Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Скачати 66.22 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А.
Дата29.12.2012
Розмір66.22 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Інститут педагогіки НАПН України

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Італійська асоціація А.С. Макаренка

Всеукраїнська асоціація А.С. Макаренка

Курський державний університет

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Сумська обласна державна адміністрація


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття», яка відбудеться 11–12 березня 2013 року на базі Інституту педагогіки і психології кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Конференція присвячена 125-річчю з дня народження А.С. Макаренка.


У роботі конференції планується участь зарубіжних фахівців і передбачені такі секції:

1. Макаренкознавчі виміри сучасної педагогічної інноватики.

2. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в сучасній креативній освіті.

3. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка у вирішенні проблем дитинства.

4. Ідеї А.С. Макаренка і проблеми становлення особистості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.

5. Макаренкознавство та філософія превентивної освіти.

6. Проблеми соціалізації та інкультурації у контексті творчої спадщини А.С. Макаренка.

7. Творча спадщина А.С. Макаренка в аспекті управління навчально-виховним закладом.

8. Міжнародні виміри та контексти макаренкознавства.


Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму. Реєстрація учасників конференції – 11 березня 2013 року у фойє центрального корпусу Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з 9.00 години.

^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Тези доповідей та повідомлень будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції або в науково-педагогічному журналі «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми), який входить до переліку видань рекомендованих ВАК України (додаткова інформація розміщена на сайті www.sspu.sumy.ua).

^ Тези доповіді приймаються до друку українською, російською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез доповіді обсягом 2–4 повних сторінки формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezykonf.

^ Статті для публікації у фаховому часопису «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» подаються одночасно з тезами або під час роботи конференції.  Оформлення та змістова структура: статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською, російською або англійською мовами та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 8–12 сторінок формату А4. Відстань між рядками – півтора інтервали комп'ютерного стандарту, кегль –14; поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Назва файлу статті повинна мати такий вигляд: Petrov_stattikonf.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора(ів) і назва закладу, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті, а також між заголовком та анотацією – інтервал 2.


Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51 Г.П. Іваненко

Сумський державний педагогічний університет

^ ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Анотація.

Ключові слова.


УДК 371.315.6:51 Г.П. Иваненко

Сумской государственный

педагогический университет

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация.

Ключевые слова.


УДК 371.315.6:51 G.P. Ivanenko

Sumy State Pedagogical University

TITLE OF THE ARTICLE

Summary.

Key words.


Анотації містять: стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті (5–6 рядків через 1 інтервал, кегль 14, курсивом), ключові слова (8-10 слів).


Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22–23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К. : Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.

 2. Мацько Л. І. Матимемо те, що робимо: до питання формування мовної культури / Любов Мацько // Дивослово. – 2001. – № 9. – С. 2–3.Для участі у конференції необхідно:

 • до 01.02.2013 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та текст тез доповіді;

 • до 01.03.2013 – текст статті на диску або надісланий електронною поштою (ті, хто не має наукового ступеня, додають рецензію наукового керівника).


Фінансові умови:

 • Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 150 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 1.02.2013. За умови заочної участі у конференції додатково потрібно сплатити вартість пересилки матеріалів конференції, що становить 15 грн.

 • Вартість публікації статті – 20 грн. за 1 сторінку тексту.


Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, кафедра педагогіки, Бойченко М.А., вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

^ Електронний варіант тез доповіді, статті, заявки та копії квитанцій просимо надсилати електронним листом на адресу: pednauki@yandex.ru


Довідкова інформація для учасників конференції

 1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.

 2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.

 3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).

 4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.

 5. За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном (0542) 68-59-47 або за електронною адресою pednauki@yandex.ru


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті

інноваційного розвитку освіти ХХІ століття»

Прізвище, ім’я, по батькові:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, учене вання:______________________________________________________________

Посада:___________________________________________________________________________________

Установа:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Країна, адреса:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Контактні телефони: _______________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________________________

Форма участі:_____________________________________________________________________________

Секція конференції:________________________________________________________________________

Тема доповіді:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Мультимедійна презентація: ні □ /так □ _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Заявка на проживання: ні □ / так □ (з _____ по ______ березня)


Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції.

З повагою оргкомітет

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглі столи, культурну програму
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconІнститут педагогіки напн україни Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
«Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст», який відбудеться 10 червня 2013...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут педагогіки напн україни Полтавський національний педагогічний університет імені В.
Вас взяти участь у міжнародній науковій інтернет-конференції «Хімічна наука і освіта: перспективи розвитку», яка відбудеться 22 –...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «києво-могилянська академія» інститут проблем виховання напн україни східно-європейський інститут психології
Проблема ефективності розвивального впливу: можливості та обмеження педагогічних технологій
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconПовідомлення міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни
Самореалізація і розвиток професійно-творчих якостей особистості: методологічні та теоретичні аспекти
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут психології Національної академії педагогічних наук України Національний педагогічний університет ім.
Запрошуються науковці, викладачі, психологи, фахівці різних галузей та сфер діяльності, всі, кого цікавлять проблеми професійної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconІнформаційний лист міністерство науки І освіти, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Київський національний
Всеукраїнської наукової конференції з
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Інститут педагогіки напн україни Інститут педагогічної освіти І освіти дорослих напн україни Італійська асоціація А. iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи