Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення icon

Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення
Скачати 133.49 Kb.
НазваПоложення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення
Дата09.11.2012
Розмір133.49 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Проект

Положення про Вчену раду

Черкаського державного технологічного університету
I. Загальні положення

 1. Вчена рада Черкаського державного технологічного університету є колегіальним органом, який здійснює загальне керівництво діяльністю університету згідно з Законом України "Про вищу освіту", Статутом університету, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та даним Положенням.

1.1.1. Положення про Вчену раду затверджується конференцією трудового колективу університету.

 1. До складу Вченої ради в обов'язковому порядку входять за посадами ректор, проректори, помічники ректора, декани, начальник навчального відділу, головний бухгалтер, директор бібліотеки, голова профспілкового комітету, а також виборні представники, які представляють науково – педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників університету і працюють у ЧДТУ на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті ЧДТУ, представників студентського самоврядування на підставі відповідних протоколів.

 2. Виборні представники із складу науково – педагогічних працівників, що входять до складу Вченої ради не за посадами, обираються на Вчених радах факультетів за визначеною квотою або потребою. Представники інших категорій співробітників можуть входити до Вченої ради за поданням конференції трудового колективу університету.

 3. Вчена рада має у складі 75% - представників науково – педагогічних працівників університету та 25% - представників інших категорій співробітників, в тому числі представників студентського самоврядування .

 4. Головою Вченої ради є ректор ЧДТУ. Заступником Голови Вченої ради є перший проректор ЧДТУ.

 5. Рішення Вченої ради вводиться в дію наказами керівника ректора ЧДТУ. Контроль за виконанням рішень Вченої ради здійснюється у разі видання відповідного наказу або розпорядження ректора, проректорами, керівниками структурних підрозділів та покладається на Секретаря Вченої ради і навчальний відділ.

 6. Вчена рада ЧДТУ формується строком до 5 років. Склад вченої ради затверджується наказом ректора ЧДТУ.

II. Повноваження Вченої ради

Вчена рада ЧДТУ:

 1. Вирішує найважливіші питання навчальної, науково-дослідної, методичної, виховної і виробничої діяльності університету.

 2. Подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту Статуту ЧДТУ, а також зміни і доповнення до нього.

 3. Ухвалює фінансовий план і звіт ЧДТУ.

 4. Подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів (помічників ректора), головного бухгалтера, директора бібліотеки та інших посадовців, що регламентовано законодавством.

 5. Обирає на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів.

 6. Ухвалює навчальні програми та навчальні плани.

 7. Ухвалює рішення з питань організації навчально - виховного процесу.

 8. Ухвалює основні напрями наукових досліджень.

 9. Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань: доцента, професора.

 10. Проводить оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів ЧДТУ.

 1. Приймає локальні акти, що регламентують діяльність ЧДТУ.

 1. Відповідно до чинного законодавства України та Статуту ЧДТУ, розглядає інші важливі питання діяльності університету щодо розвитку , організації навчально-виховного процесу, наукових досліджень, міжнародних зв'язків, інформаційної, методичної, економічної та господарської діяльності університету.


^ III. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ Вченої ради


3.1. Підготовка засідань Вченої ради


3.1.1. Члени Вченої ради університету зобов’язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Ради та працювати у комісіях Вченої ради.

3.1.2. Планові засідання Вченої ради скликає Голова ради у відповідності із затвердженим "Планом роботи Вченої ради" щомісяця, як правило, у третій понеділок місяця (за винятком липня, серпня).

3.1.3. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішують на дошці оголошень Вченої ради (Ректорату).

3.1.4.Оголошення (п. 3.1.3.) повинно бути вивішене не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання Вченої ради.

3.1.5.Проект порядку денного наступного засідання Вченої ради оголошує Секретар Вченої ради на поточному засіданні.

3.1.6..Позачергове засідання Вченої ради скликає Голова ради:

 • за власною ініціативою;

 • за поданням члена Вченої ради;

3.1.6.1 Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, складають Голові Вченої ради через Секретаря Вченої ради.

3.1.6.2. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

3.1.6.3. У випадку скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги п.3.1.3; 3.1.4.

3.1.6.4. В особливих випадках Голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання вимог п.3.1.4. на підставі телефонограми

3.1.7. Організаційне забезпечення засідань Вченої ради здійснює Секретар Вченої ради.

3.1.8. Вчена рада формує постійні та спеціальні комісії й визначає їх завдання. Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції, та готують Вченій раді матеріали для прийняття ухвал.

3.1.8.1. Постійні комісії можуть прийняти свій Регламент роботи, який затверджує Вчена рада.

3.1.8.2. До роботи комісій, крім членів Вченої ради, можуть бути залучені й інші працівники ЧДТУ.

3.1.8.3. Перелік і склад комісій, а також голови комісій ухвалюються рішенням Вченої ради. У складі Вченої ради ЧДТУ діють комісії з основних напрямків діяльності ЧДТУ:

- комісія з навчально-методичної роботи;

- комісія з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків;

- комісія з питань інформатизації;

- комісія з гуманітарно-виховної роботи;

- комісія з фінансово-економічних, господарських питань та соціального розвитку.

3.1.8.4. Кожний член Вченої ради може брати участь у роботі комісій Вченої ради. Голови комісій обираються з членів Вченої ради. Голови комісій залучають до роботи членів Вченої ради у відповідності до фаху та напрямку діяльності.

3.1.8.5. Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд Вченою радою чи Головою Вченої ради. Основними напрямами діяльності комісії є підготовка, попередній розгляд питань порядку денного Вченої ради. Комісії готують Вченій раді матеріали для прийняття ухвал.

3.1.8.6. У випадку різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму, який складає не менше від 2/3 спискового складу членів комісії. Голова комісії при потребі інформує Вчену раду про підсумки роботи комісії.

3.1.8.7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів.

3.1.8.8. Кожен член комісії має право на отримання матеріалів, документів чи пояснень у справах. що є предметом діяльності комісії.

3.1.8.9. У випадках систематичного ухилення члена комісії від виконання своїх обов’язків голова комісії передає відповідну інформацію на розгляд Вченої ради.

3.1.9.Члени ради, що пропонують питання для розгляду на засіданнях Вченої ради, повинні внести проект рішення з цього питання для попереднього розгляду на засіданні відповідної комісії Вченої ради

3.1.10. Робота Вченої ради проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік, в якому визначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, доповідачі.

3.1.11. Після розгляду Вченою радою план затверджується її Головою. Зміни до затвердженого плану вносяться за рішенням Голови Вченої ради та за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених з проректорами (за розподілом обов’язків).

3.1.12. Доповнення до затвердженого плану засідань Вченої ради можуть бути включеними за рішенням її Голови не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання.

3.1.13. Матеріали до чергового засідання Вченої ради подаються Секретарю Вченої ради не пізніше ніж за пять днів, а у випадку позачергового засідання – не пізніше ніж за один день і складаються з:

3.1.13.1.- доповідних записок та довідок з питань порядку денного засідання Вченої ради, обґрунтованих висновків і пропозицій;

3.1.13.2- проектів рішень, наказів або листів ректора, які за матеріалами Вченої ради необхідно видати чи направити структурним підрозділам, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

3.1.13.3 списку запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного, їх прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи та займані посади;

3.1.13.4 довідкових матеріалів (розрахунки, звіти, статистичні дані, діаграми, таблиці і т.ін.), що безпосередньо стосуються порядку денного.

3.1.14. Заголовки та назви проектів рішень, доповідних записок (адресованих колегіальному органу), розпорядчих документів мають бути ідентичними, конкретними та розкривати основний зміст питань порядку денного.

3.1.15. Матеріали до засідання Вченої ради підписуються керівником структурного підрозділу, який вносить їх на розгляд, і візуються проректором (за розподілом обов’язків), головою та членами комісії Вченої ради відповідного напряму, керівниками інших зацікавлених підрозділів та установ.

3.1.16. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на проректорів. та керівників відповідних структурних підрозділів університету.

3.1.17. Секретар Вченої ради контролює своєчасність подання матеріалів на розгляд Вченої ради, перевіряє відповідність їх оформлення згідно вимог Регламенту.

3.1.18. Проект порядку денного засідання Вченої ради, а також необхідні супровідні матеріали надсилаються членам Вченої ради електронною поштою не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до засідання.


^ 3.2. Проведення засідань Вченої ради університету. Порядок денний засідань.


3.2.1. Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її спискового складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні лише особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи на пропозицію членів Вченої ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член Вченої ради зобов’язаний у письмовій формі попередити про це до засідання Секретаря Вченої ради або повідомити причину відсутності Голові Вченої ради не пізніше 7 днів після засідання.

3.2.2. Засідання Вченої ради проводить Голова, а за його відсутності – заступник Голови Вченої ради. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи Голови Вченої ради, проводить заступник Голови Вченої ради.

3.2.3. Проект порядку денного готується Секретарем Вченої ради і узгоджується з Головою Вченої ради. В основу проекту порядку денного покладається "План роботи Вченої ради", який прийнятий на засіданні Вченої ради.

3.2.4. Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради.

3.2.5. Проект порядку денного планового засідання ради охоплює:

3.2.5.1. Питання, передбачені планом роботи Вченої ради;

3.2.5.2. Питання, що випливають з поточної діяльності Вченої ради, запропоновані Головою Вченої ради;

3.2.5.3. Питання, запропоновані комісіями чи членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані ухвалою Вченої ради;

3.2.5.4. Питання, запропоновані членами Вченої ради в період між засіданнями Вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу Вченої ради.

3.2.6. Пропозиції за п. 3.2.5.4 у письмовій формі (з підписами тих. хто підтримує пропозиції) подають Голові Вченої ради через Секретаря Вченої ради не пізніше, ніж за 10 днів до планового терміну засідання.

3.2.7. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутої ухвали, включають у пункт «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени Вченої ради і погоджують їх з Секретарем Вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання Вченої ради.

3.2.8. Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою.

3.2.9. Вчена рада на початку планового засідання ухвалює порядок денний звичайною більшістю голосів із визначенням регламенту:

3.2.10. Кожний член Вченої ради має право вносити зміни і доповнення до проекту порядку денного, про що він повинен письмово повідомити Голову чи Секретаря Вченої ради. Зміни до порядку денного вважаються прийнятими в разі голосування за них переважною більшістю голосів присутніх членів ради.

3.2.11. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів1.

3.2.12. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради визначає Голова Вченої ради, скликаючи позапланове засідання за поданням членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

3.2.13. Розгляд невичерпаної частини порядку денного в інший час вважається продовженням засідання, на якому був ухвалений порядок денний, а не новим засіданням Вченої ради.

3.2.14. На засідання Вченої ради запрошуються керівники структурних підрозділів ЧДТУ та особи, які мають безпосереднє відношення до питань порядку денного. Явку цих осіб забезпечують (за списком) керівники структурних підрозділів, що готують питання на розгляд Вченої ради.

3.2.14.1. Керівники структурних підрозділів ЧДТУ, голови комісій Вченої ради, відповідальні за підготовку питань порядку денного, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до формування необхідних матеріалів та відповідного технічного забезпечення.

3.2.14.2. Члени Вченої ради і особи, запрошені для розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

3.2.14.3. Особи, запрошені на засідання Вченої ради для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду й інших, але лише з дозволу голови Вченої ради.

3.2.15. Тривалість основної доповіді по питаннях порядку денного може становити від 10 до 30 хвилин, а співдоповіді - від 5 до 20 хвилин.

3.2.16. Кожному члену ради рекомендується ставити запитання або комплекс запитань доповідачу і співдоповідачу з конкретного питання не більше одного разу.

3.2.17. Тривалість виступу при обговоренні питання порядку денного становить не більше 5 хвилин.

3.2.18. Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного, яка подана у письмовій формі, розглядається на поточному засіданні і враховується під час голосування.

3.2.19. Голова Вченої ради приймає рішення щодо присутності в залі під час її засідання представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

3.2.20 Члени Вченої ради можуть звертатися з запитаннями до ректора, проректорів та інших відповідальних осіб університету. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні Вченої ради. Вчена рада за пропозицією Голови чи за власною ініціативою може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

3.2.21. Члени Вченої ради, дають письмовий звіт з питань, за які вони відповідальні про виконання рішення у визначений термін і передають його Секретарю Вченої ради.

3.2.22. План роботи Вченої ради приймається двічі на рік: на перше півріччя – з вересня по січень, на друге півріччя – з лютого по червень.

3.2.23. План роботи Вченої ради на поточне півріччя, складене з врахуванням пропозицій голів комісій, приймається на першому засіданні Вченої ради цього півріччя.


^ 3.3. Прийняття ухвал Вченої ради


3.3.1. Вчена рада приймає ухвали з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

3.3.2. Питання вважаються процедурними, якщо ухвала з цього питання зобов’язує членів Вченої ради лише на цьому засіданні Вченої ради.

3.3.3. Таємним голосуванням приймаються ухвали:

3.3.3.1. про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань та обрання на посаду завідувачів кафедр та професорів.

3.3.3.2. за рішенням голови Вченої ради;

3.3.3.3. за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

3.3.4. Для проведення таємного голосування і підрахунку голосів створюється лічильна комісія в складі не менше 3-х членів Вченої ради. Претенденти до складу лічильної комісії висуваються членами Вченої ради під час засідання.

3.3.4. Ухвали, за винятком випадків наведених в п.3.3.3, приймаються відкритим голосуванням.

3.3.5. Ухвала, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

3.3.6. Ухвали про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

3.3.7. Ухвали щодо питань порядку денного Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів1.

3.3.8. Ухвали з процедурних питань Вчена рада приймає звичайною більшістю голосів2.

3.3.9. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, який підписується її головою та секретарем. У протоколі фіксується розгляд кожного питання порядку денного та результати голосування. Рішення Вченої ради з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу чи розпорядження).

3.3.10. Після засідання Вченої ради структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів, протягом п’яти днів (якщо не встановлено інший термін) доопрацьовує проект рішення, враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені під час обговорення питань порядку денного, погоджує його з членами Вченої ради та керівниками зацікавлених структурних підрозділів і подає на розгляд головуючого.

3.3.11. Рішення Вченої ради оформляються окремо з кожного питання порядку денного на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні, і доводяться до відома членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів та інших зацікавлених посадових осіб.

3.3.12. Реалізація рішення Вченої ради, як правило, відбувається за наказом ректора.

3.3.13. Матеріали засідань Вченої ради (протоколи, довідки, рішення і т.ін.) зберігаються у Секретаря Вченої ради.

3.3.14. Вчена рада один раз на рік перевіряє і розглядає на засіданні стан та якість виконання власних рішень. На засідання Вченої ради в пункт «Різне» вносяться питання, що потребують контролю виконання на дату проведення засідання.

3.3.15. Проводить засідання Вченої ради голова Вченої ради, а за його відсутності - заступник Голови Вченої ради. Голова Вченої ради гарантує членам Вченої ради вільний доступ до ознайомлення з ухвалами і протоколами її засідань.


1Для прийняття ухвали абсолютною більшістю голосів, необхідно, щоб за прийняття ухвали було віддано понад половину голосів членів Вченої ради, присутніх на засідання.


2Для прийняття ухвали звичайною більшістю голосів необхідно, щоб кількість голосів, відданих за прийняття ухвали, була більшою від кількості, поданих проти прийняття ухвали, незалежно від кількості голосів тих, хто утримався від голосування.Голова Вченої ради

Лега Ю. Г.Секретар Вченої радиСтаровойтенко Н. В.

Начальник юридичного відділуДаниленко М. П.

Голова профспілкового комітету

Бойко А. І.Схожі:

Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconА. Ф. Павленко 20 р. Положення про Вчену раду двнз «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана Загальні положення Положення розроблене на основі Закон
Про Вчену раду двнз київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про спеціалізовану вчену раду I. Загальні положення > Спеціалізована вчена рада (далі рада) утворюється монмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня

Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про вчену раду Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді...
Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
...
Положення про Вчену раду Черкаського державного технологічного університету I. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи