Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 191.36 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата29.07.2012
Розмір191.36 Kb.
ТипКонцепція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.03050901, 8.03050901 Облік і аудит


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 - "Економіка та підприємництво".

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

- фінансовий облік І;

- фінансовий облік II;

- організація і методика аудиту.

Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм розроблених викладачами ЕкФ: доц. каф. БОіА, к.е.н. Звенячкіной В.Ю. (Фінансовий облік І), доц. каф. БОіА, к.е.н. Леоновою Л.О. (Фінансовий облік II), доц. каф. БОіА Кравчук Н.В. (організація і методика аудиту).


2 ЗМІСТ


2.1 Фінансовий облік І


2.1.1 Основи побудови фінансового обліку

Фінансовий облік в інформаційній системі керування економікою підприємства.

Користувачі інформації фінансового обліку. Обумовленість організації фінансового обліку на підприємстві вимогами користувачів інформації. Область використання інформації фінансового обліку. Основний зміст фінансового обліку.

Система нормативного регулювання фінансового обліку в Україні.

Концепція фінансового обліку в ринковій економіці й основні напрямки реформування його в Україні.

Фінансова звітність як складова частина фінансового обліку.

Література (2,3,7,11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.2 Облік грошових коштів.

Загальні положення про грошову систему. Готівкові і безготівкові розрахунки.

Порядок ведення касових операцій. Облік готівки в касі підприємства. Касова книга. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій в бухгалтерії підприємства.

Форми безготівкових розрахунків, область та особливості їх використання.

Синтетичний та аналітичний облік безготівкових коштів на розрахункових і інших рахунках у банках.

Облік грошових документів і грошових коштів в дорозі. Інвентаризація грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів.

Методи розрахунку показників про рух грошових коштів. Література (1,6,7,11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.3. Облік короткострокових фінансових інвестицій.

Інвестиції у фінансові вкладення як відособлений вид економічної діяльності. Мета фінансових вкладень.

Класифікація фінансових вкладень і принципи їхньої оцінки.

Облік поточних фінансових інвестицій (еквівалентів грошових коштів та інших поточних фінансових інвестицій). Покупка акцій і їхня оцінка. Продаж акцій. Облік доходів (дивідендів). Облік інвестицій в облігації. Покупка облігацій і їхня оцінка. Погашення різниці між номінальною вартістю облігацій і їхньою покупною вартістю. Облік доходів (відсотків). Погашення (викуп) облігацій.

Література (1,2,5,7,11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Правові й економічні основи інвестиційної діяльності, здійснюваної у формі довгострокових фінансових інвестицій.

Склад і класифікація довгострокових фінансових інвестицій.

Облік внесків до статутного капіталу інших підприємств.

Облік витрат на придбання акцій інших підприємств.

Облік витрат облігацій на придбання.

Облік фінансових вкладень у вигляді позик.

Облік фінансових інвестицій, що надають право власності.

Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

Облік фінансових інвестицій до погашення.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Література (1,2,6,7,11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.5. Облік дебіторської заборгованості

Визначення та класифікація дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги. Резерв сумнівних боргів. Методики нарахування суми резерву сумнівних боргів. Синтетичний та аналітичний облік резерву сумнівних боргів. Облік короткострокових векселів отриманих. Облік розрахунків з різними дебіторами.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Загальна характеристика рахунку для обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Облік довгострокових векселів отриманих.

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Література (1,2,6,7, 11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.6. Облік основних засобів

Основні засоби, їх класифікація, оцінка і задачі обліку. Критерії признання основних засобів активами. Основні засоби, як об'єкт фінансового обліку. Характеристика видів основних засобів. Первинна документація з обліку основних засобів. Організація обліку основних засобів в бухгалтерії підприємства. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів:

- формування первинної вартості об'єктів основних засобів у залежності від джерел надходження. Синтетичний і аналітичний облік надходження основних засобів;

- облік амортизації основних засобів. Методи нарахування зносу основних засобів, їх сутність та область використання. Синтетичний та аналітичний облік зносу основних засобів;

- синтетичний та аналітичний облік ремонтів основних засобів;

- синтетичний та аналітичний облік поліпшення основних фондів;

- синтетичний та аналітичний облік переоцінки основних засобів;

- синтетичний та аналітичній облік втрати корисності основних фондів та ліквідації причин втрати корисності основних фондів;

- облік оренди основних засобів;

- облік руху та вибуття основних засобів;

- облік наслідків інвентаризації основних засобів;

- розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності.

Література: (1,2,5,6,7,11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.7. Облік інших необоротних матеріальних активів

Поняття інших необоротних матеріальних активів, Загальна характеристика рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи"; 18 "Інші необоротні активи". Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних активів (Облік бібліотечних фондів; облік малоцінних необоротних активів; облік тимчасових (не титульних) споруд; облік природних ресурсів; облік тари).

Література (1,2,5,6,7,11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.8. Облік нематеріальних активів.

Нематеріальні активи, визнання, їхній склад, класифікація й оцінка. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

Облік надходження нематеріальних активів.

Облік амортизації нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації.

Переоцінка нематеріальних активів, та зменшення їх корисності.

Облік руху та вибуття нематеріальних активів.

Інвентаризація нематеріальних активів.

Література (1,2,5,6,7, 11,12,13,14,16,17).


^ 2.1.9. Облік запасів.

Запаси, визначення, їх склад, оцінка.

Синтетичний та аналітичний облік надходження запасів. Формування фактичної собівартості запасів, що надходять на склад. Транспортно-заготівельні витрати та їх облік. Особливості оцінки й обліку невідфактурованих постачань і матеріалів у шляху.

Облік відпустки запасів зі складів. Методи оцінки руху запасів.

Облік запасів на складах і в бухгалтерії. Методи аналітичного обліку запасів.

Облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Склад, порядок обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів і їхнього зносу. Методи погашення вартості цих предметів.

Облік товарів у роздрібній, оптовій і комісійній торгівлі.

Облік запасів на позабалансових рахунках.

Інвентаризація запасів. Облік результатів інвентаризації.

Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності.

Література (1,2,6,7,11,12,13,14,15,16,17).


^ 2.1.10. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.

Інформація про витрати виробництва, собівартості продукції (робіт, послуг) і незавершеному виробництві в системі фінансового обліку.

Витрати на виробництво, їхній склад і класифікація.

Основні принципи організації обліку витрат на виробництво. Об'єкти обліку витрат. Розмежування витрат по тимчасових періодах: витрати майбутніх періодів; резерви майбутніх витрат і платежів. Система рахунків обліку витрат на виробництво.

Склад, характеристика й облік матеріальних витрат.

Склад, характеристика й облік витрат на оплату праці.

Склад, характеристика й облік відрахувань на соціальні заходи.

Амортизація та її облік.

Склад, характеристика й облік інших операційних витрат.

Склад, характеристика й облік інших витрат.

Загальновиробничі витрати: склад, порядок обліку і списання.

Загальногосподарські витрати: склад, порядок обліку і списання.

Витрати на підготовку й освоєння виробництва: склад, порядок обліку і списання.

Облік непродуктивних витрат і втрат: від браку, простоїв, нестач і псування матеріальних ресурсів і ін.

Незавершене виробництво: склад, виявлення, методи оцінки і порядок обліку.

Методи вияву фактичних витрат на виробництво. Методи розподілу фактичних витрат виробництва з урахуванням фактичного обсягу випуску різнономенклатурної продукції.

Методи калькулювання собівартості готової продукції, робіт, послуг.

Системи узагальнення витрат на виробництво. Варіанти зведеного обліку витрат на виробництво. Регістри зведеного обліку витрат на виробництво. Порядок списання витрат на випуск продукції. Коригування планових витрат виробництва з урахуванням їх фактичного обсягу.

Література (1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13).


ЛІТЕРАТУРА


Основна:

1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-34 затверджені наказом Міністерства фінансів України.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІУ від 16 серпня 1999р.

3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.95р.

4. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. (Зареєстрована в Міністерстві юстиції України під № 892/4185 від 21.12.99 р.).

5. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів і розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.08.94 р. № 202/412 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05.12.97 р. № 268).


Додаткова

6. Войтенко Е., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. -X.: Фактор, 2005. - 266с.

7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир,2000. - 608с.

8. Бухгалтерський учет в Украине. Под ред. А.Н. Коваленко.-Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003.- 528 с.

9. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2000. 768с.

10. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерський облік у виробничих і торгівельних підприємствах. Київ,2000. - 624с.

11. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням національних стандартів.К.: А.С.К., 2001 . - 848

12. Л.Солошенко. Облік запасів за П(С)БУ.-Х.;Фактор, 2000. - 132з.

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.К.:А.С.К., 2000.-784

^ 2.2 Фінансовий облік II


2.2.1 Облік власного капіталу.

Сутність і функції власного капіталу. Класифікація власного капіталу в бухгалтерському обліку. Нормативне регулювання статутного капіталу. Формування статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Облік неоплаченого капіталу. Облік додатково вкладеного капіталу. Облік іншого додаткового капіталу, пов'язаного з безоплатним одержанням активів та до оцінкою необоротних активів.

Облік отримання нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку на формування резервного капіталу. Облік використання прибутку на сплату дивідендів, формування різних фондів та асигнованій. Облік вилученого капіталу. Оцінка вилучених акцій при викупі та перепродажу.

Література: /1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 20/

^ 2.2.2 Облік довгострокових зобов'язань.

Визнання та оцінка довгострокових зобов'язань згідно П(С)БО 11 «Зобов'язання». Поняття дисконтової вартості в бухгалтерському обліку (розрахунки за допомогою таблиць і аннуітету). Облік зобов'язань за довгостроковими позиками. Облік кредитів, що сплачуються рівними платежами. Особливості обліку зобов'язань за довгостроковими векселями.

Діяльність підприємств щодо випуску власних облігацій. Номінальна та ринкова вартість облігацій, формування премії дисконту. Розрахунок амортизуємої вартості фінансового інструменту методом ефективної ставки проценту (П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", (П(С)БО 13 "Фінансові інструменти". Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями з дисконтом. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями з премією. Критерії визнання оренди фінансовою згідно П(С)БО 14 "Оренда". Дисконтування вартості орендних платежів. Облік довгострокових зобов'язань з фінансової оренди у орендатора.

Література: /1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22/


^ 2.2.3. Облік забезпечень та коштів цільового фінансування.

Забезпечення як об'єкт фінансового обліку за вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облік забезпечень за їх видами (пенсійне забезпечення, гарантійне забезпечення, забезпечення на відпускні та інші). Облік коштів цільового фінансування.

Література: /1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 21, 22/


^ 2.2.4. Облік поточних зобов'язань з комерційної діяльності підприємств.

Класифікація та оцінка поточних зобов'язань, їх визнання в балансі. Первинний, синтетичний та аналітичний облік зобов'язань за рахунками з постачальниками. Особливості обліку зобов'язань з постачальниками в іноземній валюті згідно П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів".

Сучасні умови отримання банківських кредитів і позик. Первинний, синтетичний і аналітичний облік короткострокових кредитів банків в національній та іноземній валюті. Нарахування і облік процентних коштів. Особливості обліку зобов'язань при розрахунках короткостроковими векселями.

Література: /1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 21, 22, 25/

^ 2.2.5. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

Нормативне регулювання обліку розрахунків з оплати праці та соціального страхування (П(С)БУ 27 «Виплати працівникам», П(С)БО 11 «Зобов'язання», П(С)БО 16 «Витрати»). Сутність та структура заробітної платні. Форми та системи оплати праці. Облік робочого часу при погодинній оплаті праці. Облік виробітки при відрядній оплаті праці. Синтетичний та аналітичний облік нарахування заробітної платні. Облік розрахунків з фондами соціального страхування. Облік утримань з заробітної платні. Облік нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності. Порядок нарахування та облік відпускних. Нарахування резервів відпускних. Література: /1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20/


^ 2.2.6. Облік розрахунків з бюджетом.

Класифікація податків і зборів в Україні. Джерела сплати податків підприємствами. Синтетичний і аналітичний облік податків. Облік податку на прибуток згідно П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Класифікація податкових різниць. Визначення постійних і тимчасових різниць. Облік відстрочених податкових активів та зобов'язань. Узгодження прибутку підприємства за даними бухгалтерського обліку та податкового прибутку. Облік податку на додану вартість. Облік податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ. Облік коштів цільового призначення.

Література: /1, 2, 4, 5, 14, 15, 18, 19, 20,27/


^ 2.2.7. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

Класифікація та визнання доходів згідно П(С)БО 15 "Доходи". Класифікація та визнання витрат згідно П(С)БО 16 "Витрати". Визначення та облік фінансових результатів. Облік доходів, витрат і результатів операційної діяльності. Облік доходів, витрат і результатів фінансових операцій. Облік доходів, витрат і результатів іншої звичайної діяльності. Облік доходів, витрат і результатів від надзвичайних подій.

Література: /1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21,26/


ЛІТЕРАТУРА


1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів /п'яте видання. - Житомир, ПП «Рута», 2003. - 723 с.

2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні під ред. Голова С.Ф., Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб",2001 - 832 с.

3. Голов С.Ф. Костюченко В.М., Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практ. посібник. - К. Лібра, 2004 - 880 с.

4. Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета.- К.: Галицкие Контракти, 2004. - 832 с.

5. Завгороний В.П. Бухгалтерський облік В Україні (с використанням національних стандартів): учб. посібник для студентів вузів. - 5-е вид., доп. та перероб. - К.: А.С.К., 2001 - 848 с.

6. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" №996-ВР у редакції від 16 липня 1999 р. // Бухгалтерська нормативна база / Уклад. С. Ільяшенко. - X.: Фактор, 2001. - 264 с.

7. Закон Украины «Об оплате труда» от 24. 03. 95 № 108/95-ВС

8. Закон Украины «Об отпусках» от 15. 11 96 № 504/96-ВР

9. Податковий Кодекс

10. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, зареєстрована в Мінюсті України 21.12.1999 р, № 893/4186.

11. Кодекс законов о труде.

12. Марочкіна А. М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Навчальний посібник для студентів, видавництво ТОРСІНГ. - Харків.; 2002.-672с.

13. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну України 29.12.2000 р. № 356.

14. Наказ Мінстату України від 29.12. 95 р. № 352 «Про затвердження типових форм бухгалтерського обліку»

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87, зареєстроване в Мінюсті України 21.06.1999 Р. № 391/3684.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України 30.11.99 р. № 87, зареєстровано в Мінюсті України 21.05.99, №396/3689.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.99 р. № 397/3690.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, зареєстроване в Мінюсті України 21.06.1999 р. № 399/3692.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20, зареєстроване в Мінюсті України 11.02.2000 р. № 85/4306.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. №91, зареєстроване в Мінюсті України 17.05.2000р. №284/4505 .

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. №559 , зареєстроване в Мінюсті України 19.12.2001 р. №1050/6241.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181, зареєстроване в Мінюсті України 10.08.2000 р. № 487/4708.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193, зареєстроване в Мінюсті України 17.08.2000р. № 515/4736.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати робітникам", затверджене наказом Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601, зареєстроване в Мінюсті України 10.11.2003 р. № 1025/8346.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України 29.11.1999 р.№ 290, зареєстроване в Мінюсті України 14.12.1999 р., №860/4153.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318, зареєстроване в Мінюсті України 19.01.2000 р., № 27/4248.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 "Податок на прибуток", затверджений наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р., зареєстроване в Мінюсті України 20.01.2001 р., №47/5238.

28. Ткаченко Н. М. Бухгалтерский финансовьій учет на предприятиях Украины, 7 издание, «А.С.К.», - К.; 2004 - 772 с.

29. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація. Навч. посібник. М.Р. Лучко і др. - К., Знання, 2005.

^ 2.3 Організація і методика аудиту


2.3.1 Організація аудиту фінансової звітності.

Ціль і завдання перевірки фінансової звітності. Інформаційна база аудиту бухгалтерської звітності. Загальні питання перевірки звітності. Аудиторська перевірка і підтвердження балансу. Аудиторська перевірка і підтвердження звіту про фінансові результати. Аудиторська перевірка і підтвердження звіту про рух грошових коштів, аудиторська перевірка і підтвердження звіту про рух власного капіталу. Особливості перевірки зведеної консолідованої звітності та облікової політики підприємства.

^ 2.3.2 Організація внутрішнього контролю

Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту. Поняття внутрішнього аудиту. Класифікація внутрішнього аудиту. Завдання та функції внутрішнього аудиту. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту. Структурні форми внутрішнього аудиту. Планування внутрішнього аудиту. Етичні принципи внутрішнього аудиту. Професійні стандарти внутрішнього аудиту.


^ 2.3.3. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі.

Використання комп'ютерної техніки в аудиті. Спеціальні

інформаційні системи контролю. Застосування комп'ютерної техніки за умов ведення обліку в ручну.


^ 2.3.4 Методика аудиту установчих документів та формування статутного капіталу.

Цілі і задачі аудиту статутних документів і формування статутного капіталу. Інформаційна база аудиту. Ознайомлення із статутними документами клієнта. Перевірка законності видів діяльності відповідно статуту.

Аудит операцій з формування статутного капіталу. Особливості аудиту статутного капіталу акціонерного товариства. Узагальнення результатів перевірки.


^ 2.3.5. Методика аудиту необоротних активів.

Ціль аудиту основних засобів. Оцінка ефективності внутрішнього контролю обліку основних засобів. Аудит операцій з отримання, переміщення та вибуття основних засобів. Перевірка амортизаційної політики підприємства. Аудит витрат на ремонти та відображення їх у обліку.

Аудит нематеріальних активів. Об'єкти аудиту нематеріальних активів. Аудит правильності визначення нематеріальних активів. Юридичний аналіз документів та технічна експертиза об'єктів інтелектуальної власності. Обґрунтування вибуття, правомірність нарахування зносу , обґрунтування строку корисного використання, облікова реєстрація об'єктів нематеріальних активів.


^ 2.3.6. Методика аудиту запасів і витрат діяльності.

Ціль аудиту виробничих запасів. Оцінка ефективності внутрішнього контролю виробничих запасів. Аудит фактичної наявності запасів, документального підтвердження їх руху, правильність реєстрації у обліку, приналежність даному підприємству, класифікація матеріально-виробничих запасів, оцінка запасів на дату балансу, відповідність її наказу про облікову політику підприємства. Аудит відображення запасів у фінансовій звітності. Аудит витрат, його цілі та задачі. Перевірка витрат у відповідності із статтями калькуляції, перевірка витрат за економічними елементами, перевірка відображення витрат у бухгалтерських регістрах, відповідність їх законодавчій базі. Перевірка правильності обліку витрат з ціллю оподаткування. Узагальнення результатів перевірки і оцінка ефективності витрат на виробництво.


^ 2.3.7. Методика аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості

Мета та завдання аудиту операцій з коштами , іншими активами та стану розрахунків. Джерела інформації для аудиту грошових коштів та дебіторської заборгованості. Способи вивчення операцій з грошовими коштами та дебіторської заборгованості. Прийоми документального контролю. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість. Засвідчення інформації про внутрішній контроль дебіторської заборгованості. Перевірка складу резерву сумнівних боргів. Перевірка дотримання законодавчої та нормативної бази. Документальне оформлення результатів перевірки коштів та дебіторської заборгованості.


^ 2.3.8 Методика аудиту доходів та фінансових результатів підприємства.

Мета та завдання аудиту операцій з обліку доходів фінансових результатів. Предмет та об'єкт аудиту операції з обліку доходів та фінансових результатів. Джерел інформації для аудиту доходів та фінансових результаті] Способи вивчення операцій з обліку доходів. Документальний контроль фінансових результатів. Перевірка правильності формування доходів за видам діяльності: доход від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;доходів і фінансових результатів операційне діяльності; доходів і результатів фінансової І інвестиційної діяльності. Перевірка використання прибутку. Перевірка дотримання стандартів бухгалтерського обліку. Перевірка оцінка доходів бухгалтерській звітності.


^ 2.4.9 Методика аудиту капіталу і зобов'язань.

Мета за завдання аудиту операцій з власним капіталом та забезпеченням зобов'язань. Предмет та об'єкт аудиту операцій з власним капіталом. Джерела інформації для аудиту операцій з власним капіталом. Способи вивчення операцій з власним капіталом. Джерела інформації для аудиту довгострокових та поточних зобов'язань. Прийоми способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.


^ 2.4.10. Методика дослідження стану звітності.

Предмет і об'єкт фінансової звітності. Виправлення фінансової звітності. Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх оцінювання Перевірка прогнозної фінансової інформації.


^ 2.4.11. Інформаційне забезпечення аудиту. Проблеми розвитку аудиту в Україні.

Виникнення і розвиток аудиторської діяльності . Аудит світовій практиці. Економічні передумови виникнення т розвитку Приказ Министерства статистики Украины «Об утверждении инструкции по статистике заработной платы» от 11. 12. 95 № 323


ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України "Про аудиторську діяльність".

2. Е. А. Аренс. Дж.К.Лоббек. Аудит. М.: Фінанси та статистика, 1995. 559с.

3. А. Д. Заруба. Банківський менеджмент та аудит. К.: Лібра. 1996. 216.

4. С.Я. Зубілевич, С. Ф. Голов. Основи аудиту. К.: Ділова Україна, 1996. 375с.

5. Аудит: Практичний посібник А. Кузьминський, Н. Кужельний та ін. -К.: Облікінформ, 1996, 283 с.

6. В. Д. Чекин. Курс лекцій з аудиту, - М.: Фінстатінформ, 1997, - 190 с.

7. Аудит, ревізія та контроль: нормативні документи. Коментарі, методичні рекомендації. 36. №1, 2, 3 - К.: Облікінформ, 2004 р - 112с.

8. М.Т.Білуха Курс аудиту. Підручник. - К.: Вища школа. - Знання, 2000. -574с.

9. Міжнародні стандарти аудиту й Кодекс етики професіональних бухгалтерів-аудиторів. - М.: ІСАК, 2000. - 699с.

10. Международные нормативы аудита: Сб. с. коммент. - Вып. 5. - М.: Аудит-трейтинг, 1992.

11. Аудит Монгомери: Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542с.

12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-е вид. Перероб. та доп. - Житомир: 1111 "Рута", 2002. - 672с.

13. Білуха Т.І Аудит К. Вища школа, 2003. 592с.

14. Аудиторська діяльність на Україні. Збірка нормативних документів. -Харків.: ОО "КОНУС", 2001. - 192с.

15. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посіб. - К.: Знання-Прогрес, 2002. - 223с.

16. В.Я. Савченко Аудит: Навчальний посібник.


Голова фахової атестаційної комісії Л.О. Леонова

Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи