Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Сторінка1/2
Дата08.11.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.03060104, 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Донецьк, ДонНТУ, 2012р.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”.

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

  • економіка підприємства;

  • підприємницьке право;

  • маркетинг;

  • основи менеджменту;

  • операційний менеджмент;

  • управління персоналом;

  • організація праці менеджера;

  • основи зовнішньоекономічної діяльності.

Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм розроблених викладачами ФМ та ЕкФ: доц. каф. ЗЕДП, к.е.н. Файвішенко Л.В. (економіка підприємства); ас. каф. МтаГП Ганіч О.А. (підприємницьке право); доц. каф. ФіБС, к.е.н. Панфілова Т.С. (маркетинг); доц. каф. ЗЕДП, к.е.н. Руденко Л.В. (основи менеджменту); доц. каф. МтаГП, к.е.н. Шумаєва О.О. (операційний менеджмент); проф. каф. УПЕП, д.е.н. Швець І.Б. (управління персоналом); доц. каф. МтаГП, к.е.н. Гадецький В.Г. (організація праці менеджера); доц. каф. ЗЕДП, к.т.н. Олейніков О.А. (основи зовнішньоекономічної діяльності).


^

2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ2.1 Економіка підприємства


2.1.1 Підприємство як суб’єкт господарювання

Поняття підприємства як первинної ланки виробничої сфери. Місія і різноманітні цілі підприємства. Головні напрямки діяльності підприємства. Юридичні акти, що є законодавчою базою функціонування підприємства. Статут підприємства. Колективний договір.

Класифікація підприємств і її практичне значення. Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича і загальна структура підприємства.

Форми добровільного й інституційного об'єднання підприємств і організацій. Ціль їхнього створення, особливості й ефективність.

Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств. Сутність, функції і типи сучасного ринку. Складені елементи ринкової інфраструктури. Загальні принципи й етичні норми поводження суб'єктів господарювання на ринку.

Література: [1, c. 12-32]; [2, c. 46-72]; [3, c. 19-30]; [4, c. 46-71]; [5, c. 31-41].


^ 2.1.2 Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання

Підприємницька діяльність як сучасна форма господарювання. Принципи, форми, типи і моделі підприємницької діяльності. Правове забезпечення підприємництва. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

Підприємницькі договори (контракти, угоди). Їхня структура і порядок висновку. Типовий зміст, загальні і специфічні умови договору. Формулювання конкретних умов договору. Підприємницькі дії по реалізації бізнес-проектів. Основні напрямки співробітництва партнерів. Форми співробітництва в сферах виробництва, товарообміну, торгівлі, фінансових відносин. Факторинг.

Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи і види. Форми міжнародної підприємницької діяльності. Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу.

Література: [1, c.32-42]; [6, c. 317-321]; [7, c. 32-56]; [8, c. 309-323]; [4, c. 31-46]; [9, c. 48-72].


^ 2.1.3 Управління підприємством

Особливості управління підприємствами як системами. Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління підприємствами. Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. Змістовна характеристика економічних, організаційно-розпорядницьких і соціально-психологічних методів управління. Організаційні форми реалізації методів управління.

Сутність і параметри оргструктури управління підприємством. Основні типи оргструктур управління. Особливості вибору оргструктур для знову створюваних підприємств.

Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами й організаціями. Органи централізованого опосередкованого управління підприємствами. Закордонний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

Література: [1, c.43-89]; [3, c. 43-59]; [6, c. 52-73]; [10, c. 27-36]; [2, c. 246-256]; [11, c. 53-84].


2.1.4 Персонал

Поняття персоналу в контексті понять трудових ресурсів, трудового потенціалу й ін. Категорії персоналу підприємства. Розподіл персоналу по професіях і кваліфікаціям.

Фактори, що вимагають обліку в процесі розрахунку необхідної чисельності персоналу фірми. Розрахунок чисельності персоналу керування, фахівців і службовців. Обґрунтування раціональної структури персоналу.

Поняття й основні елементи системи керування персоналом підприємств. Сучасні вимоги до ділових якостей різних категорій персоналу. Формування і набір різних категорій персоналу в умовах, адаптованих до ринкового. Методи оцінки і підбора працівників для підприємств. Форми й ефективність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу(кадрів).

Особливості системи керування у фірмах розвитих країн. Досвід формування і забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми. Участь держави в підготовці і перепідготовці висококваліфікованих фахівців і керівників. Конкурсно-контрактна система наймання працівників фірми. Службова ротація кадрів.

Література: [1, c. 113-119]; [3, c. 79-80]; [6, c. 75-87]; [2, c. 142-170].


^ 2.1.5 Матеріальні і нематеріальні активи

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів і іншого майна підприємства. Основні й оборотні виробничі фонди, їхня роль у процесі виробництва. Майно соціального призначення. Вартісна оцінка майнового комплексу (нерухомості, майна підприємств).

Первинна, відбудовна і залишкова вартість основних фондів. Індексація основних фондів. Класифікація основних фондів по функціональній ознаці. Видова (технологічна) структура основних фондів, фактори і тенденції її динаміки. Фізична суть техніко-економічного старіння засобів праці і форми попередження цього. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань. Оцінка доцільності витрат на періодичний ремонт, модернізацію і заміну виробничого устаткування. Розширене відтворення основних фондів.

Соціально-економічне значення і системи показників ефективності відтворення і використання основних фондів. Напрямку інтенсифікації відтворення і шляхи кращого використання основних фондів.

Елементний склад оборотних фондів. Характеристика виробничих запасів, напівфабрикатів власного виготовлення, незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. Нормування витрат матеріальних ресурсів і розрахунок необхідного обсягу оборотних фондів. Показники і способи найбільш ефективного використання матеріальних ресурсів. Політика ресурсозбереження.

Поняття і види нематеріальних ресурсів, їхній вплив на конкурентноздатність продукції підприємства на ринку. Характеристика об'єктів промислової власності. Інформаційні технології і програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси. Нематеріальні активи. Їхня вартісна оцінка і терміни старіння.

Література: [1, c. 149-193]; [6, c. 89-118]; [10, c. 47-82]; [3, c. 44-45]; [2, c. 103-125]; [8, c. 199-202].


^ 2.1.6 Оборотні кошти (ОК)

Сутнісна характеристика оборотних коштів. Нормовані і ненормовані оборотні кошти. Функціональна й елементна структура оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів.

Призначення нормування (розрахунку нормативів) оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів. Обчислення нормативів оборотних коштів в окремих їхніх елементах. Визначення сукупного нормативу оборотних коштів підприємства.

Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів. Методика їхнього розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. Проблеми недоліку оборотних коштів і поповнення їхньої величини до нормативного рівня в умовах кризової ситуації на підприємстві.

Література: [1, c. 33-45]; [2, c. 127-140]; [3, c. 52-71]; [6, c. 123-131]; [12, c. 156-166].


^ 2.1.7 Інвестиції: формування, використання, ефективність

Сутність, характеристика інвестицій як найбільш важливого фінансового ресурсу для створення, функціонування і розвитку підприємств. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела інвестування. Прямі і портфельні іноземні інвестиції. Різновид і структура реальних (виробничих) інвестицій. Технологічна і відтворювальна структура капвкладень.

Розрахунки обсягу необхідних виробничих інвестицій з урахуванням економічної ситуації на ринку і підприємстві. Обґрунтування джерел фінансування й обчислення необхідного обсягу капвкладень відповідно до можливих варіантів економічної ситуації.

Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації), господарського ризику й інфляції. Основні показники оцінки ефективності виробничих інвестицій (капвкладень).

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання в повному або короткому варіантах бізнес-плану.

Література: [1, c. 245-253]; [6, c. 131-153]; [2, c. 392-413]; [8, c. 165-170]; [13, c. 111-126]; [4, c. 262-315].


^ 2.1.8 Інноваційні процеси

Поняття, змістовна характеристика й окремі види інноваційних процесів. Локальні і глобальні нововведення. Взаємозв'язок між окремими видами інноваційних процесів. Вплив нововведень на господарську діяльність.

Значеннєве тлумачення НТП. Еволюційні і революційні форми НТП, НТР. Пріоритетні напрямки НТП. Прогресивні базові технології. Штучні, композиційні і надчисті матеріали. Нетрадиційні види енергії. Комплексна автоматизація і комп'ютеризація виробництва і керування.

Організаційний прогрес (ОП) як узагальнюючий фактор використання організаційних, економічних, соціальних і юридичних нововведень. Напрямку ОП. Об'єкти ОП. Основні тенденції ОП.

Методика визначення ефективності технічних нововведень. Макроекономічний і комерційний ефект створення і використання новинок. Облік фактора часу при розрахунках ефективності. Чистий прибуток як визначальний показник.

Література: [1, c. 279-329]; [2, c. 366-390]; [14, c. 260-265]; [7, c. 350-374].


^ 2.1.9 Техніко-технологічна база виробництва

Поняття і значення ТТБП. Складені ТТБП, ефективні способи її формування на підприємствах.

Змістовна характеристика і форми технічного розвитку підприємства. Діагностика стану технічного розвитку підприємства: необхідність, сутність, процедура й основні показники. Організаційно-економічне керування технічним розвитком підприємства.

Загальна характеристика, види і фактори формування виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничих потужностей підприємства. Встановлення і регулювання резервних виробничих потужностей. Показники і шляхи підвищення їхнього використання. Конверсія і диверсифікованість виробничих потужностей у ринкових умовах господарювання.

Література: [1, c. 148-161]; [10, c. 106-114]; [2, c. 226-232].


^ 2.1.10 Організація виробництва: принципи, типи, форми і методи

Поняття й основні елементи виробничого процесу. Поділ виробничих процесів по призначенню, протіканню в часі і ступені механізації. Принципи організації виробничого процесу. Виробничий цикл і його тривалість.

Типи виробництва. Характеристика робочих місць у різних організаційних типах виробництва. Порівняльна характеристика цих типів виробництва по ступені ефективності.

Поняття і використання методу організації виробництва. Організація і модифікація не потокового виробництва. Їхні особливості й ефективність застосування. Загальна характеристика потокового виробництва. Особливості організації й основні параметри функціонування потокових ліній, тенденції їхнього розвитку.

Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організації виробництва. Концентрація і розукрупнення виробництва. Малі форми в системі господарювання країн з розвитий ринковою економікою. Спеціалізація, кооперація і конверсія виробничих підприємств, їхня об'єктивна необхідність, сутність, показники рівня розвитку й ефективність розвитку. Об'єктивна необхідність, сутність і тенденції розвитку диверсифікованості виробництва.

Література: [1, c. 329-365]; [2, c. 179-197]; [6, c. 254-270].


^ 2.1.11 Інфраструктура підприємства

Сутнісна характеристика інфраструктури підприємства. Виробнича і соціальна інфраструктура. Будівництво як специфічний елемент виробничо-соціальної інфраструктури. Вплив діяльності інфраструктурних підрозділів на ефективність господарювання, економіку підприємства.

Поняття і функції системи технологічного обслуговування підприємства. Ремонтне господарство. Інструментальне господарство. Необхідність і організація енергетичного господарства і транспортної служби. Складське господарство підприємства.

Необхідність і напрямок соціальної діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання. Планування соціального розвитку підприємства. Практична реалізація запланованих заходів щодо розвитку інфраструктури й активізації соціальної діяльності. Сучасні проблеми соціального захисту населення підприємства.

Капітальне будівництво як здійснення об'єктів виробництва й інфраструктури. Проектно-кошторисна документація на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт об'єктів інфраструктури.

Література: [1, c. 365-393]; [2, c. 216-243].


^ 2.1.12 Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства

Сутність, мета, ознаки, об'єкти і принципи прогнозування. Предмет економічного прогнозування. Нормативне і пошукове прогнозування. Можливі суб'єкти прогнозування. Евристичні, фактографічні, якісні і кількісні методи прогнозування. Довгострокові і короткострокові прогнози і сфери їхнього застосування.

Принципові основи планування. Планування як головна функція керування. Специфічні принципи планування. Система планів підприємства. Методи планування діяльності і розвитку підприємства.

Сутність і основні етапи стратегічного планування на підприємстві. Методи вибору стратегії. Різновид стратегії.

Бізнес-планування: сутність і призначення. Стадії формування і полі варіантність структури бізнес-плану. Типовий зміст і методика розробки окремих розділів бізнес-плану.

Тактичне й оперативне планування діяльності фірми. Відмінність тактичного планування від стратегічного. Зміст і розділи тактичних планів підприємства, їхні основні показники. Сутність і системи оперативного планування. Проблеми удосконалювання внутрішньо фірмового планування в ринкових умовах.

Необхідність, методи і принципи державного економічного регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Форми регулювання.

Література: [1, c. 43-81]; [2, c. 289-296]; [10, c. 32-56, c. 169-172]; [6, c. 52-73]; [3, c. 170-183]; [15, c. 539-564]; [8, c. 232-251]; [12, c. 166-194]; [14, c. 375-388, c. 458-464]; [16, c. 181-188].


^ 2.1.13 Виробництво, якість, конкурентоспроможність продукції (послуг)

Загальна сутнісна характеристика продукції, її класифікація і показники обсягу; номенклатура й асортимент; валова, товарна і реалізована продукція.

Поняття функції і принципи маркетингової діяльності. Виробнича, продуктова і комерційна концепції маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу підприємства. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції. Особливості визначення ринкового попиту.

Змістовна характеристика матеріально-технічного постачання (МТС). Обчислення потреби в матеріалах. Запаси матеріалів і їхнє регулювання.

Якість продукції як економічна категорія. Показники і методи оцінки якості продукції. Поняття і визначення рівня конкурентноздатності продукції. вплив підвищення якості виробів на економіку й імідж підприємства. Технічні, організаційні і соціальні міри для підвищення якості і конкурентноздатності продукції і послуг.

Стандартизація продукції, її елементи і принципи. Сертифікація продукції і її економічне значення. Обов'язкова і добровільна сертифікація. Міжнародні системи сертифікації. Національні системи якості. Формування систем якості на підприємствах.

Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів, територіальні органи Держстандарту - центри стандартизації, метрології і сертифікації. Об'єкти державного нагляду. Виробничий технічний контроль.

Література: [1, c. 114-193]; [6, c. 215-227]; [10, c. 79-120]; [2, c. 341-364]; [15, c. 61-68].


^ 2.1.14 Продуктивність, мотивація і оплата праці

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до її розрахунку. Фактори росту продуктивності праці і заходу для їхнього використання.

Мотивація як процес стимулювання до ефективної праці. Моделі і методи мотивації.

Поняття оплати праці. Основна і додаткова заробітна оплата праці. Функції оплати праці. Оплата праці і кінцеві результати діяльності. Механізм державного регулювання оплати праці і соціального захисту. Внутрішньо фірмова політика оплати праці. Регулювання оплати праці на основі колективного договору.

Мінімальна зарплата. Тарифна система. Оплата праці керівників, фахівців і службовців. Форми і системи оплати праці. Участь працівників у прибутках і власності.

Література: [1, c/ 81-105, c. 114-193]; [6, c. 273-283]; [3, c. 156-170]; [10, c. 56-63]; [17, c. 376-380].


^ 2.1.15 Поточні витрати і ціни на продукцію (послуги)

Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний показник. Класифікація витрат по окремих ознаках. Структура поточних витрат.

Зміст і методика вирахування кошторису виробництва. Розрахунки кошторису по окремих економічних елементах. Загальний рівень поточних витрат на виробництво валової, товарної і реалізованої продукції.

Калькулювання і його місце в економічних розрахунках. Типова структура калькуляційних статей. Методика вирахування окремих статей калькуляції. Методи прогнозування собівартості нових виробів. Стратегічні напрямки зниження собівартості. Групи факторів зниження.

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін і сфери їхнього застосування. Методи встановлення цін.

Література: [1, c. 193-223]; [10, c. 134-161]; [2, c. 301-311]; [12, c. 257-268]; [4, c. 441-448].


^ 2.1.16 Фінансово-економічні результати і інтегральна ефективність діяльності

Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності. Прибутковість і прибутковість. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу).

Рентабельність як показник ефективності. Загальна характеристика рентабельності інвестованих ресурсів. Вирахування рентабельності. Динаміка і способи підвищення рентабельності.

Сутність, важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності і діловій активності; методика їхнього вирахування.

Економічна суть ефекту та ефективності. Вимір економічної ефективності ресурсів і витрат. Оцінка соціальної ефективності діяльності підприємства.

Класифікація показників росту ефективності виробництва по визначених ознаках. Розподіл внутрішніх показників на так називані «тверді» і «м'які».

Зовнішні показники росту ефективності виробництва.

Література: [1, c. 223-280]; [12, c. 219-259]; [4, c. 441-448]; [2, c. 467-493]; [3. c. 28-125].


^ 2.1.17 Економічна безпека підприємства

Типологічна характеристика економічної безпеки господарського суб'єкта. Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб'єктів господарювання. Об'єктні види економічної безпеки. Способи удосконалювання оцінки економічної безпеки. Можливі погрози для економічної безпеки суб'єкта, що хазяює. Збитки від зниження рівня економічної безпеки окремо узятої і визначеної сукупності підприємств.

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства в умовах ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня економічної безпеки як основна причина настання кризового економічного стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза, його основні причини і наслідки. Реакція керівництва фірми на настання економічної кризи. Доцільність розробки програми виходу з економічної кризи.

Обґрунтування стратегії забезпеченості належної економічної безпеки підприємства. Основні групи показників, що формують належний рівень економічної безпеки підприємства. Необхідні способи і ресурси по реалізації стратегії досягнення належної економічної безпеки конкретного господарського суб'єкта.

Література: [4, c. 548-625]; [18, c. 563-681].


^ 2.1.18 Реструктуризація і санація підприємств

Система виживання підприємства в ринкових умовах господарювання. Ознаки її прояву, необхідність практичної дії і змістовна характеристика. Основні економічні параметри системи виживання. Основні організаційні способи і необхідні фінансові засоби для виживання підприємства, його виходу з кризової економічної ситуації.

Реструктуризація підприємства як найбільш радикальна міра в системі виживання і виходу з економічної кризи, зупинки спаду виробництва і його стабілізації. Змістовна характеристика і можливі форми реструктуризації підприємства. Конверсія, розукрупнення і диверсифікованість виробництва як діючі форми реструктуризації суб'єктів господарювання. Розробка і здійснення програми (бізнес-плану) реструктуризації підприємства. Накопичений вітчизняний і закордонний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання.

Тлумачення механізму санації і цілей її проведення. Програма санаційних способів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно конкурентноздатних підприємств.

Література: [1, c. 223-280]; [2, c. 551-552].


^ 2.1.19 Банкрутство і ліквідація підприємств

Змістовна характеристика банкрутства підприємства. Причини і симптоми прояву банкрутства фірми. Визначення зон ризику і реакція підприємства на настання кризового фінансово-економічного стану. Класифікація показників, що сприяють банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства в засобах масової інформації. Основні положення Закону України «Про банкрутство».

Процес ліквідації (призупинення діяльності) збанкрутілого суб'єкта господарювання. Керування майном боржника й оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств. Комплекс організаційно-економічних мір і припустима тривалість процесу ліквідації підприємства - банкрута. Конкретні застосовувані в Україні форми ліквідації підприємств.

Література: [1, c. 223-280]; [2, c. 547-554].


2.1.20 Література

1. Економіка підприємства: підручник /за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та допов. К.: КНТЕУ , 2000. – 528 с.

2. Економіка підприємства: підручник / за ред.. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 615 с.

3. Экономика предприятия: Учебное пособие / Грузинов В. П., Грибов В. Д. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

4. Финансы предприятия: учебник для вузов. Павлова Л. Н. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 639 с.

5. Основы предпринимательской деятельности: экономическая теория: Учебное пособие / под ред. В. Г. Власовой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с.

6. Экономика предприятия: учебник для вузов/ В. Я. Горфинкель, - Е. Г. Купряков, В. П. Праголова и др., под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Е. Г. Купрякова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367 с.

7. Курс предпринимательства: Учебник для вузов/ В. Я. Горфинкель; - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 439 с.

8. Финансы предприятия: Учебник/ Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова – М.: Финансы, ЮНИТИ,1998. – 413 с.

9. Бусыгин А. В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник для вузов. – М.: Инфра – М, 1997. – 608 с.

10. Економіка і фінанси підприємства. Навчальний посібник для студентів напрямку «економіка і підприємництво»/ Кутиркін А. Н. – Донецьк: ДИЭХП, 1997. – 322 с.

11. Зайцева О. А., Радугин А. А., Рогачева Н. И./ Основы менеджмента: учебное пособие для вузов/ Научный редактор А. А. Радугин. – М.: Центр, 1998. – 432 с.

12. Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятия. – М.: Инфра – М, 1999. – 343 с.

13. Финансы в управлении предприятием/ под ред. А. Н. Ковалева – Москва: Финансы и статистика, 1995. – 106 с.

14. Армстронг Майкл. Основы менеджмента. Как стать лучшим руководителем. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов – на – Дону: «Феникс», 1998. – 152 с.

15. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: - Юристъ, 1998 – 659 с.

16. Зайцева О. А., Радугин А. А., Рогачева Н. И./ Основы менеджмента: учебное пособие для вузов/ Научный редактор А. А. Радугин. – М.: Центр, 1998. – 432 с.

17. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник – 2 – е изд., перераб. и доп. – м.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

18. Мескон Г. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.


^ 2.2 Підприємницьке право


2.2.1 Поняття та предмет підприємницького права

Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права.

Правові відносини що регулюються підприємницьким правом. Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Джерела підприємницького права.

Юридична сила нормативних актів.

Література: [1]; [2]; [3]; [20, с. 9-26]; [21, с. 17-28].


^ 2.2.2 Поняття та види підприємницької діяльності

Поняття підприємницької діяльності її ознаки принципи. Господарча діяльність, що потребує спеціального дозволу. Підприємницька діяльність що заборонено законом. Порядок державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців.

Література: [2]; [3]; [24 с. 44-73]; [28, с. 29-42].


^ 2.2.3 Суб’єкти підприємницької діяльності

Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Види та правовий статус підприємців. Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. Підприємницька діяльність юридичних осіб. Права та обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності.

Література: [22, с. 81-104]; [28, с. 52-68].


^ 2.2.4 Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності у господарських судах

Способи і механізми захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Розгляд підприємницьких спорів господарськими судами. Досудовий порядок урегулювання підприємницьких спорів. Підвідомчість підприємницьких спорів і компетенція господарських судів їх вирішення. Виконання рішень господарських судів.

Література: [23, с. 203-248].


^ 2.2.5 Договірне право. Загальні положення

Поняття договору у підприємницької діяльності. Зміст договору. Укладання, зміна у розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними. Види договорів у сфері підприємництва. Форма договору. Особливості укладання окремих підприємницьких договорів. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

Література: [27, с. 118-156]; [28, с. 89-115].


^ 2.2.6 Торговельно-підприємницька діяльність

Поняття торговельно-підприємницької діяльності. Форми діяльності.

Договір купівлі-продажу, його форма, сторони, суттєві умови. Види договорів купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Біржові угоди. Деривативи. Дистриб’ютерскі угоди. Договір факторингу. Договір контрактації. Договір міни (бартерний договір). Франчайзинг.

Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

Література: [25, с. 269-284]; [28, с. 123-138].


2.2.7 Постачання

Поняття договору постачання. Законодавство регулюють постачання. Форма договору. Особливості укладання договору, основні умови договору. Зміст договору.

Строки позикової давності по договору постачання. Відповідальність сторін договору.

Література: [20, с. 203-225]; [25, с. 197-258].


^ 2.2.8. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері будівництва

Законодавство яке регулює підприємницьку діяльність в сфері будівництва. Види договорів про виконання робіт. Договір підряду на капітальне будівництво. Права та обов’язки сторін договору.

Література: [20. с. 223-248].


^ 2.2.9 Надання послуг у сфері підприємництва

Поняття товарного складу. Договір складського зберігання. Складські документи. Подвійне складське свідоцтво. Заставне свідоцтво (варант). Права володаря складського та заставного свідоцтва. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом. Відповідальність за зберігання товару на товарному складі.

Література: [27, с. 308-322].


^ 2.2.10 Правове регулювання оренди майна

Поняття орендних правовідносин та їх особливості. Об’єкти оренди. Види договорів оренди у сфері підприємницької діяльності. Договір оренди майна. Сторони договору. Умови договору оренди. Припинення договору. Відмова від договору. Розірвання договору з ініціативи сторін.

Література: [23, с. 301-344]; [28, с. 215-258].


^ 2.2.11 Будівництво у сфері транспортної діяльності

Транспортні договори та їх роль у сфері підприємництва. Законодавство регулююче підприємницьку транспортну діяльність. Договір перевезення вантажів, його умови, форма та особливості. Обов’язки сторін. Досудовий порядок урегулювання спорів. Відповідальність по договору на перевезення вантажів.

Література: [20, с. 324-361].


^ 2.2.12 Підприємницька діяльність у сфері рекреації

Поняття та сфера рекреації. Особливості підприємницької діяльності у сфері рекреації. Законодавчі акти які регулюють дійсну діяльність. Особливості суб’єктів підприємства в сфері рекреацій. Договори на здійснення рекреаційних послуг та їх особливості. Агентській договір. Договір комісії. Договір про сумісну діяльність.

Література: [22, с. 425-438].


^ 2.2.13 Відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької діяльності

Поняття відповідальності функції відповідальності. Поняття правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Договірні правопорушення. Позадоговірні правопорушення. Поняття санкції. Види санкцій. Відшкодування збитків. Неустойка, штраф, пеня. Оперативні санкції. Організаційні санкції. Умови відповідальності у сфері підприємницької діяльності. Нормативні умови. Юридично-фактичні умови відповідальності.

Література: [22, с. 526-574]; [28, с. 300-333].


2.2.14 Література

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс Кураїни.

3. Господарський кодекс України.

4. Господарський процесуальний кодекс України.

5. Закон України “Про державну реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців ”.

6. Закон України “Про захист економічної конкуренції”.

7. Закон України “Про господарські суди”.

8. Закон України “Про систему оподаткування”.

9. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

10. Закон України “Про транспорт”.

11. Закон України “Про оренду”.

12. Закон України “Про захист прав споживачів”.

13. Закон України “Про господарські товариства”.

14. Закон України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду при виконанні робіт на будівництві об’єктів”.

15. Закон України “Про закупку товарів, робіт, послуг за державні кошти”.

16. Положення про поставку продукції виробничо-технічного призначення.

17. Положення про поставку товарів народного споживання.

18. Особливі умови постачання окремих видів товарів.

19. Декрет кабінету міністрів “Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності за участю духовних підприємств”.

20. Саниахметова Н.А. “Підприємницьке право України ” Харків, 2005р.

21. Сусанов Е.А. “Правові основи підприємництва”, консул 2003р.

22. Мамутов В.К. “Господарське право” Київ 2002р.

23. Пилипенко Ф.Я., Шубиня В.С. Господарське право. Курс лекцій Київ 2003р.

24. Лаптев В.В. Введення в підприємницьке право, М. 2004р.

25. Попандопуло В.Ф. Поняття комерційного права

26. Шакун В.І. Правові основи підприємницької діяльності Н. 1997р.

27. Дойніков І.В. “Підприємницьке право. Курс лекцій”, М.2005р.

28. Харітонов Н.А. “Підприємницьке право” Х. 2004р.


2.3 Маркетинг


2.3.1 Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення та розвитку маркетингу.

Сутність маркетингу і його визначення. Підходи до розуміння предмета маркетингу.

Еволюція концепції маркетингу. Сутність виробничої, товарної, збутової, маркетингової концепцій. Концепція пасивного (епізодичного, або інструментального), організаційного й активного (стратегічного) маркетингу. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.

Основні поняття маркетингу: маркетингова тріада (потреби, цінності, запити), їх сутність та класифікація; сутність, види та типи вимірювання попиту; товари та послуги (сутність і класифікація); вартість (споживча і вартість споживання); задоволення (функціональне та психологічне); маркетингова комунікація (сутність та система); маркетингове розподілення; ринок (поняття та класифікація), цільовий, побічний ринок підприємства та «зона байдужості».

Суб'єкти маркетингу: продуценти товарів і послуг; організації, що обслуговують; оптова та роздрібна торгівля; організації та підприємства — споживачі; кінцеві споживачі; маркетингові фірми й спеціалісти; контактні аудиторії, засоби масової інформації.

Література: [3, c. 6-29], [4, c. 5-17], [7, c. 1-30].


^ 2.3.2 Система й характеристика маркетингу.

Принципи, задачі та функції маркетингу.

Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності (орієнтований на продукт, на споживача, змішаний), її сфери (маркетинг товарів споживчого попиту, виробничо-технічного призначення, торговельний), періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства (стратегічний, тактичний, оперативний), попиту (конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, демаркетинг, тактичний, протидіючий, індивідуальний), основних об'єктів уваги, кінцевої мети та способів її досягнення (виробничий, товарний, збутовий, ринковий, сучасний), міри координації виконуваних на підприємстві маркетингових функцій (інтегрований та неінтегрований), кінцевої мети діяльності (комерційний і некомерційний), видів продукції (маркетинг товарів і послуг), рівня вирішення маркетингових завдань (макро- та мікро-маркетинг), міри диференціації маркетингових функцій (глобальний і диференційований) тощо.

Сутність і характеристики внутрішньо фірмового, міжнародного та соціально-етичного маркетингу.

Система засобів маркетингу та їх структура (концепція «4Р»), Поняття маркетингової суміші (marketing-mix).

Навколишнє середовище маркетингу (зовнішнє та внутрішнє). Сили та умови зовнішнього середовища (регулюючі, економічні, технологічні, екологічні, конкурентні, соціальні). Фактори внутрішнього середовища (власники, менеджери, робітники і службовці, структурні підрозділи).

Маркетингові дослідження навколишнього середовища як головна передумова успішного маркетингу (дослідження кон'юнктури й місткості ринку, конкурентного середовища, поведінки споживачів, мікро середовища фірми.

Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах.

Література: [1, c. 180-194], [4, c. 19-40], [5, c. 203-225].


^ 2.3.3 Купівельна поведінка споживачів.

Модель купівельної поведінки. Характеристики покупця. Процес, прийняття рішення про купівлю. Реакція поведінки покупця (вимір пізнавальної, емоційної реакції та реакції поведінки).

Література: [3, c. 214-232], [5, c. 229-264], [7, c. 125-169].

  1   2

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) Донецьк, Доннту, 2013р.
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05130105, 05130105 Хімічна технологія палива І вуглецевих матеріалів Донецьк, Доннту, 2012р.
Спеціальність: 05130105, 05130105 Хімічна технологія палива І вуглецевих матеріалів
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03050101, 03050101 Економічна теорія Донецьк, Доннту, 2012р.
Україні неможливе без залучення до цього процесу майбутніх фахівців, які мають забезпечити її практичну реалізацію. Найнагальніша...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 02030102, 02030102 Релігієзнавство Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ
Окх завдань освітньої І професійної підготовки при відборі студентів висуваються вимоги щодо їх здібностей І підготовленості у вигляді...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи