Академі я муніципального управління до 15-рiчч icon

Академі я муніципального управління до 15-рiчч
НазваАкадемі я муніципального управління до 15-рiчч
Сторінка2/37
Дата30.10.2014
Розмір7.25 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
^

управління, д.держ.упр.,

професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

Почесний доктор НАДУ при Президентові України^ СТАТИСТИКА ТА ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ У ГАЛУЗІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 2006-2009 РР.
Анотація. Представлені статистика та динаміка й виявлені тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007 - 2009 роках.

^ Аннотация. Представлены статистика и динамика и выявлены тенденции защит диссертаций в области науки государственного управления в 2007 - 2009 годах.

Annotation. Presented statistics and dynamics of current trends and protection of the theses in the science of public administration in 2007 - 2009 years.
^ Постановка проблеми. На сьогодні маємо вже достатньо велику кількість захищених дисертацій у галузі науки державного управління, що перевищує 700 й швидко наближається до 800 найменувань. Постає питання з’ясування динаміки таких досліджень, виявлення тенденцій, притаманних ним, а також необхідності їх координації з метою виключення дублювання тематики та спрямування останньої на актуальні потреби розвитку науки державного управління в Україні.

Мета даного дослідження полягає у формування та аналізі статистики та динаміки захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007-2009 рр. на предмет виявлення тенденцій, притаманних ним.

^ Аналіз наукового доробку. Серед відомих вітчизняних вчених, що мають сучасні праці за обраною тематикою дослідження, слід зазначити В.М. Князєва, Т.В. Мотренка, Ю.П. Сурміна та ін. [1 - 7].

^ Виклад основного матеріалу. Для отримання вихідних даних використано реєстр дисертацій у галузі науки державного управління, який ведеться в Експертній раді ВАК України з державного управління (далі – Експертна рада) і започаткований В.Д.Бакуменко та О.І.Васильєвою. Станом на 2 лютого 2010 року через Експертну раду пройшло або розглядалося в ній 769 дисертацій, серед яких 102 докторських та 667 кандидатських робіт. В даній статті для аналізу обрано період 2007 – 2009 роки, оскільки в ній продовжено дослідження, започатковане в роботах [3, 6], що охоплювали період з 1997 року до 2006 року, виходячи з визначеної парадигми дисертаційних досліджень у галузі науки державного управління, та період 2007-2008 років на предмет відповідності таких досліджень вимогам ВАК України.

У табл. 1 наведено статистику, а на рис. 1 динаміку захистів дисертаційних робіт у галузі науки державного управління за період 2007 – 2009 рр. Рис.1 дає підстави для висновку, що захисти дисертацій у галузі науки державного управління мають стійку позитивну динаміку у весь цей період в цілому, насамперед за рахунок кандидатських дисертацій. В той же час, у 2008 році відбувався суттєвий спад захистів докторських дисертацій (з 12 до 4), але вже у 2009 році цей спад не тільки припинився, а й відбулося значне зростання кількості захищених дисертацій (з 4 до 27). На нашу думку, в першу чергу, це пов’язано з формуванням значної кількості кандидатів наук з державного управління у 1997-2004 роках, їх зацікавленістю у подальшому професійному зростанні, а також із збільшенням кількості спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій у галузі науки державного управління, покращанням організації їх роботи, доступністю фахових наукових видань.

Таблиця 1.

Статистика захистів дисертаційних робіт у галузі науки

державного управління за 2007-2009 роки

Вид дисертацій

2007

2008

2009

Докторські

12

4

27

Кандидатські

73

97

120

Всього

85

101

147У табл. 2 та на рис. 2 відповідно наведено статистику та динаміку захистів дисертаційних робіт за спеціальностями (основними напрямами) галузі науки державного управління за період 2007 – 2009 рр. На рис. 3 для порівняння наведено відповідну динаміку захистів докторських дисертацій за спеціальностями галузі науки державного управління. Спостерігається значне зростання захистів докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Продовжується повільне зростання захистів за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління (з 16-17 на рік до 21). У 2009 році помітно зросла кількість захищених дисертацій за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування (від середніх 6-7 на рік до 17). Немає зростання кількості захищених дисертацій за спеціальністю 25.00.03 – державна служба (у середньому 6 на рік).

Таблиця 2.

Статистика захистів дисертаційних робіт за спеціальностями

галузі науки державного управління


Спеціальності галузі науки державного управління

2007

2008

2009

25.00.01

16/3

17/-

21/3

25.00.02

54/5

71/1

103/22

25.00.03

9/3

6/3

6/1

25.00.04

6/1

7/-

17/1

Примітка: через / показано кількість докторських дисертаційСеред захистів докторських робіт безумовним лідером є спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління (у 2009 році це 81% від усіх захистів).

У табл. 3 та на рис. 4, 5 наведені статистика та динаміка (загальна та докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт за проблемними сферами державного управління. Найбільше дисертацій захищено з наукових проблем та завдань державного управління, що пов’язані з економікою. Кількість їх швидко та невпинно зростає й набагато перевищує інші. Також мають позитивну стійку динаміку зростання захисти з наукових проблем та завдань державного управління, що пов’язані з державотворчою діяльністю, з соціальною та гуманітарною сферами. Специфікою захистів докторських дисертацій за проблемними сферами державного управління є те, що на друге місце після економічної вийшла соціальна проблематика. Це відображає реальні запити суспільства на наукові розробки.Таблиця 3.

Статистика захистів дисертаційних робіт за проблемними сферами державного управління

Проблемні сфери

2007

2008

2009

Державотворча

24/8

26/3

48/6

Політична

1/-

3/-

-/-

Правова

3/-

1/-

3/-

Економічна

29/2

37/-

54/11

Соціальна

13/1

16/1

25/7

Гуманітарна

4/-

6/-

11/2

Інші

11/1

12/-

6/1

Примітка: через / показано кількість докторських дисертаційЗазначимо, що до проблем державотворення були віднесені дисертаційні дослідження, спрямовані на розбудову влади, громадянського суспільства, державної служби, формування політико-управлінської та державно-управлінської еліти, управління процесами забезпечення національної безпеки та євроінтеграційними процесами, удосконалення й розвиток взаємодії влади всіх гілок і всіх рівнів, влади і суб’єктів громадянського суспільства (ЗМІ, політичні партії, профспілки, громадські рухи тощо) [3]. Серед дисертацій, віднесених до інших проблемних сфер, зокрема, такі, що спрямовані на вирішення наукових проблем і завдань в інформаційній, екологічній, етнічній та інших сферах суспільної життєдіяльності.У табл. 4 та на рис. 6, 7 наведені статистика та динаміка (загальна та докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт за науковими підходами (філософський, теоретико-методологічний, науково-прикладний). З 2008 року відбулося суттєве зростання захистів дисертацій, що мають науково-прикладний характер. Враховуючи рис. 3 можна відмітити, що відбувається переорієнтація найбільш ґрунтовних наукових досліджень на вирішення науково-прикладних проблем і завдань, тобто наближення науки державного управління до потреб практики.

Таблиця 4.

Статистика захистів дисертаційних робіт за науковими підходами

Наукові підходи

2007

2008

2009

Філософський

3/1

3/-

3/1

Теоретико-методо­логічний

24/5

48/4

43/7

Науково-прикладний

58/6

50/-

101/19

Примітка: через / показано кількість докторських дисертаційНа цьому фоні маємо з 2008 року тенденцію до зменшення захистів кандидатських дисертацій, присвячених теоретико-методологічним дослідженням. Маємо надзвичайно низький рівень розвитку загально-методологічної, філософської бази галузі науки державного управління. Насторожує зменшення уваги фундаментальним та теоретико-методологічним дослідженням, що може призвести до нівелювання ролі цієї галузі науки та перетворення її на чисто прикладну.У табл. 5 та на рис. 8, 9 наведені статистика та динаміка (загальна та докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт за критеріями масштабності (міжнародний, державний, регіональний, галузевий, місцевий, організаційний).

Таблиця 5.

Статистика захистів дисертаційних робіт за критеріями масштабності

Критерій масштабності

2007

2008

2009

Міжнародний

4/-

6/-

10/3

Державний

26/6

22/2

44/9

Регіональний

11/-

23/-

24/6

Галузевий

22/4

20/-

31/8

Місцевий (територіальний)

8/1

15/-

25/1

Організаційний

14/1

15/2

13/-

Примітка: через / показано кількість докторських дисертацій
У 2008 році спостерігалося різке зростання кількості захищених дисертацій за проблематикою регіонального рівня та зменшення захистів дисертацій за галузевою проблематикою. У 2009 році намітилося помітне зростання захистів дисертацій за проблематикою, насамперед, державного рівня (з 22 до 44 дисертацій), а також галузевого (з 20 до 31 дисертації), місцевого (з 15 до 25 дисертацій) і міжнародного рівнів (з 6 до 10 дисертацій). Звертає на себе увагу зменшення захистів дисертацій за проблематикою рівня організацій. Для докторських дисертацій спостерігалася тенденція схожа до кандидатських, але вона більше стосувалася дисертацій за проблематикою державного (з 2 до 9 робіт), галузевого (з 0 до 8 робіт), регіонального рівнів (з 0 до 6 робіт) і майже не поширилася на дисертації за проблематикою місцевого рівня.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Схожі:

Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи