Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 305.19 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата29.07.2012
Розмір305.19 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки «спеціаліст» («магістр») зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент». У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни: економіка підприємства; підприємницьке право; маркетинг; основи менеджменту; операційний менеджмент; управління персоналом; організація праці менеджера.


^ 2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ


2.1 Економіка підприємства


2.1.1 Підприємство

Підприємництво як відкрита система, суб’єкт та об’єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи.

^ 2.1.2 Виробнича програма

Виробнича програма підприємництва та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємництва. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління.

^ 2.1.3 Економічні ресурси

Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

^ 2.1.4 Поточні витрати

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості. Обґрунтування кошторису витрат за елементами. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність. Механізм утворення та розподілу прибутку.

^ 2.1.5 Оцінка ефективності

Оцінка ефективності діяльності підприємств, його конкурентно-спроможності , шляхи та резерви їх підвищення.

2.1.9 Література

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2001р. № 436-IV.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999р. № 784-XIV.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576-XII.

4. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р. № 2211-III/

5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. № 40-IV.

6. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: КНЕУ, 2000.-528с.

7. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. Н.М. Ушакової. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2005.-569с.

8. Экономика предприятия. Под ред. Ф.И. Евдокимова, Т.Б. Надтоки, Донецк, ДРУК-ИНФО, 2005. – 434 с.

9. Фінанси підприємств: підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін. – 3-тє вид., переробл. та доповн. - К.: КНЕУ, 2000.

10. Фінанси підприємства: підручник / Л.О.Лігоненко, Н.М.Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2006.-491 с.

11. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк.-К.: Ника-Центр, 2002.

12. Бригхэм Ю.Ф.Финансовый менеджмент: пер. с англ./Ю.Ф. Бригхэм, М.С. Эрхардт. - СПБ.; М.; Новгород; Воронеж: Питер, 2007. – 959 с.

13. Ван Хорн Дж.К.Основы управления финансами: пер. с англ. / Дж.К. Ван Хорн; гл. ред. Сер. Я.В. Соколов.- М.: Финансы и статистика, 2001.

14. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой: учеб. пособие.- СПб. Питер, 2003.

15. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: учебн. Пособие/ Р.А. Фатхутдинов.- М. : Инфра- М, 2000.


^ 2.2 Підприємницьке право


2.2.1 Поняття та предмет підприємницького права

Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права. Правові відносини що регулюються підприємницьким правом. Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів.

^ 2.2.2 Поняття та види підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності її ознаки принципи. Господарча діяльність, що потребує спеціального дозволу. Підприємницька діяльність що заборонено законом. Порядок державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

^ 2.2.3 Суб'єкти підприємницької діяльності

Поняття суб'єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус підприємців. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Підприємницька діяльність юридичних осіб. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності.

^ 2.2.4 Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності у господарських судах

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності. Розгляд підприємницьких спорів господарськими судами. Досудовий порядок урегулювання підприємницьких спорів. Підвідомчість підприємницьких спорів і компетенція господарських судів їх вирішення. Виконання рішень господарських судів.

^ 2.2.5 Договірне право. Загальні положення

Поняття договору у підприємницькій діяльності. Зміст договору. Укладання, зміна та розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними. Види договорів у сфері підприємництва. Форма договору. Особливості укладання окремих підприємницьких договорів. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

^ 2.2.6 Торговельно-підприємницька діяльність

Поняття торговельно-підприємницької діяльності. Форми діяльності.

Договір купівлі-продажу, його форма, сторони, суттєві умови. Види договорів купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Біржові угоди. Дерівативи. Дистрибютерні угоди. Договір факторингу. Договір контрактації. Договір міни (бартерний договір). Франчайзінг. Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

2.2.7 Постачання

Поняття договору постачання. Законодавство що регулює договори постачання. Форма договору. Особливості укладання договору, основні умови договору. Зміст договору. Строки позикової давності по договору постачання. Відповідальність сторін договору.

^ 2.2.8. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері будівництва

Законодавство яке регулює підприємницьку діяльність в сфері будівництва. Види договорів про виконання робіт. Договір підряду на капітальне будівництво. Права та обов'язки сторін договору.

^ 2.2.9 Надання послуг у сфері підприємництва

Поняття товарного складу. Договір складського зберігання. Складські документи. Подвійне складське свідоцтво. Заставне свідоцтво (варант). Права

володаря складського та заставного свідоцтва. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. Відповідальність за зберігання товару на товарному складі.

^ 2.2.10 Правове регулювання оренди майна

Поняття орендних правовідносин та їх особливості. Об'єкти оренди. Види договорів оренди у сфері підприємницької діяльності. Договір оренди майна. Сторони договору. Умови договору оренди. Припинення договору. Відмова від договору. Розірвання договору з ініціативи сторін.

^ 2.2.11 Правове регулювання у сфері транспортної діяльності

Транспортні договори та їх роль у сфері підприємництва. Законодавство регулююче підприємницьку транспортну діяльність. Договір перевезення вантажів, його умови, форма та особливості. Обов'язки сторін. Досудовий порядок урегулювання спорів. Відповідальність по договору на перевезення вантажів.

^ 2.2.12 Підприємницька діяльність у сфері рекреації

Поняття та сфера рекреації. Особливості підприємницької діяльності у сфері рекреації. Законодавчі акти які регулюють рекреаційну діяльність. Особливості суб'єктів підприємства в сфері рекреації. Договори на здійснення рекреаційних послуг та їх особливості. Агентській договір. Договір комісії. Договір про сумісну діяльність.

^ 2.2.13 Відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької діяльності

Поняття відповідальності, функції відповідальності. Поняття правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Договірні правопорушення. Позадоговірні правопорушення. Поняття санкції. Види санкцій. Відшкодування збитків. Неустойка, штраф, пеня. Оперативні санкції. Організаційні санкції. Умови відповідальності у сфері підприємницької діяльності. Нормативні умови. Юридично-фактичні умови відповідальності.

2.2.14 Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - Ст. 356

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 18 - ст. 144

 3.  Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р  Відомості Верховної Ради України - 2004 р. - № 40 (№№ 40-42), ст. 492

 4. Про авторське праві і суміжні права - від 23 грудня 1993 р. (у редакції від 20 листопада 2003 р.) // Відомості Верховної Ради України – 1994 р. - № 13 - Ст. 64

 5. Про господарські товариства -  від 19 вересня 1991 р. //  Відомості Верховної Ради України - 1991 р. - № 49, ст. 682

 6. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України - 1995 р. - № 1 - Ст.1

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - від 23 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України - 1999 р. - № 46 - Ст. 403

 8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - вiд 15 травня 2003 р.  // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 31, Ст. 263

 9. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень – від 1 липня 2004 р.// Відомості Верховної Ради України – 2004.- № 51.– ст. 553

 10. Про іпотеку - від 5 червня 2003 р.// Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 38 - Ст. 313

 11. Про заставу - від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України - 1992 р. - № 47 - Ст. 642

 12. Цивільне право України. Академічний курс. У двох томах. Підручник. / за ред. Шевченко Я.М. – К.: Ін Юре, 2003

 13. Цивільне право України. Підручник / за ред. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. Кн.1 та 2. – К.: Юрінком Інтер, 2002

 14. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. Т.1./ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця – к.: Юрінком Інтер., 2005

 15. Науково – практичний коментар Цивільного кодексу України. У двох томах. Т.2./ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця – к.: Юрінком Інтер., 2005

 16. Харитонов Е. О., Старцев А. В, Харитонова Е. И. Гражданское право Украины. Учебник. – Х.: «Одиссей», 2007. – 920с.

 17. Цивільне право України. Книги 1 і 2. / за ред. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2002

 18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976с.

 19. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, . – К.: Юринком Інтер, 2008. – Т.II. – 1088с.

 20. Хозяйственное право Украины: Ученик/ Под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464с.

 21. Правові основи підприємницької діяльності: навч. Посібник / Крупка Ю.М. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 480с.

 22. Предпринимательское право Украины6 Учебник / Под ред.. А.В. Старцеві. – Х.: «Одиссей», 2008. – 656с.

 23. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624с.

25. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С.Щербіни; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М.Вінник, В.С.Щербіна та ін. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 720с.

26. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – «ЮрінкомІнтер» К., 2006. – 288с.

27. Назаренко В. Особливості застосування договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами аграрного права // Підприємництво, господарства і право. – 2007. – №11. – С. 63-66.

28. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2005. – 624с.

29. Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення: Зб. наук. пр. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В,К, (від. ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 208с.

30.Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – №15. – Ст.1171.

 1. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник /прикарпат. ун-т ім. В.С. Стефаника.–2-е вид.,–К.: Юринком Інтер, 2001.–556с.

 2. Марченко В.Б., Шаповалов Д.В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2005.–207с.

 3. Проблеми договірного права України: Монографія / С.М. Бервено.–К.: Юринком Інтер, 2006.–360с.

 4. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія / О.А. Беляневич. – К.: Юринком Інтер, 2006. – 590 с.

35. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.


2.3 Маркетинг


2.3.1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Маркетинг як сучасна форма управління виробництвом і збутом продукції. Соціально-економічна сутність маркетингу. Причини та умови виникнення. Історія формування маркетингової концепції: основні її  представники та школи.

Еволюція ринку і маркетингу. Основні етапи розвитку ринку. Концепції маркетингу: концепція удосконалення виробництва, концепція удосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу.

^ 2.3.2 Класифікація маркетингу

Види маркетингу залежно від стану ринку, співвідношення попиту та пропозиції, галузі, суб’єктів господарювання. Глобальний маркетинг.
^

2.3.3 Характеристики маркетингу


Цілі маркетингової діяльності. Структура системи маркетингу. Контрольовані та неконтрольовані елементи макро- та мікро середовищ підприємства. Консюмеризм. Оцінка кон’юнктури ринку.

^ 2.3.4 Маркетингові дослідження

Отримання та аналіз маркетингової інформації. Маркетингові інформаційні системи. Маркетингові дослідження: аналіз ринку товарів; конкурентів; вивчення потреб існуючих та потенційних споживачів ,поведінки покупців, мотивації придбання товарів. Моделювання поведінки споживача. Оцінка місткості ринку. Сегментація ринків. Пошук нових та вибір цільових сегментів ринку.

^ 2.3.5 Маркетингова товарна політика

Класифікація товарів. Використання марок, упаковки, сервісних послуг у формуванні товарної політики. Створення та впровадження на ринок нових товарів. Аналіз показників конкурентоспроможності товарів. Концепція життєвого циклу товару. Залежність змісту маркетингової діяльності від стадії життєвого циклу.

^ 2.3.6 Маркетингова цінова політика

Ціноутворення на різних типах ринків. Розроблення цінової політики підприємства.

2.3.7 Маркетингова політика продажу

Система товароруху. Види посередників. Чинники, що впливають на структуру каналів збуту. Функції виробників, оптових, роздрібних підприємств у розповсюдженні товарів. Методи збуту товарів. Види посередників.

^ 2.3.8 Маркетингова політика просування

Реклама, пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж як складові комплексу маркетингових комунікацій. Етапи здійснення рекламної діяльності. Розроблення комутаційної програми. Ефективність комунікаційних заходів. Бюджети маркетингу.

^ 2.3.9. Організація та контроль маркетингу підприємства

Ринкові системи управління підприємством. Маркетингові структури підприємств. Види організаційних структур служби маркетингу. Функціональна організаційна структура маркетингу. Організаційна структура служби маркетингу з орієнтацією: по товарах, по ринках, по покупцях, по регіонах. Принципи побудови маркетингової структури підприємства.

Етапи процесу контролю маркетингу. Об'єкти контролю. Внутрішня і зовнішня ревізія маркетингової діяльності. Зворотні зв'язки в системі контролю маркетингу. Ситуаційний аналіз як інструмент самоаналізу та самоконтролю. Аналіз конкурентноздатності підприємства.

^ 2.3.10. План маркетингу підприємства

Стратегічне та оперативне маркетингове планування. Маркетинговий план. Функції маркетингових планів. Процес маркетингового планування. Види маркетингових планів. Елементи маркетингової програми фірми. Структура маркетингового плану.

2.3.11 Література

 1. Маркетинг і комп’ютер: Навч. посiбник / За ред. Ф.І. Євдокимова, Л.В. Тарасьєвої. – Вид. 2-е, перероб. та доп .- Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 540 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2007. - 720 с.

 3. Котлер Ф. И др..Основы маркетинга: Пер. с англ.- М.; СПб.; К.: Изд. Дом "Вильямс", 1988 .- 1056 с.

 4. В.В. Липчук, А.П. Дудляк, С.Я. Бугіль Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний посібник./ За загальною редакцією В.В. Липучка. – Львів: «Новий світ – 2000»; «Магнолія плюс». – 2003. – 288с.

 5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб: Питер , 2003. - 800 с.

 6. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц.. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

 7. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов и др. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560с.

 8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. - М. Делта, 2003.

 9. Хруцкий В.Е., Коренева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. Учеб. пособие.– М.: Финансы и статистика, 1999.- 528 с.

 10. Филип Котлер, Гари Армстронг Основы маркетинга: - Из-во М. : Вильямс, 2003. – 1200с.


^ 2.4 Основи менеджменту


   1. Поняття та сутність менеджменту.

Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Об’єктивна необхідність вивчення курсу. Предмет і об’єкт менеджменту. Структурно-логічна схема вивчення курсу. Сучасна парадигма управління. Рівні менеджменту. Функції менеджменту. Системний ситуаційний підходи в менеджменті. Вимоги, пропоновані до менеджера.


   1. ^ Еволюція управлінської думки.

Історичні передумови менеджменту. Підходи до менеджменту на основі виділення різних шкіл. Системний і процес ний підходи, концепція ситуаційного керування, концепція “7-з” теорія “Z”. Сучасні напрямки теорії менеджменту.

   1. ^ Організація як об’єкт управління.

Сутність та зміст поняття “організація” (підприємство). Види організацій: формальні та неформальні. Спільні характеристики організації: ресурси. Залежність від зовнішнього середовища: горизонтальні та вертикальний поділ праці. Внутрішні зміни організацій: мета, структура, технологія, завдання і їхня характеристика. Персонал як важливіший фактор управління.


   1. Зовнішнє середовище організацій.
^

Зовнішнє середовище організацій та його характеристики. Середовище прямого впливу та непрямого впливу. Міжнародні фактори середовища.


   1. ^ Управлінські комунікації.

Комунікація як форма сполучених процесів у керуванні. Структура комунікаційного процесу, етапи й елементи. Канали і способи комунікацій. Обмін інформацією й спілкування. Організаційні й міжособистісні комунікації. Бар’єри комунікацій. Удосконалення формальних комунікацій. Забезпечення ефективних міжособистісних комунікацій.

   1. ^ Управлінські рішення.

Управлінські рішення як форма сполучних процесів. Принципи й етапи процесу прийняття управлінських рішень. Механізм вироблення й методи прийняття рішень. Колективні методи прийняття рішень і способи їхньої організації. Підготовка інформації для прийняття рішень (аналіз бухгалтерських даних, прогнозування, мозковий штурм ). Моделі й методи прийняття рішень. Сутність моделювання. Процес побудови моделі. Типи й види моделей. Методи прийняття рішень. Прогнозування в менеджменті. Кількісні й якісні методи прогнозування.

   1. ^ Функція планування.

Планування - провідна функція керування. Сутність планування та основні елементи системи планування. Завдання планування. Тактика, політика, процедури й правила – основні компоненти планування. Стратегій організацій і її компоненти. Принципи стратегії. Етапи розробки стратегічного плану: розробка загальних рис, місія організації, мета організації. Інтерактивне планування.

   1. ^ Організація як форма управління.

Поняття й зміст функції організації. Її компоненти: делегування, лінійні й функціональні повноваження. Сутність поняття організаційної структури керування.(ОСУ). Принципи побудови. Механічні й адаптивні організаційні структури. Види ОСУ: бюрократична. Лінійна, функціональна, централізована, лінійно-штабна, проектна, матрична. Децентралізовані організаційні структури. Принципи їхньої побудови й модифікації. Достоїнства організаційної структури. Принципи їхньої побудови й модифікації. Достоїнства й недоліки ОСУ. Області їхнього застосування. Ефективність організаційних структур керування.

   1. ^ Основні теорії мотивації.

Загальна характеристика мотивації як функції керування. Поняття стимулів і мотивації. Потреби людини. Процесуальні й змістовні теорії мотивації. Теорія справедливості. Теорія очікування. Застосовність теорій мотивації в практиці керування.

   1. ^ Система і процес контролю.

Контроль як функція й процес керування. Сутність і види контролю. Попередній, поточний та заключний контроль. Тридцятимільйонного процесу контролю: стандарти, аналіз, виміри, рішення. Класифікація діючих на підприємствах систем контролю. Контроль поведінки робітників організації.


   1. ^ Керівництво: влада та управлінський вплив.

Сутність понять: вплив та влада. Баланс влади. Форми влади. Експертна, еталонна та законна влада. Особистісний та поведінковий підходи до управління. Стилі управління. Компетентність т авторитет працівника.

   1. Лідерство.

Сутність поняття “Лідерство”. Риси керівника – лідера. Теорії лідерства. Концепції поведінкового підходу до лідерства. Теорія “X” і теорія “Y”. Концепції ситуаційного підходу.

2.4.13 Література

1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-е вид., випр., допов. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Перс. С англ. – М.: Дело, 2001. – 702 с.

 1. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.:ВД «Інжек», 2003. – 484 с.

 2. Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. лекций. – К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2002. – 216 с.

 3. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 456 с.

 4. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент. Учеб. Пособие для вузов/Под ред.проф.Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 439 с.

 5. Скрипко Т.О., Ланда О.О., Менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 6. Основы менеджмента. Мартыненко М.М. Учебное пособие. Киев, Каравелла, 2006. – 787 с.


^ 2.5 Операційний менеджмент


2.5.1 Сутність та зміст операційного менеджменту

Сутність, мета та завдання операційного. Місце операційного менеджменту у системі управління підприємством. Питання, які вирішує операційний менеджмент.

Виробнича (операційна) система. Сутність "входу" та "виходу" системи. Типи операційних підсистем.

Поняття операції та операційної функції. Операції, як види діяльності. Виробництво, поставки, транспортування та сервіс. Тетраедр операцій.

Матеріальні потоки. Моделі "Виробництво та поставки". Моделі «транспортування та сервіс”. Можливі конфігурації сервісної діяльності.

^ 2.5.2 Операційна стратегія та конкурентоспроможність

Сутність та призначення операційної стратегії. Операційні пріоритети сутність методики SWOТ-аналіз. Конкурентоспроможність організації. Виражена компетентність. Конкретні пріоритети. Поняття "цінність" продукції. Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності організації.

^ 2.5.3 Планування виробничих потужностей

Поняття виробничої потужності. Найкращий оперативний рівень (проектна виробнича потужність). Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування виробничих потужностей. Концепції планування потужностей.

Планування завантаження потужностей. Збалансованість операційної системи. Зовнішні джерела підвищення виробничих потужностей.

Визначення потреби у виробничій потужності. Використання методу "дерева рішень" для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності.

^ 2.5.4 Управління товарно-матеріальними запасами

Сутність товарно-матеріальних запасів. Призначення та типи запасів. Витрати, які пов'язані з підтримкою запасів. Оптимальний розмір заказу. Основні системи управління запасами. Модель з фіксованим обсягом і модель з фіксованим терміном.

Виробнича система "точно і вчасно". Сутність, призначення та параметри системи. Система управління виробництвом "Канбан". Принципи роботи з персоналом.

^ 2.5.5 Управління якістю

Визначення якості. Якість розробки, якість відповідності, якість виробництва.

Ціна якості. Основні складові ціни якості продукції. Системи управління якістю. Реактивний та попереджуючий підходи до контролю якості. Статистичний контроль якості. Управління тотальною якістю. Статистичний контроль процесів. Гуртки якості. Міжнародні стандарти ІSО 9000 та сертифікація продукції.

^ 2.5.6 Оперативне управління виробництва

Призначення та склад елементів системи оперативного управління. Оперативно-виробниче планування. Календарне планування. Функції оперативного планування виробництва. Диспетчеризація та оперативне розпорядництво. Функціонування диспетчерської служби.

^ 2.5.7. Розробка послуг

Сутність і характеристики послуг. Сучасний погляд на управління сервісом. Операційна класифікація послуг. Основні положення проектування сервісних організацій. Сервісна стратегія: спрямованість та переваги. Пріоритети у сфері послуг. Інтеграція маркетингових і операційних функцій для досягнення конкурентної переваги. Типи сервісних систем: методи поточної лінії, самообслуговування та індивідуальний підхід.

2.5.8 Література

1.Чейз Р., Эквилайн Н., Якобе Р. Производственный и операционный менеджмент: М.: Издательский дом "Вильяме", 2007. - 1184 с.

2. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент.-СПб: Питер, 2001.-320 с.

3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. Навч. посібник. - Київ, ЦУЛ, 2003. - 532с.

4. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. Пособие.- К.: МАУП, 2000.-144с.

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: "Дело", 1992.-702 с.

 1. Методические указания к практическим занятиям по производственному менеджменту. Часть 1.- Донецк, ДонГТУ, 1998,-26 с.

 2. Сосін О.С., Казарцев В.В. виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник.- К.: ЄУФ1МБ, 2001.- 147 с.

 3. Макаренко М.В. Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.- 1998

 4. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учеб.- М., 1997.-345 с.

 5. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. - Минск, 1995.-569 с.

 6. Максимцев И.А., Пивоваров С.Э., Рогова И.Н., Хутиева Е.С. Операционный менеджмент : Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.-СПБ.: Питер, 2011.- 544с.: ил.-(серия «Учебник для вузов»)


^ 2.6 Управління персоналом


2.6.1 Персонал організації як об'єкт менеджменту

Предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни. Організація як соціальний інститут. Схема організації та її зв'язки з зовнішнім середовищем. Персонал організації. Три аспекти значення людського фактора в організації. Категорії персоналу у відповідності Класифікатору професій ДК 003-95. Сутність структури персоналу організації, види структури та її значення у функціонуванні організації. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу. Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу. Інформаційна база менеджменту персоналу. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

^ 2.6.2 Методологія управління персоналом організації

Концепція, принципи та методи управління персоналом фірми. Кадрова політика, її цілі, різновиди, завдання. Фактори впливу на кадрову політику. Кадрові стратегії, види кадрових стратегій в залежності від стратегій організації. Формальна та неформальна системи управління персоналом. Відмінності в системах управління персоналом в залежності від моделі ринку праці. Функції управління персоналом організації. Сфери управління персоналом організації. Система лінійного та функціонального управління персоналом.

^ 2.6.3 Конкурентоспроможність персоналу як об'єкт стратегічного управління організації

Сутність, види та показники конкурентоспроможності персоналу. Місце і значення планування, організації та розвитку персоналу в системі управління персоналом. Основні завдання планування, організації та розвитку персоналу. Принципи і складові управління персоналом, взаємозв'язок стратегії розвитку персоналу і стратегії управління організацією. Складові конкурентоспроможності персоналу, вдосконалення управління конкурентоспроможністю персоналу в умовах ринкових відносин.

^ 2.6.4 Управління розвитком персоналу в організації

Сутність і складові проекту розвитку персоналу, концепція адаптивного управління розвитком персоналу організації. Характеристики адаптації системи розвитку персоналу. Види проектів розвитку персоналу. Складання проекту розвитку персоналу в організації, прогнозування його наслідків і потенційної ефективності. Контроль виконання проекту розвитку персоналу в організації, оцінка ефективності реалізації проекту, сучасний стан управління розвитком персоналу. Організація системи розвитку персоналу на підприємстві. Особливості організації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу на великих, середніх і малих підприємствах. Технологія процесу професійного навчання персоналу в організації. Визначення потреби підприємства у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації персоналу, цілей навчання, розроблення навчальних планів і програм. Зміст, форми та методи професійного навчання персоналу, обґрунтування їх вибору для забезпечення конкурентоспроможності організації.

^ 2.6.5 Маркетинг персоналу. Джерела інформації та нормативно-правові акти з управління персоналом

Сутність маркетингу персоналу, його роль у розвитку працівників організації в умовах ринкової економіки. Принципи маркетингу персоналу. Зовнішні та внутрішні фактори, що визначають напрями маркетингу персоналу, джерела інформації з питань управління та розвитку персоналу. Облік якостей особового складу керівників, професіоналів, фахівців, технічних виконавців і робітників в організації, що характеризують їх розвиток. Державна статистична та оперативна звітність з управління та розвитку персоналу, класифікатор професій, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Законодавчі та нормативні акта з питань розвитку персоналу в Україні.

^ 2.6.6 Економічні аспекти управління персоналом

Інвестиції в персонал як основа розроблення виробничих і соціальних показників розвитку організації. Складові витрат на персонал відповідно до методик визначення вартості робочої сили. Фактори, що впливають на обсяги витрат організації на персонал, аналіз і розрахунок планових витрат на персонал. Зовнішні та внутрішні витрати на персонал. Види витрат на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації персоналу на підприємстві. Методологічні підходи до визначення ефективності професійного навчання персоналу, критерії та показники ефективності підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу. Соціальна ефективність професійного навчання персоналу. Система показників та оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу.

^ 2.6.7 Прогнозування і планування потреб у персоналі

Визначення поточної та перспективної потреби організації у персоналі як основа для прогнозування і планування його розвитку. Специфіка аналізу, планування і прогнозування потреб у персоналі в умовах ринкової економіки. Методи визначення професійного та кваліфікаційного складу робітників на підприємстві. Розрахунок професійно-кваліфікаційної структури робітників. Особливості розрахунку структури фахівців у розрізах спеціальностей та рівнів кваліфікації. Балансові розрахунки додаткової потреби в робітниках і фахівцях та джерел забезпечення її на підприємстві. Прогнозування додаткової потреби підприємства у персоналі на рівнях адміністративного району, міста та області.

^ 2.6.8 Кадрова служба і кадрове діловодство

Кадрова служба як засіб реалізації кадрової політики. Функції та завдання кадрової служби. Права, обов'язки й відповідальність керівника кадрової служби. Основні типи організаційної структури кадрової служби. Співробітництво кадрової служби з іншими структурними підрозділами організації. Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її призначення. Документальне забезпечення обліку та руху кадрів. Ведення особових справ. Облік особового складу організації. Комп'ютеризація кадрового діловодства.

^ 2.6.9 Регламентація посадових обов'язків і визначення вимог до персоналу

Типова посадова інструкція керівників, фахівців і технічних виконавців, опис робочих місць робітників. Сутність і зміст кваліфікаційних карт, карт компетенцій. Використання професіограм, трихограм і професіокарт для визначення напрямів професійного розвитку фахівців і керівників. Поняття і завдання ділового оцінювання персоналу підприємства Застосування результатів ділового оцінювання персоналу у плануванні, організації та його розвитку на підприємстві. Вимоги до здійснення ділового оцінювання персоналу, порядок розроблення програм ділової оцінки персоналу підприємства Взаємодія служби управління персоналом підприємства зі спеціалізованими фірмами, організаціями і центрами зайнятості щодо визначення вимог з проведення виробничої адаптації працівників.

^ 2.6.10 Атестація персоналу як метод його оцінювання та розвитку

Атестація як особливий метод оцінювання персоналу, явні та латентні функції атестації керівників і фахівців. Причини, що зумовлюють суб* єктивний характер атестації персоналу. Сучасні форми атестації персоналу організації. Індивідуальний план розвитку та особисті цілі працівника. Роль керівника у здійсненні атестації підлеглих працівників. Процедура проведення атестації персоналу на підприємстві. Взаємозв'язок атестації зі стратегією управління конкурентоспроможністю персоналу організації. Особливості проведення атестації державних службовців, педагогічних і наукових працівників. Зарубіжний досвід здійснення атестації, нетрадиційні підходи в атестації персоналу організації. Особливості проведення «360° атестації». Застосування психологічних методів оцінки персоналу підприємства під час атестації.

^ 2.6.11 Планування та організація підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і фахівців

Здійснення планування та організації підвищення кваліфікації і перепідготовки керівників і фахівців на підприємстві в умовах ринкової економіки. Роль держави у проведенні підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців. Навчальні заклади, що здійснюють післядипломну освіту керівників і фахівців. Організація систематичного самостійного навчання керівників і фахівців на підприємстві. Планування навчання персоналу з вищою освітою на виробничо-економічних семінарах, особливості короткострокового навчання керівників і фахівців. Планування та організація тривалого періодичного підвищення кваліфікації керівників і фахівців на підприємстві.

^ 2.6.12 Планування трудової кар'єри і роботи з кадровим резервом

Ділова кар'єра працівників та планування її в сучасних умовах на підприємстві. Цілі ділової кар'єри працівника. Класифікація типів ділової кар'єри. Система управління і планування ділової кар'єри персоналу на підприємстві. Завдання та принципи, організація професійно-кваліфікаційного просування і планування ділової кар'єри працівників в організації. Внутрипрофесійне, міжпрофесійне, лінійно-функціональне і соціальне просування робітників. Планування та розвиток кар'єри фахівців і керівників у сучасній організації. Горизонтальне, вертикальне и комплексне просування фахівців і керівників, планування і підготовка резерву керівників на підприємстві. Основні завдання формування кадрового резерву. Етапи формування резерву керівників підприємства. Основні форми роботи з підготовки резерву керівників.

2.6.13 Література

1. Авдеев В. В. Управление персоналом: технология формирования команды. Учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 544с.

 1. Аксенова Е.А. Управление персоналом. Учебник для вузов. Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 560с.

 2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. СПб.: Питер, 2004. - 832с.

 3. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Учеб. пособие для сред, проф. образования. - 2-е изд.- М.: Академия, 2003. - 224с.

 4. Беляцкий Н.П. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. - Минск: Экоперспектива, 2003. - 352с.

6. Егоршин А. П. Основы управление персоналом. Учебниое пособие для вузов. - Н.Новгород: НИМБ, 2003. - 303с.

7. Егоршин А. П. Управление персоналом. Учебник для вузов. - Н.Новгород: НИМБ, 2003. - 720с.

8 .Кафидов В. В. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. Моск. гос. социал. ун-т. - М.: Акад. Проект, 2003. - 144с.

9. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник для вузов. Гос. Ун-т Управления. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 638с.

 1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум. Учеб. пособие для вузов. Под ред. А.Я. Кибанова; Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 296с.

11. Кибанов А. Я. Управление персоналом, Регламентация труда: Учеб. пособие. А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т.А. Родкина. Под ред. А.Я. Кибанова. Гос. Ун-т Упр. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКЗАМЕН, 2003. - 480с.

12 Лукашевич В. В. Управление персоналом. Учеб. пособие для сред, проф. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 255с.

13. Лукичев Л.И. Управление персоналом. - М.: Омега-Л, 2004. - 264с.

14. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Учеб. пособие.
Новосиб. гос. акад. экономики и упр. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2003.-213с.

15. Моргунов Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение. Учеб. пособие. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. - 264с.

16. Мордовии С. К. Управление персоналом: современная российская практика. Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2003. - 288с.

17. Музыченко В. В. Управление персоналом. Лекции. Учебник для вузов. - М.: ИЦ "Академия", 2003. - 528с.

 1. Мурашко МЛ. Менеджмент персоналу: Навч. - практ. посіб. - К.: Т - во "Знання", КОО, 2002. - 311с.

 2. Одегов Ю. Г. Управление персоналом, Оценка эффективности. Учеб. пособие для вузов. Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: Экзамен,2002. - 256с.

 3. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебное пособие/ Т.С. Кабаченко. - СПб.: Питер, 2003. - 400с.

 4. Резник С. Д. Управление персоналом. Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации. Учеб. пособие для вузов. Пензенская гос. архит. - строит. академия. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 212с.

22. Родионова Н.В. Управление персоналом предприятия. Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ; М.: Единство, 2002. - 495с.

23. Савельева В.С., Сськов О.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 336с.

24. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. - К.:КНЕУ,2002.~351с.

 1. Самоукина Н. В. Управление персоналом: российский опыт. Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2003. - 236с.

 2. Самыгин СИ. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 512с.

27. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практ. пособие. - 4-е изд. - М.: Дело, 2002. - 272с.

28. Управление персоналом: Учебник для вузов/ Под ред. Т.Ю.Базарова, Б.Л. Еремина. -2-е изд. -М.: ЮНИТИ, 2002. - 560с.


29. Управление персоналом в организации. Кадровая политика. Мотивация. Структура, Учеб. пособие для вузов, А.К. Саакян, Г.Г. Зайцев,Н.В. Лашманова, Н.В. Дягилева. - Спб.: Питер, 2002. - 176с.

30.Управление персоналом для современных руководителей/ Е.А. Борисова. - СПб.: Питер, 2003. -445с.

31.Федосеев В. Н. Управление персоналом организации. Учебное пособие. В.Н. Федосеев, С.Н. Капустин. Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. Высш. шк. "Ин-т менеджмента и маркетинга". - М.: Экзамен, 2004. -368с.

32.Цветаев В. М. Управление персоналом. Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2003.-192с.

33.Цыпкин Ю. А. Управление персоналом. Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 446с.

34. Шибалкин Ю.А. Основы управления персоналом: Учебное пособие для студентов дистанционной формы обучения.-М.: МГИУ, 2000.-260с.

35. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник.-5-е изд. стереотип.-К.:МАУП, 2004.-280с.


^ 2.7 Організація праці менеджера


2.7.1 Менеджер як керівник

Компетентність, здатність до керівництва людьми: технічність, повага підлеглих, вміння працювати з людьми і виявляти здібності співробітників, контроль за оточенням.

^ 2.7.2 Визначення схильності до управлінської роботи

Ловушки спеціалізації. Підготовка до трудового процесу. Забезпечення організованості та порядку. План дій на випадок неочікуваної відсутності робітника. Положення і авторитет керівника. Обсяг службових повноважень. Розподіл роботи. Контроль та самоконтроль. Розвиток здібностей до напруженої праці. Запас енергії для завершення роботи.

^ 2.7.3 Раціональне використання часу

Реальний план раціонального продуктивного використання часу. Гнучкий план дій, ймовірні події, відпочинок. Стандартизація часу взаємодії. Недоречні церемонії та втрата часу.

^ 2.7.4 Організація продуктивного процесу мислення

Уміння слухати та розуміти саму просту мову. Тактовність запитань. Особисті упередження - перешкоди. Класифікація ідей, а не людей. Відношення до критики. Розмежовування фактів і поглядів. Результативне активне мислення (прийом Гордона).

^ 2.7.5 Передача частини повноважень підлеглим

Перелік повноважень керівника. Вигоди та ризики передачі повноважень. Здатності підлеглого: технічна компетентність і спроможність керувати. Передача повноважень як засіб стимулювання, об'єднання в групі, посилення взаємної відповідальності.

^ 2.7.6 Методи проведення бесід по вирішенню проблем управління

Бесіда: задачі, план проведення бесіди, метод проведення бесіди, час і місто проведення бесіди. Вислуховування думок і постановка питань. Закінчення бесіди. Критичний розгляд поведінки в бесіді. Бесіди, які пов'язані з перестановкою та поліпшенням роботи.

^ 2.7.7 Робота орієнтована на досягнення підлеглих

Взаємо-порозуміння виконання роботи вашими підлеглими. Індивідуальні пропозиції підлеглих. Критерії задовільної роботи. Оцінка роботи, яка виходить за рамки задовільної. Переконування підлеглих. Показники роботи: вище середніх, нижче середніх. Прийняття рішень. Періодичність проведення бесід про хід виконання роботи та її оцінки.

^ 2.7.8 Розвиток вміння керувати та підпорядковуватись

Використання права керівника. Звільнення від поганих працівників. Одержання від підлеглих бажаних результатів. Наведення на думки, поради, вказівки і накази підлеглим. Справедливі оцінки: похвала, форма і відповідність одержаному результату. Похвала як приманка, а не як стимул. Повага права свого керівника керувати. Залучайте увагу керівника не до себе, а до виконаної роботи. Цінуйте час керівника, не шукайте співчуття, не намагайтесь скрити свої недоліки. Не втручайтеся в рішення керівника.

   1. Література

1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера / Навч. посібник для студ. екон. вузів. – К.: Кондор, 2003. – 414с.

2. Мошер Ф.К. Профессионализм и кадровая политика. Зарубежный опыт. – М.: РАГС, 1995. – 330с.

3. Щёкин Г.Е. Практическая психология менеджмента. – К.: Вища школа, 1994. – 280с.

4 .Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ, 2001.

5. Кэ де Ври Манфред Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003.

6. Литвак Б.Ф. Разработка управленческого решения: Учебник – М.:Дело, 2003.

7. Балабанова Л.В.Організація праці менеджера: Навч. пос. - К., 2004.

8. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон. – СПб.: Питер, 2003. – 222с.

9. Спивак В.А. Корпоративная культура – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

10. Стаут Ларри Лидерство: от загадок к практике. – М.: ООО «Добрая книга», 2002. – 320 с.

11. Фридман М., Трегоу Б. Искусство и наука стратегии лидерства: Новый подход к корпоративному управлению. – Пер. с англ. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004.

12. Хант Дж. Управление людьми в компаниях: руководство для менеджера – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 1999.

13. Шейн Є.Х. Организационная культура и лидерство /пер. с англ. Под ред. В.А. Спиваканфликтология – М.: Тандем, 1998.


Голова фахової атестаційної комісії

зі спеціальності «Менеджмент

організацій і адміністрування

(за видами економічної

діяльності)», к.е.н., доц. В.В. Жильченкова


Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи