Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
Сторінка1/48
Дата13.10.2014
Розмір6.29 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ


НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 3/2012

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка
Заснований у 2004 році
КИЇВ – 2012
УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.
^ Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол 4 від 29 лютого 2012 р.

Голова редакційної колегії:

Бакуменко В.Д., д.держ.упр., професор.

^ Члени редакційної колегії:

Білинська М.М., д.держ.упр., професор;

Васильєва О.І., д.держ.упр., професор;

Гаман П.І.,д.держ.упр., доцент;

Воротін В.Є., д.держ.упр., професор;

Дацій Н.В., д.держ.упр., доцент;

Драган І.О.,д.держ.упр., с.н.с.;

Іваницька О.М., д.держ.упр., доцент;

Іванова Т.В., д.держ.упр., професор;

Кондрашов О.М., д.держ.упр., доцент;

Корецький М.Х., д.держ.упр., професор;

Кураташвілі Альфред Анзорович.,

д.е.н., д.ю.н., д.філософ.н., професор;

Лощихін О.М., д.ю.н., професор;

Суходоля О.М., д.держ.упр., доцент.
Рецензенти: Васильєва О.І., д.держ.упр., професор;

Руденко О.М., д.держ.упр., доцент

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).
© Академія муніципального

управління, 2012

ЗМІСТ
^ РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Бакуменко В.Д., Червякова О.В. Методологічний підхід до аналізу

процесів соціалізації в соціальних системах 6

^ Кравченко С.О. Концептуальні основи управління суспільними

реформами 15

Кураташвілі Альфред Анзорович Теория сбалансированности

прав и ответственности должностных лиц – необходимая политико-

правовая основа государственного управления 25

^ Кураташвілі Анзор Альфредович Противоречия социально

ориентированной рыночной экономики и роль государственного

управления в их преодолении 32

^ Соснін О.В., Нелезенко Н.П., Яременко С.О. Інноваційна діяльність

як фактор розвитку і становлення громадянського суспільства в

умовах інформаційної доби 38

^ Анпілогова Ж.Д. Сутність державної промислової політики

як регулятора економічного розвитку країни 44

Биркович Т.І. Особливості регулювання енергетики України

в контексті гарантування енергетичної безпеки в світі 52

^ Гіндес О.Г. Механізм управління процесами функціонування

еколого-економічних систем 59

Ковалевська О.П. Виявлення актуальних напрямів житлової

політики та визначення її пріорітетів 67

^ Коврига О.С. Роль державного регулювання у формуванні

інституціонального середовища 73

Кочарян І.С., Клименюк О.М. Формування поля завдань

державного управління вищою освітою 80

^ Кушнір М.О. Інституційно-правові питання міжрегіональної співпраці

в Україні у стратегіях розвитку регіонів: приклад досвіду Криму 93

Литвин О.П. Механізми державного управління у забезпечені

екологічної безпеки 102

^ Литвин Ю.О. Стан і тенденції розвитку та розміщення

продуктивних сил сільського господарства 110

Матійко С.А. Розроблення механізмів державного регулювання

структурного розвитку промисловості 118

^ Орленко Я.Ю. Продовольчий підкомплекс у забезпеченні

продовольчої безпеки країни 127

Піддубна Л.П. Колегіальні органи управління: особливості

організації та документування діяльності 134

^ Рибачук В.Л. Деформації сучасної державної політики розвитку

житлово-комунальної сфери 143

Темиргалієв Р.І. Формування концепції державного управління

соціально-економічним розвитком АР Крим 151

^ Шпачук В.В. Напрями удосконалення системи державного управління банківською системою: організаційно-функціональний аспект 159

Галайчук Б.В. Система державного регулювання суб’єктів

підприємницької діяльності у сфері охорони здоров’я 165

^ Добрунов С.С. Інституціональне забезпечення інноваційного

розвитку в управлінні промисловим комплексом України 173

Дончик Н.П. Визначення проблем міжнародної взаємодії у

системі державного управаління 179

^ Замикула І.В. Еволюція формування ринку аграрної продукції

і продовольства 187

Кизима Г.М. Законодавчі засади інституційних особливостей

державного регулювання фінансового сектору України 195

Клуб А.І. Особливості регулювання пропорцій крупного,

середнього та дрібного аграрного бізнесу на сільських територіях 201

^ Корецький О.М. Проблеми та перспективи податкового

регулювання в Україні 209

Кравчун О.С. Формувння інвестиційних механізмів для

проведення структурної перебудови в Україні 214

^ Лещенко В.В. Інформаційна прозорість діяльності банків 222

Марінов М.М. Механізми здійснення державного контролю

в туристичній сфері 228

Морозова Н.Г. Зайнятість як складова системи соціально-трудових

відносин в сфері державної служби України: соціологічна оцінка 237

^ Панін А.Г. Сучасний інструментарій управління інвестиційно-

будівельним комплексом 246

Сцібан О.Я. Механізми використання інтелектуальних ресурсів

в умовах глобалізації та невизначеності економічного середовища 252

^ Тихонович В.В. Аналіз державних механізмів стимулювання

співробітництва з країнами Європи 259

Ткачук Р.Л. Особливості управління соціальними процесами

України: визначеність, ступінь розвитку, ефективність реалізації 271

^ Цьвок В.І. Специфіка дворівневої владної системи щодо

цільової орієнтації розвитку промислової політики 280

Яцук І.П. Державне регулювання розвитку земельних відносин

з урахуванням специфіки землі як категорії власності й особливого

виду нерухомості 287

^ РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ

Антонов А.В. Чинники посилення виробничої функції сільських

територій 294

Вишиванюк М.В. Сучасна модель реалізації державної політики

забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів 302

^ Сорока М.П. Аналіз інституціональних передумов гармонізації

партнерських відносин органів влади з бізнесом в регіоні 309

Герасименко І.С. Розширення повноважень міжрегіональних

державних структур у залученні інвестиційних ресурсів у регіональну економіку 317

Гура Я.В. Інструменти стимулювання сталого розвитку

регіонів України 324

^ Жабенко Л.В. Система професійного навчання міських голів в Україні 331

Костерін В.А. Система стимулювання упровадження технологій ресурсозабезпечення на комунальних підприємствах 338

^ Кощинець В.В. Оцінка зовнішніх ресурсів здійснення соціально-

економічної трансформації господарства регіону 345

Лемешко С.А. Функціонування сучасного мотиваційного

механізму забезпечення ефективної зайнятості населення регіону 351

^ Равлюк В.В. Соціально-економічний підхід в державному управлінні регіональним інноваційним розвитком 360

Холоднюк З.В. Принципи формування державного управління

регіональною соціально-економічною системою 368
РОЗДІЛ І

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


УДК 35

В.Д.Бакуменко,

проректор з наукової роботи

Академії муніципального
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи