Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” icon

Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Скачати 340.6 Kb.
НазваУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Дата05.11.2012
Розмір340.6 Kb.
ТипДокументи

Міністерство фінансів України


Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі


ПРОГРАМА


кандидатського іспиту

зі спеціальності 08.00.02

Світове господарство і міжнародні економічні відносини”


Київ-2011


Укладачі:

д.е.н., проф. Андрійчук В.Г.

к.е.н., доц. Ковалевський Л.Г.


Рецензенти:

д.е.н., проф. Пугачов М.І..

д.е.н., доц. Скрипниченко М.І.


Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції

прот. № 1 від 29. 08.2011 р.ЗМІСТ


Розділ І. Світове господарство, його структурні елементи і тенденції розвитку

Тема 1. Світове господарство, тенденції і закономірності його розвитку.

Тема 2. Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку.

Тема 3. Ресурси світогосподарського розвитку і спеціалізація країн світу.

Тема 4. Еволюція системи міжнародних економічних відносин.


Розділ II. Розвиток міжнародних торговельно-економічних відносин

Тема 1. Теоретичні основи, форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну.

Тема 2. Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія.

Тема 3. Стан, тенденції і перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг.


Розділ III. Мотивація, форми і регулювання міжнародного руху капіталу

Тема 1. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу.

Тема 2. Прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво.

Тема 3. Міжнародне портфельне інвестування.

Тема 4. Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання.

Тема 5. Світовий ринок капіталу і розвиток його структури.


Розділ IV. Міжнародна трудова міграція і світовий ринок праці

Тема 1. Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання.

Тема 2. Формування та тенденції розвитку світового ринку праці.


Розділ V. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

Тема 1. Національні, міжнародні (регіональні) і світова валютні системи.

Тема 2. Світовий валютний ринок і валютні операції.

Тема 3. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс.


Розділ VI. Теорія і практика управління міжнародним бізнесом

Тема 1. Стратегії і технології міжнародного менеджменту.

Тема 2. Методологія міжнародного маркетингу та його сучасний інструментарій.


Розділ VII. Міжнародна інтеграція та глобалізація економічного розвитку

Тема 1. Еволюція теорій і сучасна практика міжнародної інтеграції.

Тема 2. Глобальні проблеми і виклики економічного розвитку.

Тема 3. Формування глобальної економічної системи.


Розділ VIII. Україна у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах

Тема 1. Геоекономічна стратегія України та її інтеграційні пріоритети.

Тема 2. Розвиток міжнародної економічної діяльності України.


РОЗДІЛ IX. Економічна інформатика та комп'ютерна техніка

Тема 1. Статистичні дослідження в економіці.

Тема 2. Математичне моделювання.

Тема 3. Економічна інформатика та інформація.

Тема 4. Системний аналіз і методи прийняття рішень.

Тема 5. Інформаційні системи.


ЛІТЕРАТУРА

РОЗДІЛ І. Світове господарство, його структурні елементи і тенденції

розвитку


Тема 1. Світове господарство, тенденції і закономірності його розвитку

Світова економіка як цілісна, глобальна і інтегрована господарська система. Цивілізаційна парадигма, як теоретико-методологічна основа вивчення міжнародних економічних відносин і світогосподарських зв’язків. Види і типи світових цивілізацій.

Світове господарство як структурована динамічна система. Секторальний, галузевий, регіональний, кластерний, соціально-економічний і цивілізаційний зрізи дослідження світового господарства. Закономірності розвитку світового господарства у історичному контексті. Національні, регіональні і глобальні аспекти розвитку світової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Тенденції інтернаціоналізації і циклічність світогосподарського розвитку.


^ Тема 2. Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку

Методологічні підходи до систематизації та сучасного позиціонування країн світу. Моделі розвитку розвинених, нових індустріальних країн і країн з перехідною економікою. Механізми двосторонніх міжкрайових відносин. Багатостороннє міжнародне економічне співробітництво. Індустріальні і постіндустріальні стратегії національного економічного розвитку. Виміри конкурентоспроможності національних економік та фактори її розвитку.


^ Тема 3. Ресурси світогосподарського розвитку і спеціалізація країн світу

Структура ресурсів світогосподарського розвитку: необмежені та обмежені; поновлювані на непоновнювані; матеріальні та інформаційні. Людський ресурс постіндустріальної економіки. Міжнародні економічні відносини як сфера ефективного ресурсокористування.

Міжнародний поділ праці як продукт науково-технічної революції, та основа розвитку сучасної міжнародної економіки. Головні фактори розвитку МПП (як природного, так і суспільного характеру) та зміни в його системі під впливом глобальної соціально-економічної трансформації. Модифікація системи міжнародного поділу праці.

Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва, основні показники спеціалізації окремих країн і галузей господарства. Сучасна спеціалізація країн і регіонів світу. Оцінка економічної ефективності міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва.


^ Тема 4. Еволюція системи міжнародних економічних відносин

Сутність і форми міжнародних економічних відносин та діалектика їх взаємозв'язку. Характеристика суб'єктів міжнародних економічних відносин: фізичні і юридичні особи, міжнародні корпорації, держави, міжнародні організації. Вплив політичного, правового, економічного і соціокультурного середовища на міжнародні економічні процеси. Фактори та особливості еволюції міжнародних економічних відносин, її кількісний та якісний аналіз. Прогнозування та моделювання розвитку міжнародних економічних відносин.


^ РОЗДІЛ II. Розвиток міжнародних торговельно-економічних відносин


Тема 1. Теоретичні основи, форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну

Сутність та прояв класичних теорій міжнародної торгівлі. Теорії абсолютних та порівняльних переваг. Теорії факторів виробництва та факторонаділеності. Неофакторні теорії міжнародної торгівлі. Порівняльна характеристика теорій неотехнологічного напряму. Теорії конкурентних переваг. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання: преференційні та дискримінаційні торговельні режими. Масштаби та тенденції застосування форм міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів. Види та розвиток міжнародної кооперації. Механізми, особливості та сфери застосування зустрічної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі. Специфічні риси та форми міжнародної торгівлі послугами.

Міжнародний обмін науково-технічними знаннями. Зростання значення патентно-ліцензійної торгівлі в умовах технологічної революції.

Організаційні форми та особливості торгівлі продукцією інтелектуальної праці. Методи міжнародної торгівлі та їх розвиток. Тенденції розвитку міжнародного торговельно-економічного посередництва.

Основні ціноутворюючі фактори в міжнародній торгівлі. Інтернаціональна вартість і світова ціна. Система, форми і види світових цін. Інформаційні джерела про ціни. Динаміка цін на світовому ринку. Демпінгові ціни. Умови торгівлі. Зовнішня торгівля України. Проблеми поліпшення структури експортно-імпортних поставок.


^ Тема 2. Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія

Сутність, рівні та ключові тенденції розвитку системи регулювання міжнародних торговельно-економічних відносин. Лібералізація і протекціонізм у міжнародних торговельно-економічних відносинах та типи зовнішньоторговельних політик держав. Тарифні та нетарифні методи зовнішньоторговельної політики. Адміністративні та економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Глобальна торгова система СОТ та її вплив на національні торговельні політики. Сутнісна характеристика багатосторонніх угод з торгівлі товарами. Основні правила міжнародної торгівлі послугами. Торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в системі Світової організації торгівлі. Перспективи багатосторонньої гармонізації торговельно-економічного співробітництва. Сутнісна характеристика форм та методів комерційної дипломатії.


^ Тема 3. Стан, тенденції і перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг

Сутність, функції та етапи розвитку світового ринку товарів та послуг. Характеристика системи показників розвитку міжнародної торгівлі та методологія їх розрахунку. Зростання ролі світової торгівлі в розвитку економіки окремих країн. Головні фактори зростання обсягів та структурних змін у міжнародному товарообміні: поглиблення міжнародного поділу праці та розвиток міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва в умовах інформаційно-технологічного способу виробництва.

Сучасна структура світового ринку товарів та послуг. Товарна структура світового ринку та тенденції її розвитку. Регіональна структура світового ринку товарів та тенденції її змін. Масштаби і динаміка розвитку світового товарного ринку. Видова структура світового ринку послуг та тенденції її розвитку. Особливості регіональної структури світового ринку послуг та тенденції її змін. Масштаби і динаміка розвитку світового ринку послуг. Стан, особливості та тенденції розвитку ключових світових ринків товарів та послуг.


^ РОЗДІЛ III. Мотивація, форми і регулювання міжнародного руху капіталу


Тема 1. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу

Мотивація і сутність міжнародного руху капіталу. Еволюція теорій міжнародного руху капіталу. Інтернаціоналізація капіталу і виробництва в другій половині ХХ століття. Взаємозв'язок та відмінності форм міжнародного руху капіталу - підприємницького та позичкового. Міжнародна інвестиційна діяльність, її фактори та інфраструктура. Венчурне інвестування, його джерела, форми та сучасні особливості. Аргументація, вибір видів та обумовленість офіційної допомоги розвитку. Оцінка ефективності офіційної допомоги розвитку в контексті національних інтересів донорів та реципієнтів. Діяльність міжнародних організацій як донорів офіційної допомоги розвитку і аналіз особливостей її інституційного забезпечення. Методи та інструменти надання офіційної допомоги розвитку та її регулювання.


^ Тема 2. Прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво

Прямі інвестиції в системі міжнародного руху капіталу та їх мікро- і макро мотивація. Види і форми прямих іноземних інвестицій. Транснаціональні корпорації в системі міжнародного виробництва. Стратегічні альянси та спільні підприємства в міжнародній інвестиційній діяльності. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. Оцінка ризиків здійснення прямих зарубіжних інвестицій і формування сприятливого інвестиційного клімату. Регулювання прямих інвестицій на національному та міжнародному рівнях. Вільні економічні зони як інструмент залучення прямих іноземних інвестицій та вирішення питань національного розвитку. Обґрунтування інвестиційних проектів, їх аналіз і моніторинг.


^ Тема 3. Міжнародне портфельне інвестування

Портфельне інвестування і його сучасні теорії. Переваги та недоліки портфельних інвестицій з огляду на національні та корпоративні інтереси. Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки), функціональні особливості їх діяльності в конкурентному середовищі. Оцінка ризикованості та прибутковості здійснення портфельних інвестицій. Особливості та проблеми регулювання портфельних інвестицій та діяльності емітентів, інвесторів, реєстраторів, зберігачів, депозитаріїв. Рейтингування емітентів цінних паперів та їх аудит: світовий досвід та реалії України. Організатори торгівлі цінними паперами (міжнародні фондові біржі та торговельно-інформаційні системи), їх роль, перспективи і проблеми розвитку.


^ Тема 4. Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання

Теоретичні концепції міжнародного кредиту, його функції та універсальні принципи. Фактори та тенденції розвитку міжнародного кредитування і порівняльна характеристика використання його форм. Інституціональна структура міжнародного кредитування. Передумови формування та особливості розвитку національних та міжнародних фінансових центрів. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Розвиток єврокредитування, лізингу, факторингу, форфейтингу. Кредитні інструменти фондового ринку (вексель, єврооблігації, іноземні облігації, сек’юритизація кредитів). Міжнародні кредитні рейтинги. Регулювання міжнародних кредитних відносин на різних рівнях: методи та інструменти.


^ Тема 5. Світовий ринок капіталу і розвиток його структури

Ринок капіталу у сучасній структурі світового фінансового ринку. Становлення та закономірності розвитку світового ринку капіталу, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку кредитів. Міжнародний інвестиційний ринок і його сегментація. Особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів. Світогосподарська практика розвитку первинних і вторинних, організованих і неорганізованих, біржових і позабіржових ринків. Моделі організації ринків цінних паперів, його саморегуляція, державне та міжнародне регулювання.


^ РОЗДІЛ IV. Міжнародна трудова міграція і світовий ринок праці


Тема 1. Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання

Масштаби, форми і основні напрямки сучасних міграційних процесів. Світові хвилі міграції. Місце мігрантів в структурі сучасного ринку праці. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції. Сучасні механізми регулювання міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів. Роль та місце міжнародних організацій в регулюванні світового ринку праці. Проблеми боротьби з торгівлею людьми. «Відплив умів» у сучасних міграційних процесах. Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях та ТНК. Структурні зрушення в соціальній сфері та трансформація імміграційної політики постіндустріальних країн. Досвід західноєвропейських країн у залученні іноземної робочої сили. Роль структурних фондів у реалізації соціальної політики Європейського Союзу.


^ Тема 2. Формування та тенденції розвитку світового ринку праці

Сутність та структура світового ринку праці. Шляхи формування та особливості функціонування міжнародного ринку праці. Основні риси сучасного світового ринку праці. Попит та пропозиція на робочу силу на світовому ринку праці. Світові центри тяжіння робочої сили та їх порівняльна характеристика. Особливості регулювання міграційних процесів на регіональних ринках.


^ РОЗДІЛ V. Світова валютна система та міжнародні розрахунки


Тема 1. Національні, міжнародні (регіональні) і світова валютні системи

Національна валютна система, її елементи і функціональна роль в міжнародних економічних відносинах. Теорії валютних курсів і валютна політика. Міжнародна валютна ліквідність. Міжнародні (регіональні) валютні системи, передумови і особливості їх формування. Європейська валютна система: структурні принципи та етапи розвитку. Переваги та ризики регіональної валютної інтеграції. Еволюція світової валютної системи. Спільні риси та відмінності функціонування Паризької й Бреттон-Вудської валютних систем. Принципи та проблеми функціонування Ямайської валютної системи. Причини та напрями реформування світової валютної системи.


^ Тема 2. Світовий валютний ринок і валютні операції

Становлення світового валютного ринку, його сучасна сутність, функції і структура. Закономірності і новітні тенденції розвитку світового валютного ринку та механізми забезпечення його рівноваги. Ринок золота та його вплив на сучасні валютні відносини. Валютні операції, їх різновиди та технології проведення. Механізм і особливості функціонування ринку євровалют. Валютні спекуляції та їх вплив на стан світового валютного ринку. Валютні ризики та їх страхування у міжнародній підприємницькій діяльності. Механізм валютного арбітражу, його вплив на формування інтегрованого ринку іноземних валют. Відмітні риси та особливості організованого й неорганізованого валютного ринку. Місце валютних бірж в структурі світового валютного ринку.


^ Тема 3. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

Місце і роль міжнародних розрахунків у світогосподарській системі та основні критерії їх типізації. Фактори впливу на вибір форм міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. Механізми і схеми здійснення міжнародних розрахунків. Інтернет в системі міжнародних розрахунків. Державне регулювання системи міжнародних розрахунків. Економічна сутність платіжного балансу, його структура і методологія складання. Фактори впливу на стан платіжного балансу і макроекономічна рівновага. Стан платіжного балансу і валютна політика держави. Порівняльна характеристика платіжних балансів і макроекономічних політик провідних країн світу. Фінансові кризи (банківські, боргові, валютні) та їх вплив на світогосподарський розвиток.


^ РОЗДІЛ VI. Теорія і практика управління міжнародним бізнесом


Тема 1 . Стратегії і технології міжнародного менеджменту

Сутність, еволюція та характеристика основних форм міжнародного бізнесу. Прагматичний і соціокультурний контексти міжнародного бізнесу. Становлення і розвиток національних і міжнародних шкіл менеджменту. Типізація та основні різновиди міжнародних ділових стратегій. Сучасні методи прийняття рішень та управлінська результативність міжнародних корпорацій. Організаційні структури і культури міжнародних корпорацій. Моделі лідерства в міжнародному менеджменті. Системи контролю і моніторингу в міжнародних корпораціях. Інноваційна діяльність міжнародних корпорацій. Екологічні виміри діяльності міжнародних корпорацій.


^ Тема 2. Методологія міжнародного маркетингу та його сучасний інструментарій

Сутність та порівняльна характеристика форм міжнародного маркетингу. Базові проблеми і рішення у міжнародній маркетинговій діяльності: оцінка потенціалу інтернаціоналізації, методи та механізми пошуку ринкових можливостей, сегментація світового ринку та позиціонування. Маркетингові технології початкового етапу міжнародної діяльності: вибір цільового ринку, створення стратегії виходу та обґрунтування моделі присутності фірми на зарубіжному ринку. Міжнародний маркетинг у зміцненні ринкових позицій та створенні конкурентних переваг: створення міжнародної маркетингової стратегії, формування міжнародного комплексу маркетингу, управління маркетинговою діяльністю фірми. Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного маркетингу.


^ РОЗДІЛ VII. Міжнародна інтеграція та глобалізація економічного розвитку


Тема 1. Еволюція теорій і сучасна практика міжнародної інтеграції

Передумови і фактори міжнародної інтеграції на мікроекономічному рівні. Формування вертикально-, горизонтально-, діагонально- і змішано інтегрованих підприємницьких структур та їх порівняльна ефективність у міжнародному бізнес-середовищі. Теорії і практика міжнародної регіональної економічної інтеграції. Статичні та динамічні ефекти форм міжнародного економічного регіоналізму (зон вільної торгівлі; митних та економічних союзів). Ретроспектива, стан та перспективи європейської інтеграції. Інституційно-структурна модель Європейського Союзу, його горизонтальні та секторальні політики. Особливості і суперечності розширення ЄС у контексті Маастрихтських та Копенгагенських критеріїв.


^ Тема 2. Глобальні проблеми і виклики економічного розвитку

Об'єктивні передумови виникнення глобальних проблем світової економіки і їх вплив на світовий розвиток.

Витоки та чинники поглиблення глобальних проблем сучасності: ресурсного забезпечення життєдіяльності, демографічної, екологічної, етнічно-релігійної, безпеки розвитку. Сучасні виклики глобалізації: науково-технологічні, інформаційні, економічні, соціокультурні, міжцивілізаційні. Економічний глобалізм (виробничо-торговельний, фінансово-інвестиційний, інфраструктурний) та його позитивний вплив на світогосподарську динаміку. Проблеми нерівномірності, асинхронності і диспропорційності глобалізації соціально-економічного розвитку. Сучасні концепції і наукові школи глобалістики. Прояви, сутність і особливості розвитку економічного альтер- та антиглобалізму.

Проблеми забезпечення національного суверенітету в умовах загострення глобальних проблем світового господарства.


^ Тема 3. Формування глобальної економічної системи

Становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування. Міжнародні організації і глобальна інституалізація. Інформатизація світогосподарського розвитку і феномен «нової економіки». Інтелектуалізація світогосподарського розвитку і міжнародний науково-технологічний обмін. Соціальні виміри глобального економічного розвитку.

Конкурентоспроможність суб'єктів бізнесу в глобальному середовищі. Міжнародні стратегії розвитку за умов глобалізації.


^ РОЗДІЛ VIII. Україна у світовій економіці та міжнародних економічних відносинах


Тема 1. Геоекономічна стратегія України та її інтеграційні пріоритети

Методологія позиціонування України в сучасній світогосподарській системі. Процес ринкових трансформацій української економіки у геостратегічному контексті. Потенціал і проблеми транснаціоналізації економіки України. Розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва і стратегічне партнерство. Регіонально-інтеграційні пріоритети національного економічного розвитку. Взаємодія України з міжнародними економічними організаціями. Перспективи України в глобальній економічній системі.


^ Тема 2. Розвиток міжнародної економічної діяльності України

Інтенсифікація, диверсифікація і структурна оптимізація зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Політика України на світовому ринку прямих і портфельних інвестицій. Ефективність участі в міжнародних кредитних відносинах. Україна як реципієнт і донор офіційної допомоги розвитку. Становлення національної валютної системи. Удосконалення технологій міжнародних розрахунків. Структура та особливості формування платіжного балансу України. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її вирішення. Україна в процесах міжнародної трудової міграції. Регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні.


^ РОЗДІЛ IX. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА


Тема 1. Статистичні дослідження в економіці

Методика використання статистичних функцій в економічних дослідженнях. Основні статистичні характеристики рівня та вартості життя населення. Статистика результатів виробництва продукції та послуг, товарного та фінансового ринків, цін та ціноутворення на макрорівні. Статистичні методи вимірювання зв'язку. Методи розрахунку коефіцієнтів регресії. Кореляційно-регресійний аналіз та його застосування в економічних дослідженнях. Оцінка щільності зв'язку та перевірка значущості параметрів моделі в кореляційно-регресійному аналізі. Поняття про функціональну та стохастичну залежність між окремими явищами. Кореляційний зв'язок. Основні поняття теорії статистики. Варіаційне числення. Показники варіації. Використання динамічних рядів та економічних індексів для аналізу економічної динаміки. Обробка статистичних даних. Методи багатофакторного регресійного аналізу. Сутність та методи економічного аналізу. Основні засади теорії планування експериментів: план, відгук, фактори, функція відгуку тощо. Сітковий графік комплексу робіт. Задачі розрахунку сіткових графіків.


^ Тема 2. Математичне моделювання

Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ та процесів. Поняття імітаційного моделювання. Метод Монте-Карло. Деякі приклади застосування методу для розв'язування детермінованих задач. Спеціальні методи імітації деяких дискретних розподілів: рівномірний дискретний розподіл, геометричний розподіл, розподіл Пуассона. Економічні проблеми та прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику. Моделювання і кількісний аналіз управлінських рішень засобами дослідження операцій. Загальна характеристика економіко-математичних методів. Навести приклади. Методи та моделі прогнозування економічної динаміки. Моделі прогнозування науково-технічного прогресу. Регресійні моделі. Їх позитивні якості та недоліки. Моделі міжгалузевого балансу. Використання моделі міжгалузевого балансу до задач аналізу матеріально-речових і трудових пропорцій. Економічна сутність і постановка окремих задач нелінійного програмування. Методи їх розв'язання. Економічна сутність, постановка та моделі основних типів задач лінійного програмування, методи їх розв'язання, аналіз оптимального плану.


^ Тема 3. Економічна інформатика та інформація

Типові структури та алгоритмізація і програмування задач. Економічна інформація: властивості, структура, подання, оцінювання тощо. Загальна характеристика та класифікація систем обробки економічної інформації. Класифікація та основні характеристики операційних систем. Комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа INTERNET, її служби та сервіси. Правила побудови схем алгоритмів. Програмування обчислень лінійної, розгалуженої та циклічної структур. Робота з об'єктами у середовищі систем табличної обробки інформації. Новітні інформаційні технології та схема розвитку інформаційних систем. Основи комп'ютерних технологій та їх застосування в економіці. Робота з базами даних у середовищі систем табличної обробки: іменування бази, створення запитів за допомогою фільтрів тощо. Характеристика системи баз даних в EXCEL, іменування бази, форматування даних, використання списків тощо. Технологія проектування та створення бази даних в Microsoft ACCESS. Експертні системи. Бази знань. Технологія формування та управління ними. Бази та сховища даних. Система управління базами даних, реалізованих в середовищі WINDOWS.


^ Тема 4. Системний аналіз і методи прийняття рішень

Організаційно-технологічні аспекти систем підтримки прийняття рішень. Системний аналіз в управлінні. Теорія ігор та її застосування до задач прийняття рішень. Сітковий графік комплексу робіт. Задачі розрахунку сіткових графіків. Інформаційне забезпечення системного аналізу. Роль прогнозування в управлінні. Принципи реалізації системи соціально-економічного прогнозування. Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. Вибір критерію оптимізації. Якісні методи прийняття рішень. Концепція стратегії оцінки та вибору методів. Організаційно-технологічні аспекти систем підтримки прийняття рішень. Системи підтримки прийняття рішень. Етапи і зміст експертних процедур прийняття рішень.

^ Тема 5. Інформаційні системи

Системи обробки економічної інформації. Автоматизована обробка інформації з управління виробництвом. Бухгалтерські інформаційні системи. Експертні системи. Бази знань. Технологія формування та управління ними. Інтелектуальні інформаційні системи. Інформаційні системи маркетингових досліджень. Інформаційні системи організаційного управління: банківські, фінансові тощо. Інформаційно-пошукові системи. Корпоративні інформаційні системи.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

для підготовки до здачі кандидатського іспиту зі спеціальності 08.00.02 „Світове господарство і міжнародні економічні відносини”


 1. Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / [О. В. Плотніков та ін.; відп. ред. Сльозко О. О.]; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К.: LAT&K, 2011. — 214 с

 2. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / Згуровський М.З., Пахомов Ю.М., Філіпенко А.С., Андрійчук В.Г. та ін.. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с. (серія «Монограф»)

 3. Андрійчук В.Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення / Економічна безпека і виклики сьогодення // Зб. матер. XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. – К.: УДУФМТ, 2010

 4. Андрійчук В.Г., Хрупов Є.В. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. № 4-5. – С. 9-16.

 5. Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізми їх реалізації Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. № 1. – С. 4-8.

 6. Андрійчук В.Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення / Економічна безпека і виклики сьогодення // Зб. матер. XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. – К.: УДУФМТ, 2010

 7. Андрійчук В.Г. Стратегічні орієнтири інноваційної модернізації вітчизняної економіки та механізми їх реалізації. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, №1, 2010

 8. Андрійчук В.Г. Україна в системі координат Чорноморського і пов’язаних з ним регіональних угрупувань: розв’язання проблем ефективної співпраці. // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір. Національний інститут проблем міжнародної безпеки – К.: ВД «Стилос», 2010. – 688 с

 9. Андрійчук В.Г. Декларативність і віртуальність набуття Україною асоціації з ЄС // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. № 1.- С.5 -9.

 10. Андрійчук В.Г. Генеалогія глобальної фінансово-економічної кризи: теоретичні постулати і практичні заходи протидії та виходу з неї. // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. трудов. – Вып. 2, т. 3/ НАН Украины. Ин-т экономики промышленности: ред. кол.: И.П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2009. – 318 с

 11. Андрійчук В.Г. Можливості використання існуючих теоретико-концептуальних підходів й інструментарію для подолання фінансово-економічної кризи. // Економічний часопис – ХХІ, № 5-6, 2009

 12. Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків світової фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Випуск № 87, част. І (в 2 част.). К.: Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. Інститут Міжнародних відносин, 2009 – 88 с

 13. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2-х кн./ За ред. С. Панчишина і Е. Островерха. – 4-е вид., - К.: Знання, 2006. - 723 с.

 14. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності України/За ред. П.Т.Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 242 с.

 15. Андрійчук В.Г. Компаративність динаміки зрушень, характерних світовій економіці, міжнародній торгівлі, та реалії і потенційні можливості активізації розвитку виробничо-торговельної сфери України // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007, №5. – С.8-11.

 16. Андрійчук В.Г. „Китайське чудо” на світогосподарській арені: гіпотетичні і реальні шляхи й механізми здійснення та інтригуючі можливості їх ефективного використання в Україні// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008, №1. – С.5-10.

 17. Андрійчук В.Г. Сталий розвиток: теоретико-методологічні стратегії й реалії його реалізації в геоекономічному просторі та на вітчизняних теренах // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008, №4. – С.5-11.

 18. Антонов В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: „МК-Прес”,2005. – 480 с.

 19. Багрова І.В. , Гетьман О.О., Власик В.С. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посібник/За ред. І.В. Багрової. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

 20. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

 21. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003.

 22. Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / [В. В. Білоцерківець та ін.]; за ред. А. О. Задої та В. М. Тарасевича; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. — 339 с.:

 23. Боднар І. Р. Міжнародна економіка : навч. посіб. для самост. вивчення курсу. / Боднар І. Р.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. — 335 с.:

 24. Бойцун Н. С. Міжнародні фінанси : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало. — 2-е вид. — К.: Вид. дім «Професіонал», 2005. — 326 с.

 25. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. –К.: Знання, 2006. – 494 с.

 26. Бочан І.О. , Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

 27. Будник О.М. Економіко-математичне моделювання перехідних процесів у соціально-економічних системах: Монографія. –К.: Видавничий Дім «Інжек», 2004. – 300 с.

 28. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Ін-т економіки та прогонозування НАН України; [Наук. ред. В.М.Геєць] — К.: Фенікс, 2006. — 535 с.

 29. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч.-метод.посібн. – К.: КНЕУ, 2005. - 408 с.

 30. Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. Мировое хазяйство и экономика стран мира/ Под ред. В.П. Воронина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

 31. Воронкова О.М., Пузакова Е.О. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: Учебник. – 2-е изд, доп. и перераб. –М.: Экономистъ, 2008. – 624 с.

 32. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: Моногр. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.

 33. Габбард, Р.Глен. Гроші, фінансова система та економіка : Пер. з англ.: Підручник. / Наук. ред. пер. М.Савлук, Д.Олесневич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 889 с.

 34. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: Наук. вид. – К.: Либідь, 2006. – 312 с.

 35. Годун В.М., Орленко Н.С., Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології. – К.: КНЕУ, 2003.

 36. Гончаренко Н. І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації / Гончаренко Н. І.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х.: Екограф, 2011. — 151 с.

 37. Гончаров Ю.В., Петін Ю.О., Сальник О.М. Світ. Європа. Україна: Трансформація економіки та інтеграція. - К.: Знання України, 2007. – 504 с.

 38. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. –К.: Кондор, 2005.

 39. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія /Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М.Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.

 40. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. /Пер. с англ. под ред. А.Г.Медведева. – СПб.: Питер,2006. -1088 с.

 41. Гребельник О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. З-тє вид. Перероб. і доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

 42. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во „К.І.С.”, 2006. – 398 с.

 43. Економіка зарубіжних країн. / За ред.: Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Осипова В.М. – 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 544 с.

 44. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ за ред акад. НАН України В.Н.Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув. Фенікс, 2003. – 1008 с.

 45. Економічні проблеми ХХІ ст.: міжнародний та український виміри. /За ред. С.І.Юрія, С.В.Савельєва. –К.: Знання, 2007. – 595 с.

 46. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / За ред. д.е.н. Ю.М.Бажала. – К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. – 320 с.

 47. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України / [І. Я. Чугунов та ін.]; за ред. І. Я. Чугунова; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К.: Акад. фін. упр., 2009. — 470, [1] с.

 48. Жук М.В. міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч.посіб./ М.В.Жук, Т.В.Бауліна. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 348 с.

 49. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р. із внесеними змінами і доповненнями - остання редакція вiд 10.04.2008. - http://zakon1.rada.gov.ua/

 50. Згуровський М.В., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2007. – 544 с.

 51. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібн/За заг. ред. д.е.н., проф. Ю.В.Макогона. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 424 с.

 52. Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К.: Знання, 2007. – 303 с.

 53. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін. — К.: Академія, 2009. — 319 с.

 54. Квєтна І. Р. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках / І.Р.Квєтна, Р.Н.Квєтний, А.В.Шкарпета; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. — 221 с.

 55. Киреев А.П. Международная экономика в 2-х ч. Уч. пособие для вузов. Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. М.: Международные отношения,2001.- 416 с.; Ч.2. Международная экономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. - М.: Международные отношения, 2003.- 488 с.

 56. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 534 с.

 57. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. 7-ме вид. стер. –К.: Знання, 2008. -406 с.

 58. Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І., Ковалевський В.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник. За ред. Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова, В.В. Ковалевського – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 353 с.

 59. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – 520 с.

 60. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; За ред. Я. А. Жаліла. — К.: НІСД, 2005. - 388 с.

 61. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка , 2005. – 448 с.

 62. Костіна Т. В. Фінансові системи провідних країн : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т.В.Костіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і менеджменту. — Донецьк, 2008. — 232 с.

 63. Костин А.И. Экополитология и глобалистика: Учеб. пособ. для студ. вузов / Костин А.И. – М.: Аспект Пресс. 2005. – 418 с.

 64. Кудрявцева С.П., Колос В.В. Міжнародна інформація: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К.: Видавничий Дім „Слово”, 2005. – 400 с.

 65. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. - СПб.-Питер, 2003.-432 с.

 66. Леонова А.О., Давидова В.П., Новачук О.О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України: Навч.-метод. посіб. – К.: ДПА України, 2007. – 390 с.

 67. Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2005. – 323 с.

 68. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2005- 204 с.

 69. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія (у 2 томах). –К.: КНЕУ, 2006

 70. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації — К.: Вид. центр «ДрУк», 2002. — 319 с

 71. Мазур А.А, Гагауз И.Б. Современные инновационные структуры: Монография. – Х.: СПД Либуркина Л.М., 2005. – 348 с.

 72. Мазуренко В. І. Світова фінансова криза 2007-2010 рр.: глобальний та національний виміри. / В. І. Мазуренко. — Д.: Нова ідеологія, 2009. — 215 с.

 73. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник /За ред. О.А.Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.

 74. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 118 с.

 75. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник/ Д.Г. Лук’яненко, Б.В.Губський, О.М.Мозговий та ін. За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. -387 с.

 76. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. Підручник / В.І.Абрамов, Л.С.Голопатюк та ін. – К.: Освіта України, 2005. – 404 с.

 77. Міжнародні організації: Навч. посібник /За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 440с.

 78. Міжнародні організації: Навч. посіб./За ред О.С.Кучика. – 2-ге вид, перероб. і доп. –К.: Знання, 2007. – 749 с.

 79. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посібник./За ред. А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

 80. Міжнародні фінанси: Навч. посіб./ О.М.Мозговий, Т.Є.Оболенська, Т.В.Мусієць та ін.; За заг.ред. д.е.н.., проф. О.М.Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 504 с.

 81. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. /Оспіщев В.В., Близнюк О.П., Кривоший В.В. – К.: Знання, 2006. – 335 с.

 82. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под ред. Ю.В.Макогона. –К.: Знания, 2007. – 461 с.

 83. Міжнародна економіка./ А.П. Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін. За ред. А.П. Румянцева. 3-тє вид, перероб. і допов. –К.: Знання, 2006. – 479 с.

 84. Міжнародна економіка : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. Г. Козак та ін.]; за ред. Козака Ю. Г., Лук’яненка Д. Г., Макогона Ю. В.; М-во освіти і науки України. — 3-є вид., переробл. та доповн. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 559 с.

 85. Міжнародні фінанси /За ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 2003. –238 с.

 86. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: / А.С.Філіпенко (кер. авт. кол.), В.С.Будкін та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

 87. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. Под ред. Королева И. – М., Юрист, 2003. - 604с.

 88. Мировая экономика за 100 лет/ Под ред. И.С.Королева. – М.: Экономистъ, 2003. – 604 с.

 89. Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право: Збірник матеріалів ХІ міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 р. – К.: УАЗТ, 2008. – 416 с.

 90. Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць /Відп. ред. В.К.Галіцин. – К.: КНЕУ, 2006. – 290 с.

 91. Моцок В. І. Світова економіка та міжнародні економічні відносини : навч.-метод. комплекс. / В. І. Моцок; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Рута, 2008. — 59 с.

 92. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2005.-452 с.

 93. Національна економіка: Підручник. / За ред. проф., к.е.н. П.В.Круша. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 416 с.

 94. Національні фінансові системи в умовах глобалізації / [Лютий І. О. та ін.]; за заг. ред. Лютого І. О. — Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. — 305 с.:

 95. Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти: Збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2007 р. – К.: УАЗТ, 2007. – 418 с.

 96. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

 97. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Знання, 2005. – 397 с.

 98. Основи міжнародної торгівлі. За ред. Козака Ю.Г., Логвинової Н.С., Ржепішевського К.І. –К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

 99. Основи міжнародних фінансів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Рогач та ін.]; за ред. О. І. Рогача; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. — 494

 100. Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Кривоший В.В. Міжнародні фінанси: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 335 с.

 101. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 2-ге вид. , без змін. – К.: КНЕУ, 2007, - 468 с.

 102. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. - К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384 с.

 103. Передерій О.С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 264 с.

 104. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

 105. Політика європейської інтеграції: Навч. посіб./ Під ред. д.ф.н., проф. В.Г.Воронкової – К.: ВД „Професіонал”, 2007. – 512 с.

 106. Покрещук О.О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. –К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 512 с.

 107. Поручник А.М., Столярчук Я.М., Павловська О.Д. та ін. Міжнародна економіка. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.

 108. Предборський В.А. Детінізація економіки в контексті трансформацйних процесів. Питання теорії та методології. Монографія. – К.: Кондор, 2005. – 614с.

 109. Рзаєв Р.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2006.- 486 с.

 110. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Видання 2-ге, перероб. і допов. Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 632 с.

 111. Савельєв Э. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. : Підручник. / За ред. О.А.Устенка. — Тернопіль: Екон. думка, 2002. — 495 с.

 112. Сазонець І. Л. Міжнародні фінансові інвестиції : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 311 с.

 113. Світова економіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Козак та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. — К.: Центр учб. л-ри, 2010. — 327 с.

 114. Солонінко К. С. Міжнародна економіка : [навч. посіб. для студ. екон. спец.] / Солонінка К. С.; М-во освіти та науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. — К.: Кондор, 2008. — 380 с.: іл., табл

 115. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2001.

 116. Суэтин А.А. Международный финансовый рынок: учебник / А.А.Суэтин. – М.: КНОРУС, 2007. – 264 с.

 117. Трансформаційна економіка: Навч. посіб./ В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, І.Й.Малий та ін.; За ред.. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.

 118. Удачина І. М. Офшорний сектор світової економіки : короткий опис. / [Удачина І. М., Новицький В. А., Борейко Н. М.]; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. центр з пробл. оподаткування. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2011. — 147 с.:

 119. Україна в процесах міжнародної інтеграції / За ред. д-ра екон. наук В.Р. Сіденка. - X.: Вид-во "Форт", 2003. - 280 с.

 120. Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. –К.: НІСД, 2007. – 538 с.

 121. Філіпенко А.С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність. – К.: Знання, 2007. – 670 с.

 122. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посіб. – 3-е вид., перероб і допов. – К.: Знання України, 2006. – 316 с.

 123. Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий. Учебное пособие. -Херсон: Олди-плюс., 2002.

 124. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. –. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.

 125. Часовський С. А. Міжнародна економічна діяльність регіону: глобалізаційний аспект. / Часовський С. А. — Х.: АдвА (тм), 2010. — 196 с.

 126. Чистилин Д.К. Самоорганизация мировой экономики: Евразийский аспект/ Д.К.Чистилин. – М.: ЗАО «Изд-во Экономика», 2004. – 237 с.

 127. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2003.

 128. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: Теорія і практика: Підручник. – 2-ге вид, перероб. і доп. –К.: Знання, 2008. – 663 с.

 129. Школьник І. О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи / І.О.Школьник. — Суми: УАБС НБУ, 2007. — 97 с.
 1. Світова економіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Козак та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. — К.: Центр учб. л-ри, 2010. — 327 с.

 2. Удачина І. М. Офшорний сектор світової економіки : короткий опис. / [Удачина І. М., Новицький В. А., Борейко Н. М.]; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. центр з пробл. оподаткування. — Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2011. — 147 с.:

 3. Моцок В. І. Світова економіка та міжнародні економічні відносини : навч.-метод. комплекс. / В. І. Моцок; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці: Рута, 2008. — 59 с.

 4. Міжнародна економіка : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. Г. Козак та ін.]; за ред. Козака Ю. Г., Лук’яненка Д. Г., Макогона Ю. В.; М-во освіти і науки України. — 3-є вид., переробл. та доповн. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 559 с.

 5. Білоцерківець В. В. Міжнародна економіка : навч. посіб. / [В. В. Білоцерківець та ін.]; за ред. А. О. Задої та В. М. Тарасевича; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д.: Вид-во ДУЕП, 2010. — 339 с.:

 6. Боднар І. Р. Міжнародна економіка : навч. посіб. для самост. вивчення курсу. / Боднар І. Р.; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. — 335 с.:

 7. Солонінко К. С. Міжнародна економіка : [навч. посіб. для студ. екон. спец.] / Солонінка К. С.; М-во освіти та науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. — К.: Кондор, 2008. — 380 с.: іл., табл

 8. Савельєв Э. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. : Підручник. / За ред. О.А.Устенка. — Тернопіль: Екон. думка, 2002. — 495 с.

 9. Основи міжнародних фінансів : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Рогач та ін.]; за ред. О. І. Рогача; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. — 494

 10. Сазонець І. Л. Міжнародні фінансові інвестиції : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 311 с.

 11. Оспіщев В. І. Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / В.І.Оспіщев, О.П.Близнюк, В.В.Кривошей. — К.: Знання, 2006. — 335 с.

 12. Бойцун Н. С. Міжнародні фінанси : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Є.Бойцун, Н.В.Стукало. — 2-е вид. — К.: Вид. дім «Професіонал», 2005. — 326 с.

 13. Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика. / Київ. нац. екон. ун-т, Укр. т-во «Інтелект нації» — К.: Інформ.-вид. центр «Інтелект», 2002. — 424 с.

 14. Пересада О.А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств — К.: Лібра, 2001. — 125, [2] c

 15. Мазуренко В. І. Світова фінансова криза 2007-2010 рр.: глобальний та національний виміри. / В. І. Мазуренко. — Д.: Нова ідеологія, 2009. — 215 с.

 16. Школьник І. О. Фінансовий ринок України в контексті розвитку світової фінансової системи / І.О.Школьник. — Суми: УАБС НБУ, 2007. — 97 с.

 17. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Ін-т економіки та прогонозування НАН України; [Наук. ред. В.М.Геєць] — К.: Фенікс, 2006. — 535 с.

 18. Квєтна І. Р. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках / І.Р.Квєтна, Р.Н.Квєтний, А.В.Шкарпета; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. — 221 с.

 19. Світові фінанси : Навч. посіб. / [Козьменко С.М., Нечепуренко В.М., Костюк О.М. та ін.] — Суми: Університет. кн., 2002. — 115 с.

 20. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації — К.: Вид. центр «ДрУк», 2002. — 319 с.

 21. Гончаренко Н. І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації / Гончаренко Н. І.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х.: Екограф, 2011. — 151 с.

 22. Часовський С. А. Міжнародна економічна діяльність регіону: глобалізаційний аспект. / Часовський С. А. — Х.: АдвА (тм), 2010. — 196 с.

 23. Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / [О. В. Плотніков та ін.; відп. ред. Сльозко О. О.]; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К.: LAT&K, 2011. — 214 с

 24. Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України / [І. Я. Чугунов та ін.]; за ред. І. Я. Чугунова; М-во фінансів України, Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К.: Акад. фін. упр., 2009. — 470, [1] с.

 25. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін. — К.: Академія, 2009. — 319 с.

 26. Національні фінансові системи в умовах глобалізації / [Лютий І. О. та ін.]; за заг. ред. Лютого І. О. — Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. — 305 с.:

 27. Костіна Т. В. Фінансові системи провідних країн : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т.В.Костіна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки і менеджменту. — Донецьк, 2008. — 232 с.

 28. Габбард, Р.Глен. Гроші, фінансова система та економіка : Пер. з англ.: Підручник. / Наук. ред. пер. М.Савлук, Д.Олесневич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 889 с.

 29. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : Навч. посіб. / Тавр. нац. ун-т. — К.: [Центр навч. л-ри], 2003. — 239 с.Додаткова література Андрійчука 1. Андрійчук В.Г. Генеалогія глобальної фінансово-економічної кризи: теоретичні постулати і практичні заходи протидії та виходу з неї. // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. трудов. – Вып. 2, т. 3/ НАН Украины. Ин-т экономики промышленности: ред. кол.: И.П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2009. – 318 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економічна безпека України: стан, критерії виміру та превентивні заходи її зміцнення / Економічна безпека і виклики сьогодення // Зб. матер. XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. – К.: УДУФМТ, 2010.

 3. Андрійчук В.Г. Можливості використання існуючих теоретико-концептуальних підходів й інструментарію для подолання фінансово-економічної кризи. // Економічний часопис – ХХІ, № 5-6, 2009.

 4. Андрійчук В.Г. Ситуативні колізії наслідків світової фінансової кризи та спорадичні потуги їх локалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Випуск № 87, част. І (в 2 част.). К.: Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. Інститут Міжнародних відносин, 2009 – 88 с.

 5. Андрійчук В.Г. Стратегічні орієнтири інноваційної модернізації вітчизняної економіки та механізми їх реалізації. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, №1, 2010.

 6. Андрійчук В.Г. Україна в системі координат Чорноморського і пов’язаних з ним регіональних угрупувань: розв’язання проблем ефективної співпраці. // Актуальні проблеми міжнародної безпеки: український вимір. Національний інститут проблем міжнародної безпеки – К.: ВД «Стилос», 2010. – 688 с.

 7. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія / Згуровський М.З., Пахомов Ю.М., Філіпенко А.С., Андрійчук В.Г. та ін.. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 328 с. (серія «Монограф»).Схожі:

Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 05. 01 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 05. 01 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Зі спеціальності 08. 00. 02 – світове господарство І міжнародні економічні відносини
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» бурміч ольга сергіївна
Спеціальність – 08. 00. 02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право»
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри міжнародного права Протокол №1 від 29. 08. 11р
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconУКраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconФорма № н 04 Затверджено Вченою Радою ону імені І.І. Мечникова від “ ” 20 р. № Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Кафедра культурології “затверджую
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини», спеціальністю...
Український державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини” iconУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Міжнародно-правова діяльність України. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р акт про незалежність І побудову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи