Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 111.81 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата29.07.2012
Розмір111.81 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.03050401, 8.03050401 Економіка підприємства


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


ВСТУП


У сучасних умовах господарювання підприємство стає центром економічної діяльності. Воно як економічна система є первинною ланкою, на рівні якої приймаються технічні, організаційні, економічні та соціальні рішення, від яких залежить ефективність функціонування системи господарювання в цілому.

Економіка підприємства як найважливіша його характеристика досліджує вплив чинників виробництва на результати діяльності, а також комплекс відносин з приводу формування та використання ресурсів та результатів діяльності підприємства.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів. Програма відповідає вимогам КМСОНП та узгоджена з орієнтованою структурою змісту дисципліни „Економіка підприємства”, яка рекомендована Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Відповідно до викладеного метою фахового вступного випробування освітньо-професійного рівня „спеціаліст”, „магістр” спеціальності 7.05010701 та 8.05010701 „Економіка підприємства” є контроль здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств.

Основні завдання фахового вступного випробування полягають у виявленні знань щодо господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств, рівня засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Тема 1. Теорія та моделі підприємств

Підприємство як економічний суб’єкт. Правові основи функціонування підприємств в Україні. Поняття підприємства та його ознаки. Цілі функціонування підприємства. Основні напрями діяльності підприємства. Виробнича структура підприємства.

Економічні моделі підприємства.

Тема 2. Основи підприємництва

Сутність підприємництва. Функції підприємництва. Класифікація підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Умови формування підприємницької діяльності. Культура підприємництва.

Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми

Класифікація підприємств. Характеристика організаційно-правових форм підпри­ємства. Принципи та механізм функціонування підприємства. Особливості функціонування підприємства в ринкових умовах.

Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства

Підприємство як система. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства. Елементи зовнішнього середовища. Основні характеристики зовнішнього середовища. Фактори зовнішнього середовища.

Тема 5. Структура та управління підприємством

Поняття структури підприємства. Фактори впливу на структуру підприємства. Види структур підприємства. Виробнича структура та її види. Загальна структура підприємства. Сутність і функції управління підприємством. Сучасні принципи управління. Класифікація методів управління. Організаційна структура управління підприємством та її класифікація.


Тема 6. Ринок і продукція

Поняття ринку. Функції ринку. Типи ринків. Елементно-техноло­гічні форми ринків. Інфраструктура ринку. Основні принципи пове­дінки суб’єктів господарювання. Принципи соціальної ринкової економіки.

Загальна характеристика продукції. Номенклатура та асортимент продукції. Вимірники обсягу продукції. Якість продукції. Показники якості продукції. Управління якістю продукції. Методи оцінки якості продукції.

Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства

Поняття товарної політики. Напрями товарної політики. Формування товарної стратегії. Ринкові атрибути товарної політики.

Поняття цінової політики. Цілі цінової політики підприємства. Види цінової політики на підприємстві. Види цін. Основні чинники формування цін на продукцію. Методи ціноутворення. Формування стратегії цінової політики на підприємстві. Типові цінові стратегії підприємства.

Тема 8. Прогнозування та планування діяльності підприємства

Державне регулювання економіки. Принципи та основні напрями державного регулювання економікою. Методи державного регулю­вання ринковою економікою.

Сутність та принципи прогнозування діяльності підприємства. Методи прогнозування діяльності підприємства.

Сутність, завдання, функції та принципи планування діяльності підприємства. Класифікація методів планування діяльності підпри­ємства.

Система планів підприємства. Стратегічне планування. Етапи стратегічного планування. Тактичне планування та структура тактичних планів. Оперативне планування та його напрями. Бізнес-планування та його функції.

Тема 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства

Поняття виробничої програми підприємства. Місце виробничої програми в системі планів підприємства. Структура виробничої програми підприємства. Показники виробничої програми. Етапи планування виробничої програми підприємства. Методи планування виробничої програми підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства.

Тема 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Трудові ресурси, кадри, персонал. Класифікація персоналу підприємства. Система показників наявності та використання персоналу на підприємстві. Планування чисельності персоналу на підприємстві в ринкових умовах.

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці на підприємстві. Види трудомісткості. Методи обчислення продуктивності праці. Фактори впливу на продуктивність праці на підприємстві. Резерви росту продуктивності праці на підприємстві.

Поняття оплати праці. Функції оплати праці. Види заробітної плати. Форми та системи оплати праці.

Тема 11. Інтелектуальний капітал

Поняття та види нематеріальних ресурсів. Поняття та характеристика нематеріальних активів. Склад і класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів.

Поняття та характеристика нематеріальних активів. Склад і класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів.

Тема 12. Основний капітал

Сутність основного капіталу. Класифікація основного капіталу (основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інвестування). Класифікація основних засобів.

Основні фонди підприємства. Склад і структура основних фондів підприємства. Показники оцінки наявності, стану, руху та ефективності використання основних фондів. Методи оцінки основних фон­дів. Зношення, амортизація та відтворення основних фондів підприємства. Напрями підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

Тема 13. Оборотний капітал

Поняття оборотного капіталу (обігових коштів). Структура оборотного капіталу підприємства. Структура оборотних фондів. Структура фондів обігу.

Норматив обігових коштів. Нормування оборотних коштів. Показники стану та ефективності використання оборотних коштів. Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Тема 14. Інвестиції

Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій.

Інвестиційна діяльність. Інвестиційний цикл. Організація інвести­ційної діяльності. Облік та зниження інвестиційних ризиків. Організація відтвореного інвестиційного процесу на підприємстві.

Капітальні вкладення та їх структура. Напрями використання капі­тальних вкладень. Ефективність використання капітальних вкладень та показники її оцінки. Етапи планування обсягів капітальних вкладень.

Дисконтування. Методи оцінки інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестицій. Показники оцінки довгострокових інвестицій. Джерела фінансування інвестиційних проектів.

Тема 15. Інноваційна діяльність

Поняття та класифікація інноваційних процесів.

Поняття інноваційної діяльності. Фактори, які обумовлюють розви­ток інноваційної діяльності. Науково-технічний прогрес. Планування інновацій.

Тема 16. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

Сутність та структура техніко-технологічної бази підприємства. Форми технічного розвитку підприємства. Показники технічного рівня підприємства. Управління технічним розвитком підприємства. Лізинг і його класифікація.

Поняття виробничої потужності. Види потужності підприємства. Фактори формування виробничої потужності підприємства. Методика розрахунку виробничої потужності підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства.

Тема 17. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

Сутність матеріально-технічного забезпечення підприємства. Функції матеріально-технічного забезпечення. Основні цілі управління матеріально-технічним забезпеченням. Системи матеріально-технічного забезпечення підприємства матеріалами. Класифікація матеріалів. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Види запасів. Оптимальна партія поставки.

Основні признаки виробничої логістики. Логістичні ланцюги. Параметри логістичних ланцюгів. Логістична інфраструктура товарного ринку. Логістична концепція. Трансакційні витрати.

Тема 18. Організація операційної діяльності

Сутність операційної діяльності підприємства. Складові операцій­ної діяльності. Принципи організації операційної діяльності. Організаційні типи виробництва. Методи організації операційної діяльності. Основні форми організації виробництва.

Тема 19. Системи забезпечення конкурентоспроможності продукції

Сутність конкурентоспроможності продукції підприємства. Систе­ма показників рівня конкурентоспроможності продукції підприємства. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності продукції. Корисний ефект і сукупні витрати. Соціально-економічна ефективність підви­щення якості та конкурентоспроможності продукції підприємства. Основні фактори підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Тема 20. Витрати підприємства

Сутність витрат підприємства. Класифікація витрат підприємства. Класифікація операційних витрат. Методика розподілу виробничих накладних витрат. Структура витрат. Крапка беззбитковості.

Поняття собівартості продукції. Види собівартості продукції. Способи планування собівартості продукції. Калькулювання собівартості продукції. Статті калькуляції витрат. Методи калькулювання. Методичні підходи щодо обґрунтування розміру статей калькуляції. Шляхи зниження витрат виробництва та собівартості продукції.

Тема 21. Фінансово-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання

Сутність фінансово-економічних результатів підприємства. Дохід та його види. Економічна природа прибутку. Функції прибутку. Класифікація прибутку. Система показників рентабельності. Фактори впливу на суму прибутку та рівень рентабельності. Планування прибутку. Розподіл прибутку. Шляхи зростання рентабельності підприємства.

Оцінка фінансово-економічного стану діяльності підприємства. Показники оцінки майнового стану. Показники оцінки фінансової стійкості. Показники оцінки платоспроможності. Показники ділової активності.

Тема 22. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

Економічна ефективність інноваційної діяльності. Фактори впливу на ефективність інноваційної діяльності підприємства. Критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства. Показники оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності. Основні напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Тема 23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

Сутність ефективності діяльності підприємства. Види ефективності. Критерій ефективності діяльності підприємства. Система показників оцінки ефективності діяльності підприємства. Фактори впливу на ефективність діяльності підприємства. Основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства.

Поняття конкурентоспроможності підприємства. Основні аспекти конкурентоспроможності підприємства. Конкурентні переваги підприємства. Конкурентний статус підприємства. Система показників конкурентоспроможності підприємства. Шляхи підсилення конкурен­тоспроможності підприємства.

Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємств

Трансформація та її моделі. Сутність та мета реструктуризації. Форми і види реструктуризації. Етапи реструктуризації. Форми та методи реструктуризації. Програма реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності реструктуризації.

Сутність санації суб’єктів господарювання. Стратегія санації. Програма санації. Структура проекту санації, економічні показники оцінювання санації.

Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємства

Трансформація та її моделі. Сутність та мета реструктуризації. Форми і види реструктуризації. Етапи реструктуризації. Форми та методи реструктуризації. Програма реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності реструктуризації.

Сутність санації суб’єктів господарювання. Стратегія санації. Програма санації. Структура проекту санації, економічні показники оцінювання санації.

Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Бізнес-система. Сутність поняття «бізнес-процес». Призначення бізнес-процесів. Категорії бізнес-процесів. Основні види бізнес-процесів. Схема перетворення моделей. Підходи до застосування бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів.

Тема 27. Економічна безпека підприємства

Сутність економічної безпеки підприємства та її цілі. Основні складові економічної безпеки підприємства. Схема організації економічної безпеки підприємства. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства. Організація економічної безпеки підприємства. Служба безпеки підприємства


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник: – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2007. –320 с.

2. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Гетьман О.О., Шаповал В.М. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.

3.Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. – Х.: Фактор, 2005. – 266 с.

4.Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

5.Мякота В. Собівартість продукції: від випуску до реалізації. – 2-ге вид., переоб. і доп. – Х.: Фактор, 2003. – 268 с.

6. Кравченко А.А. Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями : навчальний посібник для ВНЗ / Кравченко А.А., Харченко В.А. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2009. – 325 с.

7.Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.

8. Семернікова І.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В.; І.О. Семернікова, Н.В. Мєшкова-Кравченко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 375 с.

9.Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 122с.

10.Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2003.- 91 с.

11.Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 218 с.

12.Харів П.С.Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301 с.

13.Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни “Економіка підприємства”. –Харків: Консум, 1999. – 100 с.

14.Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник.- К.: Кондор,2003. – 214с.

15.Економіка підприємств:. Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге , перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

16. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навчальний посібник для ВНЗ / Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

17.Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; За ред. д-ра екон.наук, проф. С.Ф. Покропивного.-К.:КНЕУ, 2000. – 328с.


Голова фахової атестаційної комісії доц. Шилова Л.І.Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи