Затверджено: Голова приймальної комісії icon

Затверджено: Голова приймальної комісії
Скачати 317.8 Kb.
НазваЗатверджено: Голова приймальної комісії
Дата29.07.2012
Розмір317.8 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05030101, 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


В Донецькому національному технічному університеті на факультеті "Геотехнологій та управління виробництвом" з напрямку підготовки 0503 "Гірнича справа" була відкрита спеціальність 8. 05030101 "Розробка родовищ корисних копалин".

Форма навчання очна бюджетна і платна. Загальний термін навчання бакалаврів 4 роки, фахівців 5 років, магістрів 5,5 років. Після закінчення навчання випускники отримують диплом спеціаліста, їм присвоюють кваліфікацію "Гірничий інженер".

Бакалавр як молодший гірничий інженер може займати посади гірничого майстра на різних ділянках шахт і молодшого фахівця в проектних і науково-дослідних організаціях. Він одержує повну гуманітарну і фундаментальну підготовку з програми вищого навчального закладу і спеціальну підготовку з питань гірничого виробництва. Обсяг підготовки близько 700 годин. По закінченні навчання студент здає Державний екзамен з дисциплінам "Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин", "Процеси підземних гірничих робіт", "Аерологія гірничих підприємств" та "Основи охорони праці".

Гірничий інженер (фахівець) – це дипломований інженер широкого профілю, що володіє знаннями, які дозволяють йому приймати правильні рішення в будь-якій виробничій ситуації. Програма підготовки гірничого інженера (фахівця) є доповненням до програми підготовки бакалавра й охоплює коло дисциплін гуманітарного, загально-інженерного, економічного циклів і дисциплін спеціалізації згідно з робочим навчальним планом. Термін інженерної підготовки - 1, 5 року з загальним обсягом 1400 годин теоретичної підготовки і 800 годин на переддипломну практику, підготовку і захист дипломного проекту (роботи)

Магістр - кваліфікація, що свідчить про повну фундаментальну, гуманітарну, загально інженерну, теоретичну і спеціальну підготовку з питань охорони праці з заглибленим навчанням методів виконання досліджень з питань рудничної аерології і прогнозування викидонебезпечності пластів та запобігання викидів вугілля і газу. Програма підготовки магістра є доповненням до програм підготовки бакалавра і фахівця й охоплює коло дисциплін з педагогіки і психології, патентознавства, наукової творчості, плануванню експерименту, теорії надійності тощо. Загальний обсяг додаткової підготовки складає приблизно 2000 годин. Навчання закінчується магістерською роботою з видачею відповідного диплому.

Знання, які отримали випускники даної спеціальності після закінчення ВНЗ дозволяють:

 • здійснювати технологічну, організаційно-керівну, інженерно-економічну, або комерційну діяльність на підприємствах вугільної або сумісних з нею галузей з використанням найкращих методологічних рішень менеджменту та організації маркетингових досліджень;

 • працювати у галузевих, академічних або навчальних науково-дослідних організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • вести викладацьку діяльність у ВНЗ гірничого профілю І-ІV рівнів акредитації;

 • працювати у проектних організаціях вугільної і спільної з нею галузей.

Дисципліна: "ТЕХНОЛОГІЯ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ ПЛАСТОВИХ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН"

Тема 1. Шахта. Шахтне поле. Запаси та втрати вугілля.
Потужність, строк служби шахти

Шахта. Шахтне поле. Запаси вугілля. Виробнича потужність та строк служби шахти. Шахта як складне гірниче підприємство. Типи шахт: Індивідуальна, блочна та об'єднана.

Розподіл родовищ на шахтні поля. Порушення гірничого масиву. Геометричні характеристики шахтного поля: форми, межі та розміри.

Запаси вугілля у шахтному полі та їхня класифікація. Балансові, позабалансові та промислові запаси та їх підрахунок. Запаси розкриті, підготовлені та готові до виймання. Втрати вугілля у шахтному полі: загально-шахтні, експлуатаційні та біля геологічних порушень, їх підрахунок.

Виробнича потужність шахти та строк її існування. Етапи розробки шахтного поля.

Література: [1] стор. 13-22

Тема 2. Підготовка шахтних полів

Основні уявлення, вимоги, що ставляться до способу підготовки: чинники, що впливають на його вибір. Виробки, які проводяться під час підготовки шахтного поля. Історичний процес розвитку способів підготовки, їхній зв'язок з технічним прогресом. Класифікація способів підготовки шахтних полів.

Способи підготовки пологих та похилих пластів. Поверхова, панельна та погоризонтна підготовка. Сутність, послідовність проведення виробок, порядок та черговість відроблення поверхів, панелів, виїмкових ступінів.

Способи підготовки крутих та горизонтальних пластів. Поверхова та поверхово-блочна підготовка крутих пластів. Індивідуальна і групова підготовка; пластова і польова.

Панельна і безпанельна (головними штреками) підготовка горизонтальних пластів.

Способи розташування і охорони виробок, що підготовлюють шахтне поле. Транспорт вугілля, породи і матеріалів, доставка людей по підготовлюючим виробкам. Вузли сполучення горизонтальних та похилих виробок. Конструкції приймальних площадок біля бремсбергів та похилів.

Вибір способу підготовки шахтного поля та визначення основних параметрів. Діюча, резервна та загальна лінія очисних вибоїв та її розрахунок.

Вибір та обгрунтування способу підготовки шахтного поля. Конструювання мережі підготовчих виробок і очисних вибоїв (розташування діючих та резервних лав). Визначення похилої довжини поверха, яруса та розміра панелі за простяганням.

Побудова календарних планів розробки пластів.

Література: [1] стор. 109-155; [6] стор. 55-70.

Тема 3. Системи розробки тонких та середньої потужності пластів довгими вибоями.

Сутність та розпізнавальні ознаки. Різновидності синюшної системи розробки з вийманням за простяганням: лава-поверх (ярус); лава-поверх (ярус) зі середнім вентиляційним штреком; спареними лавами в поверсі (ярусі); з поділом поверха на підповерхи. Способи проведення дільничих бремсбергів. Суцільна система розробки з вийманням дільничих бремсбергів. Суцільна система розробки з вийманням за підняттям: одинарними лавами; спареними лавами.

Способи розташування та способи охорони виїмкових штреків при суцільній системі. Розташування транспортних штреків по пласту вугілля з охороною: ціликами вугілля; бутовими смугами однобічними і двобічними; тумбами із залізобетонних блоків (БЖБТ); дерев'яним кріпленням (костри, кущі, органка); литими смугами. Поняття про безремонтне підтримання виробок. Розташування транспортних штреків по пустих породах. Вибір місця розташування польових штреків. Комплекс виробок, що з'єднують лаву з польовими штреками. Розташування вентиляційних штреків по пласту з охороною: ціликами вугілля, бутовими смугами однобічними і двобічними, БЖБТ, дерев'яним кріпленням. Повторне використання штреків, що були транспортними, у якості вентиляційних та способи їх охорони. Проведення вентиляційних штреків по пустих породах; проведення штреків у виробленому просторі поверхів (ярусів), що відроблені раніш. Модифікації суцільної системи розробки при різних способах розташування і охорони виїмкових виробок.

Суцільна система розробки крутих та крутопохилих пластів.

Особливості суцільних систем на крутих та на крутопохилих пластах. Система розробки лава-поверх з стелеуступним і прямолінійним вибоєм, що розташований за падінням пласта або діагонально. Елементи систем розробки за наявності або відсутності магазинних уступів. Улаштування виходів із лави до штреків. Розташування штреків по пласту з охороною: ціликами вугілля, бутовою смугою, кострами, кущами, куще-кострами. Розташування штреків по пустих породах і їх з'єднання з лавою. Способи розташування та охорони вентиляційних штреків з проведенням їх: по завалу або пласту ("мінусові" штреки) і охороною бутовими смугами, ціликами вугілля, кострами; по пустих породах і їх з'єднанням з лавою.

Стовпові системи розробки. Сутність та відмітні ознаки. Класифікація стовпових систем. Стовпова система розробки пологих та похилих пластів лава-ярус.

Способи підготовки довгих стовпів за простяганням з проведенням виїмкових виробок вузьким вибоєм; спареними штреками, подвоєними штреками; з проведенням штреків вприсічку до виробленого простору; з повторним використанням виробок у якості вентиляційних; комбіновані способи підготовки.

Стовпова система розробки зі спареними лавами за простяганням; з поділом поверха на підповерхи і роботою на передній, задній та двобічний бремсберги. Стовпова система розробки з вийманням за підняттям (падінням) одинарними і спареними лавами.

Стовпова система розробки крутих пластів лава-поверх при прямому порядку відробки шахтного поля і транспортуванні вугілля на: передній, задній та двобічний промквершлаги; при зворотному порядку відробки поверха. Особливості підготовки довгих стовпів на крутих пластах. Підготовка транспортних штреків. Підготовка вентиляційних штреків з проведенням їх: по завалу, по пласту ("мінусові" штреки). Повторне використання штреків, що були транспортними, при їх консервації.

Розрахунок співвідношення між очисними та підготовчими вибоями при підготовці довгих стовпів у різних варіантів систем.

Комбіновані системи розробки. Сутність та відмінні ознаки. Комбінації суцільних систем розробки зі стовповими при вийманні: одинарними і спареними лавами за простяганням та за підняттям (падінням). Система розробки парними штреками. Комбінації стовпових систем розробки зі суцільними при вийманні одинарними та подвоєними лавами за простяганням і підняттям (падінням). Основні принципи конструювання систем розробки, що забезпечать досягнення високих навантажень на очисні вибої за газовим чинником.

Література: [1] стор. 156-226: [6] стор. 70-151.

Тема 4. Економіко математичне моделювання систем розробки.

Сутність економіко математичного моделювання. Цілі та задачі. Вартісні параметри, що використовуються для рішення гірничих задач. Вартість проведення гірничих виробок. Види витрат, що приймаються до уваги при визначенні вартості проведення 1 м виробки та їх питома вага. Вартість 1 м виробки, що проводиться вузьким ходом: по однорідним породам; по змішаному вибою; що проводиться широким вибоєм. Чинники які впливають на вартість проведення і методика їх обчислення.

Вартість підтримання гірничих виробок. Чинники, що впливають на вартість підтримання виробок та їх розрахунок. Вартість підтримання виробок, що знаходяться у недоторканому масиві, довжина яких: незмінна; безперервно змінюється; змінюється дільницями. Вартість підтримання виробок, що знаходяться у зоні впливу очисних робіт: виїмкових штреків при суцільній та стовповій системах розробки; бремсбергів, похилів, хідників. Поняття "чисте" підтримання. Вартість транспортування вугілля. Визначення вартості транспортування по виробках, довжина яких: незмінна; безперервно змінюється; змінюється дільницями. Поняття "чистий" транспорт, інші вартісні параметри.

Оптимізація параметрів системи розробки. Визначення оптимальних розмірів виїмкових полів при стовповій системі розробки пологих пластів з роботою на передній та задній бремсберги. Визначення оптимальних розмірів виїмкових полів на крутих пластах: при стовповій системі розробки з роботою на передній, задній та двобічний промквершлаги; при суцільній системі розробки. Приклади складання економіко-математичних моделей основних варіантів систем розробки пластів. Методика вибору раціональної системи розробки для конкретних умов.

Література: [ І ], стор.270-284.

Тема 5. Системи розробки пластів з короткими очисними вибоями

Сутність та відмітні ознаки. Система розробки короткими стовпами. Камерні системи розробки з проведенням камер прямим ходом; зі зворотним розширюванням.

Камерно - стовпова система розробки з вийманням стовпів заходками з допомогою ВР, комбайнами.

Література: [ І ], стор.227-230.

Тема 6. Системи розробки товстих пластів

Системи розробки з вийманням на всю товщину. Щитова система розробки товстих крутих пластів. Сутність та особливості. Модифікації щитової системи розробки у залежності від конструкції щитів. Основні напрямки удосконалення щитової системи.

Системи розробки з вийманням пласта з поділом на шари. Принципи поділу пласта на шари. Товщина та порядок розробки шарів.

Системи розробки похилими шарами. Сутність та варіанти системи: довгими стовпами за простяганням пологих пластів з управлінням покрівлею повним обваленням, крутих пластів з управлінням покрівлею повною закладкою виробленого простору.

Загальні поняття про системи розробки горизонтальними та поперечно - похилими шарами.

Література: [ І ], стор.233-244.

Тема 7. Незвичайні випадки розробки вугільних пластів

Особливості розробки зближених пластів: загальні відомості; послідовність розробки. Конструювання систем розробки зближених пластів.

Особливості розробки викидонебезпечних пластів. Загальні відомості про раптові викиди вугілля та газу: особливості проявлення; причини виникнення; основні напрямки боротьби з ними. Розкриття викидонебезпечних пластів. Системи розробки та ведення очисних і підготовчих робіт. Використання першочергової розробки захисних пластів. Побудування меж зон захисної дії. Технологічні схеми використання захисних пластів. Системи розробки при підземному гідровидобуванні вугілля. Принципова сутність систем та їх особливості. Системи розробки пологих та похилих пластів: довгими стовпами за підняттям з вийманням заходками за падінням; короткими стовпами. Системи розробки крутих пластів з підповерховою гідровідбійкою вугілля. Особливості розробки пластів, що здатні до самозагорання. Підземна газифікація вугілля. Принципова сутність. Способи підземної газифікації: шахтні, безшахтні.

Література: [ І ], стор.248-266; 324-339.

Тема 8. Розкриття шахтних полів

Загальні відомості про розкриття шахтного поля: основні уявлення; вимоги, що ставляться до розкриття; чинники, які впливають на вибір способу розкриття. Роздільне та сумісне розкриття. Розкриття послідовне та одночасне. Розкриття похилими стволами окремого пласта з проведенням стволів: паралельно напластуванню (по пласту і по породі); навхрест простягання. Розкриття похилими стволами світи пластів з проведенням додаткових виробок: квершлагів, гезенків.

Розкриття вертикальними стволами пологих та похилих пластів. Принципова сутність. Одногоризонтні способи розкриття: без додаткових виробок; з додатковими виробками: капітальними квершлагами, капітальними гезенками, поверховими квершлагами, поверховими гезенками, сліпими стволами. Багатогоризонтні способи розкриття окремого пласта; світи пластів; з одночасною роботою декількох горизонтів; з періодичним поглибленням стволів.

Розкриття вертикальними стволами крутих пластів. Нові способи розкриття крутих пластів.

Особливості розкриття при погоризонтній підготовці шахтного поля.

Особливості розкриття шахтних полів на великих глибинах.

Розкриття штольнями, що проводяться по пласту; по пустих породах (паралельно, навхрест та під кутом до простягання). Розкриття штольнями та додатковими виробками: квершлагами, гезенками, сліпими стволами.

Комбіновані способи розкриття: вертикальними і похилими стволами; штольнею і стволами. Загальні відомості про економіко-математичні методи оцінки та вибору доцільного способу розкриття шахтного поля.

Література: ; [ І ], стор.26-84

Тема 9. Приствольні двори

Загальні відомості. Вимоги, що ставляться до приствольних дворів. Чинники, які впливають на вибір типу приствольного двору. Класифікація приствольних дворів.

Схеми приствольних дворів при вертикальних стволах: з непотоковим рухом составів (кругові, петльові, човникові та тупикові); з потоковим рухом составів.

Приствольні двори з конвеєрним транспортуванням вугілля.

Камери приствольних дворів, їхнє призначення та обладнання. Комплекс виробок і камер: центрального водовідливу; завантажувального пристрою; електровозного гаражу, депо протипожежнього поізду; складу ВМ та інш.

Пристосування приствольних дворів до схем розкриття; узгодження їх з поверхнею шахти. Приствольні двори біля похилих стволів. Об'єми виробок та камер приствольних дворів.

Розташування та кількість стволів у шахтному полі. Головні, допоміжні та вентиляційні стволи, їх обладнання. Вибір місця розташування головного ствола: за простяганням; навхрест простягання.

Розташування вентиляційних стволів у шахтному полі: центральне; центральне - віднесене; флангове; комбіноване.

Розташування стволів при поділі шахтного поля на блоки.

Література: ; [ І ], стор.85-101; 73-79.

Тема 10. Поверхні шахт

Загальні відомості про технологічний комплекс поверхні шахт. Вимоги, що ставляться до нього. Комплекс з індивідуальними та блокованими будовами. Технологічний комплекс головного ствола. Технологічний комплекс допоміжного ствола. Інші об'єкти виробничого призначення. Генеральний план поверхні шахти.

Література: ; [ І ], стор.102-108.


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дорохов Д.В., Сивохин В.И., Костюк И.С., Подтыкалов А.С. Технология подземной разработки пластовых месторождений полезных ископаемых. Донецк, ДонГТУ, 1997г.

 2. ДНАОП 1.1.30-1.01-00. Правила безпеки у вугільних шахтах. – Київ, 2001. – 495 с.

 3. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт: Утв. Минуглепромом СССР 5.01.87. – M.:Минуглепром СССР, 1987.

 4. Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт: Утв. Минуглепромом СССР І5.09.87. – М.: МУП СССР, 1987. – 70 с.

 5. ДНАОП 1.1.30-6.09.93. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт. – Киев: Основа, 1994. – 311 с.

 6. Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР. – Изд. 4-е, дополненное. – Л., 1986. – 222 с.

 7. КД 12.01.01.201-98. Расположение, охрана и поддержание горных выработок при отработке угольных пластов на шахтах. Методические указания. УкрНИМИ, 1998.

 8. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию "Стоимостные параметры". – Донецк, ДонНТУ, 2002.

Дисципліна: "ПРОЦЕСИ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ"

Тема 1. Технологічні характеристики вугільних пластів
та вміщуючих порід

Потужність і кут падіння пластів, опірність вугілля різанню, геологічні та тектонічні порушення вугільних пластів, віджим, газоносність, багатоводність, викидонебезпечність, схильність до самозаймання.

Обвалення та стійкість порід покрівлі. Міцність підошви пласта. Вплив технологічних характеристик вугільних пластів та вміщуючих порід на виробничі процеси в очисному вибої: виймання вугілля, кріплення, управління покрівлею та інші.

Література:. [1] стор. 12-24, [4] стор. 4—26.

Тема 2. Класифікація процесів. Індивідуальне та
механізоване кріплення

Робочі процеси в межах виймальної дільниці, в магістральних виробках, приствольних дворах та на поверхні шахти.

Індивідуальні металеві стояки, верхняки, вибір їх типу, типорозміру в залежності від технологічних характеристик вміщуючих порід.

Класифікація гідрофікованого кріплення. Технологічні параметри сучасного механізованого кріплення.

Особливості кріплення для очисних вибоїв крутого падіння. Вивчення зразків кріплення очисних вибоїв.

Література: [1] стор. 31-32, [4] стор. 36-56.

Тема 3. Способи управління гірничим тиском при вийманні
пологих та крутих вугільних пластів

Технологічні схеми кріплення та управління гірничим тиском в очисних вибоях пологих та крутих вугільних пластів.

Способи управління покрівлею повним обваленням, частковим і повним закладанням виробничого простору, плавним опусканням покрівлі.

Вибір способу управління гірничим тиском в залежності від технологічних характеристик вміщуючих порід.

Література: [1] стор. 98-101, [4] стор. 101-113.

Тема 4. Зміцнення та ослаблення гірських порід

Підвищення стійкості порід покрівлі шляхом нагнітання швидкотвердіючої суміші, механічного та хімічного анкетування.

Способи і технологія випереджаючого торпедування та примусового обвалення міцних порід покрівлі.

Література: [4] стор. 114-130.

Тема 5. Процеси комбайнового та стругового виймання
пологих вугільних пластів

Технологія виймання, навалювання та транспортування вугілля в очисному вибої.

Способи відбивання вугілля: механічне, буровибухове, гідравлічне.

Схеми виймання: флангове, фронтальне, при комбайнах - вузькозахватне, широкозахватне, човникове, одностороннє.

Процеси на кінцевих ділянках лави.

Стругове та скреперостругове виймання вугілля.

Особливості виймання вугілля в очисних вибоях крутих пластів.

Література: [1] стор. 32—51, [4] стор. 77—100.

Тема 6. Технологічні схеми очисних робіт при вийманні пологих пластів

Технологічні схеми очисних робіт із застосуванням механізованих комплексів, особливості машин і механізмів, організація праці, передовий досвід.

Вибір типу і типорозміру механізованих комплексів, визначення необхідного опору кріплення. Проект устаткування очисного вибою механізованим комплексом, технологія процесів монтажу та демонтажу комплексів.

Технологічні схеми очисних робіт із застосуванням індивідуального кріплення, організація праці, заходи безпеки..

Література: [1] стор. 164-188, [2] стор. 52-71.

Тема 7. Технологічні схеми очисних робіт при вийманні крутих пластів

Технологічні схеми очисних робіт із застосуванням механізованого кріплення та щитових агрегатів, процеси їх монтажу та перемонтажу, послідовність виконання процесів та операцій, організація праці, заходи безпеки.

Технологічні схеми очисних робіт з індивідуальним кріпленням при вийманні вугілля відбійними молотками та комбайнами, процеси виймання вугілля, доставка матеріалів кріплення, управління гірським тиском, організація праці, заходи безпеки.

Література: [1] стор. 189-205, [4] стор. 170-173.

Тема 8. Особливості виймання потужних пластів

Основні відмінності технології очисних робіт при вийманні потужних пластів. Технологічні схеми очисних робіт з поділом та тез поділу на шари потужних пластів пологого та крутого падіння. Порядок виконання процесів, організація праці, заходи безпеки.

Заходи попередження самозаймання вугілля та підземних пожеж.

Література: [1] стор. 72-75, стор. 206-211.

Тема 9. Проблеми безлюдного виймання вугілля

Причини виникнення потреби безлюдного виймання вугільних пластів. Способи та засоби безлюдного виймання вугілля: буро шнековий, скреперосгруговий. коротковибійний, гідравлічний та інші технології, перспективи на майбутнє.

Література: [1] стор. 223-236, [2] стор. 22-25.

Тема 10. Визначення основних параметрів технологічних схем очисних робіт

Методика встановлення навантаження на очисний вибій, довжини лави, продуктивності виймальних машин та інших параметрів очисного вибою. Розрахунок основних техніко-економічних показників.

Література: [1] стор. 359-393, [2] стор. 72-86.

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бурчаков А.С. и др. Процессы подземных горных работ. - М.: Недра, 1982. - 424 с.

 2. Сапицький К.Ф. та інші. Задачник по підземній розробці вугільних родовищ. ДонДТУ, 1999, видання шосте. - 196 с.

 3. Шаповал С.М., Ярембаш І.Ф. Методичні вказівки до практичних, лабораторних і самостійних робіт з курсу "Процеси підземних гірничих робіт'", ДонДТУ, 1996. - ч.І та II.

 4. Производственные процессы в очистных забоях угольных шахт. Учебное пособие под редакцией Ярембаша И.Ф., Донецк: ДонГТУ, 1999. - 184 с.

 5. Правила безпеки у вугільних шахтах. Київ, 2001. - 400 с.

Дисципліна: "УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ПОРОДНОГО МАСИВУ"

Тема 1. Гірнича геомеханіка і її завдання

Групи чинників, що впливають на виконання гірничих робіт, можливості управління цими чинниками для усунення або зменшення шкідливих проявів гірничого тиску. Основні і такі, що часто вживаються в курсі, геомеханічні терміни.

Література: [9].

Тема 2. Властивості і особливості поведінки масиву осадкових
порід при виконанні гірничих робіт.

Сучасні уявлення про гірничий масив в незайманому стані і при веденні гірничих робіт. Особливості масиву - його шаруватість і тріщинуватість, вплив їх на поведінку порід поблизу виробок. Уявлення про механічні характеристики порід в масиві, вплив вологості і умов залягання на ці характеристики. Уявлення про масив як про суцільне середовище. Головні труднощі застосування або використання чисто теоретичних рішень.

Напружений стан порід незайманого гірничого масиву, його складові гравітаційне і тектонічне поля напруги, значущість початкового (первозданного) поля напруги на полягання порід поблизу пройдених виробок. Механізм формування тиску на кріплення гірничої виробки. Характеристика геомеханічних процесів зони непружних деформацій, що формується (зруйнованих порід). Оцінка стійкості виробок поза зоною дії очисних робіт.

Література: [7, 9].

Тема 3. Способи збереження стійкості (охорона) гірничих виробок
поза зоною впливу очисних робіт.

Одночасна дія комплексу чинників на стан пройденого і підтримуваної виробки. Розділення відомих способів охорони виробок на групи, критерії такого ділення. Геомеханічна сутність кожної групи способів, особливості розташування, технології проведення і кріплення виробок і т.д., що забезпечують усунення або зменшення шкідливих дій проявів гірничого тиску.

Література: [2, 3, 4, 5, 10].

Тема 4. Геомеханічеськіє процеси у вміщаючому масиві при веденні
очисних робіт на одиночних пологих пластах.

Закономірності, характеристика і параметри зон зрушень і тиску у вміщаючому масиві при виїмці вугілля одиночною лавою на тонких і середній потужності пологих пластах. Якісна оцінка очікуваної поведінки порід в околиці виробок при розташуванні і підтримці їх в різних зонах дії очисних робіт.

Закономірності і параметри формування і видозміни зон опорного тиску і розвантаження у вміщаючому гірничому масиві при бесціликовій і послідовному відробітку ряду лав на одиночних тонких і середній потужності пологих вугільних пластах. Якісна оцінка очікуваної дії очисних робіт на підтримувані протяжної виробки в часі і просторі.

Література: [6].

Тема 5. Збереження стійкості протяжних гірничих виробок при підробці
одиночних пологих вугільних пластів.

Особливості протікання геомеханічних процесів в навколишніх породах і проявів гірничого тиску у відкатувальних або конвейєрних штреках пластів і ходках, що примикають до очисних забоїв (лавам) і підтримуваних їх ділянок в різних зонах впливу відпрацьовуваної лави. Основні принципи, шляхи, способи, технології і засоби збереження стійкості (охорона) таких дільничних виробок. Відробіток лав на польові дільничні штреки або ходки, умови їх застосування, місце і параметри розташування, збереження стійкості.

Комплекс геомеханічних умов, що ускладнюють охорону і підтримку дільничних вентиляційних штреків або ходков (відведення витікаючого струменя повітря), що примикають до раніше виробленому простором Вплив черговості відробітку лав і планування гірничих робіт в крилі поля, панелі, горизонту і т.д. Шляхи, способи, технології і засоби збереження стійкості (охорона) таких виробок при прямому і зворотному порядках відробітку лав в поверсі або ярусі Можливості повторного використання дільничних виробок. Підвищення вимог до забезпечення стійкості виробок при відробітку високонавантажених лав.

Способи розташування і забезпечення стійкості (охорона) готуючих виробок (похилих і горизонтальних) при відробітку одиночних пластів. Охорона виробок пластів і захист їх ціликами або смугами вугілля від шкідливого впливу очисних робіт при відробітку лав в межах крила поля, панелі, блоку, горизонту. Створення зон регіонального розвантаження у вміщаючій товщі, розташування в них готуючих виробок і збереження їх стійкості. Суть і параметри охорони виробок, що пройдених услід за посуванням розвантажувальної лави і охороняються бутовими смугами. Розташування і підтримка польових готуючих виробок в регіональній зоні попереднього розвантаження (спосіб попереднього надпрацювання). Спосіб і параметри подальшого надпрацювання (розвантаження) польових готуючих виробок. Використання комбінованого способу охорони (поєднання подальшій і попереднього надпрацювання виробок). Спосіб і параметри розташування і підтримки готуючих виробок в товщі обрушених і ущільнених порід крівлі пласта розвантажувальної лави.

Література [2, 4, 5, 8].

Тема 6. Геомеханічні процеси у вміщуючому масиві і охорона протяжних
гірничих виробок при розробці свит пологих вугільних пластів.

Особливості, закономірності і характеристика зон зрушень і тиску товщі порід при низхідному і висхідному порядках відробітку пластів в свитах. Вплив повноти виїмки запасів вугілля в пластах, переваги застосування бесціликової технології виконання гірничих робіт. Допустимі умови підробки пластів

Геомеханічні критерії умовного розділення пластів в свитах на 4 групи: що вельми зближені, зближені, що близько залягають, що залягають на великій відстані по нормалі один від одного. Загальні положення або робочі правила відробки свити пластів, використовуючи які можна змінювати стан вміщуючого гірничого масиву і покращувати геомеханічні умови ведення робіт і забезпечення стійкості підтримуваних виробок

Комплекс геомеханічних, технологічних і технічних чинників, що зумовлюють вибір роздільної або сумісної підготовки і відробітку в межах поверхів або ярусів пологих пластів, що вельми зближують і зближують. Шляхи, способи, параметри розташування і забезпечення стійкості дільничних підготовчих виробок на таких пластах при їх роздільному відробітку в просторі і в часі. Необхідність використання роздільної розробки пластів, що зближують, звиті з погляду збереження стійкості дільничних виробок при погіршенні горно-геологічних умов і забезпеченні високого видобутку вугілля з лави.

Способи і шляхи збереження стійкості (охорона) дільничних штреків або ходков при сумісній підготовці і відробітку в межах поверху або ярусу пологих пластів, що вельми зближують і зближують. Вплив за інших рівних умов черговості виїмки пластів, напрями посування лав (прямий або зворотний хід) і часу ведення в них очисних робіт (одночасно або послідовно). Мала перспективність використання сумісної підготовки, виходячи з умов безпеки, додаткових дій очисних робіт на виробки (їх надпрацювання і підробка), технологічної ув'язки гірничих робіт в пластах і т.д.

Шляхи і способи збереження стійкості дільничних виробок при розробці звиті пологих пластів, що близько залегають. Розташування і охорона готуючих виробок (похилих і горизонтальних) при відробітку запасів тих, що зближують і пластів, що близько залегають. Вплив надпрацювання і підробки, способи зменшення шкідливої дії гірничих робіт в суміжних пластах на підтримувані готуючих виробок.

Література: [2, 4, 7].

Тема 7. Геомеханічні процеси у вміщуючому масиві і збереження стійкості
(охорона) виробок при розробці пластів крутого падіння.

Особливості закономірностей зрушень і тиску товщі порід при відробітку одиночною лавою пластів крутого падіння. Характеристика і параметри формування зон. Ступінь вивченої геомеханічних процесів. Сучасні уявлення про геомеханічні процеси в товщі порід при відробітку свити крутих пластів.

Зсуви порід контура підтримуваних виробок, вживані конструкції кріплення, особливості взаємодії системи кріплення — навколишні породи. Суть основних способів охорони дільничних відкатувальних штреків від шкідливого дія очисних робіт: ціликами вугілля і штучними конструкціями. Область застосування охорони ціликами, їх параметри. Види штучних конструкцій, вимога до їх характеристик; Причини завалів (обвалень порід) у відкатувальних штреках попереду і позаду рухомої лави. Шляхи і способи вдосконалення способів охорони дільничних відкатувальних штреків пластів: відробіток лави на передній проміжний квершлаг, безмагазинна виїмка вугілля в лаві, підвищення працездатності охоронних конструкцій, зміцнення вугільних ціликів, зведення над штреком бутових або литих жорстких смуг і т.д. Труднощі, небезпеки і економічність можливих шляхів вдосконалення способів охорони штреків на сучасному етапі розвитку гірничої науки і техніки.

Основні способи збереження стійкості дільничних вентиляційних штреків при відробітку крутих пластів: ціликами вугілля або бутовими смугами з боку відпрацьовуваної лави. Особливість використання колишніх відкатувальних горизонтів як вентиляційні, проведення вентиляційного штреку по завалу колишнього відкатувального, зведення посиленої крепи в лаві поблизу сполучення її з вентиляційним штреком і т.д. Шляхи і способи вдосконалення охорони вентиляційних штреків: повторне використання (консервація) відкатувального штреку як вентиляційне, проведення "мінусових" штреків, розташування штреку в локальній зоні розвантаження порід грунту пласта і т.д. Технологічні і економічні труднощі використання відомих на сьогодні шляхів поліпшення стійкості вентиляційних штреків на крутих пластах.

Література: [4, 7, 8, 10].

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Проскуряков Н.М. Управление состоянием массива горных пород. — М.: Недра, 1991. — 368 с.

 2. Черняк И Л., Ярунин С.А. Управление состоянием массива горных пород — М.: Недра, 1995. — 395 с.

 3. Кошелев К В., Зборщик М.П. Охрана горных выработок. — Донецк, ДПИ, 1978.-102 с.

 4. Указания по рациональному расположению, охране и поддержанию горных выработок на угольных шахтах СССР. — Л.: ВНИМИ, 1986. — 222 с. (Нормативный документ Минуглепрома СССР).

 5. Расположение, охрана и поддержание горных выработок при отработке угольных пластов на шахтах. — Донецк, УкрНИМИ, 2001. — 150 с. (Руководящий нормативный документ Минуглепрома Украины).

 6. Зборщик М.П., Назимко В.В. Охрана выработок глубоких шахт в зонах разгрузки — К.: Техника, 1991. — 248 с.

 7. Борисов А.А. Механика горных пород и массив. — М.: Недра, 1980. — 360 с.

 8. Якоби О. Практика управления горным давлением. — М.: Недра. 1987. — 566 с. (Перевод с немецкого языка).

 9. Турчанинов И.А., Иофис М.А., Каспарьян Э.В. Основы механики горных пород. — Л.: Недра, 1989. — 488 с. (Второе издание, переработанное и дополненное).

Дисципліна: "АЕРОЛОГІЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ"

Тема 1. Шахтне повітря і його характеристика

Земна атмосфера, її склад і значення для людини.

Основні складові частини шахтного повітря і їх характеристика.

Кисень. Фізико-хімічні властивості. Причини зменшення вмісту кисню в шахтному повітрі. Мінімально допустима концентрація кисню в повітрі діючих шахт. Заходи по забезпеченню необхідного змісту і контролю концентрації кисню в повітрі підземних виробок.

Азот. Фізичні і хімічні властивості. Джерела азоту в шахтах. Дія на організм людини.

Диоксид вуглецю. Фізико-хімічні властивості. Причини утворення і джерела виділення диоксида вуглецю у вугільних, в соляних шахтах і рудниках. Дія диоксида вуглецю на організм людини. Максимально допустимі концентрації газу в рудничному повітрі. Вуглекислотність шахт.

Отруйні, вибухові і радіоактивні домішки рудничного повітря: оксид вуглецю, сірководень, сірчаний газ, оксиди азоту, водень, радон і інші. їх властивості, причини виділення або утворення, вплив на людей, гранично допустимі концентрації в шахтному повітрі, контроль змісту і міри по зниженню концентрації шкідливих домішок в рудничному повітрі.

Тема 2. Метан і заходи боротьби з ним в шахтах

Метан. Фізико-хімічні властивості. Особливості запалення метану. Вибухи метаноповітряних сумішей в шахтах, їх характеристика, причини і загальні заходи по попередженню вибухів.

Походження і форми зв'язку метану з вугіллям і гірничими породами. Метаноносність вугільних пластів і порід.

Міграція газів у вугільних пластах і породах. Газова зональність у вугільних пластах. Вплив гірничих робіт на рушення газів в гірничому масиві при підробітку (надробці) зближених пластів (промпластів). Залишкова метановість вугілля.

Види виділення метану в гірничі виробки.

Звичайне виділення метану. Його характеристика і визначальні чинники. Метановиділення у виробки з вугільних пластів, що розробляються, вміщаючих порід, з суміжних вугільних пластів, відбитого вугілля і порід, з виробленого простору.

Суфлярне виділення метану. Характеристика і класифікація суфлярів. Визначення дебіту суфлярного виділення. Заходи боротьби з суфлярними виділеннями.

Раптові виділення метану в гірничі виробки. Характеристика і визначальні фактори раптових виділень метану.

Абсолютна і відносна метанообільність шахт. Визначення багатогазаносності діючих шахт. Газовий баланс шахт і його визначення.

Вимоги до газового режиму для шахт, небезпечних по газу. Розподіл шахт на категорії по метану. Визначення категорії діючих шахт. Гранично допустимі концентрації метану у виробках і забоях. Контроль змісту метану.

Заходи боротьби з метаном в шахтах засобами вентиляції.

Управління метановиділенням при розробці світи вугільних пластів.

Фізико-хімічна обробка вугільних пластів водними розчинами поверхово-активних речовин.

Місцеві і шарові скупчення метану в гірничих виробках і боротьба з ними.

Тема 3. Вентиляція виїмкових дільниць

Вимоги до схем провітрювання. Класифікація схем провітрювання виїмкових дільниць. Схеми з послідовним, частково і повністю відособленим розбавленням шкідливості по джерелах надходження. Достоїнства і недоліки, область застосування. Оцінка параметрів очисних виробок по чиннику вентиляції Вибір схем провітрювання добувних дільниць з обліком газовиділення. Розрахунок багатогазовості і витрати повітря для провітрювання виїмкових дільниць і очисних виробок.

Тема 4. Вентиляція тупикових виробок при їх проведенні

Задачі провітрювання тупикових виробок при їх проведенні. Способи підведення повітря до забою. Провітрювання за рахунок депресії, що створюється головним вентилятором і природною тягою: за допомогою подовжніх перегородок, вентиляційних труб, свердловин, косовичків, паралельної виробки.

Вентиляція тупикових виробок вентиляторами місцевого провітрювання. Способи провітрювання, їх достоїнства, недоліки і область застосування.

Типи вентиляційних труб, вимоги, що пред'являються до них, коефіцієнт втрат повітря в трубопроводі. Коефіцієнт аеродинамічного опору трубопроводу. Вентиляційне обладнання.

Розрахунок витрати повітря, необхідної для вентиляції тупикових виробок.

Особливості вентиляції довгих підготовчих виробок, способи і засоби. Застосування комбінованих вентиляційних повітрянопроводів.

Тема 5. Способи провітрювання і схеми вентиляції шахт

Способи провітрювання шахт: нагнітальний, всмоктуючий, комбінований, їх суть, достоїнства, недоліки, область застосування.

Схеми вентиляції шахт: центральна, флангова і комбінована, їх достоїнства, недоліки, область застосування. Секційна система вентиляції, її достоїнства, недоліки, область застосування. Вимоги Правил безпеки до конструювання, змісту і зображення схем вентиляції.

Тема 6. Пиловий режим вугільних шахт

Загальна характеристика шахтного пилу. Джерела пиловиділення. Двояка небезпека шахтного пилу - причина професійних захворювань і вибухів на вугільних шахтах.

Горючі і вибухові властивості вугільного пилу, впливаючі чинники і їх характеристика.

Заходи по попередженню і локалізації вибухів вугільного пилу в шахтах, їх характеристика і область застосування.

Вимоги пилового режиму шахт.

Тема 7 Вентиляційна служба шахт

Контроль провітрювання шахт Вентиляційна служба вугільних шахт: функції, задачі, структура Вентиляційна документація. Організація роботи. Контроль провітрювання шахт. Депресійні зйомки шахт; їх призначення, зміст, використання для аналізу стану і поліпшення провітрювання.

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ушаков К.З. і інші. Аерологія гірничих підприємств. - М.: Надра, 1987.

 2. Правила безпеки у вугільних шахтах. - ДО.: 2000

 3. Збірник інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах. ТІ.- ДО.: 1996.

 4. Збірник інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах. Т ІІ.-До.: 1996.

 5. Керівництво по проектуванню вентиляції вугільних шахт. - ДО.: 1994.

 6. Керівництво по дегазації вугільних шахт. - М.: 1990.

 7. Стукало В.А. Шахтна атмосфера. - ДО.: 1989.

 8. Аерологія гірничих підприємств. Збірник задач. - ДО.: 1992/ Б.І.Медведев, В.А.Стукало, Н.С.Почтаренко і інші.

 9. Методичні вказівки до вивчення курсу "Аерологія гірничих підприємств / В.А. Стукало. - Д.: ДонНТУ 1999

^ Дисципліна: "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

Тема 1. Правові та нормативні питання охорони праці

Основні законодавчі акти про охорону праці. Основні положення та принципи Закону "Про охорону праці". Міжгалузеві і галузеві державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП). Нормативні акти про охорону праці на підприємствах (ВДОП). Органи державного управління охороною праці, компетенція і повноваження цих органи, їх основні функції та завдання. Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та система управління охорони праці на підприємствах. Служба охорони праці. Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Вимоги ПБ до професійної підготовки робітників шахт: медичний огляд і профвідбір; вимоги до керівників і спеціалістів шахт; професійна підготовка робітників; попереднє навчання з охорони праці; навчання з охорони праці в період трудової діяльності. Органи державного нагляду за охороною праці, основні положення і права. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці: уповноважені трудових колективів та профспілок. Види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

Тема 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на вугільних шахтах

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Порядок і терміни розслідування нещасних випадків. Загальне та спеціальне розслідування.

Склад комісії. Акт Н-1 і акт спеціального розслідування. Порядок розслідування професійних захворювань. Порядок розслідування аварій. Задача обов'язкового державного страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Страховий фонд. Класи ризику й тарифи страхових внесків. Мета аналізу травматизму та професійної захворюваності. Технічні та статистичні методи аналізу. Форма представлення результатів аналізу. Методи прогнозування травматизму.

Тема 3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Фізична тяжкість та нервова напруженість праці. Вплив характеру праці у вугільних шахтах на функціонування організму та його окремих систем. Основні параметри мікроклімату та їхній вплив на людину. Нормування параметрів мікроклімату. Вимоги ПБ щодо параметрів мікроклімату в гірничих виробітках. Профілактика змін температурного режиму. Системи провітрювання виробничих приміщень, їх класифікація. Розрахунок аерації. Механічна вентиляція виробничих приміщень.

Виробниче освітлення та його вплив на охорону праці. Основні світлотехнічні величини та одиниці їхнього вимірювання. Види виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування та розрахунок освітлення. Джерела штучного світла, світильники, їх класифікація та характеристика. Рудничне освітлення. Вимоги ПБ до виробничого освітлення у вугільних шахтах.

Шум як професійна шкода. Класифікація шуму. Фізичні та фізіологічні характеристики шуму: рівень інтенсивності шуму, звукового тиску та одиниця їхнього вимірювання - децибел; висота та гучність шуму; область слухового сприйняття шуму; поняття про частотний спектр шуму та октавні смуги. Засоби та прилади вимірювання шуму. Засоби нормування шуму: нормування по граничному спектру шуму та нормування рівня звуку у дБА. Акустичний розрахунок. Визначення рівня звукового тиску у розрахунковій точці від одиничного; декількох однакових джерел шуму, рівновіддалених від розрахункової точки; двох або декількох джерел з різним рівнем акустичної потужності. Організаційні та інженерно-технічні заходи щодо боротьби з шумом. Принципи зменшення шуму у джерелі його виникнення, звукоізоляція та звукопоглинання. Засоби індивідуального захисту від шуму.

Вібрація, її джерела та вплив на людину. Санітарно-гігієничне нормування вібрацій. Організаційні, інженерно-технічні та лікувально-профілактичні заходи щодо усунення вібрацій. Засоби зниження вібрації устаткування: зменшення вібрації у джерелі утворення, відстройка від резонансу, вібродемпфування, віброгасіння, віброізоляція. Засоби індивідуального захисту від вібрацій.

Тема 4. Основи техніки безпеки

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв.

Вимоги щодо безпечного ведення гірничих робіт, правила поведінки при різноманітних аварійних ситуаціях.

Пристосування виходів із шахти та вибоїв, облік спуску і підйому людей. Попередження небезпеки падіння людей і предметів у виробки. Загальні вимоги до спуску (підйому) людей.

Розміри гірничих виробок. Вільні проходи для людей і зазори. Загальне правила пересування по виробкам. Механізація перевезення людей по гірничим виробкам.

Дія електричного струму на організм людини. Фактори що визначають важкість електровраження людини. Засоби захисту від ураження електрострумом на виробництві.

Тема 5. Пожежна безпека

Поняття пожеж. Підземні та рудничні пожежі. Екзогенні та ендогенні пожежі. Статистика та динаміка пожеж. Нормативні документи та організація пожежної безпеки на вугільних шахтах. Теорії горіння. Класифікація видів горіння. Повне і не повне згоряння. Ламінарне і дефлаграційне горіння, вибух і детонація. Гомогенне та гетерогенне горіння. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини. Параметри, що характеризують пожежну небезпеку газів, рідини та твердих речовин: нижній та верхній концентраційні межі запалення газів у повітрі; температура спалаху рідини, горючість твердих речовин та інші властивості. Значення основних параметрів пожежної небезпеки для класифікації приміщень щодо ступеню пожежної небезпеки. Поняття про вогнестійкість будівельних матеріалів та конструкцій і її значення для пожежної класифікації будівель та споруд. Класифікаційна оцінка пожежної та вибухової небезпеки виробничих приміщень проммайданчика шахти.

^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів (у 3-х томах), т. 1 - Київ: 1995, 558 с.

 2. Науково-практичній коментар до Закону Украйні "Про охорону праці"- К.:1996, 258 с.

 3. ДНАОП 1.1.30-1.01-05 Правила безпеки у вугільних шахтах. - К., 2005. - 400 с.

 4. Положение о порядке расследования и ведений учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве и непроизводственного характера, Донецк-2004.- 78 с.

 5. ДНАОП 1.1.30-5.34-03 Керівний нормативний документ. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. - т. 1, К., 2003. - 480 с.

 6. ДНАОП 1.1.30-5.34-03 Керівний нормативний документ. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. - т. 2, К., 2003. - 416 с.

 7. В.І. Гажаман. Електробезпека на виробництві. - К., 2002.- 272 с.

 8. Николин В.И., Крот В.И., Зубков В.В., Темнохуд В.А. Охрана труда и жизнедеятельности, Донецк: ДонГТУ, 2000. - 334 с.Голова фахової комісії,

зав. каф. «Розробка родовищ

корисних копалин»

д.т.н., проф. М.М. Касьян


Схожі:

Затверджено: Голова приймальної комісії icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8128
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8126
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8125
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8127
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8130
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
move to 281-8129
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність 05010101, 05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
Затверджено: Голова приймальної комісії iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05130108, 05130108 Хімічна технологія високомолекулярних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи