Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 71.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір71.43 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти повинні мати базову неповну вищу освіту за спорідненими напрямами підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі прородничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у бакавраті ДонНТУ з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Менеджмент». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста споріднених напрямів подготовки, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста, зокрема економіки підприємства, основ менеджменту, організації виробництва. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обгрунтувань і розрахунків.


^ 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


2.1. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


2.1.1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Характеристика підприємства як відкритої системи, суб’єкта та об’єкта ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розробки, стратегічні альтернативи.

^ 2.1.2. Виробнича програма підприємства. Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та інтенсивності конкуренціїї на ринку.

^ 2.1.3. Виробнича потужність підприємства. Виробнича потужність підприємства: поняття, методи її визначення та оцінка рівня використання.

2.1.4. Ресурсний потенціал підприємства. Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання.

^ 2.1.5. Трудові ресурси підприємства. Трудові ресурси підприємства, їх склад та порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, які їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд оплати праці, його складові та порядок визначення. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

^ 2.1.6. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості: статті та методи обгрунтування. Обгрунтування кошторису витрат за економічними елементами.

^ 2.1.7. Доходи та цінова політика підприємства. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності підприємства. Механізм утворення і розподілу прибутку підприємства.

^ 2.1.8. Фінансові результати діяльності підприємства. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства, її види та методика розрахунку. Оцінка, шляхи та резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.


Список літератури

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переродб. та допов. – К. : КНТЕУ, 2000. – 528 с.

3. Економіка підприємства : підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін. ; за заг. ред. Н.М. Ушакової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 569 с.

4. Економіка підприємства : підручник / за ред. А.В. Шегди. – К. : Знання, 2006. – 615 с.

5. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2002.


^ 2.2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


2.2.1 Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Менеджмент як спецефічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління.

^ 2.2.2. Історія розвитку менеджменту. Передумови виникнення науки управління. Існуючи парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

^ 2.2.3. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Зарактеристика інтегрованих підходів до управління. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікаціїпринципів менеджменту.

^ 2.2.4. Функції та методи менеджменту. Поняття функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Сутність та класифікація методів менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

^ 2.2.5. Процес управління. Мета управлінського процесу. Управлінські процедури. Особливості процесу управління. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Підходи до прийняття рішень.

^ 2.2.6. Планування як загальна функції менеджменту. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Класифікація цілей організації.

^ 2.2.7. Організування як загальна функція менеджменту. Сутність фукції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

^ 2.2.8. Мотивування як загальна функція менеджменту. Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Стимулювання праці.

^ 2.2.9. Контролювання як загальна функція менеджменту. Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Процес контролювання.

^ 2.2.10. Регулювання як загальна функція менеджменту. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.


Список літератури

1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, - 2-е вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.

2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 3-е вид., допов. і перероб. – Л. : Нац. Ун-т «Львів. Політехніка», 2007. – 384 с.

3. Менеджментт: теорія і практика : навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. – 564 с.

4. Мескон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента Пер. С англ. - М.: Дело, 1992.- 570 с.

5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту : підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Оленевич. – Львів, БАБ, 2001. – 624 с.

6. Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник. - : Каравела, 2005. – 496 с.


^ 2.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


2.3.1. Організаційні основи виробництва. Сутність і суспільне значення виробництва. Предмет, мета та зміст курсу. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва.

^ 2.3.2. Виробничі системи. Виробництво як відкрита система. Принципи організації та функціонування виробничих систем. Підприємство як складна виробнича система.

2.3.3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Технологія та виробничий процес. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Планування виробничого процесу. Організаційні типи виробництва.


^ 2.3.4. Організація трудових процесів і робочих місць. Трудовий і виробничий процеси. Організація праці та її форми. Організація та обслуговування робочого місця.

^ 2.3.5. Нормування праці. Вимірювання праці. Аналіз затрат робочого часу. Визначення норм праці.

2.3.6. Побудова виробничої структури підприємства. Просторові зв’язки у виробничому процесі. Технологічне планування обладнання. Виробнича структура та її види.

^ 2.3.7. Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл. Розрахунок виробничого циклу простого процесу. Визначення виробничого циклу складного процесу.

^ 2.3.8. Одиничний і партіонний методи організації виробництва. Організаційні методи. Організація непотокового виробництва. Партіонний метод оброблення.

2.3.9. Організація потокового й автоматизованого виробництва. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва.


Список літератури

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV

2. Васильков В. Г. Організація виробництва : Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 500 с.

3. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переродб. та допов. – К. : КНТЕУ, 2000. – 528 с.

4. Новицкий Н. И. Организация производства : Учеб.-метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 392 с.

5. Организация производства на предприятии : Учебник для технических и экономических специальностей / Под ред. О. Г. Туровца, Б. Ю. Сербиновского. — Ростов-на-Дону: Изд. центр МарТ, 2002. — 464 с.

6. Фатхудинов Р. А. Организация производства : Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 672 с.

7. Васильков В. Г., Дзюбенко Л. М. Організація виробництва : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 241 с.

8. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва : Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

9. Організація виробництва : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – К. : Знання, 2009. – 582 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи