Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
Сторінка12/44
Дата30.10.2014
Розмір9.2 Mb.
ТипПротокол
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   44

Мордвинцев М.В.,

доцент кафедри інформатизації

державного управління ХарРІ НАДУ
^ ЕВОЛЮЦІЯ ПУБЛІЧНОГО|прилюдного| АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ
Постановка проблеми. Процес еволюції держави протікає на тлі|на фоні| нових явищ сучасності|сьогоденності|, що знаходяться|перебувають| деколи|почасти| в глибокій суперечності|протиріччі| один з|із| одним: глобалізації і стійкого розвитку; нового світового порядку|ладу| і будівництва об'єднаної|з'єднаної| Європи; формування багатополярного миру|світу| і прогнозів щодо|відносно| майбутнього зіткнення|сутички| цивілізацій. Держава “зникає” на наших очах: видозмінюються його функції і прерогативи, влада перетворюється і змінюється її природа, формується мережевий|мережний| політичний простір.

Весь процес державного управління заснований на отриманні|здобутті|, аналізі і розповсюдженні|поширенні| інформації, тому державу можна розглядати|розглядувати| як розвинену інформаційну систему. Заслуговує уваги і той факт, що саме держава безпосередньо ініціювала дослідницькі роботи, результати яких лягли|полягли| в основу сучасних комунікаційних технологій, таких як Інтернет. Тим більше парадоксально констатувати виразне відставання держави в області використання інформаційно комунікативних технологій (ІКТ) від організацій приватного сектора.

Комерційні організації, для яких ефективність функціонування і рівень задоволення клієнтів є|з'являються,являються| ключовими|джерельними| чинниками|факторами| конкурентоспроможності, вже давно усвідомили величезне значення ІКТ в термінах ефективності. Державні організації прийшли до такого розуміння істотно|суттєвий| пізніше, проте|однак| на сьогоднішній день очевидно, що без повномасштабного використання ІКТ діяльність держави в інформаційному суспільстві|товаристві| не відповідатиме вимогам, що пред'являються з боку суспільства|товариства|. Використання ІКТ в державних організаціях, таким чином, є|з'являється,являється| відповіддю на вимоги до ефективності функціонування і повинно розглядатися|розглядувати| в рамках|у рамках| масштабніших реформ державного управління, які відбуваються|походять| в найбільш розвинених країнах з 70-х років XX століття|віку| і пов'язані з концепцією нового державного управління, – електронного уряду [1].

Іншою важливою|поважною| тенденцією, що характеризує процес адаптації державними організаціями електронного уряду, є|з'являється,являється| криза представницької|показної| демократії, що посилюється|підсилюється|. За часом формування електронного уряду співпадає|збігається| з|із| переосмисленням ролі і форми державного управління і, зокрема, таких базових категорій, як демократія, участь громадян в управлінні, співвідношення політико-адміністративних механізмів. Багато дослідників констатують, що сучасні держави знаходяться|перебувають| в точці біфуркації, причому можливі сценарії подальшого|дальшого| розвитку державного управління настільки численні|багаточисельні| і складні, що насилу піддаються прорахунку і прогнозуванню. При цьому можна говорити як про оновлення представницької|показної| демократії за рахунок того, що привнесло в неї елементів прямої демократії і здійснення взаємодії держави з|із| громадянами на більш постійній основі, так і про перехід до постдемократичним, медіацентрічним формам організації державного управління.

^ Аналіз останніх досліджень. Проблемам еволюції державного управління в умовах глобалізації і переходу до інформаційного суспільства присвячені роботи О.Голобуцького, О.Шевчука, В.Дрожжінова, С.Чукут, К.Лінева та інших учених, які роблять|чинять| вивід|висновок,виведення|, що досвід|дослід| впровадження ІКТ продемонстрував суперечливий|суперечний| характер|вдача| впливу електронного уряду на систему державного управління: у одному аспекті воно сприяють вирішенню існуючих проблем, а в іншому - лише посилює їх.

На тлі|на фоні| щонайгострішої ідеологічної та інформаційної боротьби за “новий мир” не можна не бачити процесів соціальних трансформацій, що вимагають критичної рефлексії і управління на самих різних рівнях організації суспільних|громадських| структур, що реально відбуваються|походять|, – глобальних, регіональних, національних, муніципальних.

Під впливом інформаційних технологій об'єктивно змінюється природа держави:

– відбувається|походить| перерозподіл функцій держави на наднаціональний і субнаціональний рівні;

– активно йде пошук нової моделі державного устрою устроюутроюуууу (“регулюючої держави”, “рецептивної держави” як антитези “бюрократичній”, “ієрархічній” державі);

– питання державного суверенітету потрапляють|попадають| в ранг найбільш злободенних правових і політичних проблем.

Метою|ціллю| роботи є|з'являється,являється| розкриття особливостей еволюції державного управління в умовах впровадження механізмів електронного уряду.

^ Виклад основного матеріалу. Виклики, кинуті національній державі, породжують різноманітні різнорманітні відповіді. Американська відповідь на виклик формулюється в концепції “імперського суверенітету”, “усесвітнього|всесвітнього| демократичного будівництва”, “міцного горішка” [2], здатного|здібного| протистояти культурній дифузії “знизу” і космополітизму “зверху”. Європейська відповідь на виклик знаходить|находить| свій вираз|вираження| в будівництві об'єднаної|з'єднаної| “території Європи”, “співтовариства|спілки| співтовариств|спілок|”, в якому держави делегують свої повноваження в Раду|пораду| Європи і інші наднаціональні структури, роль яких в об'єднаній|з'єднаній| Європі стрімко зростає. Концептуальні принципи європейського будівництва “об'єднаної|з'єднаної| Європи”, засновані на концепції автономії, субсидиарности, інтегрованого [3] економічного простору, припускають|передбачають| поступову зміну природи національних держав, вік яких в Європі налічує|нараховує| більше чотирьох сторіч|століть|, і їх поступове перетворення в якусь|деяку| “наднаціональну державу” – своєрідні “Сполучені|з'єднані| Штати Європи” на основі вибудовування|вистроювати| складної і багаторівневої архітектоніки управління від субнаціонального (місцевого) до наднаціонального рівня [3]. В сучасному глобальному світі практично не залишилося держав, що продовжують існувати по своєму “автономному”, у тому числі і “суверенному” – не пов'язаному із загальносвітовими тенденціями – сценарію. При цьому одні держави, такі як, наприклад, Китай, як і раніше, шукають опору на власні сили, не забуваючи про потрібних союзників і переваги усесвітньої|всесвітньої| торгівлі, інші, подібно до Бразилії, розвивають регіональні економічні союзи|спілки,сполучники| (як “МЕРКОСУЛ”), претендують на нове розуміння глобалізм – альтерглобализм – і ролі своєї країни в новому інтегрованому співтоваристві|спілці|. Найбільша демократична держава світу – Індія нарощує інформаційний потенціал, реалізовуючи в небачених масштабах нові форми “економіки знань”.

Вдосконалення публічного|прилюдного| адміністрування, що є|з'являється,являється| прерогативою держави, покликане служити, соціальному благополуччю [4|] суспільства|товариства|, удосконалювати|вдосконалювати| всі аспекти управлінської діяльності, стимулювати ініціативу і здійснювати контроль з метою реалізації свого призначення в здійсненні поставлених завдань|задач|. Очевидно, що за майже два десятиліття пострадянських реформ соціальна держава пішла достатньо|досить| далеко від своєї “соціальної зовнішності|подоби|”. Мета|ціль| висунутих національних проектів в цьому сенсі|змісті,рації| двояка: повернути державі обличчя “соціальної держави” і дати гідну відповідь на виклики глобалізації в найважливіших|поважних| і одночасно самих уразливих|вразливих| сферах розвитку: у сфері освіти|утворення| і науки (якість знань), у сфері охорони (якість життя населення) здоров'я, в соціальній сфері (якість цивільного|громадянського| суспільства|товариства|).

При всьому значенні технологій електронного уряду для функціонування держави на сучасному етапі важливе|поважне| розуміння обмеженості технологічною складовою, яка впливає на змістовні характеристики держави. По суті, електронний уряд є формою проекції змістовних характеристик соціально-політичної системи на площину|плоскість| інформаційних технологій. Електронний уряд не скорочує економічне відставання так званих країн, що розвиваються, від країн-лідерів і не сприяє розвитку демократичних інститутів в авторитарних державах.

Таким чином, політичні і управлінські аспекти використання інформаційних технологій в державному управлінні, ступінь|міра| обґрунтованості і допустимі|допустимі| форми запозичення передового зарубіжного досвіду|досліду|, а також теоретичне осмислення електронного уряду і його впливу на політичний простір є|з'являються,являються| актуальними. Актуальність виявляється і в необхідності дослідження нових, не завжди институционализированных політико-адміністративних процесів, які протікають в політичній системі сучасних держав під впливом впровадження технологій електронного уряду.

Само поняття електронного уряду було введене|запроваджувати| в політичний і науковий дискурс спеціалізованими дослідницькими організаціями, які займаються широким довкола|навколо| проблем, пов'язаних з функціонуванням держави і впровадженням ІКТ в роботу організацій різних типів [5 C.78]. Зокрема, велику роль в дослідженні електронного уряду грають такі міжнародні організації, як ООН, Світовий Банк, ОЕСР. Значна зацікавленість міжнародних організацій і консалтингових|консалтінг| компаній (серед останніх можна відзначити, в першу чергу|передусім,насамперед|, такі організації як Accenture, Gartner, Microsoft) в дослідженні проблем електронного уряду є|з'являється,являється| безперечним плюсом. Організації володіють достатньою матеріальною базою для проведення якісних і масштабних досліджень, і це дозволяє привернути|приваблювати,залучати,притягати| в сферу дослідження електронного уряду значні фінансові ресурси. З іншого боку, домінування в дослідницькій літературі такого роду оглядів містить в собі істотну|суттєву| небезпеку. Дані дослідницькі організації є|з'являються,являються| зацікавленими в певному освітленні проблематики електронного уряду - або з метою збуту відповідних програмних продуктів, або з|із| якимись політичними цілями. Як би там не було, це накладає певний відбиток суб'єктивності на дослідження, що проводяться ними.

Спроби системного впровадження ІКТ в політичній системі України почалися|розпочинали,зачинали| відносно недавно|нещодавно|. Найважливішим поштовхом в цьому напрямі|направленні| було підписання в 2000 році країнами великої вісімки Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства|товариства| [6]. Для держави як організаційно-правового інституту основне значення має нормативне закріплення використання ІКТ в роботі органів державної влади. Таке закріплення стратегії побудови|шикування| електронного уряду отримала|одержувала| з|із| ухваленням|прийняттям,прийманням| в 2002 році цільової програми «Електронна Україна» на 2002 - 2010 роки. Подальший|дальший| розвиток використання ІКТ в роботі державних органів отримав|одержував| в Ухвалі|постанові| Кабінету міністрів України від 12 лютого 2003 р. N 98 «О забезпеченні доступу до інформації а діяльності Уряду України і місцевих органів влади». В нім міститься|утримується| перелік відомостей, які органи виконавчої влади зобов'язані розміщувати в мережі Інтернет. Цей перелік включає тексти проектів нормативних актів, що розробляються, інформацію щодо|відносно| проведених закупівель, результатів перевірок і ін.

В той же час, на сьогоднішній день, одній з основних проблем у сфері використання ІКТ виступає|вирушає| невідповідність проголошуваних принципів роботи і нормативних гасел|лозунгів|, з одного боку, і реальної практики роботи органів державної влади, з|із| іншою. Як і багато інших управлінських технологій, що зарекомендували свою ефективність в практиці розвинених зарубіжних держав, в Україні електронний уряд поки залишається якоюсь|деякою| формою, що не трансформує зміст|вміст,утримання| управлінської діяльності, і це перешкоджає досягненню очікуваного|сподіваного| приросту ефективності державного управління.

Створення|створіння| систем електронного уряду, що мають на увазі оптимізацію процесів функціонування держави на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, в першу чергу|передусім,насамперед| – Інтернету, з|із| можливістю|спроможністю| надання публічній|прилюдній| інформації і послуг в онлайновому режимі, стало однією з найбільш помітних управлінських інновацій кінця XX – почало|розпочинало,зачинало| XXI вв.

Разом з тим|в той же час| необхідно визнати, що можливості|спроможності| застосування|вживання| технологій електронне урядуванняз погляду вдосконалення процесів державного управління до цих пір навіть в найбільш передових країнах Заходу ще далеко не вичерпані. І в даному випадки слід говорити не про кількісне розширення, але|та| про якісну зміну практики використання технологій електронне урядування в публічному|прилюдному| управлінні.

Суть|сутність,єство| проблеми полягає в тому, що домінуючою парадигмою побудови|шикування| систем електронного уряду є|з'являється,являється| проста інформатизація і автоматизація наявних бюрократичних процедур без перегляду основоположних принципів організації державного апарату.

Подібний підхід істотно|суттєвий| скорочує потенціал технологій електронне урядування як засіб підвищення ефективності державного управління.

В зв'язку з цим можна констатувати, що в даний час|нині| назріла необхідність пошуку нових теоретичних підходів до імплантації інформаційно-комунікаційних технологій в практику публічного|прилюдного| управління, які б найбільшою мірою сприяли реалізації потенціалу технологій електронне урядування в справі|речі| поліпшення|покращання| функціональних здібностей сучасних держав.

Одним з подібних концептуальних підходів може, на наш погляд, бути що набула широкого поширення і визнання|зізнання| у сфері бізнесу теорія менеджменту якості. Базовим постулатом даної теорії, пов'язаної з іменами таких учених як У|біля,в|. Шухарт, Э. Демінг,а. Фейгенбаум, Дж. Джуран, Ф. Кросбі, є|з'являється,являється| положення|становище| про те, що розглядати|розглядувати| з погляду досягнення якості слідує|прямує| не тільки|не лише| кінцевий|скінченний| результат, але і кожен етап виробничого процесу.

Подібний аналіз дозволяє не обмежуватися констатацією браку|шлюбу| за допомогою традиційного порівняння запланованого показника якості з|із| його дійсним значенням в кінцевому|скінченному| виробі, а виявляти і аналізувати причини виникнення відхилень від заданих показників якості і розробляти заходи по стабілізації рівня якості. В результаті|унаслідок,внаслідок| застосування|вживання| подібного підходу створюються передумови для управління якістю, коли завдання|задача| по виявленню дефектів продукції заміщається метою|ціллю| попередження|попереджувати,запобігати| дефектів і виробництва стовідсотково|стопроцентний| якісної продукції («нуль дефектів»).

Реалізація вказаних принципів менеджменту якості має на увазі перехід на процессную модель управління, де будь-яка діяльність або організація розглядається|розглядує| як система взаємозв'язаних процесів по перетворенню наявних ресурсів в певний продукт і управлінню піддається кожен окремий процес з погляду досягнення кінцевого|скінченного| результату, тобто|цебто| виробництва відповідного по якісних характеристиках продукту. Подібний підхід додає|наділяє,надає| тотальний характер|вдача| управлінню, завдяки чому якість ставати «не якимсь конкретним завданням|задаванням|», а «укореняется і офіційно закріплюється в кожному процесі» [7].

Ухвалення|прийняття,приймання| даного теоретичного підходу до адміністративного реформування і розвитку систем електронного уряду здатне|здібне| значно підвищити ефективність використання технологій електронне урядуванняв державному управлінні, перш за все|передусім|, за рахунок дозволу фундаментальних для сучасних електронних урядів координаційних проблем.

Суть|сутність,єство| питання полягає в тому, що розвиток систем електронного уряду по шляху інформатизації і автоматизації наявних бюрократичних організацій і процедур породжує численні|багаточисельні| координаційні витрати, унаслідок|внаслідок| чого політико-економічна доцільність технологій електронне урядування знижується.

Проблема полягає не в електронному уряді як такому, а в специфіки системи державного управління в цілому|загалом|. Не цілком|сповна| раціональний характер|вдача|, якою був терпимий в до цифрову епоху, з|із| переходом до використання передових інформаційно-комунікаційних технологій продукує всю більшу кількість необов'язкових витрат.

Методологія ж менеджменту якості якраз дає можливість|спроможність| представити|уявляти| всю державу як одну організацію, що проводить певний продукт, – публічні|прилюдні| послуги, розбити його діяльність на окремі процеси і проаналізувати їх з погляду досягнення кінцевого|скінченного| результату – якості проведених публічних|прилюдних| послуг. Даний аналіз дозволяє перетворити початкові|вихідні| процеси так, щоб якість кінцевого|скінченного| продукту була оптимальною, зорганізував окремі адміністративні процеси в єдину систему, що працює на результат.

Введення|вступ| технологій електронне урядування в подібну модель державного управління вже не породжуватиме координаційних проблем. Більш того|більше того|, само електронний уряд в рамках|у рамках| даної моделі здатний|здібний| перетвориться на інструмент що трансформує бюрократичні процеси оптимальним чином, стаючи одним з центральних елементів системи державного управління (наприклад, даючи можливість|спроможність| створити єдину базу даних по охороні здоров'я, при тому що фізичні архіви документів залишаються на своїх місцях і під колишньою юрисдикцією).

В зв'язку з цим ми можемо говорити про гармонійну взаємно додаткової теорії менеджменту якості і технологій електронне урядування. З одного боку, менеджмент якості систематизує функціонування електронного уряду, з іншого боку, технології електронне урядування створюють принципово інші можливості |спроможності|для впровадження принципів управління якістю в роботу державного апарату.

Багато технічних аспектів менеджменту якості (стандартизація, регламентація, оцінка та інше) можуть бути дієво|дійовий| реалізовані в масштабах всієї держави тільки|лише| за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій електронного уряду, тоді як, тільки|лише| ідеї менеджменту якості здатні|здібні| подолати|здолати| фатальну для сучасних електронних урядів координаційні проблеми.

Подібна сінергія здатна|здібна| дати ефект у вигляді значного підвищення ефективності системи державного управління.

Часто-густо|частенько| впровадження елементів електронного уряду зустрічає жорсткий опір чиновників на місцях. Зв'язано це, перш за все|передусім|, з|із| необхідністю освоєння нового стилю роботи, втратою звичних методів ухвалення|прийняття,приймання| управлінських рішень, відвертістю і прозорістю результатів діяльності бюрократії.

Проте|тим не менше|, життя примушує|заставляє| управлінський апарат поступово перебудовуватися, шукати і упроваджувати|запроваджувати,впроваджувати| інноваційні форми управління. Показовий в цьому плані досвід|дослід| впровадження ІКТ Харківського КП «Міський інформаційний центр». За короткий строк в місті була створена єдина система електронного діловодства «ДОК ПРОФ 2.0» у всіх структурних підрозділах, що охоплює всі етапи життєвого циклу як електронного так і паперового документа. Встановлена|установлена| ефективна електронна служба «ПУЛЬС», яка призначена для ухвалення|прийняття,приймання| від населення заяв про різні проблеми, з|із| якими вони зіткнулися, і контролю за роботою відповідних служб по прийнятих заявах, яка дозволила впродовж|упродовж| минулого і справжнього|теперішнього,даного| року істотно|суттєвий| понизити|знизити| нарікання жителів|мешканців| міста на роботу комунальних служб. Установка GPS – датчиків на сміття прибіральні машини і відповідної електронної системи підвищили ефективність вивозу твердих міських відходів. Не дивлячись на|незважаючи на| достатньо|досить| високу вартість програмного забезпечення ГИС технологій, такі технології активно використовуються|запроваджують,впроваджують| при розробці містобудівних програм, в роботі «Швидкої допомоги», міських комунікаційних мережах.

Висновки. Еволюція державного управління в умовах глобалізації і становлення інформаційного суспільства|товариства| стикається з|із| багатьма проблемами, зв'язаними, в першу чергу|передусім,насамперед| з|із| координацією процесів управління всіх інститутів влади. Інструментарій електронного управління частково допомагає вирішити|рішати,розв'язати| багато завдань|задач| демократизації, відвертості і участі громадян країни в публічному|прилюдному| адмініструванні. Теорія менеджменту якості, реалізовуючи системне, орієнтоване на результат управління всіма адміністративними процесами, може створити максимально сприятливий режим для розвитку електронного уряду, знімаючи координаційні проблеми і забезпечуючи повну|цілковиту| інтеграцію технологій електронне урядування в систему державного управління. Через це є підстави вважати|гадати|, що через деякий час концепція менеджменту якості стане однією з провідних парадигм адміністративного реформування і теоретико-методологической базою побудови|шикування| електронного уряду.
^ Використані джерела інформації:

  1. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві: за матеріалами О. Голубуцького, О. Шевчука ”Електронний уряд” //Електронне урядування. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua/ control/uk/publish/ article?art_ id=10238324& cat_id=22515559.

  2. В.Дрожжинов, Електронное правительство информационного общества //PC week.– 2000. – № 15. – С.34-39. – Режим доступу: http://www/pcweek. ru/the-mes/ detail.php?ID=54207.

  3. Малков Л. Электронное правительство США, модель 2001-го года // PC Week/Russian Edition. 2001.№36 (306) (электронная версия: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pcweek.ru /themes /detail.php?ID=59363 &phrase_id=107077)

  4. Джордж С., Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применяемые сегодня в самых успешных компаниях. (TQM). СПб., 2002. С. 84.

  5. Д.Чуприна, Електронне урядування в Україні: переваги мультисервісної національної мережі, // Вісник державної служби України, № 3/2009, С.74-79.

  6. Окинавская Хартия глобального информационного общества (Режим доступа:2009, http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html).

  7. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.102 Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки ЗАКОН УКРАЇНИ вiд 09.01.2007 N 537-V.

  8. І. Клименко, Технології електронного урядування // –К. :Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2006.– С.81.

  9. Купряшин Г.Л., Государственный менеджмент: возможности и ограничения // Вестник МГУ, Серия 21. Управление (Государство и общество), 2003 г. №1, С.48.


РЕЦЕНЗЕНТ


УДК 350 Мельтюхова Н. М.

к.е.н., доцент,

завідувач кафедри державного управління

та менеджменту Харківського регіонального

інституту державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

кандидат економічних наук, доцент
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   44

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи