Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
Сторінка1/57
Дата13.10.2014
Розмір7.67 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 1/2012

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка
Заснований у 2004 році
КИЇВ – 2012
УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол 1 від 28 вересня 2011 р.

Голова редакційної колегії:

Бакуменко В.Д., д.держ.упр., професор.

Члени редакційної колегії:

Білинська М.М., д.держ.упр., професор;

Васильєва О.І., д.держ.упр., доцент;

Гаман П.І.,д.держ.упр., доцент;

Воротін В.Є., д.держ.упр., професор;

Дацій Н.В., д.держ.упр., доцент;

Драган І.О.,д.держ.упр., с.н.с.;

Іваницька О.М., д.держ.упр., доцент;

Іванова Т.В., к.е.н., професор;

Кондрашов О.М., д.держ.упр., доцент;

Корецький М.Х., д.держ.упр., професор;

Кураташвілі Альфред Анзорович., д.е.н., д.ю.н., д.філософ.н., професор;

Лощихін О.М., д.ю.н., професор;

Суходоля О.М., д.держ.упр., доцент.
Рецензенти: Кравченко С.О., д.держ.упр., доцент

Руденко О.М., д.держ.упр., доцент

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).
© Академія муніципального

управління, 2012

ЗМІСТ
^ РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Бакуменко В.Д. Творчий звіт з робіт у галузі наук «державне управління» у 2002 - 2011 роках 6

Толкованов В.В. Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні 13

^ Давидова Ю.В., Пасічник М. В. Роль децентралізації в системі публічного менеджменту: досвід Франції 20

Жовнірчик Я.Ф. Трансформація механізмів державного управління розвитком регіонів України в умовах європейської інтеграції 29

^ Кураташвілі Альфред Анзорович Теория верховенства интересов народа – определяющая теоретическая основа государственного управления в интересах народа 35

^ Кураташвілі Анзор Альфредович Проблемы государственного управления и двуединая задача налоговой политики 41

Пашко Л.А. Управлінські відносини у форматі: «оцінювач – оцінюваний»: сутнісні характеристики 48

^ Алейнікова О.В. Достоїнства і недоліки регіональної системи державної підтримки організацій АПК 56

Бережний Я.В. Державне управління і нові управлінські технології 67

^ Бєлкін Л.М. Проблеми забезпечення законності в сфері державного управління культурою 74

Биркович Т.І. Умови розвитку новітніх технологій у сфері енергетики України 83

^ Бондарчук Н.В. Напрями вдосконалення механізмів державної політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів в контексті антикризового управління 89

Гіндес О.Г. Напрями підвищення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів 95

^ Ємельянов В.М. Взаємодія держави і бізнесу в регулюванні економічних процесів та зміцненні економічної безпеки 103

Кобець А.С. Вища освіти як потужний інструмент довгострокової стратегії підготовки кадрів та розвитку людських ресурсів 111

^ Ковалевська О.П. Підходи та і прийоми реалізації земельної політики у сфері житлового будівництва 120

Кондратюк Т.В. Концептуальні моделі як відображення різних аспектів державної управлінської політики 128

^ Лисов І.В. Поєднання принципів бюджетного фінансування й ринкового саморегулювання в житловій політиці 136

Литвин О.П. Державне управління захистом безпеки довкілля, як складова реформування державної влади в Україні 144

^ Мокрецов С.С. Подолання бідності в Україні: соціально-економічний аспект державної політики розвитку репродуктивного здоров'я населення 152

Онищук С.В.Історико-правовий аналіз та філософське підґрунтя розподілу влад між державою та церквою 159

^ Піддубна Л.П. Документ та його основні характеристики: сутність поняття, властивості, атрибути 165

Чала Н.Д. Моделі-підходи державного управління економічним розвитком країни в умовах глобалізації 172

^ Шевченко М.М., Смирнова Н.С. Незаконна міграція з країн сходу в Європу через територію України як загроза міжнародній та національній безпеці 180

Шпачук В.В. Система державного управління банківською системою України: структура та суб’єкти 188

^ Бєлоусов В.М. Державне регулювання системи пенсійного забезпечення в контексті історії 196

Бичков С.І. Методологічні підходи до формування та розвитку системи соціального захисту населення 203

^ Владіміров Т.О. Законодавство ЄС у сфері контролю над експортом товарів і технологій подвійного використання 210

Гіндес А.В. Ефективність реалізації механізмів регулювання економічної безпеки національної економіки 217

^ Григорчак І.М. Оптимізація взаємовідносин політичної та адміністративної еліт: теоретико-методологічний аспект 224

Клименюк О.М. Напрями удосконалення механізму державного управління правоохоронною діяльністю 231

^ Козак В.І. Політика держави в контексті адміністративної реформи 239

Корінчевська І.А. Державні механізми формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді 244

^ Крамаренко Л.В. Впровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) 249

Левітан А.Л. Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії незаконній міграції в Україні 255

^ Лосіхін О.О. Забезпечення рівних прав та можливостей державних службовців жиночої та чоловічої статі в процесі адміністративного реформування 262

Мазур С.С. Адміністративна реформа у сфері забезпечення безпеки органів державної влади 271

^ Морозова Н.Г. Методичні засади проведення моніторингу якості робочої сили на ринку праці в сфері державної служби 279

Петросова О.В. Теоретичні та практичні аспекти удосконалення кадрового забезпечення безпекового сектору держави 289

^ Попадюк Н.І. “Соціальний ліфт” як   механізм формування державно-управлінської еліти України 296

Синячов О.П. Міжнародні принципи формування законодавства про доступ до інформації 305

^ Совівський О.М. Сучасні напрями реалізації державної політики України в зовнішньополітичній сфері в контексті європейської інтеграції 314

Тихонович В. В. Приклад ефективних механізмів державного управління в сфері експортного кредитування 320

Туча В. Виділення та систематизація державно-управлінських механізмів імплементації політичних рішень 327
^ РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ

Дацій Н.В. Посилення соціальних повноважень місцевого самоврядування як основа реалізації концепції «соціальної держави» 338

^ Антонов А.В. Механізм координації існуючих характеристик сільського способу життя та формування перспективних соціальних форм життєдіяльності сільського населення 345

^ Заікіна О.О. Окремі аспекти термінології та класифікації документів установи 352

Литвин Ю.О. Політика розвитку сільських територій 359

Матійко С.А. Методи промислової політики за змістом і характером впливу на об’єкт 367

^ Сорока М.П. Завдання регіональних органів управління щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку регіону 374

Темиргалієв Р.І. Вдосконалення механізмів здійснення міжнародної економічної діяльності регіону 383

^ Чернов С.І. Теоретичний зміст та поняття регіональної політики 390

Воскобійник С.І. Політика органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій 399

^ Герасименко І.С. Ефективна регіональна інвестиційна політика як умова розвитку територій 405

Гура Я.В. Деформація економічного розвитку регіонів як наслідок недосконалості існуючих механізмів державного регулювання 413

^ Кощинець В.В. Напрями використання позитивного зарубіжного досвіду регулювання регіонального розвитку 421

Равлюк В.В. Організаційно-економічні заходи підтримки інноваційної діяльності регіонів 429

Холоднюк З.В. Розвиток функцій і повноважень державних структур у формуванні економічної політики регіонів 437

РОЗДІЛ І

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


УДК 35
Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи Академії муніципального
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи