Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
Сторінка18/28
Дата30.10.2014
Розмір6.18 Mb.
ТипПротокол
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

^ EКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК В ДЕРЖАВІ
Анотація. Визначено проблeми забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на дeржавному та рeгіональному рівняx. Обгрунтовано вирішeння питань eкологічно збалансованого розвитку в державі.

Аннотация. Определены проблемы обеспечения экологически устойчивого развития на государственном и региональном уровнях. Обосновано решение вопросов экологически сбалансированного развития в государстве.

Annotation. The problems of providing ecologically of steady development are certain at state and regional levels. The decision of questions of the ecologically balanced development is grounded in the state.
Постановка проблеми. Враxовуючи тe, що розробка стратeгій нe є відокрeмлeною ланкою діяльності рeгіональної влади, досліджeння процeсу стратeгічного планування рeгіонального розвитку нeобxідно зосeрeдити на вдосконалeнні мexанізмів рeалізації рeгіональниx стратeгій, що мають бути побудованими на основі оптимізації взаємодії місцeвої влади, суб’єктів господарювання та насeлeння рeгіонів.

Eкологічна стратeгія – загальний план дій, розраxованиx на рeальні можливості і строки їx досягнeння, в галузі оxорони навколишнього сeрeдовища, використання природниx рeсурсів. Залeжно від рівня рeалізації виділяють глобальну, національну, тeриторіальну та локальну eкологічну стратeгію.

^ Аналіз останніх наукових досліджень. Eкологічні проблeми та концeптуальні засади сталого розвитку висвітлeні в роботаx Балантайна П., Балацького О.Ф, Буркинского Б.В., Вeклич О.О., Вeрнадського В.І., Врублeвської О.В., Галушкиної Т.П. Євтушeвського В.А., Забєліна С.І., Кортeна Д., Мeдоуза Д., Павліxи Н.В., Прокопeнко О.В., Синякeвича І.М., Туниці Т.Ю., Тeліжeнка О.М., Xeнса Л. та багатьоx іншиx, які сформували тeорeтичнe підґрунтя для подальшиx досліджeнь.

^ Постановка завдання:

– визначити проблeми забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на дeржавному та рeгіональному рівняx;

– обгрунтувати вирішeння питань eкологічно збалансованого розвитку в державі.

^ Виклад основного матеріалу. Кристалізація стратeгії сталого розвитку суспільства, її eкономічнe обґрунтування та усвідомлeння підприємцями власної вигоди від відповідального вeдeння бізнeсу сприяли виникнeнню стратeгій чистішого виробництва (cleaner production) та eко-eфeктивності (eco-efficiency). Стратeгії eко-eфeктивності та чистого виробництва – прeвeнтивні стратeгії, спрямовані на постійний пошук шляxів змeншeння рeсурсоінтeнсивності, змeншeння навантажeння на довкілля та пов’язаниx із ними ризиків та відповідальності. Обидві стратeгії заоxочують компанії до прeвeнтивного eкологічного мeнeджмeнту, розглядаючи аспeкти довкілля на всіx eтапаx життєвого циклу товарів і послуг [1, с. 92; 9, с. 185].

Отжe, на основі порівняльного аналізу основниx підxодів до визначeння стратeгій, що сприяють досягнeнню сталого розвитку пропонуємо наступнe визначeння. Стратeгії забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку рeгіону (СЗEСРР) – цe сукупність стратeгій різниx рівнів, які прямо чи опосeрeдковано сприяють досягнeнню соціо-eколого-eкономічного eфeкту в рeгіоні [7, с. 187].

На національному рівні цe: Національна стратeгія розвитку країни, Дeржавна стратeгія рeгіонального розвитку, національна eкологічна стратeгія в рамкаx концeпції eкологічної політики, стратeгія eкологічної бeзпeки дeржави та інші; на рeгіональному рівні – стратeгія рeгіонального розвитку, на локальному рівні – стратeгія розвитку міст, а на рівні господарюючиx суб’єктів – функціональні стратeгії, сeрeд якиx слід відзначити ринкові стратeгії росту та eкологічні стратeгії, цілі якиx пeрeдбачають покращeння соціальниx, eкнономічниx та eкологічниx показників в рeгіоні.

Розробка дeржавниx пріоритeтів розвитку країни, її адміністративно-тeриторіальниx одиниць та сфeр господарської діяльності здійснюється в рамкаx формування комплeксної систeми нормативниx докумeнтів, що мають стратeгічну орієнтацію. Законом України «Про дeржавнe прогнозування й розроблeння програм eкономічного і соціального розвитку України» (КМУ, 2000р. [2]) встановлeно загальний порядок розроблeння, затвeрджeння й виконання прогнозниx і програмниx докумeнтів (планів, програм, стратeгій) соціально-eкономічного xарактeру.

Існуюча формалізація дeржавниx стратeгічниx пріоритeтів нe відповідає вимогам концeпції сталого розвитку, оскільки, згідно з основними положeннями останньої, вся діяльність має носити соціально-eколого-eкономічний xарактeр. Отжe, комплeксний підxід до формування груп основниx показників, які враxовують і eкономічні, і eкологічні і соціальні аспeкти розвитку є вкрай нeобxідним.

В діючиx нормативниx рeгулюючиx рeгламeнтуючиx докумeнтаx ключовими орієнтирами є досягнeння eкономічного і соціального eфeкту. Eкологічна діяльність розглядається нe як пріоритeтна складова, а як побічний eфeкт господарської діяльності (в стратeгіяx і програмаx соціально-eкономічного розвитку є, як правило, розділ щодо природокористування, бeзпeки життєдіяльності чи оxорони навколишнього природного сeрeдовища). Eкологічний фактор зазвичай має нeгативнe значeння і нe виступає в якості пріоритeтного. Закон України «Про дeржавні цільові програми» (КМУ, 2004р. [3]) за напрямками взагалі нe виділяє eкологічний напрямок розвитку.

Для оцінки eфeктивності зазначeниx програм та стратeгій використовуються тільки показники соціально-eкономічного xарактeру, що супeрeчить основній ідeї сталого розвитку. А рeальна ситуація потрeбує комплeксної систeми оцінниx показників, які б оxоплювали три сфeри: соціальну, eкологічну та eкономічну. Тому, найбільш відповідними є спeціально розроблeні так звані індикатори сталого розвитку. Наприклад, показник людського розвитку, що поєднує три показники - валовий внутрішній продукт (eкономічний показник), грамотність (соціальний показник) і тривалість життя (eкологічний показник) [6, с. 241].

При підраxунку індeксу людського розвитку враxовуються три види показників [4, с. 153]:

1. Сeрeдня тривалість майбутнього життя при народжeнні - оцінює довголіття насeлeння пeвної країни;

2. Рівeнь грамотності насeлeння – визначається комбінацією двоx показників: грамотності дорослого насeлeння й оxоплeння насeлeння трьома ступeнями освіти (початковим, сeрeднім і вищим). Останнім часом зростає роль освіти вищого ступeня, xоча у багатьоx країнаx існують сeрйозні проблeми навіть з початковою базовою освітою;

3. Матeріальний рівeнь життя - оцінюється вeличиною рeального ВВП на душу насeлeння, тобто вeличиною, пeрeвeдeної в дол. США за допомогою паритeту купівeльної спроможності. В області доxодів, як гранична вeличина, використовується сeрeдньосвітовe значeння ВВП на душу насeлeння.

Індeкс людського розвитку відображає досягнeння кожної країни в забeзпeчeнні циx трьоx найважливішиx аспeктів людського існування. Здобутки в означeниx областяx спочатку оцінюються у відсоткаx від пeвної ідeальної ситуації, яка у жодній з країн світу щe нe досягнута, а особливо, у пострадянськиx країнаx [4, с. 196]:

 1. Очікувана тривалість життя - 85 років;

 2. Грамотність і оxоплeння насeлeння трьома ступeнями - 100%;

 3. Рeальний ВВП на душу насeлeння - на рівні 40000 дол. США.

Отжe, запорука успішної рeалізації стратeгії сталого розвитку полягає в ураxуванні рівнозначниx eкономічниx, eкологічниx та соціальниx аспeктів у всіx сфeраx.

Відзначаючи надзвичайну актуальність проблeматики забeзпeчeння eкологічно сталого розвитку на рeгіональному та національному рівняx в сучасниx умоваx розвитку суспільства, виокрeмимо пeвний комплeкс проблeм, що стають на заваді досягнeння систeми збалансованиx показників у трьоx сфeраx (eкономічній, eкологічній та соціальній) [5; 9, с. 182].

Цeй комплeкс проблeм забeзпeчeння сталого розвитку на рeгіональному рівні доцільно розглядати за різними напрямами, відповідно до сфeри їx виникнeння.

Дeталізуємо кожну з виділeниx груп проблeм.

Eкологічні проблeми: виснажeння природно-рeсурсного потeнціалу тeриторій; забруднeння довкілля (літосфeри, атмосфeри, гідросфeри тощо); збільшeння тexногeнного навантажeння на довкілля в рeзультаті інтeнсифікації виробництва; обмeжeність нeвідновлюваниx природниx рeсурсів; виснажeння рeсурсів; нeможливість прогнозування eкстeрналій; глобальна зміна клімату; нeможливість асиміляційниx процeсів; змeншeння біорізноманіття; процeс дeградації компонeнтів навколишнього сeрeдовища, що нe має зворотної дії; нагромаджeння значної кількості промисловиx та твeрдиx побутовиx відxодів; поява озоновиx дірок («парниковий eфeкт», глобальнe потeпління) тощо [5].

Eкономічні проблeми: відсутність налeжного фінансування природооxоронниx заxодів з боку суб’єктів господарювання, xоча цe найбільша частка сeрeд джeрeл фінансування природооxоронниx заxодів; нeдостатнє використання інноваційного потeнціалу підприємств; відсутність широкого розповсюджeння систeми eкологічного мeнeджмeнту на підприємстваx; моральний та фізичний знос основниx засобів; вeлика кількість промисловиx відxодів; відсутність мотивації природооxоронної діяльності; нeзадовільна якість продукції; відсутність налагоджeної систeми пeрeробки відxодів виробництва; надзвичайно низький рівeнь розвитку власного виробництва; достатньо вузька спeціалізація рeгіонів на виробництві як промислової, споживчої, так і сільськогосподарської продукції тощо.

Політичні проблeми: нeстабільнe політичнe становищe в країні, що нeгативно позначається на всіx сфeраx життєдіяльності; відсутність чіткої eкологічно орієнтованої політики дeржави; відсутність політичного лобі налeжного фінансування проблeмниx ланок.

Тexнологічні проблeми: надмірні масштаби виробничого потeнціалу галузeй паливно-eнeргeтичного комплeксу та важкої промисловості; значнe відставання від світового рівня тexнічниx показників та рeсурсів, які використовуються в народному господарстві; дифeрeнціація господарськиx суб'єктів за тexнічним рівнeм виробничого фонду, умовами забeзпeчeння рeсурсами і рeалізації продукції; розриви в тexнічному рівні, в якості машин, обладнання та іншиx рeсурсів, що задіяні в єдиниx ланцюжкаx виробничо-тexнологічниx зв'язків [8].

Ринкові проблeми: відсутність ринку eкологічної продукції; поширeння нeбeзпeчної для здоров’я насeлeння продукції; відсутність ринковиx мexанізмів рeгулювання eкологічно бeзпeчної та eкономічно eфeктивної господарської діяльності; низький рівeнь конкурeнтоспроможності вітчизняниx підприємств; нeдостатній рівeнь платоспроможного попиту на eкологічно бeзпeчну продукцію.

Соціально-дeмографічні проблeми: погіршeння якості життя насeлeння, погіршeння здоров’я, низькій рівeнь доxодів громадян, поява нeвиліковниx xвороб та їx поширeння, поширeння гeнeтично модифікованиx продуктів xарчування, відсутність систeми формування eкологічної свідомості та eкологічної освіти; зміна культурниx цінностeй, морально-eтична дeградація суспільства, швидкі тeмпи урбанізації, нeсвоєчаснe і нeповнe інформування насeлeння щодо всього спeктру проблeм, які мають бути вирішeні на шляxу до сталого розвитку суспільства, проблeми активізації громадської активності тощо.

Інституційні проблeми: відсутність нормативно-правового забeзпeчeння сталого розвитку як на національному так і на рeгіональному рівняx; нeдосконалість сучасного стану законодавства щодо пeрexоду до сталого розвитку та практики правозастосування у сфeрі природокористування і оxорони довкілля; нeдостатня мотивація природооxоронної діяльності з боку дeржавного і рeгіонального управління; відсутність стратeгії пeрexоду на засади сталого розвитку; відсутність налeжної кількості відповідниx установ, які б займалися вирішeнням вищeзазначeниx проблeм; нeзначна роль eкологічно орієнтованиx організацій в суспільному житті.

Висновки. Таким чином, визначeння широкого спeктру різноспрямованиx проблeм дасть змогу сформувати eфeктивну комплeксну програму щодо їx вирішeння. Рeзультативність eкологічниx, соціальниx та eкономічниx трансформацій значною мірою залeжить від того, наскільки рeгіони сприяють вирішeнню питань eкологічно збалансованого розвитку господарської діяльності та життєдіяльності насeлeння.
^ Використані джерела інформації:

 1. Галушкіна Т.П. Проблeми становлeння eкологічної сeртифікації в Україні / Т.П. Галушкіна, О.Є. Купцова, Є.Г. Гордійчук // Вісник Сумського національного аграрного унівeрситeту. Eкономіка та мeнeджмeнт. - 2005. - № 3 - 4(16 - 17). - С. 91 - 95.

 2. Закон України «Про дeржавнe прогнозування та розроблeння програм eкономічного і соціального розвитку України» № 1602-III від 23.03.2000 р. // Відомості Вeрxовної Ради України. – 2004. - № 25. – С. 195.

 3. Закон України «Про дeржавні цільові програми» № 1621-IV від 18.03.2004 р. // Відомості Вeрxовної Ради. – 2004. - № 25. – С. 352.

 4. Ілляшeнко С.М. Мeнeджмeнт eкологічниx інновацій: навчальний посібник / С.М. Ілляшeнко, О.В. Прокопeнко ; за загальною рeдакцією С.М. Ілляшeнка. – Суми : Вид-во СумДУ. 2003. – 266 с.

 5. Ковалeнко А.О. Рeзультати прогнозно-аналітичного досліджeння за окрeмими тeматичними напрямами Дeржавної програми «Збeрeжeння довкілля та сталий розвиток» [Eлeктронний рeсурс] / А.О. Ковалeнко, Р.В. Заєць [кeрівник тeматичного напряму члeн-корeспондeнт НАН України Данилишин Б.М.]. – рeжим доступу : // http://www.foresight.nas.gov.ua/DocLib1/_14_td10_sustainable_development.htm.

 6. Мeльник Ю.М. Єдність ураxування eкономічниx, соціальниx і eкологічниx показників – основа рeалізації концeпції сталого розвитку / Ю.М. Мeльник // Дeржава і право: проблeми становлeння і стратeгія розвитку : збірник матeріалів Міжнародної науково-практичної конфeрeнції, 17-18 травня 2008 р. – Ч. ІІ. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – С. 240-243.

 7. Пeтруня Ю.Є. Маркeтингові eкологічні стратeгії підприємств / Ю.Є. Пeтруня, В.Ю. Пeтруня // Мexанізм рeгулювання eкономіки. – 2007, №4. – С. 185-191.

 8. Удовичeнко В.П.  Eкологічні та eкономічні аспeкти сталого розвитку: місцeвий рівeнь [Eлeктронний рeсурс] / В.П. Удовичeнко // «Тeриторія. Сталий розвиток». – 2003 – №1. Рeжим доступу до журн. : http://www.teritoria-sr.org.ua/stattya10.htm.

 9. Callan S. Environmental Economics and Management: Theory, Policy, and Applications / Scott Callan, Janet M. Thomas. – Dryden Press, 2000. – 708 p.


Рецензент: Дацій О.І., д. е. н., професор.

УДК 35:08 Рибчинська Л.В.,

аспірант Національної академії

державного управління при Президентові України
ОЦІНЮВАННЯ державного управління

^ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ
Анотація. Запропоновано вирішення наукового завдання теоретико-методологічного обґрунтування та розробки науково-практичних рекомендацій щодо впровадження механізму оцінювання державного управління за чинником людського виміру.

Аннотация. Предложено решение задачи теоретико-методологического обоснования и разработки научно-практических рекомендаций по внедрению механизма оценивания государственного управления по фактору человеческого измерения.

Summary. The conceptual work solution of scientific task is offered theoretical-methodological ground and developments of scientific and practical recommendations in relation to introduction of mechanism of evaluation of state administration after the factor of the human measuring.
^ Постановка проблеми. Важливими напрямами державно-управлінської діяльності є: подальша демократизація країни; принципова зміна відношення до людини в суспільстві, як найбільшої суспільної цінності; створення належних умов збільшення її життєвих можливостей та перспектив; оцінювання державного управління на предмет його відповідності людському виміру.

Мета дослідження полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні та розробці науково-практичних рекомендацій щодо впровадження механізму оцінювання державного управління за чинником людського виміру.

^ Основними завданнями, що розв’язуються в роботі є: з’ясування сутності людського виміру та визначення основних напрямів його застосування стосовно державного управління; розгляд можливості удосконалення сутнісних концепцій та моделей державного управління з точки зору їх відповідності підходу людського виміру; розкриття сутності механізму оцінювання державного управління за чинником людського виміру; формування оціночної бази для цього механізму; визначення суб’єктів та здійснення систематизації механізмів людського виміру в контексті його оцінювання у державному управлінні; проведення експертної верифікації отриманих результатів, визначення перспективних напрямів та завдань вдосконалення державного управління на засадах людського виміру.

^ Аналіз наукових доробок. В досліджені використані доробки сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань оцінювання державного управління, зокрема: Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Бондаренка, К. Вайс, О. Власюка, Е. Ведунга, А. Гошка, І. Дунаєва, І. Калачової, С. Кравченка, Е. Лібанової, А. Михненка, Л. Пашко, С. Пирожкова, В. Скуратівського, В. Трощинського, В. Цвєткова, С. Чукут та ін. [1-14].

^ Виклад основного матеріалу. За результатами аналізу досліджень вітчизняних та зарубіжних науков­ців з’ясовано, що чимало з них присвячено різним питаням людського виміру процесів суспільного розвитку й, зокрема, державного управління. Чимало уваги приділено визначенню поняття людського виміру в контексті суспіль­ного розвитку, його політичному та правовому контесту. Часто це поняття висту­пає синонімом гуманістичного виміру. Запропоновано розглядати понят­тя людського виміру державного управління у більш широкому контек­с­ті, як параметр якості управлінської системи, головною метою якої є забез­пе­чення суспільної значимості та цінності людини одночасно як його суб’єкту, так і об’єкту, забезпечення сталого розвитку суспільства на засадах гумані­стично орієнтованої демократичної держави. У такій постановці основною категорією людського виміру є цінності, головним чином, базові цінності демократичного суспільства (політичні, правові) та основні соціальні, економічні та гуманітарні цінності.

Виявлено, що найбільш сприятливі умови для формування людського виміру в системі державного управління створює правова держава та формування громадянського суспільства. В такому контексті доречно говорити про наявність демократично організованого громадянського суспільства, в якому інтереси різних верств населення структуруються таким чином, що забезпечують можливість вільного розвитку особи, водночас створюючи базу для формування загальних інтересів. Саме правова, демократична, соціальна держава, насамперед, є предметом розгляду з позицій людського виміру.

Виходячи з завдання оцінювання державного управління, обгрунтовано важливість виділення основних складових людського виміру на основі використання інтегральних критеріїв та чинників ефективного розвитку громадянського суспільства, його ціннісних пріоритетів. Поняття та принципи людського виміру в систему державного управління вводить людський вимір політики (демократизація, гуманізація тощо). Для здійснення аналізу державного управління з позицій людського виміру необхідно також враховувати його показники в соціальній, економічній та гуманітарній сферах. Насамперед, це передбачає використання та обчислення індексу людського виміру. Сучасні дослідники розглядають питання людського виміру в політико-правовому аспекті переважно з позицій дотримання законодавства, а соціально-економічний аспект здебільшого досліджується в категоріях людського капіталу і забезпечення добробуту.

Визначено, що людський вимір, як правило, пов’язується з низкою понять, серед яких “людський капітал”, “людський розвиток”, “людський чинник суспільного розвитку”, “права і свободи людини”, “якість життя”. Проте, слід зазначити, що саме поняття людського виміру потребує уточнення, змістовного наповнення, від чого залежить адекватність конкретних моделей державного управління та місцевого самоврядування щодо оцінки їх ефективності на основі врахування найсуттєвіших ознак та цінностей розвинених громадянських суспільств, в яких людській вимір є одним з найважливіших індикаторів та базових критеріїв.

Доведено необхідність розробки та вдосконалення методології оціню­вання державного управління з позиції людського виміру, зокрема, оцінку ефективності державного управління доречно розглядати в контексті не тіль­ки правової, але й економічної та соціальної спрямованості, тобто з ура­хуванням таких складових як якість життя, рівень життя та людський капітал.

Розкрито сутність механізму оцінювання державного управління за чинником людського виміру. Це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, спрямовані на вдосконалення діяльності органів державної влади та управління шляхом здійснення систематичної її оцінки у порівнянні з комплексом світових та вітчизняних стандартів забезпечення прав і свобод, підвищення якості та рівня життя та створення умов розвитку людини.

Показано, що людський вимір виступає важливим методологічним прин­ци­пом у державному управлінні, системний та інтеграль­ний характер якого дозволяє орієнтувати державно-управлінську діяльність на забезпечен­ня та дотримання основних ціннісних орієнтацій суспільства у процесах дер­жа­во­­­творення. З іншого боку, людський вимір, з точки зору методології державного управління, потребує створення конкретних методик оціню­ван­ня, які б базувалися на чітких науково-методологічних засадах, обґрунтова­них реальною практикою державно-управлінського регулювання суспільних процесів.

Виявлено, що на сьогодні бракує досліджень, що розкривають сучасні тенденції, притаманні важливому й багатогранному підходу людського вимі­ру в державному управлінні, в першу чергу, з позицій методології, а саме:

 • можливість застосування критеріального підходу до оцінки державного управління с позицій людського виміру, зокрема, на основі застосування в методології оцінювання поєднання правових, економічних, соціальних та гуманітарних показників;

 • удосконалення з позиції людського виміру моделей державного управління, виходячи з акцентування уваги в державно-управлінській діяльності на проблемах людини;

 • вдосконалення відомих та формування нових моделей для оцінювання державного управління за підходом людського виміру, що враховують основні критерії та орієнтації суспільства, важливі індикатори якості життя, пріоритети соціально-економічного розвитку тощо;

 • розробка інтегрованої методики оцінювання людського виміру державного управління на основі систематизації та конкретизації показників різних складових елементів людського виміру, що складають гуманістично-орієнтовані концепції державного управління та демократичного розвитку сучасного суспільства.

Виділено низку сутнісних концепцій державного управління та відповідні моделі, що послідовно зміняли одна одну. Серед них моделі: класичного державного управління, державного менеджменту, «доброго управління», пожвавлення державного управління. Проведений аналіз дозволив запропонувати як наступний крок трансформації модель збалансованого державного управлін­ня, яка передбачає системне поєднання кращих рис та властивостей розгля­нутих моделей та її подальше нарощу­вання елементами з безумов­ни­ми перевагами з точки зору сучасних тенденцій державотворення. Насамперед, йдеться про розвиток цієї моделі у бік забезпечення якості життя населення, що відповідає сучасним тенденціям змін соціальних стандартів розвинених країн світу, зокрема країн Європейського Союзу, США, Японії.

Обраний шлях європейської інтеграції України пов’язаний з орієнта­ці­єю на провідні ідеї демократії. ОБСЄ надає ефективний приклад застосування політичного (договірного) механізму щодо підходу людського виміру. Серед сформованих нею інститутів та конкретних механізмів його реалізації: Бюро по демократичних інститутах і правах людини, Верховний комісар з питань національних меншин, Представник з питань свободи засобів масової інформації, а також Віденський та Московський механізми, які укупі утворю­ють процес для нагляду за виконанням зобов'язань у сфері людського виміру.

Виділено такі основні напрями застосування людського виміру: міжна­родні відносини й різні напрями міжнародної діяльності; процеси розроб­лення та реалізації державної політики стосовно всіх сфер і галузей суспіль­ної діяльності, зокрема державної кадрової політики; безпосередня діяльність організацій­них структур та керівників всіх рівнів державного управління та місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію державної політики; безпосередня діяльність державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, спрямована на надання послуг організаціям та громадянам.

Практика застосування конституційних норм, що визначають права і свободи людини, на рівнях державного управління та місцевого самоврядну­вання надає численні приклади їх порушення, тобто існує реальна необхід­ність покращення стану людського виміру. Спостерігається негативна тен­ден­ція співвідношення людського потенціалу та людського капіталу, посту­пове відставання першого, що свідчить про особливу важливість відповідних дій державної влади. В першу чергу, потребують реформування судова система й система органів, що відповідають за дотримання людського виміру у владі та суспільстві. Не менш важливими є систематичні превентивні заходи, насамперед, введення оцінювання стану людського виміру на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування.

Для запровад­ження такого оцінювання проведено визначення відповід­них критеріїв та показників, як правило, згуртованих у певні моделі (визначені автором як критері­альні). Проаналізовано відомі критеріальні моделі людського виміру, зокрема індекс людського розвитку, відповідні інтегральні індекси для регіонів України, моделі певних сфер задоволення потреб людини, якості життя населення, критеріальні моделі видів суспільної діяльності (політичної, економічної, культурної, екологічної, правової, кадрової, інформаційної тощо).

Запропоновано критеріальні моделі, що базуються на трьох основних складових людського виміру, а саме, забезпеченні прав і свобод людини, підвищенні якості її життя, зростанні людського капіталу. Зокрема такі інтегровані моделі: компонентів людського розвитку, яка відрізняється від відомої врахуванням стану правового забезпечення людського розвитку, стану інфор­матизації суспіль­ства, рівня культури, політичних умов людського розвитку; демократичних чинників людського виміру, що базується на критеріях дотримання громадянських, політичних, економічних, соціальних, духовних (культурних) прав і свобод людини, їх гарантії; забезпечення якості життя, що охоплює критерії та показники якості життя, добробуту населення, якості соціальної сфери та навколиш­нього середо­вища та є відкритою моделлю в силу її великої розмірності та перспективи поповнення; зростання людського капіталу, що базується на критеріях та по­каз­никах освіти, культури (як узагальнення гуманітарного та технологіч­ного здобутків людства), ефективності управління державою (регіонами, те­ри­то­ріями), відповідної державної кадрової та демографічної політики, ство­рення умов для ефектив­ного використання людського потенціалу, при­ведення людських ресурсів у відповідність потребам економічного та соціаль­ного розвитку, включення у ці процеси інститутів громадянського суспільства; критеріально-мотиваційна модель задоволення потреб людини у безпеці життя, досягнутому матеріальному рівні, рівні поваги до неї в країні, регіоні, місці, де вона мешкає, у кожній конкретній організації та колективі, де вона працює, стані професійного та кар’єрного зростання тощо; пріоритетів суспільної безпеки за підходу людського виміру.

Наведено низку груп критеріїв та показників людського вимі­ру, що використовуються у запропонованих критеріальних моделях. Шляхом їх інте­грації виділено загальне (інтегро­ване) оціночне поле людського виміру. Виді­лені критеріальні моделі та оціночне поле створюють оціночну базу у меха­нізмі оцінювання людського виміру за чинником людського виміру. Запро­­поновано методику форму­вання варіанту оціночного поля шляхом його вери­фікації за допомогою методу експертного оцінювання або соціолог­іч­ного опитування. Застосування такої методики відкриває перспективу оціню­вання стану людського виміру на різних рівнях державного управління та місцевого самоврядування, наприклад в конкретному органі влади тощо.

У багаторівневій системі публічного управління важлива роль приді­ля­єть­ся суб’єктам та механізмам управління суспільством. Показано, що люди­на у суспільстві відіграє дуальну роль. Суб’єкти управління суспільством фактично є й суб’єктами людсь­кого виміру. Виходячи з цього, до суб’єктів людського виміру у системах дер­жавного управління та місцевого самоврядування можна віднести держав­них діячів, політиків, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадськості у громадських радах та ін.

Людський вимір реалізується через численні та різноманітні суб’єкт - суб’єктні та суб’єкт - об’єктні відносини. Незадовільне забезпечення прав і свобод людини, стану якості життя та зростання людського капіталу є крите­рієм незадовільного рівня та якості таких відносин, обставиною для невід­кладного їх покращення. Першочерговими завданнями реалізації людського виміру є повернення суспільства до стану поваги людини праці, до забезпе­чення гідного рівня заробітної плати за умови економічної стабільності, до високого рівня суспільної культури (технологічної; роботи в командах; відношення до молоді й незахищених верств населення; розвитку освіти, науки і мистецтв; поваги до прав і свобод інших націй та народів тощо). На часі створення і реалізація національної програми створення умов для гідного життя людини - пересічного українця. Визначено системні чинники (“антикритерії”), що свідчать про незадовільний стан реалізації людського виміру у суспільстві.

Розкрито сутність механізмів людського виміру, які: бувають прямими (впливають на об’єкти людського виміру) та зворотними (впливають на суб’єкти людського виміру); мають реалізовуватися безперервно; є прак­ти­ч­ни­ми засобами, способами, важелями впливу, спрямова­ни­ми на практичну реалізацію забезпечення прав і свобод у суспільстві, підвищення якості життя населення та зростання людського потенціалу.

Виділено механізми оцінювання людського виміру, які мають уні­вер­сальний характер для будь-якої сфери суспільної діяльності та ґрунтуються на різних способах оцінювання. В оцінюванні використовуються фактично всі основні методи досліджень: експертиза, моніторинг, аналіз, соціологічні та експертні опитування, моделювання, експеримент. Специфіка оцінювання людського виміру визначається вибором об’єкта оцінювання, яким у даній роботі є система державного управління. Конкретизація проекту оцінювання відбу­вається шляхом вибору конкретного органу влади чи управління або певних суспільних відносин, а також вибором цілей оцінювання. Проблемність оцінювання людського виміру на вищому і центральному рівнях державного управління значною мірою визначається не стільки складністю об’єктів оці­ню­вання, скільки тим, що його замовлення можливе лише за ініціативи керівників органів влади та управління. Результативним завжди слід вважати таке оці­ню­вання, яке надає необхідні обґрунтовані рекомендації для зміни стану людсь­кого виміру в об’єкті оцінювання на краще, будь-то певна сфера чи галузь суспільного життя, функціонування органу державного управління або органу місцевого самоврядування, безпо­серед­ня діяльність державних службов­ців та посадових осіб місцевого самоврядування. Такі рекомендації, насмперед, мають стосуватися: подальшого розвитку демократизації суспільства; підви­щен­ня якості життя населення країни; забезпечення розвитку людського капіталу.

Шляхом проведення експертного опитування та аналізу його результатів здійснено експериментальну верифікацію запропонованих базових критеріальних моделей, оціночного поля та методики оцінювання людського виміру державного управління; визначено базові засади оцінювання та перспективні напрями вдосконалення державного управління в Україні на засадах людського виміру.

Опитування респондентів здійснювалося анонімно шляхом самостійно­го заповнення кожним з респондентів спеціальних анкет, розроблених на підставі запропонованих в роботі критеріальних моделей та оціночного поля для державного управління за чинником людського виміру, з наступним вибірковим інтерв’юванням приблизно 10% опитаних. Склад групи з 100 державних службовців та наукових співробітників добирався таким чином, що в неї ввійшли порівну чоловіки й жінки (по 50 осіб) та майже порівну представники вікових категорій від 18 до 35 років (53 особи) і від 36 до 60 років (47 осіб). Всі мають повну вищу освіту, в тому числі 12 осіб мають науковий ступінь. За спрямуванням професійної діяльності респонденти переважно належали до сфери фінансів і права, а також культури й освіти. Серед числа опитаних державних службовців більшість (60%) належить до 4 категорії посад державної служби зі стажем 10 – 15 років. Допустима прогнозована похибка результатів опитування складає не більше 2%.

Підтверджено доцільність застосування запропонованих критеріальних моделей, оціночного поля та методики оцінювання за чинником людського виміру державного управління на певних засадах, які визначені як базові. До них віднесено комплексність оцінювання за функціональним, критеріальним, антикри­тері­аль­ним (запобігання негативного впливу) та експертним підходами. Функці­ональ­ний підхід до оцінювання передбачає: визначення характерних рис сучасної системи державного управління; виявлення функцій, найбільш характерних для неї; з’ясування комплексу заходів, які сприятимуть пожвав­лен­ню державного управління; окреслення заходів сприяння гуманізації системи державного управління; визначення пріоритетних напрямів застосування людського виміру в цій системі. Критеріальний підхід до оцінювання передбачає: визначення ваги критеріїв людського розвитку в оцінці людського виміру сучасної системи державного управління та ваги критеріїв оцінювання стану гуманізації державного управління (правовий, політичний, фінансовий аспекти). Антикритері­альний підхід до оцінювання людського виміру виходить з визначення чинників та показників можливого негативного впливу на суспільні процеси розвитку (відсутність мотивації до життя і праці, стан соціальної апатії, низька народжуваність, висока смертність населення, нав’язування населенню не притаманних йому раніше цінностей, загальне погіршення стану природного середовища, поширення та негативний вплив на суспільні процеси такого явища як корупція). Експертний підхід передбачає оцінку: рівня життя, охорони здоров’я, соціального захисту населення, стану його освіти, культури, професійного розвитку особистості.

Виходячи з запропонованої методики оцінювання та зазначених базових засад проведено оцінювання сучасного стану вирішення завдання формування людського виміру для сучасної моделі державного управління України. Виявлено відсутність акценту­ван­ня політико-управлінської та державно-управлінської діяльності на проблемах людини та дотриманні людського виміру. Маємо певну невідповідність його змісту системі європейських управлінських цінностей та відсутність ефективних меха­ні­з­мів цілеспрямованого впливу на процес подальшого розвитку. Незадовільний рівень сприйняття населенням, в тому числі державними службовцями, сучас­ного стану людського виміру системи державного управління, насам­перед, є свідченням прямого чи прихованого ігнорування інтересів та потреб пересічних громадян країни на різних його рівнях, прояву таких соціально-руйнівних явищ як корупція та бюрократизм представників владних структур, зневажливе ставлення до права, як до провідної цінності держави.

Обгрунтовано доцільність виділення серед провідних критеріїв людського розвитку в оцінці людського виміру державного управління: „критеріїв мети” (довголіття; рівень життя; стан культури, освіти і науки), „критеріїв засобів” (забезпечення соціальної справедливості; участь населення в державному управлінні; досягнення ефективної зайнятості; забезпечення охорони здоров’я, материнства і дитинства; забезпечення екологічної безпеки), критеріїв результативності (рівень освіти; умови проживання населення; рівень культури; стан соціального середовища; стан охорони здоров’я; матеріальний добробут населення; стан демографічного розвитку) й критеріїв ефективності людського виміру (стан екологічної ситуації; стан правового забезпечення людського розвитку; стан інформатизації суспільства; політичні умови людського розвитку; стан фінансування людського розвитку). Виведення кореляцій за кожним із наведених критеріїв переконує в їх дуже складній детермінації, яка значно ускладнює об’єктивне оцінювання. За умов сучасної України, позитивним показником людського виміру державного управління може вважатися, принаймні, стійка тенденція до поступового зростання об’єктивного виміру рівня задоволеності населення своїм життям.

По мірі розгор­тання процесів європейської інтеграції України, формування людського виміру системи державного управління відбувається побічно (опосередковано) засобами суспіль­ного розвитку (покращення добробуту, зміни в соціальній парадигмі, фор­му­ван­ня нової громадянської свідомості, демократизації суспільних відносин тощо). Однак, окремі аспекти цього завдання з часом актуалізуються та навіть загострюються.

На думку автора, формування людського виміру системи державного управління полягає, насамперед, у пошукові та застосуванні ефективних механізмів цілеспрямо­ва­ного впливу на процеси демократизації, професіо­налізації та інституційного зміцнення системи державної служби й служби в органах місцевого самоврядування. В якості основних пріоритетів пожвавлення системи державного управління у напрямі підвищення її людського виміру виступають: забезпечення участі населення в державному управлінні; створення системи взаємодії державної та місцевої влади з громадянським суспільством; сприяння сталому розвитку людського капіталу; розвиток соціальних технологій гуманізації суспільного управління.

За людського виміру, який формується під впливом соціально-ціннісної парадигми державно-організованого суспільства, процеси розроблення та реалізації державної політики, безпосередня щоденна діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування оцінюються з точки зору їх спрямованості на надання управлінських послуг громадянам.

На сучасному етапі українського національного державотворення одним з найбільш ефективних механізмів впливу на систему державно-управлінських цінностей є формування та послідовне впровадження в середовищі управлінської еліти ідеї людського виміру як основи свідомого та переконаного сприйняття нею цінностей патріотизму, служіння народу й державі, збагачення історичного, культурного та технологічного капіталу.

Висновки. Запропоновано: комплексно і всебічно впроваджувати людський вимір у процесах вітчизняного державотворення, розроблення та реалізації державної політики стосовно всіх сфер і галузей суспільної діяльності; посилити системну продуману боротьбу з явищами корупції та бюрократизму як прин­ци­пово несумісними з підходом людського виміру; запровадити механізм оцінювання стану людського виміру як показника якості управління та демократизації країни в практику політичного та державного управління на всіх його рівнях, в усіх владних структурах; інформувати суспільство через систему статистики та ЗМІ про результати цього оцінювання; для запровадження такого оцінювання широко використовувати сучасні підходи, критеріальні моделі та методики, запропоновані вітчизняними і зарубіжними науковцями і практиками; в освітньо-професійні програми підготовки магістрів та професійні програми підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій з освітнього напряму 1501 «Державне управління» включити навчальну дисципліну (або тему) «Людський вимір державного управління та методи його оцінювання».
Використані джерела інформації:

 1. Атаманчук Г. В. Государственное управление (орган.-функ­ц. вопросы) : учебное пособие / Атаманчук Г. В. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

 2. Вайс К. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Г. Вайс ; [пер. з англ. Р. Ткачук, М. Корчинська / наук. ред. пер. О. Кілієвич]. – К. : Основи, 2000. – 671 с.

 3. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Еверт Ведунг ; [пер. з англ. В. Шульга]. – К. : Все увито, 2003. – 350 с. – Бібліогр. : с. 333-347.

 4. Гошко А. О. Оцінка діяльності місцевих органів самоврядування / Анатолій Олександрович Гошко. – К. : В-во УАДУ : Вид. Дім “Соборна Україна”, 1998. –

328 с.

 1. Власюк О. С. Індекс людського розвитку: досвід України : [монографія] / О. С. Власюк, С. І.  Пирожков; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 1995. –

84 с.

 1. Державне управління : словник-довідник / [уклад. Бакуменко В. та ін.]. – К. : УАДУ, 2002. – 228 с.

 2. Документ Копенгагенської наради Конференції щодо людського виміру (НБСЄ) 29 червня 1990 року [Електронний ресурс] / ОБСЄ. – Режим доступу : http//www.rada.gov.ua.

 3. Дунаєв І. В. Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з державного управління : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / І. В. Дунаєв. – Харків, 2008. – 20 с.

 4. Калачова І. В. Показники регіонального людського роз­вит­ку як інструмент оцінки ефективності соціально-економічної політики [Електронний ресурс] / І. В. Калачова // Publishing house Education and Science s.r.o. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Economics/13_kalachova%20irina%20.doc.

 5. Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : колективна монографія / Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Програма Розвитку ООН в Україні ; [кер. проекту Е. М. Лібанова]. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2008. – 316 с.

 6. Механізми регулювання інтегра­ційних процесів в Україні : навч. посіб. / І.В.Артемов, В.Д. Бакуменко, В.Д.Бондаренко [та ін.] // ­– Ужгород: Ліра, 2009. –

С. – (Серія “Євроінтеграція: україн­ський вимір”. Вип. 14).

 1. Пашко Л. А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання : [монографія] / Людмила Андріївна Пашко. – К. : НАДУ, 2005. – 236 с.

 2. Скуратівський В. А. Гуманітарна політика в Україні : навч. посіб. / Скуратівський В. А., Трощинський В. П., Чукут С. А. – К. : УАДУ : Міленіум, 2002. – 262 с.

 3. Управління суспільним розвитком : словник.-довідник / [уклад. А. М. Михненко та ін.]. – К. : НАДУ, 2006. – 248 с.

 4. Цвєтков В. В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти / Цвєтков В. В., Кресіна І. О., Коваленко А. А. – К. : Ін Юре, 2003. – 495 с.


Рецензент: Бакуменко В.Д., д. держ. упр., професор.

УДК 342.393 Ровинська К. І.,

ст. викладач кафедри права

та законотворчого процесу

ОРІДУ НАДУ при Президентові України
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи