Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 111.92 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір111.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050301 «Гірництво»


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


В Донецькому національному технічному університеті ведеться підготовка студентів на гірничому факультеті денної і на заочному - заочної (з наданням додаткових денних освітніх послуг або зі скороченим терміном) форм навчання за напрямом підготовки «Гірництво».

Форми навчання — денна (бюджетна і платна), заочна (платна).

Термін навчання за формами навчання:

 • денна: бакалавр - 3 (для випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) і 4 роки;

 • заочна: бакалавр - 3 (для випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) і 5 років.

Бакалавр як молодший гірничий інженер може займати посади гірничого майстра на різних ділянках шахт і молодшого фахівця в проектних і науково- дослідних організаціях. Він одержує повну гуманітарну і фундаментальну підготовку з програми вищого навчального закладу і спеціальну підготовку з питань гірничого виробництва.

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення навчання дозволяють:

– здійснювати технологічну, інженерно-економічну, або комерційну діяльність на підприємствах вугільної або сумісних з нею галузей з використанням найкращих методологічних рішень менеджменту та організації маркетингових досліджень;

– працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій;

– працювати у проектних організаціях вугільної і спільної з нею галузей з широким використання економіко-математичного моделювання.

Для прийому студентів на старші курси будуть проводитися фахові вступні випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на денну форму навчання, перший курс заочної форми навчання (з наданням додаткових денних освітніх послуг), перший курс заочної форми навчання зі скороченим терміном, за напрямом підготовки «Гірництво» за освітньо-професійною програмою «бакалавр» за спорідненими спеціальностями: 5.05030101- Відкрита розробка корисних копалин; 5.05030102- Підземна розробка корисних копалин; 5.05030103- Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв; 5.05030104- Шахтне і підземне будівництво; 5.05030105- Маркшейдерська справа; 5.05030106-Буріння свердловин.

Завдання випробування - перевірити необхідний обсяг знань студентів, які навчалися у вищих навчальних закладах і рівня акредитації для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, зокрема "Технології спорудження гірничих виробок", "Технології гірничого виробництва", "Руйнування гірських порід", "Маркшейдерської справи", "Проектування гірничих підприємств" та ін.


^ 2. ПІДЗЕМНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ

Тема 1. Загальні відомості з геології та технології видобутку родовищ корисних копалин

Загальні поняття з геології. Будова Землі. Гірські породи і мінерали. Форми і елементи залягання корисних копалин і порід, які їх вміщують. Умови утворення і марочний склад вугілля. Поняття про запаси корисних копалин, про гірниче підприємство, виробничу потужність. Основні фізико-механічні властивості гірських порід. Газодинамічні явища в гірничих виробках. Особливості геології родовищ нафти та газу. Загальні відомості про гірничі виробки, технологію видобутку і техніко-економічні критерії оцінки ефективності виробництва. Класифікація гірничих виробок, розташування їх у просторі, призначення. Поняття про розкриття, підготовку та розробку шахтного поля. Поняття про технологію добування, оцінку ефективності роботи підприємств і окремих процесів.

^ Тема 2. Розкриття та підготовка пластових родовищ

Способи розкриття шахтних полів. Поняття про розкриття, класифікація способів розкриття. Способи розкриття пластів похилими стволами. Способи розкриття вертикальними стволами. Способи розкриття родовищ штольнями. Комбіновані способи розкриття. Способи підготовки шахтних полів. Поверховий спосіб підготовки. Панельний спосіб підготовки. Погоризонтний спосіб підготовки. Блоковий спосіб підготовки. Комбіновані способи підготовки. Порядок відпрацювання окремих частин шахтного поля, пластів. Приствольні двори і камери, зв'язок їх зі схемами підготовки та розкриття.

^ Тема 3. Технологія проведення гірничих виробок.

Умови проведення і підтримання гірничих виробок. Загальні поняття про гірський тиск, його вплив на умови проведення і підтримання виробок. Вибір форми, матеріалу, конструкції кріплення та розміру поперечного перерізу виробок. Способи і процеси проведення гірничих виробок. Класифікація способів проведення виробок. Процеси проведення виробок. Буропідривні роботи. Вантаження породи. Кріплення виробок. Допоміжні процеси. Технологія, механізація та організація проведення вертикальних стволів. Проведення вертикальних стволів звичайним способом за допомогою БПР. Технологія проведення стволів і свердловин великого діаметра способом вибурювання. Проведення стволів спеціальними способами. Технологія проведення горизонтальних і похилих виробок. Технологія проведення горизонтальних виробок буропідривним способом. Технологія проведення горизонтальних виробок комбайнами. Проведення виробок широким вибоєм. Особливості проведення похилих виробок. Ремонт та ліквідація гірничих виробок. Завдання та перспективи механізації та автоматизації прохідницьких робіт.


^ Тема 4. Технологія очисних робіт вугільних шахт.

Технологічна характеристика вугільних пластів та вміщуючих порід. Виймання вугільних пластів. Способи виймання вугілля. Виймання вугілля комбайнами. Виймання вугілля стругами. Бурошнекове виймання вугілля. Процеси кріплення та управління покрівлею в очисних вибоях. Вимоги щодо кріплення лав, типи кріплення. Індивідуальне кріплення. Механізоване кріплення. Механізовані комплекси. Управління гірським тиском. Технологічні схеми очисних вибоїв. Організація робіт у лаві. Системи розробки вугільних пластів. Загальні поняття. Класифікація систем розробки. Суцільні системи розробки. Стовпові системи розробки. Комбіновані системи розробки. Системи розробки короткими очисними вибоями. Особливості розробки потужних вугільних пластів. Гідравлічний спосіб видобування вугілля.


^ 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ

Тема 1. Загальні відомості з технології відкритих гірничих робіт

Суть відкритих гірничих робіт. Типи родовищ і види відкритих розробок. Кар'єр, його елементи і періоди гірничих робіт. Поняття про виробничі процеси на кар'єрах.

^ Тема 2. Підготовка гірських порід до виймання.

Способи підготовки. Сутність розпушення порід вибухом. Буріння свердловин і шпурів. Параметри та конструкції свердловинних зарядів. Керування процесом вибухового подрібнення порід. Технологічні особливості методів підривання зарядів. Вторинне подрібнення гірських порід. Виймання та вантаження гірських порід. Засоби механізації виймально-навантажувальних робіт, область їх застосування. Типи вибоїв, порядок їх розробки. Структура виймально-навантажувальних робіт. Виймання і завантаження порід механічними лопатами. Виймання і переміщення порід драглайнами.

^ Тема 3. Виймання і вантаження порід машинами безупинної дії.

Розрахунок продуктивності одно- і багатоковшевих екскаваторів. Виймання гірських порід скреперами, бульдозерами та одноковшевими навантажувачами. Механізація допоміжних робіт при вийманні та навантаженні гірської маси.

^ Тема 4. Переміщення кар'єрних вантажів.

Особливості роботи кар'єрного транспорту. Кар'єрний залізничний транспорт. Автомобільний транспорт. Конвеєрний транспорт. Комбіновані та спеціальні види транспорту на кар'єрах

^ Тема 5. Відвалоутворення розкривних порід

Сутність процесу відвалоутворення і засоби механізації відвальних робіт. Процеси відвалоутворення розкривних порід. Рекультивація поверхні відвалів

Тема 6. Керування технологічними процесами на кар'єрах

Взаємне ув'язування технологічних процесів на відкритих гірничих розробках. Планування і керування технологічними процесами на кар'єрах

Тема 7. Видобування природного каменю

Геологічні та технологічні характеристики природного каменю, вимоги щодо якості. Технологія добування облицьовувального та стінового каменю


^ 4. ТЕХНОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВОГО ВИРОБНИЦТВА. СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Тема 1. Буріння нафтогазових свердловин.

Способи і процеси буріння свердловин. Конструкція свердловин. Обладнання для буріння свердловин. Завдавання напрямку свердловинам.

^ Тема 2. Технологія видобування нафти та газу.

Особливості та режими руху рідин і газів у пористому середовищі. Підготовка свердловин до експлуатації. Розробка нафтових, газових та газоконденсатних родовищ. Способи експлуатації свердловин. Методи збільшення продуктивності свердловин. Ремонт свердловин. Промислове добування метану з вугільних пластів.

^ Тема 3. Підготовка, транспортування, зберігання та переробка нафти і газу.

Промислове збирання нафти і газу. Транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів. Підготовка і транспортування газу. Зберігання газу, газосховища. Принципова схема переробки нафти і газу.

^ Тема 4. Спеціальні способи розробки родовищ корисних копалин.

Видобування корисних копалин способом вилуговування. Підземна газифікація корисних копалин. Підводна розробка родовищ твердих корисних копалин. Загальні положення. Розробка порід багаточерпаковими механічними драгами, земляними та грейферними снарядами. Розробка порід гідравлічними земснарядами і драгами. Розробка підводних покладів ерліфтними та ежекторними земснарядами і автономно діючими апаратами^ 5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. ОХОРОНА ПРАЦІ

Тема 1. Охорона праці та техніка безпеки на гірничих підприємствах

Загальні правила безпеки, вимоги до персоналу шахт. Вимоги щодо проведення гірничих робіт та установлення обладнання на шахтах. Вимоги до проведення і провітрювання гірничих виробок. Вимоги до рудникового транспорту, підйому, пересування людей. Елементарні правила безпеки при обслуговуванні електрообладнання. Заходи для запобігання пожеж. Поведінка людей при аваріях. Виробнича санітарія. Вимоги правил безпеки на відкритих розробках

^ Тема 2. Охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу діяльності гірничих підприємств

Вплив діяльності гірничодобувних і переробних підприємств на стан навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища. Охорона надр. Охорона земельних ресурсів. Охорона повітряного простору. Охорона водних ресурсів. Відновлення порушених земель.


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Акульшин А. І., Бойко B.C., Дорошенко В. М. Технологія і техніка видобування, зберігання і транспортування нафти та газу. - Львів: Світ, 1991. - 247 с.

 2. Борисенко С. Г. Технология подземной разработки рудных месторождений. - К.: Вища школа, 1987. - 262 с.

 3. Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. - М.: Недра, 1987.

 4. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. -М.: Недра, 1987.

 5. Жигалов М. Я., Ярунин С. А. Технология, механизация и организация подземных горных работ. - М.: Недра; 1981. - 423 с.

 6. Килячков А. П. Технология горного производства. - М.: Недра, 1992. - 415с.

 7. Малышева Н. А., Сиренко В. Н. Технология разработки месторождений строительных материалов. - М.: Недра; 1977. - 392 с.

 8. Некрасовский Я. Э., Колоколов О. В. Основы технологии горного производства. -М.: Недра, 1981. -201 с.

 9. Основи технології гірничих робіт / під ред. К. Ф. Сапицького. - К.: ІСДО, 1993. 196 с.

 10. Процессы добычи и обогащения полезных ископаемых / А. А. Пирский, Н. Н. Лебедев, К. Ф. Сапицкий и др. - К.: Вища школа, 1982. - 287 с.

 11. Правила безпеки у вугільних шахтах. - К.: Основа, 1996. - 207 с.

 12. Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатних месторождений / Ш. К. Гиматудинов, И. И. Дунюш-кин, В. М. Зайцев. - М.: Недра, 1988.-296 с.

 13. Ржевский В. В. Открытые горные разработки, ч. 1. - М.: Недра, 1985. - 509с.

 14. Рогатин Н. Н. Технология и механизация открытых горных работ. - М.: Недра, 1982.-277 с.

 15. Середа Н. Г., Муравьев В. М. Основы нефтяного и газового дела. - М.:

 16. Недра, 1980.-283 с.

 17. Ушаков К. 3. Аэрология горных предприятий. - М.: Недра, 1987. - 384 с.

 18. Черняк И. В. Технология и механизация подземной добычи угля. - М.: Недра, 1981.- 384 с.

 19. Шилаев В. П. Основы обогащения полезных ископаемых. - М.: Недра, 1986. - 296 с.

 20. Шпанский О. В., Буянов Ю. Д. Технология и комплексная механизация добычи нерудного сырья для производства строительных материалов. - М.: Недра, 1996.-462 с.

 21. Дорохов Д.В., Сивохин В.И., Костюк И.С., Подтыкалов A.C. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. Донецк, ДонГТУ, 1997г.

 22. ДНАОП 1.1.30-1.01-00. Правила безпеки у вугільних шахтах. - Київ, 2001. - 495с.

 23. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт: Утв. Минуглепромом СССР 5.01.87. - М.:Минуглепром СССР, 1987.

 24. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт: Утв. Минуглепромом СССР 15.09.87. - М.: МУП СССР, 1987. - 70 с.

 25. ДНАОП 1.1.30-6.09.93. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. - Киев: Основа, 1994. - 311 с.

 26. Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР. - Изд. 4-е, дополненное. - Л, 1986. - 222 с.

 27. КД 12.01.01.201-98. Расположение, охрана и поддержание горных выработок при отработке угольных пластов на шахтах. Методические указания. УкрНИМИ, 1998.

 28. Бурчаков A.C. и др. Процессы подземных горных работ. - М.: Недра, 1982. - 424 с.

 29. Производственные процессы в очистных забоях угольных шахт. Учебное пособие под редакцией Ярембаша И.Ф., Донецк: ДонГТУ, 1999. - 184 с.

 30. Ушаков К.З. і інші. Аерологія гірничих підприємств. - М.: Надра, 1987.

 31. Правила безпеки у вугільних шахтах. - ДО.: 2000

 32. Збірник інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах. П.- ДО.: 1996.

 33. Збірник інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах. Т ІІ.-До.: 1996.

 34. Керівництво по проектуванню вентиляції вугільних шахт. - ДО.: 1994.

 35. Керівництво по дегазації вугільних шахт. - М.: 1990.

 36. Стукало В.А. Шахтна атмосфера. - ДО.: 1989.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи