Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 76.98 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір76.98 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.030504 «Економіка підприємництва»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

вступ


В Донецькому національному технічному університеті на заочному факультеті з галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» з варіативними частинами підготовки: «Економіка підприємства»-ЕПРпр; «Маркетинг підприємств»- ЕПМпр; “Економіка паливно-енергетичного комплексу»- ЕПЕКпр; «Економіко-правове забезпечення діяльності підприємств»- ЕППоз проводиться підготовка на освітньо-професійний рівень бакалавра на основі освітньо-професійного рівня «Молодший спеціаліст».

Форма навчання — заочна платна. Після закінчення навчання випускники отримують диплом бакалавра з економіки.

Бакалавр може займати посади економіста і маркетолога у різних галузях виробництва. Він одержує повну нормативну гуманітарну і фундаментальну загально-економічну і професійну підготовку з освітньої програми вищого навчального закладу і додаткову відповідну варіативну підготовку.

Знання і навички, які отримали випускники даного напрямку після закінчення навчання, дозволяють:

- здійснювати економічне і правове обґрунтування управлінських рішень у виробничій, комерційній, маркетинговій, інвестиційній, інноваційній діяльності підприємства, в тому числі в специфічних умовах паливно-енергетичного комплексу;

- працювати у галузевих, академічних, науково-дослідних і проектних організаціях і навчальних закладах з використанням сучасних інформаційних технологій.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета фахового випробування при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» - виявлення рівня знань, умінь і навичок, якими володіють абітурієнти відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» абітурієнти повинні мати здібності для оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних і професійних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програму складено на основі дисциплін циклу загальноекономічної підготовки молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки, передбачених Освітньо-професійною програмою вище названого рівня підготовки. Особливістю програми є те, що вона побудована на основі структури курсу «Економіка підприємства» з елементами дисциплін: фінанси і основи менеджменту. В білетах поєднуються теоретичні питання та практичні завдання, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати основний термінологічний апарат, методи обґрунтувань на підставі економічної сутності понять та аналізу результатів розрахунків.

Рекомендована література є в достатній кількості в бібліотеках ДонНТУ.


^ 2. СКЛАД ПРОГРАМИ ЗА РОЗДІЛАМИ


Розділ 1. Підприємство як суб'єкт господарювання


Народне господарство країни, його загальна характеристика, склад галузей матеріального виробництва. Комплекси галузей промисловості. Характеристика галузей металургійного, хімічного, машинобудівного комплексів та сфери телекомунікацій, їхня вага в розвитку народного господарства, науки, рішення соціальних задач країни на етапі переходу до ринкової економіки.

Підприємство - основна ланка народного господарства, його характерні риси. Виробнича та організаційна структура управління підприємством.

Організаційно-правові форми підприємств. Малі підприємства.


Література: [1, с. 5-19], [2, c.5-20].


Розділ 2. Ресурси підприємства


^ 2.1 Основні фонди і капітальне будівництво


Склад виробничих ресурсів. Суттєвість і значення різних видів власності на засоби виробництва і природні ресурси в діяльності підприємства.

Поняття про основні фонди, виробничі і невиробничі, нематеріальні активи. Класифікація і структури основних виробничих фондів в різних галузях промисловості. Оцінки основних фондів: порядок визначення і призначення. Середньорічна вартість основних фондів. Зношування основних фондів – моральне і фізичне. Поняття амортизації і порядок розрахунку амортизаційних відрахувань. Норми амортизації. Прискорена амортизація основних фондів. Призначення і порядок використання амортизаційного фонду. Призначення і джерела фінансування ремонтів основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів, в тому числі обладнання, і їхній вплив на ефективність виробництва. Шляхи поліпшення використання основних фондів. Поняття виробничої потужності підприємства. Поняття капітального будівництва і капітальних вкладень. Джерела фінансування капітального будівництва при різноманітних формах власності на підприємствах. Економічна ефективність капітальних вкладень. Лізинг-ефективна форма оренди основних фондів.


Література: [1, c.70-104]; [2, c.60-94].


^ 2.2 Обігові кошти підприємства


Поняття про оборотні кошти, оборотні фонди і фонди обігу. Класифікація і структура оборотних коштів. Власні і позичкові оборотні кошти. Нормовані оборотні кошти. Нормування оборотних коштів. Кругообіг оборотних коштів. Показники оборотності і шляхи поліпшення використання оборотних коштів. Поняття "матеріаломісткість продукції" і засоби її зниження.

Система матеріально-технічного постачання і його організація на підприємстві.


Література: [1, c.123-149]; [2, c.112-136].


^ 2.3 Трудові ресурси підприємства


Склад і структура кадрів промисловості. Зміни в складі і структурі кадрів в зв'язку з технічним прогресом. Система підготовки, підвищення кваліфікації кадрів.

Поняття про продуктивність праці. Зростання продуктивності праці і головний напрям підвищення ефективності виробництва. Засоби виміру і показники продуктивності праці.

Річний виробіток на одного працюючого - основний показник рівня продуктивності праці на підприємстві. Види трудомісткості продукції. Резерви і чинники зростання продуктивності праці на підприємствах різноманітних галузей виробництва. Мотивація до праці. Оплата праці на підприємстві. Погодинна та відрядна – основні форми заробітної плати робітників. Основна і додаткова заробітна плата. Взаємозв'язок темпів зростання заробітної плати і продуктивності праці.


Література: [1, c.162-181]; [2, c.150-157].


^ Розділ 3. Витрати виробництва


Поняття витрат виробництва (собівартості продукції). Відзнака собівартості продукту від його вартості. Види собівартості. Класифікація витрат на виробництво продукції (групування витрат за економічними елементами і за калькуляційними статтями витрат, ділення витрат на постійні і змінні, прямі і непрямі, і їхнє значення в плануванні і врахуванні собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво продукції.

Калькуляція собівартості одиниці виробу. Структури собівартості продукції в різних галузях промисловості. Поняття граничних витрат. Залежність валових сумарних витрат і питомої собівартості виробу (середніх сумарних витрат) від масштабів виробництва в короткостроковому періоді.

Значення і шляхи зниження собівартості продукції в різних галузях промисловості.


Література: [1, c.306-327]; [2, c.252-270].


^ Розділ 4. Ціноутворення на підприємстві


Суттєвість і функції ціни при переході до ринкових відносин. Система цін на Україні (оптові, відпускні, роздрібні ціни, регульовані, вільні, договірні); призначення і порядок визначення. Суттєвість і розрахунок податку на добавлену вартість і акцизного збору.

Ринковий механізм ціноутворення. Криві попиту на різноманітні види продукції промисловості. Цінова еластичність попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Ринкова ціна. Типи ринків (чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія і чиста монополія), їх врахування в політиці ціноутворення. Порядок встановлення ціни на товар на окремому підприємстві. Засоби ціноутворення: середні витрати плюс зиск, забезпечення цільового прибутку, на рівні поточних цін, на основі попиту.


Література: [1, c.337-350]; [2, c.279-292].


^ Розділ 5. Прибуток і рентабельність


Сутність фінансів. Задачі і зміст фінансової діяльності підприємства. Державний і госпрозрахунковий засоби ведення господарства. Джерела утворення грошових коштів на підприємстві. Види прибутків підприємства та порядки їх розрахунку. Прибуток від реалізації продукції, чистий прибуток. Порядок розподілу прибутку підприємства.

Точка беззбитковості та оптимальний обсяг виробництва. Поняття і показники рентабельності виробництва і виробу. Оподаткування прибутку підприємств. Взаємовідносини підприємства з Державним і місцевим бюджетами.

Взаємовідносини підприємств з банківською системою. Довгострокове і короткострокове кредитування підприємства.


Література: [1, c.359-379]; [2, c.300-319].


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Экономика промышленного предприятия: Учеб.пособие/Под ред..проф.Ф.И.Евдокимова, проф.. Т.Б.Надтоки.-Изд.2-е.- Донецк: «Друк-Инфо», 2005.-434 с.

2. Економіка промислового підприємства: навч. посібник/ За ред. Ф.І. Євдокимова, Т.Б. Надтоки. – Донецьк: „Новый мир”, 2003. – 358 с.

3. Економіка підприємства : Підручник/ За ред. С.Ф. Покропивного.– Вид. 2-ге, перераб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

4. Господарський кодекс України.-Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003.- 248 с.

5. Економіка підприємства: структурно-логічний навч. посібник / за ред.. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи