця, 1999. – 205 с.

 53. Литвицький В. Реформи – передумова економічного зростання // Вісник НБУ. – 1997. – № – 5. – С.13.

 54. Михайленко О. Проблеми справедливості при розбудові правової держави // Право України. – 1998. – № 8. – С.43.

 55. Молчанов М. Державницька думка М.Драгоманова. – К., 1994. – 186 с.

 56. Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. – М., 1995. – С. 289.

 57. Монтескье Ш.-Л. О духе законов. / Избранные произведения. – М., 1995. – 651 с.

 58. Морозова Л.А. Права человека в условиях становления гражданского общества (международная научно-практическая конференция) // Государство и право. – 1997. – № 10. – С.102-110.

 59. Мотьвилавка Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. – В., 1990.

 60. Мушинский В.О. Правовое государство и правопонимание / Советское государство и право. – 1990. – № 2.

 61. Огородник I. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. – К., 1999. – 411 с.

 62. Одинцова А. Гражданское общество. Прошлое, настоящее, будущее // Соц.-политические науки. – 1991. – № 12.

 63. Орлов А. Етнокультурні пріоритети інтеграції в громадянське суспільство // Перспективи інтеграції в громадянське суспільство та майбутнє Східної Європи. – К., 1994. – С. 15.

 64. Павленко Р., Рябов С. Динаміка громадянського суспільства в Україні / Нова політика. – 1996. – № 5.

 65. Патей-Братасюк М.Г., Довгунь Т. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в сучасній Україні. – Тернопіль: Мандрівець, 1999. – 252 с.

 66. Патнем Р. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ: Основи. 2001. – 302 с.

 67. Пейн Т. Избранные сочинения. – М., 1959. – 221 с.

 68. Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория. – М.: ПАИМС, 1993. – 480 с.

 69. Політологія / за редакцією О.В.Бабкіної, В.П. Горбатенка – К., Видавничий центр "Академія", 1998, с. 93.

 70. Право и власть: человек, право, государство. – М., 1990.

 71. Пройсс У. Модели конституционного развития и перемены в Восточной Европе // Полис. – 1996. – № 4. – С.135.

 72. Пул Р.А. Человек и гражданское общество в истории социальной мысли // Социологические исследования. – 1991. – № 9. – С. 125-138

 73. Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси. – Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.

 74. Патнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталі Америки / „Ї”. № 21. 2001.

 75. Патнем Р. Творення демократії: традиції громадської активності в сучасній Італії. – Київ: Основи, 2001. – 302 с.

 76. Перехрестя.Всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. (2000, № 1-6).

 77. Політичний портрет України. Українське суспільство. 1994-1997. – Бюлетень фонду “Демократичні ініціативи” . – 1998. – № 20.

 78. Результати крос-регіонального соціологічного опитування “Стан українського соціуму напередодні виборів 1998-1999 рр.” (Порівняння – Донецьк – Львів) // Ставропігіон. Щорічник. Політологічний центр “Генеза”. – 1997. – С. 171-193.

 79. Рябчук М. Дилеми українського Фауста : громадянське суспільство і “розбудова держави” . – Київ: Критика, 2000.

 80. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право. – 1996. – № 3.

 81. Развивается ли гражданское общество в России?: (Матер, науч. конф.) // Мировая экономика и междунар. Отнош. – М., 1996. – №4. – С.128-133.

 82. Рашковский Е. Гражданское общество: религиозное измерение проблемы // Миров., экон. и межд. отнош. – М., 1996. – № 5. – С.116-129.

 83. Рейснер М. Государство и верующая личность. – СПб., – С. 17, 1994.

 84. Речицкий B.B. Конституционализм. Украинский опыт. –1998. – 141 с.

 85. Романенко Л.М. Гражданское общество: (Социолог, словарь-справочник). – М., 1995. –114 с.

 86. Рябчук М.Ю. Громадянське суспільство і національна емансипація // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – №12. – С. 14-26.

 87. Селіванов В. Приватно-правові засади концепції державної політики захисту прав і свобод людини в Україні // Право України. – 1997. – № 11. – С.40-41.

 88. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні. Проблеми теорії і практики. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2000. – 600 с.

 89. Скрипнюк О.В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні. – К., 1995. – 279 с.

 90. Сурилов А.В. Теория государства и права. – К., Одесса, 1989.

 91. Тарасов Е.Н. Государство – как институт политической системы / Соц.-политический журнал. – 1994. – №2.

 92. Тихомиров Ю.А. Закон и формирование гражданского общества // Советское государство и право. – 1991. – № 8. – С. 16-22.

 93. Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / Государство и право. – 1994. – №1.

 94. Трошкин Е.И. Коллективизм или гражданское общество // Социологические исследования. –1991. – № 7. – С. 54-66.

 95. Токвіль А. де. Про демократію в Америці. – К.: Всесвіт, 1999.

 96. Фирулева Л.Д., Бучкин А.В. Гражданское общество: (Проблема типологизации) // Социально-политическое развитие России: проблемы, поиски, решения. – Ижевск, 1996. – С.3-9.

 97. Цельов О. Деякі аспекти компетенції міліції в сфері охорони підприємницької діяльності від монополізму та недобросовісної конку ренції // Громадянське суспільство і правова держава, проблеми становлення. –К., 1997. – С.37.

 98. Цимбалістий Б. Таро бездержавності. Політична культура українців. – Київ, 1994

 99. Черниш М. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? / Українські варіанти . – 1998. – №1.

 100. Чешков М. Возможности и пределы понятия “гражданское общество” применительно к развивающемуся миру // Мировая экономика и между нар. отношения. – М., 1996. – № 6. – С.77-87.

 101. Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. – 336 с. – (Гражданское общество. – С.257-288).

 102. Чудаков М. Правовые проблемы участия личности в осуществлении демократии. – Харьков, 1982. – С.35.

 103. Шабунин Д.М. Гражданское общество: история и современность: Учебное пособие. – Чебоксары, 1996. – 118 с. – Библиог.: С.106-109.

 104. Шемшученко Ю.С. Юридичний словник-довідник. – К.: «Феміна», 1996. – С. 503-505.

 105. Шинкарук B.I. Громадянське суспільство і громадянська позиція // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 5. – С.42-53.

 106. Шопенгауер А. О свободе воли / Свобода воли и нравственности. – М., 1992. – С. 59-60.

 107. Шпорлюк Р. Досліджуючи драму історії, або національні шляхи до сучасності // Зустрічі. – 1991. – № 2. – С. 79-87.

 108. Явич Л.С. Общая теория права. – Л.: ЛГУ, 1978. – С. 259-280.

 109. Якушик В.М. Різноманітність форм правління / Філософська і соціологічна думка. –1992. – № 10.

 110. Яневський Д.П. Конституція України в 20 сторіччі // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 8.
Схожі:

Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «філософія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 " Правознавство "
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «воля як категорія права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма з курсу «сучасні концепції соціології права» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Правознавство”
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Філософія громадянського суспільства ”
Грецька філософія та філософія Нового часу, римське право та християнське вчення про рівність всіх перед Богом як основа формування...
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма куРСу „гносеологія права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-6405709
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „юридична герменевтика " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма курсу „теорія управління освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Робоча програма курсу „філософія громадянського суспільства\" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 \"Право\" iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) курсу "логіка права " освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
move to 0-5654221
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи