Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах icon

Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах
НазваКомплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах
Сторінка1/3
Дата27.11.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
Комплект нормативных документов

для проведения воспитательной работы

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Розбудова нашої держави, незалежність якої проголошена прийнятою Верховною Радою України Декларацією про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Актом проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) і підтверджена результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, ставить на порядок денний перед вищими навчальними закладами надзвичайно важливе й невідкладне завдання - виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі.

Зміцнити демократичну правову державу можуть громадяни, які люблять свій народ, готові самовіддано захищати й розбудовувати свою Батьківщину, мають людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну мораль, знають свої права і свободи та вміють відстояти їх, сприяючи громадянському миру, злагоді в суспільстві та дотримуючись законів.

Безумовно, виховання студентської молоді, яка через кілька років стане "ядром" української інтелігенції, потребує особливої уваги. Майбутнє нашого народу залежатиме від змісту цінностей, що закладаються у світоглядні орієнтири молодих людей, та від того, якою мірою духовність стане основою їх життя.

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовноїеліти -завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів (ВНЗ), адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді.

Освітня й виховна діяльність навчального закладу повинна знаходитись у тісному взаємозв'язку, Доповнюючи і збагачуючи одна одну. Оновлення змісту загальноосвітніх, соціально-гуманітарних дисциплін повинно бути підпорядковано меті формування в студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової і економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості, що базується на надбаннях української та світової культури. Такі якості випускника вищого навчального закладу передбачено Державним стандартом вищої освіти, розробка якого здійснюється провідними викладачами Украіни під егідою Міністерства освіти і науки Украіни та Науково-методичного центру вищої освіти.

Виховна робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість.

Науково-теоретичні й методологічні засади національного виховання втілено в Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, затвердженій Міністерством освіти в 1996 році, що стала практичним документом для організації виховної роботи в навчальних закладах всіх рівнів. Однак динамічні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують постійного вдосконалення системи виховної роботи і наближення її форм і методів до потреб сьогодення.

Розглядаючи сьогодення як епоху розвитку творчої особистості, ми мусимо вести пошук нових педагогічних технологій, які сприяли б створенню середовища, що розвиває, навчає і виховує. Формування творчої особистості шляхом підсилення організаційно-виховної, культурно-освітньої роботи серед студентів у новій національній моделі вищої освіти стало можливим у зв'язку з відродженням нації, розвитком національної самосвідомості, демократизацією і гуманізацією суспільства, поглибленням самоуправління народу.

Згідно з Концепцією основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, валеологічної, тендерної культури.

У 1950 році в рамках Ради Європи прийнято Європейську Конвенцію про захист прав і основних свобод людини. Це перший на європейському континенті міжнародно-правовий документ, що містить перелік основних громадянських та політичних прав людини, систему контролю за їх здійсненням у межах кожної країни - члена Ради Європи. Ратифікувавши цей документ, Україна відкрила для себе механізми захисту прав людини, підтвердила свою рішучість дотримуватись зобов'язань, взятих на себе при вступі до Ради Європи.

У зв'язку з цим у ВНЗ на високому рівні повинна проводитись робота, спрямована на розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина. Головне завдання цієї роботи - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включав би як систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, так і відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання.

Важливим аспектом правового виховання є формування в студентів сучасних уявлень про роль жінки в суспільстві, про тендерну рівність та необхідність поліпшення становища жінок. Актуальним є питання щодо загострення проблем нелегальної еміграції українських дівчат за кордон. Представництва Міжнародної організації:' з міграції в Україні й правоохоронні органи свідчать, що це, як правило, контрабандна торгівля жінками та дівчатами, які зазнають жорстокої експлуатації, у тому числі і сексуальної.

У зв'язку з цим суть соціально-правової допомоги молодій людині - зумовити розвиток її творчої індивідуальності, почуття людської гідності, розуміння ролі законодавства як засобу забезпечення її законних інтересів, і вона повинна займати належне місце в навчально-виховній роботі ВНЗ.

Серйозне занепокоєння викликає зниження інтересу молоді до художньої літератури, класичної музики, театру, живопису, інших витворів високого мистецтва, невміння організувати активне і змістовне дозвілля. За роки навчання студенти майже не знайомляться з історичними і архітектурними пам'ятниками міст, де навчаються. Це пояснюється не тільки незадовільним розвитком естетичних потреб молоді, а й тим, що не діє, а у багатьох випадках зовсім зникає інфраструктура, яка створювалась в Україні десятиріччями. Музеї, картинні галереї, концертні зали і театри стали фінансове недоступними для більшості студентів. Але ж неможливо забезпечити виховання гармонійно розвиненої, соціальне свідомої людини, активного громадянина без ознайомлення його з історико-культурним надбанням свого народу, із всесвітньою культурою і внеском наших співвітчизників в її розвиток. Створити належні умови для розвитку та задоволення культурних потреб студентів - надзвичайно важливе завдання адміністрації ВНЗ і органів студентського самоврядування.

У сучасних умовах реалізація молодіжної політики неможлива без плідної співпраці з органами студентського самоврядування та громадськими студентськими об'єднаннями. Минулого року Міністерство освіти і науки України затвердило Положення про організацію студентського самоврядування у вищих навчальних закладах. Головним завданням діяльності студентських об'єднань згідно з Положенням є удосконалення навчально-виховного процесу, спрямоване на сумлінне навчання, виховання духовності і культури студентів. Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність кожного за результати своєї праці. Положення передбачає зростання ролі студентського колективу в процесі управління навчальним закладом.

Керівництво ВНЗ повинно звернути особливу увагу на забезпечення належних умов проживання, навчання й відпочинку студентської молоді в гуртожитках, на оздоровлення студентської молоді шляхом залучення до спортивно-масової роботи і організованого відпочинку в канікулярний період.

Ректори ВНЗ повинні вжити заходів щодо правового та соціального захисту студентських сімей - поліпшувати умови їх проживання, надавати фінансову допомогу, забезпечувати влаштування дітей із студентських сімей в дитячі садки на пільгових умовах, сприяти працевлаштуванню членів сімей під час навчання і після його закінчення.

Необхідність підсилення виховної роботи у ВНЗ, пошук новихїї форм значно пов'язані з кризою духовності, що виникла внаслідок економічної нестабільності, соціальної незахищеності молоді, відсутності дієвих законів, нормативних актів з питань правових відносин молоді і суспільства. Все це закономірний процес, що виник внаслідок трансформації суспільного ладу, але він зумовлює невпевненість у майбутньому і призводить до таких негативних явищ, як загострення криміногенної ситуації, алкоголізації, наркотизації", що, безумовно, не обминуло і студентську молодь.

Однією з найболючіших проблем є розповсюдження наркоманії у молодіжному і підлітковому середовищі. Як свідчить оперативна інформація та соціологічні дослідження, серед підлітків та молоді від 14 до 20 років майже кожен третій хоча б раз вживав наркотики. Зростання кількості споживачів наркотиків відповідно впливає на збільшення кількості злочинів, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням або реалізацією наркотичних засобів.

Не менше занепокоєння викликає інтенсивне вживання студентами алкогольних напоїв та тютюнопаління. За наслідками анкетування більшість студентів, незалежно від статі, позитивно ставляться як до вживання спиртного, так і до паління. Ситуація, що склалася, свідчить про швидке формування серед молоді "наркотичної'" субкультури.

З поширенням серед молоді вживання наркотичних речовин тісно пов'язано розповсюдження ВІЛ-інфекції/ СНІДу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від СНІДу на Україні до 2016 року може загинути 1,8 млн. чоловік. Значно зростає захворюваність на інші венеричні хвороби (зокрема, на сифіліс хворіє понад 330 осіб на 100 тисяч населення, проти 9,7 у 1990 році).

Викликає занепокоєння стан репродуктивного здоров'я, що є невід'ємною складовою здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Останнім часом дошлюбні статеві відносини серед студентів стали досить поширеним явищем і, в окремих випадках, навіть нормою поведінки. Сексуальний досвід серед студентів, які щойно вступили до ВНЗ, мають 10-30%, а наприкінці першого року навчання -до 90%. Нерозбірливі статеві стосунки серед молоді породжують духовне зубожіння, сприяють розповсюдженню венеричних хвороб, призводять до численних хірургічних втручань з приводу припинення небажаної вагітності, стимулюють вживання алкоголю і наркотиків. Наслідком є подальше руйнування інституту сімї, що проявляється в зменшенні кількості зареєстрованих шлюбів, підвищенні показників розлучень, зростанні дитячої інвалідності, бездоглядності, соціального сирітства. Страждає генофонд нації', поглиблюється демографічна криза, майже втричі зменшилась народжуваність, причому кожна третя дитина з'являється на світ з певними генетичними вадами.

Подолання зазначених проблем - одне з основних завдань виховного процесу, оскільки людина, її життя і здоров'я є найважливішими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією. У ВНЗ необхідно створити систему психологічного та педагогічного впливу на особистість студента з метою виховання в нього прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам. Прогресивним кроком слід вважати введення загальноосвітніх навчальних дисциплін, що прищеплюють культуру здоров'я і дають відповідні знання. Крім того, навчальний заклад повинен створювати умови і, зокрема, забезпечувати необхідну економічну базу для реалізації здорового способу життя та зменшення психосоціальноїдезадаптованості студентів.

Враховуючи вищезазначене, Міністерство освіти і науки України постійно працює над виробленням ефективної стратегії виховної роботи в навчальних закладах всіх рівнів, а також бере активну участь у розробці та втіленні в життя відповідних державних програм і заходів щодо їх реалізації.

Інформаційний лист щодо організації виховної роботи в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів

(ВНЗ)

З метою практичної реалізації Указу Президента України "Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні" від 12.10.95 р. № 832/95, Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян" від 27.04.99 р. № 456 та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України "Про огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді" був проведений огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток ВНЗ 1-І V рівнів акредитації від 05.11.99 р № 383.

Проаналізувавши подані матеріали вищих навчальних закладів на огляд-конкурс, Науково-методичний центр вищої освіти відзначає достатньо високий рівень організації виховної роботи в студентських гуртожитках

ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації:

 • Запорізької державної інженерної академії,

 • Харківськоїдержавної академії міського господарства,

 • Кіровоградського державного технічного університету,

 • Чернівецького національного університету,

 • Українського державного лісотехнічного університету,

 • Чернігівського технологічного університету,

 • Полтавського державного технічного університету ім. Ю.Кондратюка,

 • Мелітопольських) державного педагогічного університету;

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:

 • Запорізького педагогічного училища,

 • Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва,

 • Луганського промислово-економічного технікуму Східноукраїнського державного університету,

 • Технікуму Кіровоградського державного технічного університету,

 • Володимир-Волинського педагогічного училища ім. А.Кримського,

 • Мелітопольського автомоторного технікуму,

 • Червоноградського гірничого технікуму.

В основу виховної роботи в студентських гуртожитках покладено Концепцію виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа), комплексні заходи щодо реалізації молодіжної політики в Україні ("Молодь України"), Концепцію фізичного виховання в системі освіти України, Цільову комплексну програму "Фізичне виховання - здоров'я нації"" та інші нормативно-правові документи.

Творчий, інноваційний характер організації виховної роботи з громадсько-національного виховання є характерною особливістю виховної діяльності педагогічних та професорсько-викладацьких колективів багатьох вищих навчальних закладів - Запорізької державної інженерної академії, Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва, Луганського промислово-економічного технікуму, Харківськоїдержавної академії міського господарства, Запорізького педагогічного училища, Українського державного лісотехнічного університету, Кіровоградського державного технічного університету.

Організаційно-виховна робота у вищезазначених закладах має системний характер. Щорічно розробляються плани виховної роботи в гуртожитках, узгоджуються з ректоратом, головою ради гуртожитку, головою студентської профспілки та затверджуються на засіданнях ради гуртожитку. Планування виховної роботи всіма структурними підрозділами гуртожитків здійснюється на основі перспективного плану виховної роботи ВНЗ на навчальний рік, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до всього виховного процесу вищих навчальних закладів.

Національно-патріотичне виховання є пріоритетним напрямом виховної роботи в гуртожитках Запорізької державної інженерної академії, Запорізького педагогічного училища, Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва, Луганського промислово-економічного технікуму Східноукраїнського державного університету.

Так, у гуртожитку Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва працює Клуб української мови, де студенти мають можливість поглибити та удосконалити свої знання з української мови й літератури. Напрями діяльності Клубу: видання студентської газети "Молодь України"; організація та проведення тематичних вечорів, конференцій, диспутів, лекцій з літератури та історії України.

Ефективні системи з національно-патріотичного виховання молоді впроваджено в Мелітопольському державному педагогічному університеті, Полтавському державному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка, Червоноградському гірничому технікумі.

У гуртожитку Кіровоградського державного технічного університету пріоритетним напрямом виховноїроботи є правове виховання. Тут діють студентські клуби: "Україна і світ", "Правознавчий клуб". У "Правознавчому клубі" студенти мають можливість досконало вивчати основні положення Конституції України щодо прав молоді, міжнародні й державні законодавчі акти щодо захисту прав і свобод людини та проблем запобігання торгівлі людьми. Педколектив тісно співпрацює з працівниками правоохоронних органів, проводяться диспути, лекції, консультації з профілактики асоціальної поведінки серед студентів. Як наслідок, правопорушень за останні кілька років у гуртожитку не зареєстровано.

Цікаві підходи до питань інтернаціонального виховання здійснюють педагогічні колективи гуртожитків Запорізької державної інженерної академіїта Полтавського державного технічного університету ім. Ю.Кондратюка. Організаційно-виховна робота в цих закладах має системний комплексний характер, розробляються та реалізуються плани виховноїроботи серед студентів, що затверджуються ректоратом.

У гуртожитку Запорізької державної інженерної академії працює Клуб інтернаціональної дружби, мета якого - ознайомлення іноземних студентів, які навчаються в університеті, з історією, культурою України, її звичаями, традиціями, а українських студентів -з історією, культурою тих країн, звідки приїхали іноземні студенти.

Напрями діяльності Клубу: видання газет- "Академія" (українською мовою), "Ель-Аграм-2000" (арабською мовою); демонстрація кіно- та відеофільмів - "Історія України-Руси", "Історичні пам'ятки України", "Стародавній Київ", "Пращури українців. Хто вони?", "Запорозька Січ", "Українські православні свята", "Стародавній Єгипет", "Арабська архітектура", "Пам'ятки стародавнього Єгипту" та ін.

У рамках Клубу проводяться також культурно-масові заходи: концерти, тематичні вечори, дискотеки.

Необхідно відмітити різноманітні форми і методи дозвілля в гуртожитку Запорізького педагогічного училища. Велика роль художньої самодіяльності у формуванні культури, духовності, естетичних смаків студентів. У гуртожитку функціонують: народний вокальний самодіяльний ансамбль української пісні "Криниченька", ансамбль сучасної пісні "Чарівниці", вокально-естрадна студія "Ритм", академічний жіночий хор шкільного відділу, музичний клуб "Ліра", хореографічний гурток "Перлинка", клуб "Брейн-ринг", фортепіанний гурток "Фантазія". Клуб "Молода господарочка" очолює вихователь гуртожитку з 25-річним педагогічним досвідом Л.Федорова, яка розробила цікаві сценарії конкурсів, вечорів відпочинку, КВК, диспутів. У гуртожитку проводять свято "Проводи зими (Масляна)", вечір "Ми шукаємо таланти", диспут "Сучасна дівчина. Яка вона?", КВК "Лицарський турнір", конкурс "Міс нашого дому", "Рушник і пісня в нашому житті", вечір "Українські вечорниці на свято Андрія і Калити", "Новорічні вечорниці".

Цікавий досвід роботи з духовно-гуманістичного виховання молоді в гуртожитку Луганського технікуму транспортного будівництва. Тут вже кілька років постійно працює добродійний загін "Милосердя", членами якого є студенти, що мешкають у гуртожитку. Вони допомагають людям похилого віку, самотнім пенсіонерам, інвалідам у господарських роботах, ремонті житла. Ці студенти заохочуються вихователями, адміністрацією технікуму. Також у гуртожитку діє студентський будівельний загін, де студенти, майбутні фахівці-будівельники, виконують "косметичні" ремонти кімнат, службових приміщень, беруть участь у благоустрої території гуртожитку. Вихователі гуртожитку тісно співпрацюють з кураторами академічних груп, проводять анкетування, тестування, соціологічні опитування серед студентів. Результати соціологічних досліджень допомагають вихователям виявити індивідуальні нахили та здібності студентів, які залучаються до роботи в органах студентського самоврядування, а також проводити виховну роботу з окремими студентами, що потребують особливого педагогічного впливу.

Викладачі технікуму, вихователі гуртожитку проводять копітку роботу з батьками студентів. Для батьків проводяться бесіди, лекції, консультації, день відкритих дверей, батьківські щорічні конференції. У підготовці цих заходів активну участь беруть вихователі і студенти. На лекції запрошуються працівники правоохоронних органів, лікарі, психологи. Колектив художньої самодіяльності, створений у гуртожитку, готує концертну програму для батьків.

У гуртожитку Українського державного лісотехнічного університету пріоритетним напрямом організації виховноїроботи є художньо-естетичне виховання студентської молоді Тут проводиться щорічний фестиваль колективів художньої самодіяльності "Весна лісотехніка". У рамках фестивалю відбуваються виставка студентських робіт образотворчого мистецтва "Весняні етюди", конкурсні виступи факультетських команд КВК, ансамблю танцю "Полонина", хорової капели "Діброва". У гуртожитку діє студентське кафе "Лісова пісня", де студенти проводять тематичні вечори та дискотеки.

У гуртожитках Харківської державної академії міського господарства, Запорізької державної інженерної академії, Українського державного лісотехнічного університету, Полтавського державного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, Мелітопольського державного педагогічного університету, Луганського технікуму транспортного будівництва, Луганського промислово-економічного технікуму Східноукраїнського державного університету, Червоноградського гірничого технікуму багато уваги приділяють фізкультурно-оздоровчій роботі зі студентською молодцю. У вищеназваних гуртожитках створено всі умови для занять фізичною культурою та спортом: добре обладнані тренажерні зали, працюють різноманітні спортивні секції- атлетична гімнастика, важка атлетика, баскетбол, волейбол, студія аеробіки, брейк-данс, студія естрадного танцю та ін. У гуртожитку Харківської академії міського господарства в рамках тижня "Здоров'я" проводяться спортивні змагання з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, міні-футболу; організовуються змагання за першість гуртожитку з шахів та шашок. У зимовий період проходять змагання з лижних гонок, у весняний - весняний крос. Систематично в гуртожитку проводяться тематичні лекції з пропаганди здорового способу життя та з профілактики шкідливих звичок серед студентів із залученням фахівців-лікарів-наркологів, психологів.

Необхідно відмітити роботу колективу вихователів гуртожитку Володимир-Волинського педагогічного училища ім. А.Кримського, зокрема, вихователів Є.Сівак, СГлодзь, особливоТ.Сергієнко, які багато уваги приділяють студентам-напівсиротам, студентам з неповних малозабезпечених родин.

Позитивно зарекомендували себе ті вищі навчальні заклади, в яких активно працюють органи студентського самоврядування. На високому рівні організовано роботу рад студентського самоврядування в гуртожитках Запорізького педагогічного училища, Запорізької державної інженерної академії, Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва, Луганського промислово-економічного технікуму Східноукраїнського державного університету, Харківської державної академії міського господарства, Українського державного лісотехнічного університету, Кіровоградського державного технічного університету.

У гуртожитку Запорізької державної інженерної академії працюють такі комісії'студентського самоврядування: навчально-виробнича, побутова, культурно-масова, інформаційна та фізкультурно-оздоровча.

Участь студентів у роботі комісій сприяє зростанню ініціативи, відповідальності за доручену справу, небайдужості до того, що відбувається навкруги, формуванню в молоді громадянських якостей особистості, навичок організатора, управлінця-керівника, які знадобляться в майбутній трудовій діяльності.

Цікавий досвід організаційної роботи в гуртожитку Луганського промислово-економічного технікуму Східноукраїнського державного університету, де активно працює чергова служба. Основні завдання чергової служби: підтримування у відмінному санітарному стані аудиторій, коридорів, блоків, кімнат гуртожитку, участь у виконанні господарських робіт у гуртожитку, підготовка та проведення виховних заходів, підтримка дисципліни та порядку в гуртожитку. Чергова служба - це різновид органів студентського самоврядування. Участь студентів у черговій службі сприяє розвитку їх організаторських здібностей, громадянської активності, привчає до порядку, дисципліни, формує почуття господаря.

Аналіз показує, що в організації виховної роботи серед студентів в умовах гуртожитку є певні недоліки: недостатньо приділяється уваги організації профілактики асоціальної поведінки серед студентів та формуванню високих моральних якостей молодої людини, створенню центрів соціально-психологічної реабілітації молоді, не запроваджуються заходи щодо профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя серед молоді.

Реформування змісту виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями українського народу, впровадження нових інноваційних підходів, виховних систем, різноманітних форм і методів виховання, розроблення теоретико-методологічних аспектів національної системи виховання з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду повинні стати пріоритетними напрямами організації'виховної роботи у вищих навчальних закладах, зокрема, у студентських гуртожитках.

Укладач Е.Безугла, методист вищої категорії НМЦ вищої освіти Міністерства освіти і науки України

Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах

^ Загальні положення

І. Самоврядуванняувищомунавчальномузакладі-цесамостійнагромадськадіяшзНІсгьстудентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, щостоять перед студентськими колективами.

 1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями
  Міністерства освіти і науки та іншого органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний
  заклад освіти, його Статутом та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою
  і підтримкою ректорату (адміністрації) та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань
  забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

 2. Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з
  керівництвом вищого навчального закладу.

 3. Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

^ Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

 1. Студентське самоврядування вищого навчального закладу здійснюється на рівні академічної групи, відділення, факультету, гуртожитку. Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу.

 2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція), на яких затверджується Положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

 3. Виконавчий орган студентського самоврядування може мати різноманітні форми: сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентський деканат, рада тощо (далі - рада).

 4. Рада студентського самоврядування структурного підрозділу вищого навчального закладу обирається на загальних зборах даного структурного підрозділу.

 5. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до ради студентського самоврядування факультету (відділення) і на загальні збори (конференцію) студентів.

 6. Рада студентського самоврядування факультету, відділення формується з представників виконавчих органів академічних груп та гуртожитків і обирає своїх представників до ради студентського самоврядування вищого навчального закладу.

7. 3 числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування структурного підрозділу обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря.

 1. Голова ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях вченої ради (педагогічної) навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

 2. Секретар студентської рад й організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде
  протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

10. При раді створюються сектори (комісії) за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-
просвітницька, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, міжнародних зв'язків, прес-
центр та ін.

 1. У складі ради студентського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними
  напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової
  роботи, громадського порядку тощо.

 2. Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається
  правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає
  рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

 3. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою або його
  заступником, секретарем.

 4. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів,
  обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

 5. Ради студентського самоврядування факультетів і гуртожитків у кінці навчального року на загальних
  зборах (конференції) звітують про виконану роботу. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів ( конференції) є обов'язковим для виконання.

 1. Статутом вищого навчального закладу може бути передбачено укладання договору між керівництвом
  вищого навчального закладу, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

^ Мета і завдання органів студентського самоврядування

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами навчального закладу.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів,

 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно
  з відповідними службами);

 • репрезентація в керівництві вищих навчальних закладів (ВНЗ);

 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами);

 • координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

 • участь у розподілі стипендіального фонду;

 • залучення студентів до художньої самодіяльності;

 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (Клуб веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних
  вечорів, днів факультету.

 • участь у поселенні студентів у гуртожитки та виселенні їх;

 • разом з деканатами, відділом навчально-виховної роботи, господарською службою ВНЗ, директором
  студентського містечка, завідувачами гуртожитків, вихователями організовують належний побут, відпочинок і
  дозвілля студентів у гуртожитках;

 • активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані
  приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

 • координація роботи з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканатами
  факультетів;

 • організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускному режиму в гуртожитках;

 • активна участь у роботі з організації змагання за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, економії
  електроенергії та ін.;

 • разом із завідувачами гуртожитків, директором студмістечка, вихователями створення умов для самостійної
  підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;

 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними
  алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

^ Права і обов'язки органів студентського самоврядування

1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту ВНЗ.

2. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право
«'обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

^звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

^опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

 1. Ради студентського самоврядування факультетів (відділень) та рада студентського самоврядування вищого
  навчального закладу мають право звертатися до адміністрації факультету (відділення) та адміністрації вищого
  навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними
  напрямами діяльності самоврядування.

 2. Голова ради студентського самоврядування факультету (відділення) вищого навчального закладу має право
  брати участь у засіданнях вченої ради (педагогічної) вищого навчального закладу при розгляді питань студентського
  життя.

 3. Голова ради студентського самоврядування вищого навчального закладу є членом ради навчального
  закладу з виховної роботи.

Обов'язки:

 • чітко дотримуватися цього Положення;

 • виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення
  завдань організації.

Права і обов'язки органів студентського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються з вченою радою (педагогічною) цього навчального закладу.


^ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ


УКАЗ

N 456/99 вiд 27.04.99 р.

м. Київ


Про заходи щодо розвитку духовностi, захисту моралi

та формування здорового способу життя громадян


З метою змiцнення духовних засад суспiльства, захисту моралi та

посилення виховної роботи серед населення, запобiгання негативним процесам у

духовнiй сферi ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Схвалити Основнi напрями розвитку духовностi, захисту моралi та

формування здорового способу життя громадян України (далi - Основнi

напрями), що додаються.

2. Для координацiї дiяльностi органiв виконавчої влади iз здiйснення

передбачених Основними напрямами заходiв, опрацювання пропозицiй щодо

виховання громадян у дусi моральностi, змiцнення духовних засад суспiльства,

забезпечення духовно-морального розвитку населення утворити Всеукраїнську

координацiйну раду з питань розвитку духовностi, захисту моралi та

формування здорового способу життя громадян.

Призначити Вiце-прем'єр-мiнiстра України СМОЛIЯ Валерiя Андрiйовича

головою Всеукраїнської координацiйної ради з питань розвитку духовностi,

захисту моралi та формування здорового способу життя громадян.

Затвердити персональний склад Всеукраїнської координацiйної ради

(додається).

3. Установити, що координацiйнi ради з питань розвитку духовностi,

захисту моралi та формування здорового способу життя громадян утворюються

також при Радi мiнiнстрiв Автономної Республiки Крим, обласних. Київськiй та

Севастопольськiй мiських державних адмiнiнстрацiях.

Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та

Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям забезпечити протягом

мiсяця утворення зазначених координацiйних рад, затвердити персональний

склад та створити належнi умови для їх ефективної дiяльностi.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки

Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним

адмiнiстрацiям за участю Нацiональної академiї наук України, координацiйних

рад, зазначених у статтях 2 i 3 цього Указу, громадських органiзацiй,

виходячи з полежень Основних напрямiв, розробити i затвердити до 1 вересня

1999 року нацiональну i регiональнi програми патрiотичного виховання

населення, формування здорового способу життя, розвитку духовностi та

змiцнення моральних засад суспiльства.

5. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк:

розробити проекти нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї

положень Основних напрямiв;

внести пропозицiї щодо вдосконалення положень Законiв України "Про

телебачення i радiомовлення" i "Про Нацiональну раду України з питань

телебачення i радiомовлення";

затвердити Положення про Всеукраїнську координацiйну раду з питань

розвитку духовностi, захисту моралi та формування здорового способу життя

громадян та Положення про координацiйнi ради з питань розвитку духовностi,

захисту моралi та формування здорового способу життя громадян при Радi

мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних. Київськiй та

Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях.

6. Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерству культури i мистецтв України,

Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Державному комiтету iнформацiйної

полiтики України, Державнiй митнiй службi України посилити контроль за

додержанням вимог Законiв України "Про телебачення i радiомовлення", "Про

друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi", "Про

кiнематографiю", iнших законiв щодо заборони ввезення в Україну,

виготовлення, збуту або розповсюдження предметiв порнографiчного характеру,

а також творiв та продукцiї, що пропагують культ насильства i жорстокостi.

7. Кабiнету Мiнiстрiв України, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки

Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним

адмiнiстрацiям разом з вiдповiдними координацiйними радами з питань розвитку

духовностi, захисту моралi та формування здорового способу життя громадян

протягом двох мiсяцiв ужити невiдкладних заходiв щодо:

запобiгання пропагандi жорстокостi, бездуховностi, насильства у засобах

масової iнформацiї;

притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у ввезеннi в Україну з

метою збуту чи розповсюдження, у виготовленнi, збутi, розповсюдженнi або

зберiганнi з тiєю ж метою творiв, що пропагують культ насильства i

жорстокостi, та предметiв i продукцiї порнографiчного характеру;

упорядкування торгiвлi друкованою продукцiєю еротичного змiсту; суворого

додержання правил торгiвлi тютюновими виробами i алкогольними напоями та

вирiшення питання про її заборону поблизу закладiв освiти i виховання;

активiзацiї культурно-просвiтницької та виховної роботи серед населення,

насамперед серед дiтей i пiдлiткiв, через вiдродження нацiональних свят та

обрядiв, пропаганду кращих духовних надбань українського народу, пiдтримку

та розвиток традицiй, спрямованих на змiцнення української родини, виховання

любовi до рiдної землi, формування демократичного свiтогляду, самосвiдомостi

та нацiональної гiдностi громадян України.


Президент України

Л. КУЧМА


СХВАЛЕНО

Указом Президента України

вiд 27 квiтня 1999 року N 456/99


^ ОСНОВНI НАПРЯМИ

розвитку духовностi, захисту моралi та формування

здорового способу життя громадян України


Останнiм часом в Українi розвиваються негативнi процеси в духовнiй

сферi, деформуються моральнi засади суспiльства.

Цьому сприяють пропаганда жорстокостi, бездуховностi, насильства,

послаблення виховної роботи з боку органiв виконавчої влади, закладiв освiти

i культури.

З метою утвердження конституцiйних положень про те, що людина, її життя

i здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визнаються найвищою

соцiальною цiннiстю, розвитку зазначених негативних явищ слiд покласти край.

Розбудова суверенної i незалежної, демократичної, соцiальної, правової

держави потребує активiзацiї зусиль органiв виконавчої влади, громадських i

релiгiйних органiзацiй, спрямованих на розвиток духовностi, виховання

патрiотизму та поваги до iсторичної спадщини українського народу, укорiнення

в суспiльнiй свiдомостi загальнолюдських моральних цiнностей, виховання

соцiального оптимiзму та впевненостi кожного громадянина у своєму

майбутньому, формування здорового способу життя.

Дiяльнiсть органiв виконавчої влади, громадських i релiгiйних

органiзацiй, навчальних, культурно-просвiтницьких закладiв у данiй сферi

повинна бути зосереджена на таких напрямах:

1) утвердження в масовiй свiдомостi громадян iсторично притаманних

українському народовi високих моральних цiнностей, спрямованих на засвоєння

кращих зразкiв вiтчизняної та свiтової духовної спадщини;

2) сприяння ствердженню соцiального оптимiзму у свiтоглядних настановах

населення;

3) забезпечення духовно-морального розвитку населення, виховання

патрiотизму, високої полiтичної культури та трудової моралi, використання

енергiї та зусиль громадян у суспiльне корисних справах;

4) запобiгання негативному впливу на свiдомiсть громадян iнформацiї, яка

мiстить елементи жорстокостi, насильства, порнографiї, пропагує наркоманiю,

пияцтво, алкоголiзм та тютюнопалiння, випадкам девiантної та антисоцiальної

поведiнки;

5) впровадження в суспiльну свiдомiсть переваг здорового способу життя,

формування нацiонального культу соцiальне активної, фiзично здорової та

духовно багатої особистостi;

6) надання комплексної соцiально-психологiчної допомоги найменш

захищеним верствам населення.

Реалiзацiя цих напрямiв здiйснюється через:

1) координацiю зусиль мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв

виконавчої влади, якi здiйснюють виховнi, iнформацiйнi, освiтнi та оздоровчi

функцiї, вдосконалення iснуючої нормативно-правової бази регулювання

вiдносин у цiй сферi;

2) активiзацiю роботи органiв виконавчої влади, громадських i релiгiйних

органiзацiй, закладiв освiти i культури з патрiотичного виховання населення,

пропаганди кращих здобуткiв українського суспiльства, виховання почуття

гордостi громадян своєю Батькiвщиною шляхом сприяння створенню

вiйськово-патрiотичних об'єднань, клубiв та гурткiв за iнтересами,

молодiжних i дитячих центрiв творчостi, навчальних та

фiзкультурно-спортивних закладiв i пiдтримки їх роботи;

3) пропаганду кращих здобуткiв нацiональної культурної та духовної

спадщини, проведення фестивалiв та конкурсiв для вiдродження нацiональних

свят та обрядiв, популяризацiю притаманних українському народовi сiмейних

цiнностей, формування мережi центрiв "Родинний дiм";

4) забезпечення органiзацiйних та iдеологiчних передумов для

впровадження в суспiльну свiдомiсть переваг здорового способу життя шляхом

реалiзацiї цiльової програми "Фiзичне виховання -здоров'я нацiї" та цiльових

програм центрiв соцiальних служб для молодi;

5) посилення науково-методичного та iнформацiйного забезпечення розвитку

духовностi i моральностi громадян, використання можливостей засобiв масової

iнформацiї у пропагандi нацiональних i загальнолкздських духовних та

моральних цiнностей, створення з цiєю метою культурно-просвiтницьких,

виховних теле-i радiопрограм для сiм'ї, дiтей та молодi;

6) широке залучення дитячих i молодiжних громадських органiзацiй до

соцiального становлення дiтей i молодi, розвитку духовностi та змiцнення

моральних засад, виховання трудової моралi, належну пздгримку молодiжних

бiрж працi, студентських та учнiвських трудових об'єднань, молодiжних

таборiв працi та вiдпочинку;

7) перегляд практики органiзацiї та проведення культурно - дозвiльних

заходiв з метою посилення просвiтницько-виховного впливу на населення;

8) пiдвищення рiвня контролю за додержанням вимог законiв України щодо

розповскздження кiно-, вiдеопродукцiї та друкованих видань з мстою

запобiгання пропагандi жорстокостi, бездуховностi, насильства та розпусти;

9) розроблення та реалiзацiю серед молодi та неповнолiтнiх комплексних

планiв запобiгання девiантнiй поведiнцi, антисоцiальним проявам,

профiлактику правопорушень, створення мережi центрiв соцiально-психологiчної

реабiлiтацiї дiтей та молодi, центрiв реабiлiтацiї жiнок та дiвчат, якi

потерпiли вiд насильства, запровадження профiлактичних програм центрiв

соцiальних служб для молодi та служб у справах неповнолiтнiх, розроблення та

впровадження системи всеукраїнських акцiй "Антинаркотик", "АнтиСНIД",

"Тверезiсть", "Життя без палiння" та iнших.


  1   2   3

Схожі:

Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconПлан воспитательной работы экономического факультета на 2012-2013 уч год
Составление и утверждение планов воспитательной работы кураторов академических групп, преподавателей кафедр
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconКонцептуальні засади виховної роботи на 2011/2012 навчальний рік
Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconАнотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах
Тема Введення до курсу “Методика музичного виховання у вищих навчальних закладах”. Основні вимоги до педагога-музиканта
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Організація виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі
України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Комплект нормативных документов для проведения воспитательной работы основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи