Академі я муніципального управління до 15-рiчч icon

Академі я муніципального управління до 15-рiчч
НазваАкадемі я муніципального управління до 15-рiчч
Сторінка37/37
Дата30.10.2014
Розмір7.25 Mb.
ТипПротокол
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
^

Використані джерела інформації:


1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

3. Статистичний щорічник України за 2008 р. / За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за вип. П.П. Забродський. – К.: Держ. ком. стат. України, 2009. – 572 с.

4. Регіони України та їх склад. – Режим доступу : http://www. rada.gov.ua

5. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: Монографія. - К.: Парламентське видавництво, 2007. – 576 с.

6. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія / За заг. ред. В.Ф. Погорілка; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К.: Видавн. дім «Ін Юре», 2003. – 512 с.

7. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. моногр. / В.О.Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; За ред. В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. - К.: Атіка, 2007. – 864 с.

8. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

9. Рубцов В.П. Про оцінювання результативності управлінської діяльності органів місцевої влади / Актуальні проблеми виконання Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про місцеві державні адміністрації” : наук.-практ. посібник; За ред. В.В. Кравченка. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

10. Сушинський О. І. Компетенція держави та місцевого самоврядування у сфері комунальних послуг: концепція та практика: Монографія. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 156 с.

11. Гонцяж Я., Гнидюк Н., Куленкова О., Гуменюк В. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / За заг. ред. Я. Гонцяжа – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.

12. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Кол. моногр. / Ю.Г.Рубан та ін.; за ред. Ю.Г.Рубана. – К.: НІСД, 2008. – 743 с.

13. Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. : Біла книга державної політики. Кол. моногр. / Ю.Г.Рубан та ін.; за ред. Ю.Г.Рубана. - К.: НІСД, 2008. – 184 с.

14. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 р. № 1667-IV. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua

15. Охоцький І.Л. Формування публічно-самоврядної влади як фактор соціально-економічного розвитку адміністративного району. [Електронний ресурс]. // Державне будівництво. – 2009. – №2. – С. 1 – 21 (електронне наукове фахове видання з державного управління). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_2_2009.pdf

16. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л. М. Черенько. — К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. — 428 с.

17. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан: Монографія / Кол. авт.: Е.М. Лібанова, Н.С. Власенко, О.С. Власюк та ін; ПРООН. -К., 2002. -123 с.

18. Людський розвиток в Україні: 2004 рік (колектив авторів) / Щорічна науково-аналітична доповідь / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 172 с.

19. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз. / [Лібанова Е.М., Грішнова О.А., Григор’єва Л.О. та ін.; за ред. Е.М.Лібанової]; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. — К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2007. — 327 с.

20. Людський розвиток в Україні: 2003 рік (колектив авторів) / Щорічна науково-аналітична доповідь / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 194 с.

21. Статистичний щорічник Херсонської області за 2008 рік. / За ред. В.А. Вознюка – Херсон: Головне Управління статистики у Херсонській обл., 2009. – 509 с.

22. Звіт з людського розвитку в Україні за 2008. Людський розвиток і європейський вибір України – К.: Програма розвитку ООН, 2008 – 122 с.

23. Україна: Cтратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 : Монографія. / За ред. О.С. Власюка. – К. : НІСД , 2006. – 576 с.

24. Human Development Report 2009. Overcoming barriers : Human mobility and development. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf

25. Закон УРСР "Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР" від 27 жовтня 1989 р. № 8305-IХ. – Режим доступу : http://www. rada.gov.ua

26. Закон України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" від 24 лютого 1994 року N 3996. – Режим доступу : http://www. rada.gov.ua

27. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 р. № 14/98-ВР. – Режим доступу :http://www. rada.gov.ua

Рецензент: Колтун В.С., к.держ.упр., доцент.

^ ПАМ’ЯТКА АВТОРУ
Вимоги до підготовки матеріалів до публікації:
Вітчизняним авторам матеріали подавати українською мовою (Microsoft Word, формат А4, поля: зліва і справа – 25 мм, зверху і знизу – 20 мм; без нумерації сторінок; шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1,5 інтервали). Для зарубіжних авторів допускається подача матеріалів російською або англійською мовами (у тому ж форматі).

Прізвище з ініціалами автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду друкувати праворуч зверху сторінки, а УДК (обов’язкова інформація) - зліва.

Назву статті друкувати великими літерами посередині сторінки після даних про автора (авторів) перед основним текстом.

Статті подавати оформленими відповідно до вимог ВАК України до фахових наукових видань з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела (після основного тексту), зі стислими анотаціями на українській, російській та англійській мовах, обсяг статей у межах 6 - 12 стор., ф. А4.

При написанні статей слід чітко дотримуватися такої структури та послідовності викладення матеріалу:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важ­ли­ви­ми науковими і практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблем;

  • формування мети (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отримання нау­кових результатів дослідження;

  • висновки;

  • список використаних джерел інформації (оформлений відповідно до вимог ВАК України до дисертаційних досліджень).

Редколегія за погодженням з автором (авторами) може скорочувати та редагувати матеріали; відповідальність за зміст та науковий рівень статей несуть автори.

Всі матеріали мають бути завізовані автором (авторами), статті мають подаватися з зовнішньою рецензією.

Матеріали надаються до Академії муніципального управління за адресою: 01042, м.Київ, вул.. І.Кудрі, 33, к. 214, 316. Контактні телефони: +38 (044) 5290023 (внутр. 11-57, 12-06) +38 (044) 5290516 факс.

Додається окрема стисла довідка про автора (авторів), де повністю зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (для всіх авторів); адреса місця роботи та домашня; телефони для зв’язку.


ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

Н а у к о в е ф а х о в е в и д а н н я У к р а ї н и

з д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я

(Постанова президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1 – 05/4)

^ НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 2/2010

Заснований у 2004 році


Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 8846

Видане Міністерством інформації України

9 червня 2004 року


Виходить чотири рази на рік.

Зі змістом можна ознайомитися на ВЕБ-сайті Академії

муніципального управління: www.amu.kiev.ua
***
Відповідальні за випуск: В.Д.Бакуменко,

Н.О.Завадська,

Н.Г.Шаройкіна.


Академія муніципального управління

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 8

Підписано до друку 02.02.10

Формат 60 х 84 1/16 Тираж 300 пр.

Обл. вид. арк. 27,8 Ум. друк. арк. 27,8


1 Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій http://www.ier.com.ua/ua/dc.php

2 Пресс-релиз Noblet Media CIS PR&Communications Guide: первое в Украине специализированное исследование в сфере PR и коммуникаций http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/noble_media_cis_pressrelease.pdf

3 Тут і далі статистичні дані отримано з офіційних сайтів Кабінету міністрів України і Держкомстату України www.kmu.gov.ua і www.stat.gov.ua

4 Топологія – (від грецького τόπος - місце і λόγος - слово, вчення) – розділ математики, що вивчає в найзагальнішому вигляді явище безперервності процесів реструктуризації в цілому і властивості простору, зокрема.

Результати її аналітичних оцінок засвідчують:макроструктури можуть залишатися незмінно стійкими при неперервних деформація, наявності загроз і ризиків за рахунок провадження засобів коригування для забезпечення зв'язності та цілеорієнтації у відповідності до визначених пріоритетів. При цьому, на відміну від геометрії, в топології не розглядаються метричні властивості об'єктів (наприклад, відстань між парою точок), а відтак напрям зв’язку між субструктурними одиницями.


5 Безперервна деформація – це зміна структурної та функціональної складності складноорганізованої системи, за якої не відбувається розривів (тобто порушення цілісності) або склеювання (тобто ототожнення її точок). Такі геометричні властивості пов'язані з положенням, а не з формою або величиною фігури.

На відміну від евклідової і ріманової геометрій, геометрії Лобачевського та інших, що займаються вимірюванням довжин і кутів, топологія має неметріческій і якісний характер. Раніше вона носила назву "аналіз статус" (аналіз положення), а також "теорія точкових множин". У науково-популярній літературі топологію часто називають "геометрією на гумовому листі", оскільки її наочно можна уявляти собі як геометрію фігур, намальованих на ідеально пружних листах, які піддаються розтягування, стиснення або згинанню.


6 Всі інші функції управління (організовування, координація мотивування, коригування, аналіз, контроль тощо) не досягнуть успіху своєї мети, якщо не будуть провадитися процедури із регулювання. Зазначена функція здійснює сполучну роль між суб’єктами управління й об'єктом, на який спрямована його діяльність. Лише через здійснення процедур із регулювання можливо забезпечити динамічну рівновагу в об'єкті управління ДСУАГС.


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Схожі:

Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління до 15-рiчч iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи