Академі я муніципального управління до 15-рiчч icon

Академі я муніципального управління до 15-рiчч
НазваАкадемі я муніципального управління до 15-рiчч
Сторінка1/37
Дата30.10.2014
Розмір7.25 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
До 15-рiччя

Академїї муніципального управління
НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 2/2010

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка
Заснований у 2004 році
КИЇВ – 2010
УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

^ Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол 3 від 10 лютого 2010 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегіїВ.Д.Бакуменко, д.держ.упр., професор;

члени редакційної колегії:

М.М.Білинська, д.держ.упр., професор;

О.І.Васильєва, к.держ.упр., доцент;

В.Є.Воротін, д.держ.упр., професор;

Т.В.Іванова, к.е.н., професор;

М.Х.Корецький, д.держ.упр., професор;

Т.О.Лукіна, д.держ.упр., професор;

С.В.Майборода, д.держ.упр., професор;

В.І.Тимцуник, д.держ.упр., доцент.

Рецензенти: Корецький М.Х., д.держ.упр., професор;

Іваницька О.М., д.держ.упр., професор.

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).
© Академія муніципального

управління, 2010

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 6
^ РОЗДІЛ I. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 7

Бакуменко В.Д. Статистика та динаміка захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2006-2009 рр.. 7

Бойко-Бойчук О. В. Модель державного управління розвитком міста:

суб’єкт-просторова інтерпретація. 15

^ Алейнікова О.В. Державне регулювання відносин власності

та господарювання в аграрному секторі. 29

Бова Т.В. Розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління 34

Гурковський В.І. Теоретико-методологічні підходи до вивчення феномену глобалізації. 40

Кушнір М.А. Організаційно-правові засади надання зовнішньої технічної допомоги: світовий досвід та реалії України. 49

^ Любімов В.І. Напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку 60

Малиш Н. А. Екологічно-інноваційні аспекти державного регулювання підприємницької діяльності. 69

^ Олійченко І.М. Інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління. 78

Пельтек Л.М. Індикативне планування як напрям

підвищення ефективності державного управління інвестиційними ресурсами в промисловості. 85

^ Піддубна Л.П. Роль і завдання Академії муніципального управління у підготовці фахівців з документознавства та інформаційної діяльності для органів державного управління та місцевого самоврядування. 92

^ Попов С.А. Суспільство: історична змінність та інновації. 99

Романенко К.М. Об’єктна підсистема та функції системи

державного маркетингу. 109

^ Руденко О.М. Аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні. 117

Рудкевич І.В. Чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави. 129

Щербакова Н., Сороко В. М.

Формування компетентностей державних службовців для надання послуг у сфері підпримницької діяльності. 134

^ Стойка А.В. Проблеми управління девіацією процесів соціалізації в

умовах ринкової трансформації економіки. 143

Темиргалієв Р.І. Процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями. 154

Чала Н.Д. Вплив соціального капіталу на економічний розвиток країни. 163

^ Черленяк І.І. Синергетико-системологічний підхід та організація державного управління. 169

Шевченко Н.О. Державна інноваційна політика визначення стратегічних пріоритетних напрямів в сільському господарстві. 180

^ Балабанова Н.В. Методологічний аспект державного механізму стратегічного регулювання машинобудування в Україні. 186

Бачинська К.В. Інституційні системи управління : світова практика. 194

Бобро А. Ю. Державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до уряду. 199

^ Бурлаков П.М. Функції держави в управлінні соціально-економічними процесами. 211

Вітенко О. А. Громадянське суспільство як основа демократичної держави. 223

Ветвицький Д.О. Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля щодо забезпечення якості життя. 233

^ Ганєва О.М. Житлово-комунальне господарство як об’єкт державного управління. 239

Гнатенко Л.А. Нормативно-законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту органами державної влади. 248

^ Денисенко О.М. Мегарегулятор фінансових ринків:

чи готова Україна до його створення?. 255

Дончик Н.П. Аналіз стану сучасних досліджень міжрівневої взаємодії у системі державного управління. 263

^ Застрожнікова І.В. Ефективне управління в ієрархічних системах аграрної сфери. 273

Карпенко Н.М. Аналіз концентрації, монополізму і ефекту масштабу для антимонопольного регулювання 283

^ Колісніченко М.П. Формування системи науково – обґрунтованого державного регулювання сфери виноградарства в Автономній Республіці Крим. 292

Коломієць А.О. Організаційний аспект механізму державного регулювання споживчих ринків в Україні. 299

Кравченко В. В. Досвід вироблення політики розвитку

шкільної освіти США. 307

Матвєєнко І. В. Теоретичні аспекти впливів інформаційно-комунікативних технологій на становлення громадянського суспільства. 319

Микитенко Д. О. Інкорпорація технологій державного регулювання в

системно-топологічний аналіз ефективності медико-генетичної служби. 326

Морозова Н. Г. Сучасний кадровий менеджмент на державній службі

в країнах світу та європейського союзу:досвід для України. 343

^ Новицька Т.А. Сучасні пріоритети інвестиційної політики України. 354

Савоста О.П. Державне регулювання розвитку курортів як складова екологічної функції державного управління. 359

^ Парій Я.П. Особливості формування інвестиційного клімату в країнах

з перехідною економікою (досвід республіки Польща). 367

Побережний О.В. Зарубіжний досвід реалізації соціальної політики держави. 374
^ РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ 381
Валентюк І. В. Механізми побудови системи контролю

на регіональному рівні. 381

Іванова Т.В. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. 387

^ Хвесик Ю.М. Засади формування державної інвестиційної політики в АПК на регіональному рівні. 393

Зайцева І. О. Концептуальні підходи до формування змісту статуту територіальної громади. 398

Захаренко К. В. Шляхи співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування України з молодіжними організаціями. 407

^ Марковський С.С. Фінансове забезпечення регіональної політики ЄС 414

Охоцький І. Л. Вплив способу формування органів місцевого самоврядування у адміністративному районі на соціально-економічний розвиток держави. 422

ПЕРЕДМОВА
Черговий 2/2010 випуск Наукового вісника Академії муніципального управління (серія «Управління»), який є фаховим виданням у галузі науки «Державне управління», присвячений широкому спектру актуальних питань державного та регіонального управління і місцевого самоврядування як в Україні, так і за рубежем. Більшість статей в ньому представлено докторантами, аспірантами та здобувачами.

Наукове видання зорієнтовано, насамперед, на наукові спеціальності 25.00.02 – «механізми державного управління» та 25.00.04 – «місцеве самоврядування» галузі науки «Державне управління», що найбільше відображає напрями освітньої та наукової діяльності його засновника.

У виданні отримали розвиток дослідження з сучасних проблем державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку; розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління; державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до Уряду; аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні; інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління; чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави; процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями та інші.

Даний збірник оформлено відповідно до вимог ВАК України. Для кожної статті наведено анотації на трьох мовах (українській, російській та англійській), зазначено рецензентів.

Зміст збірника виставлено на WEB-сайті Академії муніципального управління: www.amu.kiev.ua.

РОЗДІЛ I

^ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351: 002.8 Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи

Академії муніципального
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи