Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 61.97 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.07.2012
Розмір61.97 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
вступних випробувань
з математики
для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр»
на базі повної загальної середньої освіти
Донецьк 2012


Програма з математики на базі повної середньої школи складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні задач, посилатися на них при доведенні теорем).

У другому розділі вказані теореми, які треба вміти доводити. Зміст теоретичної частини іспитів повинен формуватися з цього розділу. У третьому розділі перелічено основні математичні вміння і навики, якими має володіти вступник.

На іспиті з математики абітурієнт повинен показати:

 • чітке знання означень, математичних понять, термінів, формувань правил, ознак, теорем, передбачених програмою, вміння доводити їх;

 • вміння точно і стисло висловлювати математичну думку в усній і письмовій формі, використовувати відповідну символіку;

 • впевнене володіння практичними математичними вміннями і навичками, передбаченими програмою, вміння застосовувати їх при розв’язанні задач і вправ.
 1. Основні математичні поняття і факти

Арифметика, алгебра і початки аналізу

 1. Натуральні числа і нуль. Читання і запис натуральних чисел. Перевірення натуральних чисел. Додавання, віднімання, множення та ділення натуральних чисел.

 2. Подільність натуральних чисел. Дільники і кратні натурального числа. Парні і непарні числа. Ознаки подільності на 2, 5, 3, 9, 10. Ділення з остачею. Прості і складні числа. Розкладення натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник, найменше спільне кратне.

 3. Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів. Правильний і неправильний дріб. Ціла та дробова частина числа. Основні властивості дробу. Середнє арифметичне кількох чисел. Основні задачі на дроби.

 4. Степінь з натуральним і раціональним показником. Арифметичний корінь та його властивості.

 5. Логарифми та їх властивості. Основна логарифмічна тотожність.

 6. Одночлен та многочлен. Дії над ними. Формули скороченого множення.

 7. Многочлен з однією змінною. Корінь многочлена (на прикладі квадратного тричлена).

 8. Поняття функції. Способи задання функцій; періодичність, парність, непарність функції.

 9. Достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку. Поняття екстремуму функції. Необхідна умова екстремуму. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

 10. Означення і основні властивості функцій: лінійної , квадратичної , степеневої , показникової , < 0, логарифмічної, тригонометричних функцій y=sin x, y=cos x, y=tan x.

 11. Рівняння. Розв’язання рівнянь, корені рівняння. Рівносильні рівняння. Графік рівняння з двома змінними.

 12. Нерівності. Розв’язування нерівностей. Рівносильні нерівності.

 13. Системи рівнянь і системи нерівностей. Розв’язування систем. Рівносильні системи рівнянь.

 14. Арифметична та геометрична прогресії. Формула n-го члена і суми n перших членів прогресій.

 15. Синус і косинус суми та різниці двох аргументів (формули).

 16. Формули зниження степеня, перетворення добутку в суму тригонометричних функцій.

 17. Похідні суми, добутку частки і функції , де n – натуральне число.

 18. Визначений та невизначений інтеграли.


Геометрія

 1. Пряма, промінь, відрізок, ламана; довжина відрізка. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні прямі. Рівність і подібність геометричних фігур. Відношення площ подібних фігур.

 2. Приклади перетворення геометричних фігур, види симетрії.

 3. Вектори. Операції над векторами.

 4. Многокутник. Вершини, сторони, діагоналі многокутника.

 5. Трикутник. Медіана, бісектриса, висота трикутника, їх властивості. Види трикутників. Співвідношення між сторонами та кутами прямого трикутника.

 6. Чотирикутник: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція, їх властивості.

 7. Коло і круг. Центр, діаметр, радіус, хорди, січні кола. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор, сегмент.

 8. Центральні і вписані кути, їх властивості.

 9. Формули площ геометричних фігур: трикутника, прямокутника, паралелограма, квадрата, ромба, трапеції.

 10. Довжина кола і довжина дуги кола. Радіанна міра кута. Площа кругу і площа сектора.

 11. Площина. Паралельні площини і площини, що перетинаються.

 12. Паралельність прямої і площини.

 13. Кут прямої з площиною. Перпендикуляр до площини.

 14. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Перпендикулярність двох площин.

 15. Многогранники. Вершини, ребра, грані, діагоналі многогранника. Пряма і похила призми. Піраміда. Правильна призма і правильна піраміда. Паралелепіпеди, їх види .

 16. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Центр, діаметр, радіус сфери і кулі. Площина, дотична до сфери.

 17. Формули площі поверхні і об’єм призми, піраміди, циліндра, конуса.

 18. Формули площі поверхні сфери, об’єму кулі та її частин (кульового сегмента і сектора).


II. Основні формули і теореми

Алгебра і початки аналізу

 1. Функція , її властивості і графік.

 2. Функція , її властивості і графік.

 3. Функція , її властивості і графік.

 4. Формули коренів квадратного рівняння.

 5. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 6. Властивості числових нерівностей.

 7. Логарифм добутку, степеня і частки.

 8. Функції ; , їх означення, властивості і графіки.

 9. Корені рівнянь ; .

 10. Формули зведення.

 11. Залежність між тригонометричними функціями одного й того ж аргументу.

 12. Тригонометричні функції подвійного аргументу.

 13. Похідна суми, добутку і частки двох функцій, степеневої функції.

 14. Похідні тригонометричних функцій, показникової і логарифмічної функції.

 15. Рівняння дотичної до графіка функції.


Геометрія

1. Властивості рівнобедреного трикутника.

2. Властивості точок, рівновіддалених від кінців відрізка.

3. Ознаки паралельності прямих.

4. Сума кутів трикутника. Сума внутрішніх кутів опуклого многокутника.

5. Ознаки паралелограма.

6. Коло, описане навколо трикутника.

7. Коло, вписане в трикутник.

8. Дотична до кола та її властивість.

9. Вимірювання кута, вписаного в коло.

10.Ознаки рівності, подібності трикутників.

11.Теорема Піфагора, наслідки з теореми Піфагора.

12.Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції.

13.Формула відстані між двома точками площини. Рівняння кола.

14.Ознаки паралельності прямої площини.

15.Ознаки паралельності площин.

16.Теорема про перпендикулярність прямої і площин.

17.Перпендикулярність прямих і площин.

18.Паралельність прямих і площин.


III. Основні вміння і навички


Вступник повинен уміти:

 1. Виконувати арифметичні дії над натуральними числами, десятковими і звичайними дробами; користуватися калькулятором і таблицями.

 2. Виконувати тотожні перетворення алгебраїчних дробів, виразів, що містять степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції.

 3. Будувати і читати графіки лінійної, квадратичної, степеневої, показникової, логарифмічної та тригонометричних функцій.

 4. Розв’язувати рівняння і нерівності першого і другого степеня, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них; розв’язувати системи рівнянь і нерівностей першого і другого степеня і ті, що зводяться до них;найпростіші рівняння і нерівності, що мають степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції.

 5. Розв’язувати задачі за допомогою рівнянь і систем рівнянь.

 6. Зображати геометричні фігури на площині і виконувати найпростіші побудови на площині.

 7. Використовувати геометричні відомості при розв’язуванні алгебраїчних, а з алгебри і тригонометрії – при розв’язуванні геометричних задач.

 8. Виконувати на площині операції над векторами (додавання і віднімання векторів, множення вектора на число) і виконувати їх при розв’язуванні практичних задач і вправ.

 9. Застосовувати похідну при дослідженні функцій на зростання ( спадання), на екстремуми і для побудови графіків функції.

 10. Застосовувати інтеграл для знаходження площі фігур, обмежених нескладними графіками.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи