Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки icon

Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки
Скачати 120.26 Kb.
НазваКонцепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки
Дата27.11.2012
Розмір120.26 Kb.
ТипКонцепція


Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної

діяльності в освіті за напрямами

на 2011-2016 роки


Метою Концепції є створення світоглядного підґрунтя для формування якісного науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграція у складі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у європейський і світовий освітньо-науковий простір, забезпечення соціального захисту всіх працівників кафедри, розвиток співпраці з усіма структурними підрозділами університету, чия участь необхідна для організації проектів післядипломної освіти, встановлення партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.

При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:

^ 1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал слухачів;

^ 2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації;

^ 3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри: між викладачами та співробітниками кафедри; на рівні університету: між кафедрою інновацій та інформаційної діяльності в освіті та іншими кафедрами і підрозділами університету, інституту, між викладачами і слухачами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-дослідними установами та дотичними організаціями.

Згідно цієї Концепції можна сформулювати місію кафедри.

Кафедра бачить своє призначення в наданні постійних якісних послуг з нарощування і збагачення фахових компетенцій викладачів ВНЗ України, відповідних вимогам європейського ринку праці і логіці розвитку вітчизняної системи освіти.

^ Основна мета кафедри на 2011-2016 рр.: у структурному, документаційному, навчально-методичному, науковому, кадровому вимірах організувати систему підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

Завдання:

– забезпечити розробку пакету навчально-методичних комплексів курсів підвищення кваліфікації викладачів суспільних, гуманітарних, фізико-математичних, природничих дисциплін, а також викладачів професійно-технічних навчальних закладів;

– із залученням провідних фахівців розробити програми курсів підвищення кваліфікації і майстер-класів із сучасних, затребуваних ринком напрямів, пов’язаних із практичною психологією, розвитком управлінських компетенцій, використанням інформаційних технологій, знанням іноземних мов, самоорганізацією особистості, основами маркетингових та соціологічних досліджень тощо;

– налагодити взаємодію з викладачами інших кафедр НПУ для забезпечення навчально-виховного процесу за розробленими програмами курсів;

– організувати розробку наукового підґрунтя для реалізації розроблених програм курсів та для їх подальшого вдосконалення;

– забезпечити максимальне наближення підвищення кваліфікації викладачів до практики;

– розвивати кадровий потенціал кафедри шляхом підготовки аспірантів і залучення до навчально-методичної роботи провідних фахівців відповідного напряму підготовки;

– проаналізувати можливість організації відповідних курсів підвищення кваліфікації та майстер класів із актуальних напрямів з викладанням іноземними мовами (англійською, російською);

– організувати перепідготовку фахівців шляхом відкриття спеціальностей «Управління інноваційною діяльністю» (ОКР «магістр», «Якість, стандартизація та сертифікація» (ОКР «спеціаліст», «магістр») напряму підготовки «Специфічні категорії»;

– створити позитивний імідж кафедри та популяризувати її діяльність за посередництвом наповнення сторінки веб-сайту Інституту, участі у виставках, прямої розсилки інформації про діяльність, участі в загальноукраїнських і міжвузівських заходах;

– для посилення якісного підґрунтя надання освітніх послуг і розвитку сфери післядипломної освіти викладачів створити науково-дослідну лабораторію із європейських інновацій в освіті.

^ Мета та завдання кафедри можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:
з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1. Освітня діяльність

1.1. Удосконалення організації і змісту навчання
Зосередити педагогічний і науковий потенціал кафедри на виконанні пріоритетних робіт навчального процесу і наукової роботи: навчально-методичні комплекси, лекції, написання сучасних підручників, посібників, монографій.


2011-2016

рр.

Завідувач кафедри, викладачі
Забезпечити умови викладачам для створення навчально-методичного забезпечення, здійснення наукової роботи та підготовки лекцій та практичних занять сучасного рівня.

постійно

Завідувач

кафедри
Поглиблювати роботу викладачів над навчальними дисциплінами, видання літератури з Грифом МОН

постійно

Викладачі кафедри
Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій.

постійно

Завідувач

кафедри

^ 1.2. Реалізація положень Болонського процесу та забезпечення якості освіти європейського рівня
Забезпечення сумісності системи післядипломної освіти з європейським ринком освіти і праці.

постійно

Завідувач кафедри, викладачі
Сприяння в забезпеченні якості освіти.

постійно

Завідувач

кафедри
Здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів.

постійно

Завідувач кафедри, викладачі
Формування системи менеджменту якості освіти за європейськими вимогами.

постійно

Завідувач

кафедри
Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг

постійно

Завідувач кафедри, викладачі

^ 1.3. Організація та інновації в навчальному процесі
Активно впроваджувати нові форми аудиторних, лекційних, практичних і семінарських занять, відходячи від традиційних

постійно

Викладачі кафедри
Створювати електронні варіанти навчально-методичної літератури

постійно

Викладачі кафедри
Використовувати у поточному модульному і рубіжному контролі тестову форму контролю із залученням ПК власного комп’ютерного класу.

постійно

Викладачі кафедри
Забезпечити викладання лекційного матеріалу, практичних і семінарських занять із застосуванням сучасних технічних засобів

постійно

Викладачі кафедри
Організація перепідготовки педагогічних кадрів

постійно

Викладачі кафедри
Посилення практичної підготовки фахівців

постійно

Викладачі кафедри

^ 1.4. Навчально-методичне забезпечення
Сформувати творчі групи з підготовки до видання навчальної літератури, особливо нових навчальних дисциплін вибіркового циклу та забезпечити їх постійну роботу

З 2013 року і постійно

Завідувач кафедри, викладачі
Удосконалити систему забезпечення методичною літературою з дисциплін, які забезпечує викладання кафедра

постійно

Завідувач кафедри, лектори
Брати участь у науково-методичних конференціях на актуальну тематику

щорічно

Викладачі кафедри
Активізувати співпрацю з іншими кафедрами та науково-педагогічними виданнями МОН України і НАН України

постійно

Завідувач кафедри
Відкриття двох нових спеціальностей

2012-2013рр.

Завідувач кафедри
Розробка навчальних планів, в яких визначається перелік та обсяг нормативних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю, для нових спеціальностей.

2012-2013рр.

Завідувач кафедри, викладачі
Навчально-тематичні плани та робочі навчальні програми дисциплін, в яких міститься виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та ї обсяг, визначаються форми та засоби поточного і підсумкового контролю

постійно

Завідувач кафедри, викладачі

^ 2. Наукова діяльність кафедри
Розвиток наукових та ділових контактів із навчальними закладами України

постійно

Завідувач кафедри
Наукові дослідження кафедри проводити на основі загального плану науково-дослідної роботи Університету, Інституту.

постійно

Завідувач кафедри, викладачі
Розробка теорії та практики дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти

2013 р

Завідувач кафедри
Розробляти світоглядні і організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників

постійно

Завідувач кафедри, викладачі

^ 2.2. Наукова діяльність студентів
Залучати студентів паралельної освіти до наукової роботи для виконання дослідних тем кафедри

постійно

Завідувач кафедри,

викладачі

^ 3. Кадрове забезпечення
Розширити штат кафедри відповідно до потреби

До 2013

Завідувач кафедри
Започаткувати підготовку аспірантів зі спеціальностей, дотичних до основної діяльності кафедри

2012-2013 н.р.

Завідувач кафедри,

викладачі
Представляти для відзначення за успіхи в праці до відповідних нагород

постійно

Завідувач кафедри

^ 4. Міжнародні зв’язки
Сприяти підготовці студентів паралельної освіти до участі у зарубіжних студентських олімпіадах, конференціях на прохання інших кафедр

постійно

Завідувач кафедри
Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи післядипломної освіти

постійно

Завідувач кафедри, викладачі

^ 5. Навчально-виховна робота

5.1. Робота за участю викладачів
У рамках підготовки і проведення навчальних занять звертати увагу на аспекти, пов’язані із моральним, екологічним, економічним, національно-громадянським вихованням.

постійно

Завідувач кафедри, викладачі

^ 6. Матеріально-технічна база
Утримувати приміщення кафедри у придатному для праці викладачів і допоміжного персоналу стані

постійно

Завідувач кафедри, викладачі

7. Інформаційне забезпечення
Створення і оперативне наповнення веб-сторінки кафедри з інформацією про її кадровий склад, навчально-методичну і наукову діяльність

постійно

Завідувач кафедри, викладачі
Створення локальної комп’ютерної мережі, яка матиме зв’язок з глобальною інформаційною світовою мережею Internet.

до 2012 р.

Завідувач кафедриЗавідувач кафедри інновацій

та інформаційної діяльності в освіті Г.О. Нестеренко


Схожі:

Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconПлан роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 рок
При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи І напрями діяльності, організацію...
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconКонкурс на кращий логотип кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті
До участі у конкурсі запрошуються студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також слухачі курсів підвищення...
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconН. Г. доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ. Утворення незалежної України поставило на порядок денний нові питання, пов’язані з вирішення
Мосюкова Н. Г. – доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconНавчальний рік 2011/2012
Огляд концептуальних засад взаємодії природи і суспільства з позицій ландшафтно-геохімічної екології. Концепція “природа-населення-господарство”....
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconРегіональна Концепція виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки
Чернівецької області на період 2011-2015роки, визначення шляхів взаємодії освітніх установ, державних інституцій та громадськості...
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconТеми наукових семінарів кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» на 2011/2012 н р
Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики фахівців з документознавства та інформаційної діяльності
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи студентами за напрямом 0201 «Культура»
Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол №8 від 18. 04. 2013
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconРішення комісії нтр щодо звіту зав кафедри сауе проф. Д. Й. Родькіна з наукової діяльності за три роки Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати
Стан наукової діяльності кафедри систем автоматичного управління та електропривод вважати такою, що в цілому відповідає вимогам монумолодьспорту...
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconПроблеми комерціалізації інновацій в Україні
За оцінками фахівців, у розвинених країнах від 75 до 85% промислового виробництва забезпечується за рахунок активної інноваційної...
Концепція роботи кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті за напрямами на 2011-2016 роки iconПро стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
Сумському оіппо особлива увага приділяється науково-методичному забезпеченню інноваційних процесів, пріоритетними напрямами роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи