Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ
Скачати 51.43 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ
Дата08.11.2012
Розмір51.43 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”___­­­­_____________2012р.ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.04010601, 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища


Донецьк, ДонНТУ - 2012 р.

ВСТУП


Програма фахових випробувань передбачає перевірку знань по комплексу основних дисциплін, які вивчаються в вищому навчальному закладі за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

До цих дисциплін відносяться такі: «Загальна екологія та неоекологія», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Моніторинг довкілля», «Екологія міських систем», «Екологічна безпека».


^ Загальна екологія та неоекологія

Екологія як наука. Геккелєвське визначення екології. Предмет та об’єкти її дослідження. Поняття про екологічну систему. Структурно-функціональна характеристика екосистеми. Трофічна класифікація організмів. Трофічні ланцюги і трофічні мережі. Правило 10 %. Трофічна піраміда: її суть т форми її відображення. Енергетична класифікація екосистем. Універсальні ознаки природної екосистеми. Наземні екосистеми Землі. Поняття біогеоценозу, ландшафту, біому. Привести приклади.

Аутекологія – наука про взаємодії організму (особі) та оточуючого середовища. Поняття толерантності. Поняття про екологічну нішу виду, життєві форми. Правило конкурентного виключення. Поняття популяції. Структурні та функціональні характеристики популяцій. Експоненціальний та логістичний ріст чисельності популяції. Поняття про багатовидове угрупування – біоценоз. Структурна та функціональна характеристика біоценозу. Поняття про біогеоценоз як елементарну природну екосистему (по В.М.Сукачову).

Глобальні екологічні проблеми людства. Ієрархічний ряд глобальних екологічних проблем. Неухильний зріст чисельності людства як первопричина глобальних екологічних проблем. Надмірна експлуатація природних ресурсів як глобальна екологічна проблема. Класифікація природних ресурсів по ознаку вичерпаності/невичерпаності. Антропогенна трансформація природних екосистем як глобальна екологічна проблема. Головна екологічна задача людства. Антропогенне забруднення природних середовищ Землі як глобальна екологічна проблема. Види антропогенного забруднення. Загальні принципи та підходи щодо рішення глобальних екологічних проблем. Спеціальні засоби екологічної стабілізації стану довкілля: назвати та коротко розкрити їх суть.

Законодавча база України в області охорони довкілля. Структура управління і контроль в області охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Територіальні форми охорони природи як основний засіб охорони навколишнього природного середовища та підтримки її стабільного стану. Природно-заповідний фонд (ПЗФ)України – поняття, категорії об’єктів, їх призначення.


моніторинг ДОВКІЛЛЯ


Особливості складу об'єктів навколишнього середовища. Базові етапи аналізу складових довкілля. Аналіз повітря: відбір проб повітря, особливості аналізу забруднюючих речовин. Відбір проб, підготовка до аналізу та аналіз ґрунтів, твердих відходів та біоматеріалів. Особливості визначення забруднення природної води. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Моніторинг атмосферного повітря. Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг стану ґрунтів.


^ Нормування антропогенного навантаження

на навколишнє середовище


ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (загальні принципи встановлення, максимально разова і середньодобова). ГДК хімічних речовин у водному середовищі, лімітуючи ознаки шкідливості, категорії водокористування.

ГДК речовин у ґрунті. Нормативи ГДВ забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря (загальні положення, нормативна документація).

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин. Початкові дані для розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі забруднюючих речовин. Санітарно-захисні зони підприємств. Державний облік підприємств, що забруднюють атмосферне повітря. Встановлення нормативів ГДС (загальні положення; нормативна документація).


^ ЕКОЛОГІЯ МІСЬКИХ СИСТЕМ


Причини, джерела і шляхи урбанізації та їх наслідки на різних етапах. Характеристика міста, як урбогеосоціосистеми, її структура. Властивості міських систем. Порівняльний аналіз позитивних і негативних рис міста і села. Особливості міського рослинного світу. Характеристика і необхідність комплексної зеленої зони.

Екологічні проблеми України, шляхи їх вирішення. Загальна характеристика водопостачання. Класифікація систем водопостачання. Природні джерела водопостачання і вимоги до них. Фізико-хімічні основи процесів очищення стічних вод. Принципова схема фільтрувальної станції і її основні споруди. Принципова схема станції очищення побутових стічних вод.


^ ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА


Екологічна небезпека, умови, фактори та чинники її формування. Риск як кількісна оцінка виникнення, класифікація рівнів. Екологічні ситуації, їх характеристика та аналіз. Класифікація надзвичайних ситуацій природного й антропогенного походження. Ліквідація наслідків. Характеристика небезпеки, сформованої біологічними, хімічними та ландшафтотрансформуючими чинниками.

Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням та деградацією ґрунтів. Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням поверхневих і підземних вод. Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана із забрудненням атмосферного повітря. Особливо небезпечні процеси: еконебезпека, пов’язана з підтопленням земель. Законодавча база.

Національна система законодавства в сфері екологічної безпеки. Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екобезпеки.


Перелік рекомендованої літератури


  1. Білявський Г.О., Падун М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. К.: Либідь, 2005. - 407 с.

  2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

  3. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 360 с.

  4. Запольський А.К."Водопостачання, водовідведення та якість води". - Київ: Вища школа, 2005. – 420 с.

  5. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

  6. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г., Шевченко А.Ю. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. Навчальний посібник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Вид. 2–е доп. і перероб. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006 р.

  7. Шмандий В.М. Управление техногенной безопасностью урбосистемы на стадии образования и поступления отходов в окружающую среду. – Х.: ХДПУ, 2001. – 152 с.Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри “Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища”

Протокол № 4 від 22.12.2012 р.


Голова фахової комісії

за спеціальністю,

д. т. н., проф. В.К.Костенко

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» («магістр») спеціальності 7(8). 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
«спеціаліст» за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» проводиться на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі окр «Спеціаліст»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки магістра зі спеціальності 04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціаліста зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі окр «Бакалавр»
Опп підготовки спеціаліста зі спеціальності 04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2013р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища Донецьк, Доннту 2012 р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2012р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи