Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі icon

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Скачати 175.61 Kb.
НазваУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Дата05.11.2012
Розмір175.61 Kb.
ТипПротокол


Міністерство фінансів України

Український державний УНІВЕРСИТЕТ фінансів

та міжнародної торгівлі
робоча-навчальна програмапро здачу кандидатського іспиту

зі спеціальності 12.00.11 “Міжнародне право”Київ - 2011

Укладач: к.ю.н., професор,

зав. кафедрою міжнародного права

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Анцелевич Г.О.


Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри міжнародного права

Протокол № 1 від 29/08/2011 р.


Вступ.


Міжнародно-правова діяльність України. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. - акт про незалежність і побудову самостійної української держави.

Конституція України і міжнародне право. Роль України як суб”єкта міжнародного права в сучасних міжнародних відносинах.


ТЕМА 1.

^ ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

Визначення міжнародного права як особливої правової системи юридичних норм, що регулюють державні відносини з метою забезпечення миру і співробітництва. Характерні риси міжнародного права. Юридично обов”язкова сила міжнародного права.


Функції міжнародного права. Механізм міжнародно-правового регулювання. Суб'єкти міжнародного права. Об’єкт і предмет міжнародного права. Джерела міжнародного права.

Міжнародні відносини і міжнародне право. Зовнішня політика і міжнародне право. Ідеологія і міжнародне право.


ТЕМА 2.

^ ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.


Версії виникнення міжнародного права.

Періодизація історії розвитку міжнародного права. Історичні типи міжнародного права.

Міжнародне право в міждержавних стосунках стародавнього світу.

Становлення міжнародного права в епоху середньовіччя.

Класичне міжнародне право. Вестфальський мир 1648 р. Вплив Великої французької революції 1789 р. на розвиток міжнародного права. Віденський конгрес 1815 р., Паризький конгрес 1856 р., Гаазькі конференції миру 1899 і 1907 рр.

Міжнародне право в перехідний період від класичного до сучасного. Наслідки першої світової війни і створення Ліги Націй. Міжнародно-правове значення Статуту Ліги Націй, його характеристика. Розвиток міжнародного права в рамках Статуту Ліги Націй. Міжнародно-правові акти, спрямовані на скорочення озброєння, засудження агресії, відмову від війни як засобу національної політики. Друга світова війна і міжнародне право.

Міжнародне право на сучасному етапі. Створення ООН як початок нової ери розвитку міжнародного права. Статут ООН як фундамент сучасного міжнародного права. Створення розвиненої системи міжнародних організацій як дієвий засіб укріплення механізму функціонування міжнародного права.

ТЕМА 3.

^ СИСТЕМА СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

Поняття системи міжнародного права.

Основні елементи системи міжнародного права.

Поняття норми міжнародного права. Класифікація норм міжнародного права. Ієрархія норм в міжнародному праві.

Поняття основних принципів міжнародного права як узагальнених норм, що відображають характерні риси і основний зміст міжнародного права. Основні принципи міжнародного права як положення, що мають найвищу юридичну силу.

Поняття і структура інституту міжнародного права. Класифікація інститутів сучасного міжнародного права: загальносистемні, внутрішньогалузеві, комплексні, суміжні тощо.

Поняття галузі міжнародного права та її структура.


ТЕМА 4.

^ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

Механізм міжнародно-правового регулювання як сукупність засобів і способів регулювання міжнародних відносин і реалізації норм міжнародного права. Різниця між механізмами регулювання міжнародно-правових і національно-правових відносин.

Принципи і норми міжнародного права, міжнародна правосвідомість і міжнародно-правові відносини як основні елементи механізму міжнародно-правового регулювання.


ТЕМА 5.

^ ВЗАЄМОЗВ”ЯЗОК І ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО І

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА.

Взаємозв”язок міжнародного і внутрішньодержавного права. Сучасні теорії про співвідношення міжнародного і національного права.

Засоби і форми взаємодії міжнародного і національного права. Трансформація, відсилка, інкорпорація, імплементація.

Співвідношення законодавства України і міжнародного права. Діяльність України по забезпеченню виконання своїх міжнародно-правових зобов”язань.


ТЕМА 6.

^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ.

Основні принципи сучасного міжнародного права як його ядро, як критерій правомірності поведінки держав.

Визначення основних принципів в Статуті ООН. Закріплення і розкриття змісту основних принципів в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р. заключний акт НБСЄ (Гельсінки 1975 р.) про розширення кола основних принципів, про їх взаємозв”язок та рівнозначність.

Зміст основних принципів сучасного міжнародного права.


ТЕМА 7.

^ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ”ЄКТНОСТІ.

Поняття суб”єкту міжнародного права. Первинні та похідні суб”єкти міжнародного права. Поняття міжнародної правосуб”єктності. Види міжнародної правосуб”єктності.

Особливості міжнародної правосуб”єктності держав. Основні права і обов”язки держави в системі міжнародно-правового регулювання.

Визнання держав в сучасному міжнародному праві. Юридична природа і види міжнародно-правового визнання. Форми і засоби визнання. Юридичне значення визнання.

Правонаступництво держав. Права і обов”язки держав у галузі правонаступництва. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р. і Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів і державних боргів 1983 р. правонаступництво України після розпаду СРСР.

Міжнародна правосуб”єктність народів та націй, що боряться за незалежність.

Міжнародна правосуб”єктність міжнародних організацій. Обсяг міжнародної правосуб”єктності міжнародних організацій. Джерела міжнародних прав та обов”язків міжнародних організацій.

Міжнародна правосуб”єктність державоподібних утворень.


ТЕМА 8.

^ МІЖНАРОДНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ.

Сутність міжнародного правотворчого процесу. Форми міжнародної правотворчості.

Угода суб”єктів міжнародного права як засіб утворення норм міжнародного права. Міжнародна договірна ініціатива і форма її здійснення.

Процес утворення звичаєвих норм.

Правотворчий процес в межах міжнародних організацій. Юридичні особливості правотворчої діяльності міжнародних організацій. Стадії правотворчого процесу в межах міжнародних організацій. Повноваження спеціальних правотворчих органів. Створення норм, обов”язкових для держав-членів.

Односторонні акти держав і їх вплив на міжнародну правотворчість.

Вплив на міжнародний правотворчий процес неправових міжнародних норм (політичних, економічних, моральних тощо).

Вплив міжнародно-правової доктрини на міжнародну правотворчість.


ТЕМА 9.

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ.

Визначення міжнародно-правової відповідальності як загальносистемного інституту міжнародного права. Мета та функції міжнародно-правової відповідальності.

Суб”єкти відповідальності в міжнародному праві.

Підстави міжнародно-правової відповідальності. Класифікація міжнародно-протиправних дій.

Форми та види міжнародно-правової відповідальності.


ТЕМА 10.

^ ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ.

Поняття права міжнародних договорів.

Поняття міжнародного договору як акту, що фіксує узгоджену волю суб”єктів міжнародного права.

Відмінність міжнародних договорів від недоговірного (звичаєвого) права. Прогресивний розвиток практики міжнародних договорів, їх місце і роль у сучасному міжнародному праві.

Співвідношення положень міжнародних договорів і норм національного законодавства. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” (10.12.1991 р.).

Основні юридичні елементи міжнародного договору (предмет договору, об”єкт договору, суб”єкти договору, просторова сфера дії договору).

Класифікація міжнародних договорів.

Процедура укладання міжнародного договору. Форма, структура та дія міжнародного договору, його тлумачення.

Недійсність, припинення та призупинення дії міжнародного договору. Вплив війни на міжнародні договори.


ТЕМА 11.

^ ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ.

Міжнародно-правова класифікація території (державна, з міжнародним режимом, зі змішаним режимом).

Юридична природа і склад державної території. Поняття територіального верховенства держави як одного з найважливіших елементів суверенітету держави. Територіальне верховенство як юридичне право на володіння, розпорядження і управління територією як матеріальною основою існування держави. Суверенітет держави над багатствами і ресурсами в межах державної території.

Розмежування сфери дії територіального верховенства держави. Державні кордони і їх правовий режим. Засоби визначення і встановлення державних кордонів. Принцип непорушності державних кордонів.

Правові підстави і засоби зміни державної території.

Територіальні спори і претензії, механізм їх вирішення.

Територіальні проблеми України.

Склад і правовий статус території з міжнародним режимом.

Склад і правовий статус території зі змішаним режимом.


ТЕМА 12.

^ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ.

Сучасні концепції про становище фізичної особи в міжнародному праві. Статус особи і міжнародна правосуб”єктність. Статус індивідів у міжнародних організаціях. Право петицій. Доступ індивідів до міжнародних судових установ.

Поняття і значення громадянства для правового становища індивіду в міжнародних відносинах. Вплив міжнародного права на процес регулювання громадянства. Засоби набуття громадянства. Подвійне громадянство і правові засоби його позбавлення. Втрата громадянства і проблема апатридів. Регламентація громадянства в законодавстві України.

Правовий статус біженців і переміщених осіб.

Поняття права притулку. Юридичні основи права притулку. Декларація про територіальний притулок, прийнята Генеральною Асамлеєю ООН у 1967 р.

Міжнародний захист прав людини. Співробітництво держав у сприянні і розвитку поваги прав людини. Статут ООН про віру в основні права людини, Згагальна декларація прав людини 1948 р., міжнародні пакти про права людини 1966 р., їх основні положення. Загальна характеристика європейської, американської, африканської регіональних систем міжнародного захисту прав людини.

Питання міжнародної правосуб”єктності юридичних осіб. Транснаціональні корпорації.


ТЕМА 13.

^ ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

Поняття та класифікація міжнародних організацій. Правосуб”єктність міжнародних організацій. Функції міжнародних організацій. Органи міжнародних організацій.

Мета і принципи діяльності ООН. Статут ООН, його юридична сила і міжнародно-правове значення. Органи ООН. Спеціалізовані установи ООН.

Міжнародні регіональні організації.

Міжнародні конференції, їх статус.


ТЕМА 14.

^ ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН.

Поняття та джерела права зовнішніх зносин.

Система органів зовнішніх зносин.

Види та функції дипломатичних та консульських представництв.

Привілеї та імунітети дипломатичних та консульських представництв.


ТЕМА 15.

^ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.

Основні принципи міжнародно-правової охорони довкілля. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля і координуюча роль міжнародного права. Діяльність міжнародних організацій у галузі охорони довкілля. Основні міжнародно-правові акти у галузі охорони довкілля.


ТЕМА 16.

^ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ.

Міжнародно-правове регулювання засобів і способів, що використовуються під час ведення воєнних дій.

Основні вимоги сучасного міжнародного права в питаннях використання збройних сил в міжнародних відносинах.

Розвиток принципів гуманізації засобів і способів ведення воєнних дій в документах міжнародного права.

Основні категорії в сфері правової регламентації воєнних дій. Учасники воєнних дій. Театр воєнних дій. Правовий статус нейтралітету. Правові засоби і способи ведення воєнних дій. Правовий статус мирного населення в зоні ведення воєнних дій.


ТЕМА 17.

^ МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ, ПОВІТРЯНЕ І КОСМІЧНЕ ПРАВО.

Поняття, джерела міжнародного морського права. Визначення міжнародного морського права як однієї з найстаріших галузей міжнародного права. Основні поняття і категорії в сфері дії міжнародного морського права.

Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Основні принципи повітряного права. Правовий статус повітряного судна та його екіпажу. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень.

Поняття та джерела міжнародного космічного права. Правовий режим космічного простору і небесних тіл. Правовий режим космічних об”єктів. Правовий статус космонавтів. Правові форми співробітництва держав у космосі.


ТЕМА 18.

^ ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ.

Поняття права міжнародної безпеки. Цілі і принципи права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної безпеки.

Поняття глобальної колективної безпеки.

Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки. Миротворчі операції ООН. Організація з безпеки і співпраці в Європі.

Роззброєння. Контроль за роззброєнням.


ТЕМА 19.

^ МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО.

Поняття та структура міжнародного економічного права. Джерела міжнародного економічного права. Принципи міжнародного економічного права. Міжнародні економічні організації.

Суб”єкти міжнародного економічного права. Держава в міжнародних економічних відносинах. Транснаціональні корпорації.

Міжнародне торговельне право. Джерела міжнародного торговельного права. Міжнародні торговельні договори. Міжнародні торговельні організації. ГАТТ/СОТ. Уніфікація норм, що регулюють міжнародні торговельні зв”язки.


Орієнтовний перелік питань для підготовки до здачі іспиту


 1. Історія виникнення міжнародного права

 2. Розвиток міжнародного права в рабовласницький період

 3. Розвиток міжнародного права у феодальний період

 4. Розвиток міжнародного права в буржуазний період

 5. Розвиток міжнародного права в перехідний період

 6. Розвиток міжнародного права на сучасному етапі

 7. Принципи міжнародного права, документи які їх закріпляють

 8. Утримання основних принципів міжнародного права

 9. Юридична природа сучасного міжнародного права

 10. Система сучасного міжнародного права

 11. Джерела сучасного міжнародного права

 12. Механізм міжнародного-правового регулювання

 13. Суб'єкти сучасного міжнародного права

 14. Взаємозв'язок і взаємодія міжнародного і внутрішньодержавного права

 15. Право міжнародних договорів

 16. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

 17. Міжнародно-правовий захист прав людини

 18. Міжнародно-правові акти в області прав людини, їхня класифікація

 19. Універсальні міжнародно-правові акти в області прав людини

 20. Спеціальні міжнародно-правові акти в області прав людини

 21. Регіональні міжнародно-правові акти в області прав людини

 22. Міжнародне економічне право (поняття, принципи, джерела)

 23. Міжнародне торгове право (поняття, принципи, джерела)

 24. Міжнародні організації в сфері торгових відношень

 25. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища

 26. Основні міжнародно-правові принципи в області охорони навколишнього середовища

 27. Джерела міжнародно-правової охорони навколишнього середовища

 28. Міжнародно-правові проблеми захисту Світового океану від забруднення

 29. Міжнародне морське право, його принципи і джерела

 30. Міжнародний-правовий статус і режим морських просторів, які підлягають під вплив національної юрисдикції

 31. Міжнародний-правовий статус режим морських просторів, що розташовуються за межами дії національної юрисдикції

 32. Міжнародно-правова регламентація військового мореплавання

 33. Міжнародне повітряне право, його принципи і джерела

 34. Міжнародно-правова регламентація комерційних прав у повітряному сполученні

 35. Чикагська конвенція про міжнародну цивільну авіацію

 36. Міжнародне космічне право, його принципи і джерела

 37. Міжнародний-правовий статус космічного простору, космічних об'єктів і космонавтів

 38. Територія в міжнародному праві, її класифікація по правових ознаках

 39. Юридична природа, склад, правовий статус і режим державної території

 40. Склад і правовий статус території з міжнародним режимом

 41. Міжнародно-правові питання в області територіальних проблем України

 42. Міжнародно-правовий режим Арктики

 43. Міжнародно-правовий режим Антарктики

 44. Міжнародно-правовий режим Морського дна

 45. Право міжнародної безпеки

 46. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок

 47. Статут ООН у мирному вирішенні міжнародних суперечок

 48. Міжнародне право і збройні конфлікти

 49. Учасники збройних конфліктів, їхнє правове положення

 50. Нейтралізовані і демілітаризовані території

 51. Міжнародно-правові засоби і засоби ведення військових дій

 52. Права і обов'язки нейтральних держав

 53. Міжнародно-правова відповідальність держав

 54. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав

 55. Розвиток міжнародного права в Двуріччі і Стародавньому Єгипті

 56. Розвиток міжнародного права в Стародавній Греції і Стародавньому Римі

 57. Розвиток міжнародного права в Стародавній Індії і Стародавньому Китаї

 58. Положення Вестфальського трактату і його впливання на подальший розвиток міжнародного права

 59. Юридична природа права міжнародних договорів

 60. Основні джерела права міжнародних договорів і спадкоємність їхніх положень в Україні

 61. Держави як суб'єкти сучасного міжнародного права

 62. Основна теорія в області взаємозв'язку і взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права

 63. Порядок укладання міжнародних договорів

 64. Дійсність і дії міжнародних договорів

 65. Правові процедури і порядок вступу міжнародних договорів у силу і припинення їхньої дії

 66. Міжнародно-правовий принцип свободи відкритого моря, його утримання

 67. Міжнародно-правова регламентація торгового мореплавання

 68. Принципи виняткової юрисдикції держави прапора судна

 69. Вилучення з принципу виняткової юрисдикції держави прапора судна

 70. Правові положення морського торгового судна

 71. Міжнародно-правова регламентація діяльності морського торгового судна

 72. Міжнародно-правові розмежування морських просторів

 73. Міжнародно-правове положення української антарктичної станції «Академік Вернадський»

 74. Джерела права міжнародної безпеки

 75. Принципи права міжнародної безпеки

 76. Міжнародно-правові засоби забезпечення безпеки

 77. Міжнародно-правові інститути нейтралізації і демілітаризації

 78. Класифікація норм міжнародного права

 79. Інститути і галузі міжнародного права

 80. Засоби і способи реалізації норм міжнародного права

 81. Розвиток науки міжнародного права

 82. Юридична характеристика первинних і повторних суб'єктів міжнародного права

 83. Версії виникнення міжнародного права

 84. Питання періодизації в розвитку міжнародного права

 85. Принципи міжнародного права, які стоять на охороні світу

 86. Принципи міжнародного права, що сприяють розвитку міжнародного співробітництва

 87. Статут ООН щодо мети міжнародного права і його основних принципах

 88. Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права

 89. Класифікація міжнародних договорів

 90. Застереження в міжнародних договорахСписок рекомендованої літератури.


 1. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Х.: Консум; Ун-т внутр. Дел, 1999.

 2. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право “Алерта - Піктораль”, Київ, 2003.

 3. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право”Алерта”, Київ, 2005.

 4. Анцелевич Г.О. Міжнародне морське торговельне право “Слово”, Київ, 2003.

 5. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Актуальні проблеми міжнародного права, Українська академія зовнішньої торгівлі, Київ, 2006.

 6. Анцелевич Г.О. Міжнародне морське право (1,2 Т.), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2010.

 7. Международное публичное право. Учебник. Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: “Проспект”, 1999.

 8. Международное право. Учебник для вузов. Ред. Г.В.Игнатенко, О.И.Тиунов. – М.: НОРМА _ ИНФРА М, 1999.

 9. Международное право: Учебн. Под ред. Г.И.Тункина. – М.,1994.

 10. Г.И.Тункин. Теория международного права. 1970.

 11. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. – М.: Изд-во “БЕК”, 1997.

 12. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. Учебник. – М.: Изд-во “БЕК”, 1997.

 13. Лукашук И.И. Источники международного права. Киев, 1966.

 14. Лукашук И.И. Механизм международно-правового регулирования. Киев, 1980.

 15. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. – М.: Юристъ,1998.

 16. Курс международного права в семи томах.- М., 1990.

 17. Левин Д.Б. Актуальные проблемы современного международного права. М., 1974.

 18. Действующее международное право. В 3-х томах. Составители: Ю.М.Колосов и Е.С.Кривчикова. – М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999.

 19. Международное право (словарь-справочник). – М., 1997.

 20. Тускоз Ж. Международное право. – К., 1998.

 21. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990.

 22. Коровин Е.А. История международного права. М., 1946.

 23. Левин. Д.Б. История международного права. М., 1962.

 24. Василенко В.А. Основы теории международного права. Киев, 1988.

 25. Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения. Киев, 1976.

 26. Курс международного права. Международные правоотношения и ответственность государств. Вильнюс, 1973.

 27. Черниченко С. Международное право: Современные теоретические проблемы. М., 1993.

 28. Блищенко М.П. Международное и внутригосударственное право. М., 1960.

 29. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права. Киев, 1981.

 30. Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. Киев, 1978.

 31. Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. М., 1991.

 32. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М., 1982.

 33. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991.

 34. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: Императивные нормы (jus cogens). Тбилиси, 1983.

 35. Фельдман Д.И. Система международного права.

 36. Фельдман Д.И. Признание в современном международном праве. М., 1975.

 37. Фельдман Д.И., Курдюков Г.И. Основные тенденции развития международной правосубъектности. Казань, 1974.

 38. Муравьев В.И. Международные организации – специфические субъекты международного права. Киев, 1990.

 39. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986.

 40. Черниченко С. Личность и международное право. М., 1974.

 41. Галенская Л.Н. Право убежища. М., 1986.

 42. Карташкин В.А. Международная защита прав человека. М., 1976.

 43. Мовчан А.П. Права человека и международные отношения. М., 1982.

 44. Талалаев А.Н. Право международных договоров: Общие вопросы. – М., 1980.

 45. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988.

 46. Миронов Н.В. Международное право: нормы и их юридическая сила. М., 1980.Схожі:

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconУКраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Тема Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право»
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри міжнародного права Протокол №1 від 29. 08. 11р
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconМіністерство фінансів України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право науковий журнал Видається 1 раз на два місяці Заснований у січні 2010 р
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія кв, №16302 – 4774пр від 26. 01. 2010 р.)
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconШановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти!
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (Кафедра міжнародного права) запрошують Вас взяти участь у ІV...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconРічний план закупівель на 2010 рік Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconРічний план закупівель на 2009 року Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи