Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом icon

Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом
Скачати 242.7 Kb.
НазваСікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом
Дата05.11.2012
Розмір242.7 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАКАРПАТСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Реєстраційний №_______

Дата_________________

Сікора Михайло Михайлович

студент 4-го курсу

денної форми навчання

залікова книжка №_КДК 08/001_


З В I T


ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


базового напрямку 5.08.04.05 “Комп’ютерні науки”

спеціальність 5.05010301

"Розробка програмного забезпечення"


Допущено до захисту:

“___________”______________

Підпис наукового керівника

“______”________________2012 р.


Наукові керівники:

Економічна частина: Поп І. М. __________

Охорона праці: Щербан І. І. ___________


Практика захищена “_____”________________ 2012 р. з оцінкою “____________”


^ Підписи членів комісії __________________________________


Ужгород – 2012


Автор проекту Сікора Михайло Михайлович_______________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема дипломного проекту:__________^ Метод Гоморі розв’язку задач_________________ _

цілочисельного програмування _ _


Науковий керівник: викл. Александра Н. В.

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Рецензент:

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Дата захисту: "_____"_____________2012 року


АнотаціяВ дипломному проекті описуються усі аспекти методу Гоморі та інтерфейсу користувача для нього.

В теоретичній частині описано поняття про цей метод а також, засоби розробки проекту.

В практичній частині описано механізм роботи продукту, його склад, інтерфейс та інструкцію користувача програмного засобу.

В третьому розділі описано економічні показники експлуатації та розробки проекту.

Розділ «Охорона праці» містить правила техніки безпеки при роботі з ПК, а також розрахунки достатності штучного освітлення приміщення в якому проходило написання проекту.

Ключові слова: методи, цілочисельні, С#, MySQL.

Обсяг пояснювальної записки: _99_ сторінок

Перелік додатків: лістинг програми.


По даній темі опубліковано ___0___ робіт.


Project author ^ Sikora Michael Michajlovich


Project subject Method Gomorrah problem solving integer programming


Supervisor: lect Alexandra N. V.


Reviewer:


Date: "_____"_____________2012


Annotation


In the thesis project describes all aspects of the method Gomorrah and the user interface for it.

In the theoretical part explains the concept of this method as well as development tools project.

In the practical part describes the mechanism of the product, its composition, and user interface software.

In the third section describes the economic performance of operation and project development.

Section "Health" includes safety rules when working with PCs and calculations adequacy of artificial lighting has guided writing project.

Keywords: Reference, Business,C#, MySQL,

The volume of the explanatory note: _99_ pages

List of appendices: chart classes listed programs.


On the subject published ___ 0___ works.


ЗМІСТ

Анотація 2

Annotation 3

1 Огляд теоретичної та практичної частини дипломного проекту 6

2 Економічна частина 11

2.1. Розрахунок часу на створення програмного продукту 11

2.2 Розрахунок заробітної плати виконавця робіт зі створення програмного продукту 16

2.3 Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію ПЕОМ 17

2.4 Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію ПЕОМ, що відносяться до даного програмного продукту 21

2.5 Вартість програого продукту 21

2.6 Результати розрахункових показників 22

^ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ 23

3.1 Правила техніки безпеки праці при роботі з ПЕОМ 23

3.2 Характеристика приміщення 24

3.3 Заходи щодо поліпшення умов праці 29

Висновки 30

Перелік літературних джерел 31

11. О. Г. Л а в е р. Застосування методів лінійного програмування до розв’язання прикладних задач економіки. Методичний посібник для студентів Економічного факультету, – Ужгород, 1998 31Вступ


Науково-технічна революція останнім часом прийняла грандіозні масштаби в області інформатизації суспільства на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, зв'язку, а також сучасних методів автоматизованої обробки інформації. Застосування цих засобів і методів прийняло загальний характер, а створювані при цьому інформаційно-обчислювальні системи й мережі стають глобальними як у змісті територіального розподілу, так і в змісті широти охоплення в рамках єдиних технологій процесів збору, передачі, нагромадження, збереження, пошуку, переробки інформації й видачі її для використання.

Інформація в сучасному суспільстві – одна із найкоштовніших речей у житті, що вимагає захисту від несанкціонованого доступу для осіб, які не мають право на доступ до неї.

У сучасному світі інформаційний ресурс став одним із найбільш могутніх важелів економічного розвитку. Володіння інформацією необхідної якості в потрібний час і в потрібному місці є запорукою успіху в будь-якому виді господарської діяльності. Монопольне володіння визначеною інформацією виявляється найчастіше вирішальною перевагою в конкурентній боротьбі і визначає, тим самим, високу ціну "інформаційного фактора".

Проблема розв’язку задач цілочисельного програмування постала давно як основа розв’язку практичних економічних задач, наприклад знаходження оптимального плану використання ресурсів. В даній курсовій роботі реалізовано метод розв’язку задач цілочисельного програмування методом Гоморі на мові програмування і створено програмний продукт.
^

1 Огляд теоретичної та практичної частини дипломного проекту


Створення програми можна розділити декілька етапів:

 1. Реалізація роботи з правильними дробами.

 2. Реалізація вводу задачі в пам’ять ЕОМ.

 3. Оформлення першої сиплекс таблиці.

 4. Розрахунок інших таблиць.

 5. Функція переходу.

 6. Двоїстий сиплекс-метод.

 7. Вивід результатів.


Розглянемо інтерфейс:

Головне вікно складається з трьох вкладок, перехід від однієї вкладки до іншої здійснюється послідовноРис 1.2. Головне вікно програми

В першій вкладці вводимо задачу, вибираю кількість змінних і рівнянь. І натискаємо кнопку «Пошук розв’зку»Рис. 1.2 - Щоб знайти розвязок рівняння натисніть «Пошук Розв’язку»


Відбувається автоматичний перехід до нової вкладки з автоматично сформованою першою таблицею. При натисканні на кнопку «Наступна таблиця» відповідно створюється нова таблиця, і так далі поки кнопка «Наступна таблиця» стає не активноюРис. 1.3 – l етап розв’язку «Симплекс метдод»


Після того як буде виведений результат. Натискаємо сформувати функцію переходуРис. 1.4 – Розв’язок.Формування функції Рис.1.5– 2 етап розв’язкуРис.1.8 – готовий розв ’язок.
^

2 Економічна частина

2.1. Розрахунок часу на створення програмного продукту


Загальний час на створення програми складається з різних компонентів. Структура загального часу на створення програмного продукту представлена в табл. 2.1

Табл. 2.1.

Складові загального часу на створення програмного продукту

№ етапу

Позначення

часу

Зміст етапу

Тзаг. год.

1.

ТПО

Підготовка опису завдання

30

2.

Те

Опис завдання

117

3.

Та

Розробка алгоритму

90,3

4.

ТБС

Розробка блок-схеми алгоритму

90,3

5.

Тн

Написання програми

135,5

6.

Тп

Набивка програми

99,4

7.

Той

Налагодження та тестування програми

379,4

8.

Тд

Оформлення документації, інструкції користувачеві, пояснювальної записки

30
Всього
972

Час розраховується в людино-годинах. Значення ТПО - фактично відпрацьований час, а час інших етапів визначається розрахунково за умовним числом команд Q. Умовне число команд Q визначається за формулою (2.1):

, (2.1) 

де q - коефіцієнт, що враховує умовне число команд в залежності від типу завдання. Вибрати значення коефіцієнта q можна з табл. 2.2.


Табл. 2.2

Тип завдання

Межі змін коефіцієнта

Завдання обліку

від 1400 до 1500

Завдання оперативного управління

від 1500 до 1700

Завдання планування

від 3000 до 3500

Багатоваріантні завдання

від 4500 до 5000

Комплексні завдання

від 5000 до 5500

Для даної задачі, яка являється багатоваріантним завданням коефіцієнт q приймається = 4600

с - коефіцієнт, що враховує новизну і складність програми.

Програмні продукти за ступенем новизни м.б. віднесені до однієї з 4-х груп:

 • група А - розробка принципово нових завдань;

 • група Б - розробка оригінальних програм;

 • група В - розробка програм з використанням типових рішень.

 • група Г - разова типова задача.

Для даної задачі ступінь новизни: В.

За ступенем складності програмні продукти можуть бути віднесені до однієї з 3-х груп:

 • 1 - алгоритми оптимізації та моделювання систем;

 • 2 - задачі обліку, звітності та статистики;

 • 3 - стандартні алгоритми

Дане завдання може бути віднесено до другої групи складності.

Коефіцієнт З визначається з табл. (2.3) на перетині груп складності і ступеня новизни.


Табл. 2.3. Ступінь новизни

Мова програмування

Група складності

Ступінь новизни

А

Б

В

Г

Високого рівня

1

1,38

1,26

1,15

0,69

2

1,3

1,19

1,08

0,65

3

1,2

1,1

1

0,6

Низького рівня

1

1,58

1,45

1,32

0,79

2

1,49

1,37

1,24

0,74

3

1,38

1,26

1,15

0,69

Для даної задачі коефіцієнт с = 1,08

Тепер, виходячи з формули (2.1) можна визначити умовне число команд Q:

Q = 4600·1,08 = 4968

ТПО (час на підготовку опису завдання), береться за фактом і становить:

ТПО = 30 чол/год.

Те (час на опис завдання) визначається за формулою:

, (2.2)

де В - коефіцієнт урахування змін завдання, коефіцієнт В в залежності від складності завдання і числа змін вибирається в інтервалі від 1,2 до 1,5.

Для даної задачі В = 1,3

К - коефіцієнт, що враховує кваліфікацію програміста.

Значення коефіцієнта К вибирається з табл. 2.4


Табл. 2.4

Стаж програміста

Значення коефіцієнта К

до 2-х років

0,8

від 2 до 3 років

1,0

від 3 до 5 років

1,1 - 1,2

від 5 до 10 років

1,2 - 1,3

понад 10 років

1,3 - 1,5

У даному випадку коефіцієнт К = 1,1

Застосовуючи формулу (2.2) обчислимо час на опис завдання.Та (час на розробку алгоритму) розраховуємо за формулою:

Та = (2.3)

Застосовуючи формулу (2.3) підраховуємо час на розробку алгоритму.ТБС (час на розробку блок - схеми) визначається аналогічно Та за формулою (2.3) і становить

ТБС = 90,3 (чол/год)

Тн (час написання програми мовою програмування) визначається за формулою:

Тн = (2.4)

Застосовуючи формулу (2.4) підраховуємо час написання програми мовою програмування.Тп (час набору програми) визначається за формулою:

Тп = (2.5)

Застосовуючи формулу (2.5) підраховуємо час набору програми.Той (час налагодження та тестування програми) визначається за формулою:

Той = (2.6)

Підставляємо значення у формулу і отримуємо:Знаючи час, витрачений на кожному етапі, можна підрахувати загальний час на створення програмного продукту:

Т заг = 30 + 117 + 90,3 + 90,3 + 135,5 +99,4 +379,4 + 30 = 972 (чол/год)

Т сум = 99,4 + 379,4 +30 = 508,8 (чол/год)
^

2.2 Розрахунок заробітної плати виконавця робіт зі створення програмного продукту


Основна ЗП визначається за формулою:

ЗП=З1 ∙ Т ∙ Кт ∙ Чр, (2.7)

де 31 - місячна зарплата 1-го розряду (грн);

Кт - тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду тарифної сітки за яким працює виконавець;

^ Т - загальний час на створення програмного продукту (осіб/год);

Чр - число робочих днів на місяць;

t р.д. - тривалість робочого дня у годинах.

П - відсоток премії, якщо є.

t р.д. = 8 годин, Чр = 22 дні, 31 = 1094 грн [16].

Розряд виконавця 16, його посадовий становить 2215 грн. Таким чином, визначаємо основну заробітну плату виконавця робіт зі створення програмного продукту.

(грн)

Додаткова заробітна плата береться в розмірі 15% від основної.

ЗПдод = 12233 ∙ 0,15 = 1835 (грн)

Загальна заробітна плата буде дорівнює сумі основної та додаткової:

ЗПосн + ЗПдод = 12233 + 1835 = 14068 (грн)

Розрахунок нарахувань на заробітну плату (єдиного соціального податку).

Тепер можна підрахувати єдиний соціальний податок, який нараховується на заробітну плату і становить усього 36,67%.

НЗП = ЗПосн + ЗПдод ∙ 36,67% (грн)

Отримаємо: НЗП = 14068 ∙ 0,3667 = 5159 (грн)

ЗПзаг=14068+5159=19227 (грн)
^

2.3 Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію ПЕОМ


Основою для розрахунку витрат на утримання і експлуатацію ПЕОМ, що відносяться до даного програмного продукту, є собівартість одної машино-години роботи ПЕОМ.

Основна заробітна плата працівників, що забезпечують функціонування ПЕОМ,розраховується виходячи з посадового окладу за місяць та часу на виготовлення програмного продукту.

До числа цих працівників відносяться:

- системний адміністратор, який слідкуватиме за функціонуванням серверу та ПЕОМ (посадовий оклад 2215 грн).

- оператор комп’ютерного набору, який вводить дані до розробленої БД (посадовий оклад 1129 грн).

Підставляємо значення у формулу (2.8), отримуємо:

^ ЗПосн. с.а. = (грн)

ЗПосн. оп.н. = (грн)

Тепер можна визначити сумарну заробітну плату працівників, що забезпечують функціонування ПЕОМ:

^ ЗПосн.обсл.перс = ЗПосн.год.с.а.+ ЗПоп.н = 6405+3265=9670 (грн)

Преміальна зар. плата обслуговуючого персоналу береться в розмірі 15% від основної.

ЗПдоп.прем. = ЗПосн.обсл.перс ∙ 15% = 9670 ∙ 0,15 = 1450 (грн)

Загальна заробітна плата буде дорівнює сумі основної та додаткової:

^ Зпгод.о.п. = ЗПосн.обсл.перс + ЗПдоп.прем (грн)

Зпгод.о.п. = 9670 + 1450 = 11120 (грн)

Нарахування на ЗП обслуговуючого персоналу 36,67%

НЗП = 11120 ∙ 0,3667=4078 (грн)

ЗПобс.заг=11120+4078=15198 (грн)

Основна ЗП адміністративного та допоміжного персоналу.

До адміністративному персоналу віднесемо керівника ІОЦ. Визначимо його заробітну плату.

^ ЗПосн.адм .= ЗПосн.к. = (грн)

До допоміжного персоналу в даному випадку відноситься прибиральниця.

ЗПосн.доп .= ЗПприб. = (грн)

Додаткова заробітна плата адміністративного та допоміжного персоналу рівна 15% від основної:

^ ЗПдод = (19776 + 6235) ∙ 0,15 = 3902 (грн)

Загальна заробітна плата дорівнює сумі основної та додаткової:

ЗПосн. адм. + ЗПосн.доп = 19776 + 6235+3902=29913 (грн)

Нарахування на ЗП адміністративного та допоміжного персоналу становлять 36,67% від загальної заробітної плати.

НЗП адм. і доп. = 29913∙ 0,3667 = 10969 (грн)

^ ЗПЗаг.адм.дом= ЗПосн. адм. + ЗПосн.доп+ НЗП адм. і доп.=

= 29913+10969 =40882(грн)

Амортизаційні відрахування визначаються у розмірі 25% від балансової вартості ПЕОМ.

А = Кб ∙ 25% = 2660 ∙ 0,25= 665 (грн),

де Кб - балансова вартість однієї ПЕОМ з периферією (табл. 2.5).

Табл. 2.5. Балансова вартість однієї ПЕОМ

Найменування

Ціна в грн

Монітор

730

Материнська плата

395

Процесор

400

Відео карта

300

HDD

300

CD-RW

65

Клавіатура

45

Принтер

400

Миша

25

Разом

2660

Витрати на ел.енергії складаються з:

- витрат на силову ел.енергії,

- витрат на ел.енергії, яка йде на освітлення

Для функціонування системи необхідно як мінімум дві ЕОМ – сервер і ПК оператора.

Витрати на силову ел.енергії визначаються за формулою:

Зс.ен = Фд. ∙ Цел ∙ Р ∙ 2 (грн), (2.10)

де Фд. – дійсний фонд часу роботи ПЕОМ в годинах.

^ Цэ - вартість 1 кВт/години на грн.

Р - сумарна потужність ПЕОМ з периферією в кВт/годинах.

Для небюджетних організацій Цэ = 1,12грн. за 1 кВт/год.

Фд=509 год.

Р = 0,5 кВт/години в залежності від периферії.

Зс. Ен = 509 ∙ 1,12 ∙ 0,5 ∙ 2=570 (грн)

Витрати на електроенергії, яка йде на освітлення визначаються за формулою:

Зосв = Фд. ∙ Цэ ∙ Росв ∙ 2, (грн) (2.11),

де Фд. - дійсний фонд часу роботи ПЕОМ в годинах.

^ Цэ - вартість 1 кВт/години на грн.

Росв - сумарна потужність, яка йде на освітлення в кВт/годинах.

Росв = 180 Вт/год.

Підставляючи значення у формулу (2.11) отримуємо:

Зосв = 509 ∙ 1,12 ∙ 0,18 ∙ 2=205 (грн)

Загальні витрати на ел. енергію:

Зен = Зс.ен + Зосв =570 +205 =775 (грн)

Витрати на витратні матеріали (табл. 2.6) беруться за фактом і становлять:Мр = 392 (грн.)

Табл. 2.6. Витратні матеріали

Найменування

Ціна в грн

Кількість

Картридж

94

1 шт

CD-R диски

2

50 шт

Папір

30

1 пачки

Разом:

392
Витрати на профілактику становлять 2% від балансової вартості однієї ПЕОМ з периферією.

^ Впр = 2660 ∙ 0,02 = 53,2 (грн.)

Витрати на опалення виробничих площ визначаються за формулою:

Зоп. = Ц кв.м. SKI, (2.12),

де Ц кв.м. - витрати на опалення на 1 кв. метр – 5,2 грн. в місяць;

S - площа (кв.м.) на 1 ПЕОМ (5,4 м)4

K – кількість робочих місць, К=4 (керівник, програміст-виконавець, системний адміністратор, оператор комп’ютерного набору);

І – дійсний фонд часу в місяцях. І=509÷176=3.

Підставляючи значення у формулу (2.12) отримуємо:

Зоп.= 5,2 ∙ 5,4 ∙ 4 3 = 337 (грн.)

Витрати на обслуговування виробничих площ визначаються за формулою:

Зобс. = Ц кв.м. ∙ S 4 3, (2.13)

Де Ц кв.м. - витрати на 1 м2, приблизно від 150 до 170 грн. в місяць;

S - площа ІОЦ (м2) на 1 ПЕОМ (від 5 до 7 м).

Підставляючи значення у формулу (2.13) отримуємо

Зобс .= 156 ∙ 5,4 ∙ 4 3 = 10108,8 (грн)

Інші виробничі витрати беруться в розмірі 30% від основної зар.плати працівників, що забезпечують функціонування ПЕОМ.

^ Пр. = 9670 ∙ 0,3 = 2901 (грн.)

Тепер, склавши всі витрати, визначаємо річні витрати на утримання та експлуатацію 1-ої ПЕОМ.

Вр .у.е. = Зен+ Мр+ Впр+ Зоп.+ Зобс + Пр.+ ЗПобс.заг.

Вр .у.е. = 775 +392+53,2 +337 +10108,8 +2901 + 15198 = 29765 (грн.)

Собівартість 1-ї машино-години роботи ПЕОМ, яка визначається за формулою

СПЕОМ = (2.14),

де Феф. - дісний фонд робіт ПЕОМ (год).

Підставляючи значення у формулу (2.14) отримуємо:
^

2.4 Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію ПЕОМ, що відносяться до даного програмного продукту


Витрати на утримання і експлуатацію ПЕОМ, що відносяться до даного програмного продукту:

^ Рсеп = Спеом ∙ Тсум. = 58 ∙ 509 = 29522 (грн)

де Спеом - собівартість 1-го машино-години роботи ПЕОМ,

Тсум .- сумарний час етапів, що вимагають використання ПЕОМ.

^ Розрахунок собівартості програмного продукту.

У собівартість програмного продукту входять наступні елементи:

1) Основна заробітна плата виконавця робіт зі створення програмного продукту,

2) Додаткова заробітна плата виконавця робіт зі створення програмного продукту,

3) Нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний податок),

4) Витрати на утримання і експлуатацію ПЕОМ, що відносяться до даного програмного продукту,

Інші витрати становлять 10% від суми перших 4-х елементів.

Ін.= (ЗПосн + ЗПдод + НЗП + Рсеп) ∙ 10%=

= (12233+1835+5159+29522) ∙ 0,1=4875 (грн.)

С = ЗПосн + ЗПдоп + НЗП + Рсеп + Ін. = 12233+1835+5159+29522+4875=

= 53624 (грн.)
^

2.5 Вартість програого продукту


Ціна складається з декількох компонентів:

Ц = С + П + ПДВ (2.15),

Де С - собівартість програмного продукту,

^ П - прибуток, яку беремо в розмірі 40% від собівартості.

П = 53624 ∙ 0,4 = 21450 (грн.)

ПДВ - податок на додану вартість, який береться в розмірі 20% від суми собівартості і прибутку.

ПДВ = (53624 + 21450) ∙ 0,2 = 15015 (грн)

Підставляючи значення у формулу (2.15), визначаємо ціну програмного продукту:

Ц = 53624 + 21540 +15015 =90179 (грн)
^

2.6 Результати розрахункових показників


Загальний час на створення програмного продукту – 972 чол/год

Заробітна плата виконавця робіт з написання програмного продукту: 19227 грн.

Собівартість програмного продукту: 53624грн.

Ціна програмного продукту: 90178 грн.

Очікуваний прибуток: 21450 грн.

^
3 ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1 Правила техніки безпеки праці при роботі з ПЕОМ


Правила техніки безпеки, і вимоги перед початком робот:

До роботи на засобах обчислювальної техніки та ПЕОМ допускаються особи, що вивчили інструкцію по експлуатації складових частин чи пристроїв що входять в склад ПЕОМ.

Перевірити комплектність складових частин ПЕОМ. При виявленні недоліків повідомити обслуговуючий персонал (ст. лаборанта, зав. лабораторією).

Всі засоби подачі напруги живлення від загальної електромережі повинні бути виключеними.

Перед початком роботи і включенням напруги живлення від загальної електромережі, а також включених складових частин ПЕОМ всі особи які находяться в примыщенні повинні знаходитись на своїх робочих місцях.

Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітле­ність і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплею в напрямку очей оператора.

Керівники, які не забезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відпові­дальності, згідно з діючим законодавством.

В приміщеннях з комп’ютерною технікою є фактори небезпечні для здоров'я та життя людей:

Можливість ураження електричним струмом високої напруги (220 В) при неправильному користуванні засобами обчислювальної техніки та складовими частинами ПЕОМ, при відсутності або несправному заземленні.*

Можливість отримання механічних травм при неправильному користуванні монтажними інструментами, а також при перенесенні і транспортуванні обладнання обслуговуючим персоналом.

Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях

 1. При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення машини негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього кері­вника.

 2. ПЕОМ необхідно використовувати у суворій відповідності з експ­луатаційною документацією на неї.

 3. Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

 4. Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури необхідно повідомити безпосереднього керівника.
^

3.2 Характеристика приміщення


Протягом проходження виробничо-технологічної практики було виконано частину дипломного проекту. Проходження виробничої практики відбувалось на підприємстві «Jabil Ukraine Ltd» яке знаходиться в м. Ужгород 88000 с. Минай вул.. Ужгородська 1.

Приміщення відділу, в якому виконувалось завдання, знаходиться на першому поверсі будівлі. Загальна площа приміщення становить 7,88 м2, висота – 2,5 м, приміщення має одне вікно. Кількість працюючих у приміщенні – 2 чоловік, отже на одного працюючого в приміщенні припадає 3,99 м2. Згідно із СНиП 2.09.04 – 87[3] на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (м2/чол.) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5 м. Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею близьки до нормативних.

У приміщенні розташовано 2 комп’ютери. Напруга джерела живлення комп’ютерів у приміщенні -- 220 В. У приміщенні розміщені 2 письмових столи.

За небезпекою ураження електричним струмомприміщення належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих .

План приміщення наведений на рис. 3.1, 3.2.

В приміщенні наявне одне вікно.

Перевіримо, чи є достатнім штучне освітлення в приміщенні.Рис. 3.1 – Схема приміщення. Вигляд зверхуРис. 3.2 – Схема приміщення. Схема розташування ламп

Для освітлення приміщення застосовуються люмінесцентні лампи потужністю 80 Вт. Система освітлення - загальна. Отже, нормоване значення освітленості повинне становити не менше 300 люкс[20].

Кількість лам у світильнику – 1 шт.

Фактичне значення штучного освітлення (Еф) розраховуємо за формулою[19]


, (3.1)

де Fл – світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю 80 Вт - 3440 - 4320 лм);

В – коефіцієнт використання світлового потоку (В = 0,4 ÷ 0,6);

N – кількість світильників, шт.;

n – кількість ламп у світильнику, шт.;

S – площа приміщення, м2;

К – коефіцієнт запасу (К = 1,5 - 2);

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z = 1,1).

(лм)

В = (0,4 + 0,6) ÷2 = 0,5

N =2 шт.

n = 1 шт.

S =7,88 м2.

К = (1,5+2)÷2 = 1,75

Z = 1,1

(люкс).

Відхилення фактичне значення штучного освітлення від нормованого становить близько 15%, що свідчить про недостатність штучного освітлення в приміщенні.
^

3.3 Заходи щодо поліпшення умов праці


В даному приміщенні не дотримано норми забезпечення працюючих з комп’ютерною технікою площею. Також показники штучного освітлення на 15% менші за норму.

З метою покращення умов праці необхідно зменшити кількість працюючих у приміщенні, якщо це можливо, а також збільшити інтенсивність штучного освітлення За допомогою розміщення в приміщенні додаткових джерел штучного освітлення – настільних ламп, світильників тощо.

Також необхідно зменшити час безперервної роботи за ЕОМ до 20 хвилин.

Висновки


Зменшення часу доступу до інформації є пріорітетним завданням людства в інформаційних технологіях. Таку мету було поставлено цим завданням. І її вдалось досягнути.

В даній роботі зроблений огляд і реалізація найбільш розповсюдженого у даний час методів розв’язку задач цілочисельного програмування методу Гоморі і програмно автоматизовано його обчислення. Звісно швидкість роз’язку набагато вища і точніша на ЕОМ ніж розрахунки вручну.

Для статистики підраховано кількість операцій які були обчислені лише з дробами, звісно їх кількість залежить від поставленої задачі.

Отже створений програмний продукт підтвердив ефективність використання методів мат. програмування з ЕОМ.

Також в даному проекті розраховано економічні показники, що стосуються розробки. Проведено аналіз умов праці в приміщення, де проходило написання проекту.

Програмний продукт є актуальним, ефективним, надійним та зручним у використанні.

Проект є результатом сумісного використання новітніх інтернет-технологій і знайде своїх користувачів.

^

Перелік літературних джерел


  1. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: Підручник / За науковою ред. доктора економ. наук проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 487 с.

  2. Ажнюк М.О. Основи економічної теорії. Навчальний посіб­ник. - Ужгород: Ґражда, 2005. - 204 с.

  3. Мишель Е. Дэвис и Джон А. Филлипс - Изучаем PHP и MySQL, 2-е издание. Символ.: СП-М. 2008

  4. Суэринг С., Конверс Т., Парк Дж. - PHP и MySQL. Библия программиста. М.:Вильямс 2010

  5. Php.su - портал по PHP, MySQL и другим веб-технологиям

  6. MySQL Documentation: MySQL Reference Manuals

  7. PHP Data Objects. Режим доступу - http://php.net/manual/en/book.pdo.php

8.Культин Н. Б. Delphi 6. Программирование на Object Pascal. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 528 с.

9. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. т. 1 Основные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.

10.Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. т. 2 Получисленные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.

11. О. Г. Л а в е р. Застосування методів лінійного програмування до розв’язання прикладних задач економіки. Методичний посібник для студентів Економічного факультету, – Ужгород, 1998

Схожі:

Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconПрізвище: Бусько Ім'я: Михайло По-батькові
Бусько Михайло Михайлович – старший викладач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом icon«Сучасний менеджмент І економічний розвиток» Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
Прізвище, ім’я, по батькові
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconМорфофункціональний стан печінки при гіпергідратаційних порушеннях водно-сольового обміну в експерименті в. З. Сікора, І. В. Болотна, В. В. Сікора
Кафедра анатомії людини та оперативної хірургії І топографічної анатомії медичного інституту (зав. – проф. В. З. Сікора) Сумського...
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconЧумак Михайло Михайлович кандидат історичних наук асистент кафедри педагогіки захист дисертації відбувся 29 червня 2009 року тема дисертації
Купецтво як фактор розвитку промисловості лівобережної україни (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.)
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconПрізвище, ім’я, по батькові
Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconБждл-2011 Прізвище, ім’я, по батькові
Прізвище, ім’я, по батькові
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconЗразок заяви голові профбюро студентів (назва інституту) (Прізвище, ім’я, по батькові голови профбюро) ст гр. Інституту Прізвище, ім’я, по батькові
Прошу надати мені путівку в санаторій профілакторій для оздоровлення. З правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений (-а)
Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconАндрусішин Андрій Михайлович 76,0 диплом

Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconГойса Геннадій Михайлович 36,0 + Фартушняк Віра Анатоліївна 35,0 диплом

Сікора Михайло Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) Тема диплом iconПроцик Володимир Михайлович 37,0 + Придевус Андрій Борисович 36,0 диплом

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи