Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
Сторінка1/35
Дата13.10.2014
Розмір6.55 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 2/2011

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка
Заснований у 2004 році
КИЇВ – 2011
УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол №3 від 23 лютого 2011 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегіїВ.Д.Бакуменко, д.держ.упр., професор;

члени редакційної колегії:

М.М.Білинська, д.держ.упр., професор;

О.І.Васильєва, д.держ.упр., доцент;

В.Є.Воротін, д.держ.упр., професор;

Т.В.Іванова, к.е.н., професор;

М.Х.Корецький, д.держ.упр., професор;

Т.О.Лукіна, д.держ.упр., професор;

С.В.Майборода, д.держ.упр., професор;

В.І.Тимцуник, д.держ.упр., доцент.

Рецензенти: Кравченко С.О., д.держ.упр.;

Іваницька О.М., д.держ.упр.

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).
© Академія муніципального

управління, 2011
ЗМІСТ

Передмова… 6

^ РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 7
Бакуменко В.Д. Статистика та тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007-2010 роках 7

Борисевич С.О.Теоретичні концепції «держави добробуту» 15

Васильєва О.І., Вишневський А.В. Напрями реалізації державної

політики щодо формування і розвитку вищого корпусу державної

служби 24

^ Тимцуник В.І., Бєлова О.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством 31

Турчинов А. Кадровая безопасность России: постановка

проблемы 39

^ Барило О.Г., Потеряйко С.П., Тищенко В.О. Оцінювання

ефективності організації державного управління у надзвичайних

ситуаціях 56

Бєлкін Л.М. Актуальні проблеми державного регулювання

цивільно-правових відносини щодо організації харчування

учнів загальноосвітніх шкіл 61

^ Бондарчук Н.В. Концепція державної політики розвитку

інноваційного потенціалу регіонів на основі антикризового

управління 68

Бронікова С.А. Механізм як наукова метафора 75

Васильєва Н.В. Китай: формування інноваційної системи розвитку держави 82

^ Горник В.Г. Вплив глобалізації на модифікацію чинників конкурентоспроможності держави 88

Карпенко О.В. Удосконалення окремих дефініцій термінологічно-категоріального апарату державного управління бібліотечної

справи 95

^ Кондрашова М.В. Створення й реалізація інновацій в

промисловому підприємництві 104

Піддубна Л.П. Система державного управління та система документаційного забезпечення управління: взаємозв’язок, взаємообумовленість взаємозалежність (Частина ІІ. Від реформ

Петра І до наших днів) 113

^ Поживілова О.В. Реформування системи охорони здоров’я України

на засадах загальної практики-сімейної медицини (до проблеми

наукового забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров’я) 119

^ Руденко О.М. Теоретико-методологічні засади дослідження

суспільної стабільності та напрями її забезпечення в державному управлінні 125

Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни……………..137

^ Шевченко Н.О. Особливості державного регулювання аграрного

сектора економіки в країнах ЄС 143

Шпачук В.В. Сутність, визначення та засади здійснення

антикризового управління банківською системою,

державноуправлінський аспект 152

^ Акимов О.В. Стратегічні напрями державного регулювання

розвитку транспортної системи 159

Василець О.М. Питання взаємодії і розділення релігійної та

світської освіти: вітчизняна та західноєвропейська практика 168

^ Воробйова І.М. Іпотечне кредитування в умовах фінансової

кризи 174

Гагаріна С.Г. Актуальні напрями розвитку наукового потенціалу державного управління України 185

Гура С.В. Принципи формування механізмів державного

управління ресурсним забезпеченням регіону в контексті

державної політики 192

^ Денисенко О.П. державна політика розвитку венчурного

інвестування: зарубіжний досвід 199

Дончик Н.П. Принципи міжрівневої взаємодії у системі

державного управління …. 206

^ Карамишева Л.Є. Соціальне страхування як складова соціальної

політики держави 221

Кисель Л.Н. Украинская модель негосударственного пенсионного обеспечения 230

^ Ковальський М.Р. Актуальні напрями удосконалення механізму державного регулювання земельних ресурсів 234

Козак В.І. Феномен корупції: науковий погляд на реальний стан

в Україні …. 243

^ Козловська О.С. Інформаційні технології в організації

інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління 256

Кормілецький О.М. Конституційне та нормативно-правове

закріплення прав громадян на доступ до інформації в системі

державного управління 262

^ Крамаренко Л.В. Соціальний захист населення в країнах

Європейського Союзу (на прикладі категорії «багатодітні сім’ї») 269

Кулеба О.В. Соціально-політична мотивація як умова громадської активності у побудові іміджу держави 277

^ Пивоваров К.В. Історичні аспекти світових тенденцій розвитку

житлового будівництва 284

Синиця М.І. Розкриття змісту поняття «технологізація державного управління»…. 290
^ Тихонович В.В. Аналіз та перспективні напрямки державного

управління в сфері двостороннього економічного співробітництва 300

Тихонюк С.А. Конфлікт: еволюція поняття від філософії

до державного управління 306

Ткачук Р.Л. Роль трудових ресурсів на етапі державотворення 317
^ РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ 326
Оболенський О.Ю., Королюк Ю.Г. Науково-прикладні засади дослідження проблемного поля регіонального управління 326

^ Орлатий М.К., Балдинюк В.М. Удосконалення системи

самоуправління сільськими територіями липовецького району

вінницької області 336

Олійченко І.М. Дослідження інформаційних потоків обласної

державної адміністрації 349

ІвановаТ.В. Роль органів місцевого самоврядування у сфері

реалізації екологічної політики 355

^ Третьяков І.М. Методичні засади формування бюджетних

видатків на утримання вулично-шляхової мережі м. Києва 362

Марковський С.С. Фонди регіонального розвитку як механізм фінансового забезпечення реалізації державної регіональної

політики 370

^ Пінчук С.А. Механізм забезпечення безпосереднього впливу

громадян на муніципальне управління 378

Чурсін В.П. Форми забезпечення відповідальності органів

місцевого самоврядування 384

ПЕРЕДМОВА
Черговий 2/2011 випуск Наукового вісника Академії муніципального управління (серія «Управління»), який є фаховим виданням у галузі науки «Державне управління», присвячений широкому спектру актуальних питань державного та регіонального управління і місцевого самоврядування як в Україні, так і за рубежем. Більшість статей в ньому представлено докторантами, аспірантами та здобувачами.

Наукове видання зорієнтовано, насамперед, на наукові спеціальності 25.00.02 – «механізми державного управління» та 25.00.04 – «місцеве самоврядування» галузі науки «Державне управління», що найбільше відображає напрями освітньої та наукової діяльності його засновника.

У виданні отримали розвиток дослідження з сучасних проблем державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку; розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління; державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до Уряду; аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні; інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління; чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави; процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями та інші.

Даний збірник оформлено відповідно до вимог ВАК України. Для кожної статті наведено анотації на трьох мовах (українській, російській та англійській), зазначено рецензеGнтів.

Зміст збірника виставлено на WEB-сайті Академії муніципального управління: www.amu.kiev.ua.

РОЗДІЛ І

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351: 002.8 Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи Академії муніципального
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи