Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
Сторінка2/57
Дата13.10.2014
Розмір7.67 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
^

управління, д.держ.упр., професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Почесний доктор НАДУ при Президентові України,

державний службовець 2 рангу^ ТВОРЧИЙ ЗВІТ З РОБІТ У ГАЛУЗІ НАУК «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» У 2002 - 2011 РОКАХ
Представлено аналіз робіт автора у 2002 - 2011 роках, що характеризують його відповідний вклад у розвиток галузі наук «Державне управління».

^ Представлен анализ работ автора в 2002 - 2011 годах, характеризующий его соответствующий вклад в развитие отрасли науки «Государственное управление».

Analyzes the author in 2002 - 2011's, describing his relevant contribution to the development of sciences "Governance".

Постановка проблеми. За 10 – річний термін після захисту докторської дисертації на тему «Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень» (2002 -2011 рр.) власні та колективні результати досліджень автора знайшли відображення більше ніж у 160 наукових, науково-методичних та навчально-методичних публікаціях, в тому числі в: енциклопедії (8 томів), 5 монографіях, 2 енциклопедичних словниках (зокрема 320 статей в енциклопедичному словнику з державного управління), 4 словниках-довідниках, 10 навчальних посібниках, 12 інших книжкових виданнях і брошурах. З публікаціями автора знайомі вчені Білорусії, Вірменії, Грузії, Польщі, Російської Федерації. На часі упорядкування результатів проведених досліджень, виділення основних напрямів проведених наукових розвідок.

Мета даного дослідження полягає в систематизації результатів зазначених публікацій та творчому звітуванні перед науковою громадськістю.

^ Аналіз наукового доробку. Серед вчених, що мають спільні праці з автором, слід зазначити В.Д.Бондаренка, Ю.Г.Кальниша, В.М.Князєва, С.О.Кравченка, В.І.Лугового, П.І.Надолішнього, А.М.Михненка, Т.В Мотренка, Н.Р.Нижник, О.М.Руденко, Ю.П. Сурміна, С.О.Телешуна та ін.

^ Виклад основного матеріалу. Період творчості, за яким звітується автор у даній статті, припав на роботу в Національній академії державного управління на посаді директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування (2002-2005 рр.) та на посаді професора кафедри управління суспільним розвитком (кінець 2005-перша половина 2006 рр.), а також в Академії муніципального управління на посаді проректора з наукової роботи, завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування (з 2006 р. до т.ч.).

Проведений аналіз робіт автора за останнє десятиріччя дозволяє виділити такі основні напрями та результати проведених досліджень.

^ Напрям 1. Розвиток теорії та методології державного управління.

Автором особисто та у співавторстві узагальнено, систематизовано ідеї та погляди як відомих вчених, так і власні на розвиток сучасного державного управління, зпроекційовано їх на українську дійсність з урахуванням найбільш актуальних її проблем та завдань. Результати проведених досліджень та виконаних науково-дослідних робіт викладено у звітах: «Розроблення словника-довідника з методології державного управління» (ДР-РК № 0102U002538, 2003), «Розроблення словника-довідника з методології державного управління» (ДР-РК № 0102U002538, 2003), «Розробка словника системного аналізу проблем державного управління» (ДР-РК № 0103U007727, 2003), «Виявлення та діагностування проблемних ситуацій держав­ного управління» (ДР-РК №. 0103U007469, 2006), «Закономірності, особливості та тенденції розвитку державотворення» (ДР-РК № 0106U004367, 2006), «Методологія державного управління як галузі науки» (ДР-РК № 0108U002016, 2009), «Науково-методичні засади розвитку галузі науки «Державне управління»» (ДР-РК № 0109U003005, 2009), «Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування» (ДР-РК № 0108U008164, 2010).

Вони оприлюднені у численних наукових публікаціях, а також у формі довідкового та навчального матеріалу, зокрема в Енциклопедії державного управління (2011, 200 авторських статей у 8 томах), Енциклопедичному словнику з державного управління (2010, 320 авторських статей), монографії «Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми» (2003), словниках-довідниках з державного управління (2002), з методології державного управління (2004), з системного аналізу державного управління (2007), навчальних посібниках «Теоретичні та організаційні засади державного управління» (2003), «Державне управління: основи теорії, історія і практика» (2009, з грифом МОН України), курсі лекцій «Державне управління» (2011, з грифом МОН України), опорному конспекті лекцій «Теоретичні та організаційні засади державного управління» (2003), науково-методичному посібнику «Науково-методологічні засади розвитку галузі науки «Державне управління»: наукова розробка» (2010).

Серед наукових статей: «До методології формування слов­ника-довідника з державного управління» (2002), «Впровадження сучасної методології державного управління в практичній діяльності державних службовців» (2002), «Функція контролю як важлива складова державного управління» (2002), «Методологія державного управ­ління: проблеми становлення та подальшого розвитку» (2003), «Проблема різноманітності методо­логії державного управління» (2003), «Законо­мір­нос­ті, принципи та фак­тори вибору у науковому пізнанні процесів державотворення» (2005), «До питання парадигмальності конституційного правового поля» (2006), «Тенденції й чинники впливу суспільних трансформацій на постановку завдань науки державного управління» (2007), «Аналіз проблемного поля державного управління» (2007), «Проблемний аналіз держав­ного управління» (2009), «Методологічні аспекти аналізу суб’єктів державного управління» (2009), «Концептуальний підхід до визначення моделей державного управління» (2009), «Сутність та складові міжрівневої взаємодії у системі держав­ного управління» (2009), «Підходи-моделі до державно-управлінської інноваційної діяльності» (2011) та інші.

Зарубіжні публікації: «Проблемы становления методологии государственного управления» (Російська Федерація, 2004), «Понятие "местная демократия" как элемент сущностной составляющей науки государственного управления» (Республіка Вірменія, 2009), «Тенденции и факторы влияния общественных трансформаций на постановку задач науки государственного управления» (Республіка Грузія, 2010).

^ Напрям 2. Розвиток теорії та методології прийняття державно-управлінських рішень.

Автором у 1998 – 2001 роках сформовано основи теорії прийняття державно-управлінських рішень, які були викладені у монографії «Формування державно-управлін­ських рішень: проб­ле­ми теорії, ме­тодології, практики» (2000), численних інших наукових публікаціях та представлені захищеною докторською дисертацією на тему «Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень» (2001, спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління).

У 2002 – 2011 рр. автором особисто та у співавторстві продовжено цю роботу у напряму розвитку теоретичних та методологічних засад прийняття державно-управлін­ських рішень, доведення відповідних розробок до наукової громадськості. Вони оприлюднені у низці наукових публікацій, а також у формі навчального матеріалу, зокрема в навчальних посібниках «Прийняття рішень в державному управлінні» (у 2-х частинах: ч. 1 «Теоретико-методологічні засади», ч.2 «Науково-прикладні аспекти», 2010), «Державно-управлінські рішення» (2011, електронний ресурс), «Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень» (2007), «Технологія прийняття управлінських рішень» (2007).

Серед наукових статей: «Щодо напрямів розвитку досліджень та базової системи принципів форму­ван­­ня державно-управ­лінсь­ких рі­шень» (2002), «Напрями і підходи до розвитку теоре­тико-методологічних засад фор­­му­­­ван­ня державно-управ­лінсь­ких рі­шень» (2002), «Удосконалення прийняття держав­но-управлінських рішень як один з найважливіших чинників розвитку державного управління» (2003), «Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень» (2003), «Процесуальна організація прийняття рішення з виявлення прогалин у законодавстві» (2006) та інші.

Зарубіжні публікації: «Тенденции и факторы влияния трансформаций государственного управления на принятие государственно-управленческих решений» (Російська Федерація, 2007).

^ Напрям 3. Розроблення підходів та методів вирішення низки загальних науково-прикладних проблем та завдань державного управління.

Більшість наукових напрацювань автора викликані потребами державно-управлінської практики й мають науково-прикладний характер. Певна їх частка має спрямованість на вирішення загальних науково-прикладних проблем та завдань державного управління. Отримані результати оприлюднені у наукових публікаціях, а також у науково-методичному посібнику «Соціологічна експертиза в дер­жавному управлінні (на прикладі досліджень політичної реформи в Україні» (2003). Серед наукових статей: «Щодо підходів до прогнозування нормотворчої діяльності» (2002), «Щодо методологічного забезпечення реалізації поши­ре­них завдань програмно-цільового управління» (2002), «Теоретико-методологічні засади ген­дерної політики: закономірності та фактори вибору» (2004), «Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні» (2005).

^ Напрям 4. Розроблення підходів та методів вирішення низки специфічних для України науково-прикладних проблем та завдань державного управління.

Більшість наукових напрацювань автора мають спрямованість на вирішення специфічних для України науково-прикладних проблем та завдань державного управління. У цьому напряму автором особисто та у співавторстві проведені дослідження та виконані такі науково-дослідні роботи: «Аналітично-інформаційне забезпе­чення проблем реформування органів виконавчої влади та підвищення ефективності механізмів дер­жавного управління (світовий та вітчизняний досвід)» (ДР_РК № 0103U007471, 2003), «Розроблення принципів і підходів до розмежування підготовки кадрів вищого та середнього управлінських рівнів за змістом, формами і методами навчання» (ДР-OK № 0303U001831, 2004), «Заснування та сприяння діяльності Науково-навчального центру з питань євроатлантичної інтеграції України» (ДР-ОК № 0205U004382, 2004), «Проведення соціологічних дослід­жень щодо динаміки змін відно­шення різних верств населення до процесу інтеграції України в НАТО» (2004), «Аналіз актуальних проблем та ефективності реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України, розробка та обґрунтування пропозицій щодо її коригування, першочергових заходів, спрямованих на розв’язання зазначених проблем та реалізацію цілей, принципів та пріоритетів державної політики в цій сфері» (ДР-РК № 0104U004964, 2004), «Доопрацювання Концепції діяль­ності в зоні відчуження і відселеній частині зони безумовного (обов'яз­кового) відселення» (ДР-РК №0105U007940, 2006), «Концептуальні засади аналізу та оцінювання ефективності механізмів регулювання інтеграційних процесів в Україні» (ДР-ОК № 0208U005327, 2007), «Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації» (2010).

Вони оприлюднені у численних наукових публікаціях, а також у формі довідкового та навчального матеріалу, зокрема в Енциклопедичному словнику «Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України » (2006, 62 авторські статті), монографіях «Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика» (2003), «Європейські орієнтири адміністра­тивного реформування в Україні» (2004), навчальних посібниках «Ефективність державного управ­ління. Практикум. Економіка при­род­них ресурсів і довкілля» (2003), «Міжнародна інтеграція» (2008), «Механізми регулювання інтегра­ційних процесів в Україні» (2009), науково-методичних посібниках «Громадська думка щодо євроатлантичної інтеграції України: шляхи забезпечення ефективного діалогу влади з населенням» (2004), «Концептуальні засади аналізу регулювання інтеграційних процесів в Україні» (2007), «Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації» (2010), збірниках науково-аналітичних матеріалів «Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки» (у 2-х частинах, 2005) та «Актуальні проблеми формування і реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі» (2005), Концепції сучасної державної кадрової політики України (2006).

Серед наукових статей: «Політична реформа в Україні: необ­хідність та напрями реалізації» (2002), «Політична реформа в Україні: аналіз очікуваної зміни моделей виборів і форми правління» (2003), «Концептуальне забезпечення діяль­ності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування УАДУ при Президентові України» (2003), «Необ­хідність та основні напрями реалізації реформи політичної системи України» (2003), «Аналіз очікуваних змін моделей виборів і форми правління у процесі політичної реформи в Україні» (2003), «Проблема розвитку варіативного політичного простору взаємо­відносин України і Росії» (2003), «Парадигмальний підхід до форму­вання комплексних та професійних програм підготовки державних служ­бовців та посадових осіб міс­цевого самоврядування» (2004), «Базові моделі дослідження проблем удосконалення діяльності керівника в органах державної влади» (2004), «Наукове забезпечення підготовки керівних управлінських кадрів у контексті акредитації магістерської програми з державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ЕАРАА» (2004), «Проблемні аспекти становлення адміністративної культури в органах державної влади в Україні (за матеріалами експертного дослід­ження)» (2004), «Стан та перспективи адміністра­тивної реформи в Україні» (2004), «Аналіз та оцінювання стану адміністративного реформування в Україні» (2004), «Пріоритетні напрями реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінка ситуації та забезпечення трансформації» (2005), «Державно-управлінські аспекти розвитку процесу євроатлантичної інтеграції України» (2005), «Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України» (2006), «До питання вдосконалення державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України» (2008) та інші.

^ Напрям 5. Вдосконалення управління суспільним розвитком.

Активізація розроблення цього напряму у дослідженнях автора викликано його роботою наприкінці 2005 – першій половині 2006 р. на новоствореній кафедрі управління суспільним розвитком (завідувач кафедри д.і.н., професор Михненко А.М.). Результати проведених за безпосередньої участі автора колективних досліджень та виконаних науково-дослідних робіт викладено у звіті: «Підходи, моделі, методи управління суспільним розвитком» (ДР-РК № 0106U004366, 2006) та оприлюднені у численних наукових публікаціях, а також у формі довідкового та навчального матеріалу, зокрема в монографіях «Роль інформації у формуванні ринкової економіки»» (розділи «Моделювання економічних про­цесів як засіб забезпечення еко­номіки прогнозною та оціночною інформацією», «Формування і запровадження сис­теми моніторингу та моніторингових досліджень малого підприємництва в Україні», 2004), «Розвиток суспільства» (розділ «Екологічний фактор суспільного розвитку та особливості його прояву в Україні», 2004), словнику-довіднику з управління суспільним розвитком (2006), навчальних посібниках «Управління суспільним розвитком: Вступ до спеціальності» (2006), «Інновації в управлінні суспільним розвитком» (2009), науковому виданні «Соціально-економічний розвиток регіонів України» (2005), збірнику аналітичних матеріалів «Проблеми і перспективи розвитку України» (2005).

Серед наукових статей: «Моделі діяльності як інструмент дос­лідження суб’єкт-об’єктних від­но­син» (2002), «Концептуальний підхід до багаторівневого представлення та вирішення проблеми суспільної стабільності» (2005), «Трансформація українського сус­піль­ства: перехід до нової моделі розвитку» (2006), «Сучасні моделі-підходи управління суспільним розвитком» (2007), «До питання методологічного обгрунтування процесу управління в соціальних системах» (2010), «Базові моделі науково обґрунтованого управління в соціальних системах» (2010) та інші.

Зарубіжні публікації: «Инвестиционный климат как основа конкурентоспособности региона» (Російська Федерація, 2008), «Механизмы выравнивания аcсиме­трии регионального развития в усло­виях глобализации» (Республіка Вірменія, 2008, «Методологические аспекты цикла управления в социальных системах» (Республіка Грузія, 2010).

^ Напрям 6. Впровадження науко-метричних досліджень у державному управлінні України.

Дослідження у цьому напряму були започатковані автором у 1997 році спільно з д.філософ.н., професором В.М.Князєвим в межах аналізу результатів наукової діяльності Української (з 2003 р. - Національної) академії державного управлінні при Президентові України [1]. У 2007 році вони отримали новий поштовх у зв’язку з 10-річчям існування галузі наук «Державне управління» в Україні.

Автором особисто та у співавторстві проведено низку досліджень, що знайшло відображення у відповідних наукових публікаціях, а також у формі навчального матеріалу, зокрема в навчальному посібнику «Прийняття рішень в державному управлінні» (у ч.2 «Науково-прикладні аспекти», 2010) та курсі лекцій «Державне управління» (2011). Серед статей на цю тему, можна зазначити: «Концептуальний аналіз дисерта­ційних досліджень з державного управління до 10-річчя галузі науки державного управління в Україні» (2007), «Динаміка дисертаційних досліджень механізмів державного управління за видами суспільної діяльності /2003-2007 рр./» (2008), «Інституалізація та тенденції захистів дисертацій у галузі науки "Державне управління"» (2008), «Тенденції дисертаційних досліджень з державного управління в контексті дотримання вимог ВАК України» (2009), «Статистика та динаміка захистів дисертацій у галузі науки дер­жав­ного управління у 2006-2009 рр.» (2010), «Наукометричний аналіз становлення та розвитку галузі наук «Державне управління»: (1997-2009 рр.)» (2010), «Щодо систематизації інноваційно-орієнтованих дисертаційних досліджень у галузі наук «Державне управління»» (2011), «Статистика та тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007 - 2010 роках» (2011).

^ Напрям 7. Методологічна допомога здобувачам наукового ступеня.

Робота у складі Експертної ради ВАК України з державного управління та численні зауваженні щодо оформлення та змісту дисертаційних досліджень наштовхнула автора на спробу допомогти здобувачам наукових ступенів, виклавши їм свої поради. Вони оприлюднені у таких наукових публікаціях: «Особливості застосування інно­ваційних фільтрів у процесі пошуку евристичного змісту наукового дослідження» (2005), «Інноваційні фільтри в науковому пізнанні суспільних процесів» (2009), «На допомогу здобувачу наукового ступеня» (2010), «До питання технології підготовки та оформлення дисертаційного дослідження» (2010), «Поради здобувачу наукового ступеня: нотатки експерта» (2010).

Висновки. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що у 2002 - 2011 роках автором активно й наполегливо досліджувався широкий спектр як загальних, так і специфічних для України проблем і завдань державного управління. Як реакція на актуальні, а, часом, й нагальні потреби науки та практики державного управління, розроблено низку підходів та методів, що знайшли використання у науці та практиці державного управління, сприяли, на нашу думку, успішному розвитку відповідної галузі наук в Україні. Інформацію про автора можна отримати у публікації [2].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи