Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
Сторінка2/44
Дата30.10.2014
Розмір9.2 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
^

управління, д.держ.упр.,

професор, Заслужений діяч науки і техніки України,

Почесний доктор НАДУ при Президентові України^ НАУКОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

ГАЛУЗІ НАУК «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» (1997-2009 РР.)
Проведено наукометричний аналіз та виявлені тенденції становлення та розвитку галузі наук «Державного управління» у 1997 - 2009 роках.

Проведен наукометрический анализ и обнаруженные тенденции становления и развития отрасли наук «Государственного управления» в 1997 - 2009 годах.

^ A naukometrichniy analysis and found out tendencies of becoming and development of industry of sciences of «State administration» is conducted in 1997 - 2009 years.
Постановка проблеми. В Україні відчувається загальний позитивний настрій і влади, і населення перетворити її у справжню європейську країну, одну з передових у світі. Серед багатьох важливих завдань покращення стану країни особливе місце займає підвищення ефективності державного управління. Це стосується всіх складових галузі «Державне управління» - управлінської, освітньої, наукової.

Наукова галузь «Державне управління» демонструє швидкий розвиток. Кількість захищених дисертацій в ній вже перевищує 800. Постає питання виявлення тенденцій в цій галузі та спрямування її зусиль на вирішення актуальних потреб розвитку державного управління в Україні.

Мета даного дослідження полягає у виявленні тенденції становлення та розвитку галузі наук «Державного управління» у 1997 - 2009 роках на підставі наукометричного аналізу.

^ Аналіз наукового доробку. Серед відомих вітчизняних вчених, що мають сучасні праці за обраною тематикою дослідження, слід зазначити О. Васильєву, В. Князєва, Т. Мотренка, Ю. Сурміна та ін. [1 -11].

^ Виклад основного матеріалу. Інституалізація галузі наук "Державне управління" була започаткована наказом Вищої атестаційної комісії України від 13 березня 1997 р. N 86 "Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників", де вперше були зазначені шість спеціальностей цієї галузі науки. Фактичною датою її лігімітізації вважається 29 листопада 1997 р. - дата прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1328 "Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь", в якій вищезазначена галузь згадується. З 1997 р. до 2002 р. захист дисертацій відбувався за шістьма спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – філософія державного управління, 25.00.03 - організація і управління в державних установах, 25.00.04 – регіональне управління, 25.00.05 – галузеве управління, 25.00.06 – місцеве самоврядування.

Відповідно до наказу ВАК України від 9 вересня 2002 р. № 368 було скорочено та упорядковано перелік спеціальностей галузі науки державного управління таким чином: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління (нова спеціальність), 25.00.03 – державна служба (нова спеціальність), 25.00.04 - місцеве самоврядування (спеціальність збережено, але зі зміною номера 25.00.06 на 25.00.04).

У 1997 р. було започатковано формування системи спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за вищезазначеними спеціальностями науки державного управління. Динаміка створення таких рад та їх функціонування у 1997 – 2009 рр. відображені у табл.1 та на рис.1 і 2 (станом на 1 жовтня 2009 р.). Першими були створені дві спеціалізовані вчені ради в Українській Академії державного управління при Президентові України (УАДУ). Остання у 2003 р. була перейменована у Національну академію державного управління при Президентові України (НАДУ). У 2000 р. була створена така рада в Львівській філії УАДУ, на базі якої пізніше був утворений Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України (ЛРІДУ). З 2001 р. функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій у Донецькій державній академії управління (ДОНДАУ), що у 2006 р. була перейменована у Донецький державний університет управління (ДОНДУУ). З 2002 р. спеціалізовані вчені ради функціонують у Харківському (ХаРІДУ) та Дніпропетровському (ДРІДУ) регіональних інститутах державного управління НАДУ при Президентові України, з 2004 р. – в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України (ОРІДУ).

У 2006 р. було створено спеціалізовану вчену раду в Гуманітарному університеті "Запорізький інститут державного та муніципального управління" (ГУЗІДМУ), який у 2008 р. був перейменований у Класичний приватний університет (КПУ). У 2007 р. створені ради в Інституті законодавства Верховної Ради України (ІЗВРУ) та в Академії муніципального управління (АМУ). У 2009 р. створені спеціалізовані вчені ради в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України (РВПС) та в Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД).

Таким чином, на початку 2010 р. функціонувало 12 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій з державного управління, в т.ч. 8 докторських (НАДУ – 2 ради, ДОНДУУ, КПУ, ІЗВРУ, РВПС, НІСД, ХаРІДУ), з яких 5 в організаціях, розташованих в м. Києві та 4 кандидатських (ДРІДУ, ЛРІДУ, ОРІДУ, АМУ). В системі НАДУ з її регіональними інститутами функціонують 3 докторські та 3 кандидатські спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій з державного управління. На ці 6 рад (див. рис. 2) у сукупності приходиться більше 67% захистів дисертацій, тобто інтенсивність таких захистів в системі НАДУ достатньо висока. У центральному офісі НАДУ (м. Київ) відбулося 38,5% всіх захистів у галузі. На другому місці за загальною кількістю захистів маємо Донецький державний університет управління (22,3%).Таблиця 1

Статистика створення спеціалізованих вчених рад у галузі наук «Державне управління»

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2

2

3

3

4

6

6

7

7

8

10

10

12

На рис. 3 наведено загальну динаміку захистів докторських

та кандидатських дисертацій у 1997-2009 рр.


Як бачимо з рис. 3, на загальному фоні зростання захистів дисертаційних досліджень у галузі наук «Державне управління» був період з 2005 по 2008 рр., коли відбувався їх спад. Для з’ясування причини цього спаду звернемося до рис. 4, на якому показана динаміка захистів дисертацій в цей період.З рис. 4 видно, що основна причина загального спаду кількості захи­щених дисертацій в зазначений термін криється, насамперед, в значному
зменшенні в цей час захистів дисертацій в Національній академії державного управління при Президентові України. В цей період відбувалася трьохразова зміна керівництва Академії, що, безумовно, позначилося на роботі закладу. З 2009 р. ситуацію в ній виправлено. Запрацювали обидві спеціалізовані вчені ради. Була відкрита дорога докторським дисертаціям на захист. Створено докторську спеціалізовану вчену раду в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Академія повернула собі авангардну роль у розвитку галузі науки «Державне управління».

На рис. 5 наведено сучасну українську парадигму наукових досліджень у галузі науки державного управління, яка втілює результати дисертаційних досліджень за 1997-2009 рр. і має 5 рівнів: перший рівень основних напрямів досліджень (визначені науковими спеціальностями та їх паспортами); другий рівень проблемних сфер (проблематика досліджень); третій рівень базових наукових підходів; четвертий рівень масштабності предмета дослідження; п’ятий рівень методів дослідження. Маємо парадигмальну матрицю, де рівні розташовані за ієрархією (стовпчики матриці), а кожному з них відповідає певна строчка матриці. Це морфологічна структура, яка дозволяє застосувати до її дослідження різні морфологічні методи. Повнота та глибина заповнення кліточок цієї прадигмальної матриці відображає стан розвитку галузі наук «Державне управління». При її формуванні враховано напрацювання американських дослідників З.Лана та К.Андерс [11].

Подивимося, що відбувається на різних виділених рівнях цієї парадигми. На рис. 6 показана динаміка захисту дисертацій за спеціальностями галузі науки «Державне управління».


Кількість захистів за науковою спеціальністю 25.00.02 (механізми державного управління) значно переважає інші спеціальності. Вона складає більше 70% всіх захистів. Графік захистів за цією спеціальністю фактично відтворює форму графіку узагальненої кількості захистів. Все це вказує на те, що саме спеціальність «Механізми державного управління» найбільше впливає на розвиток всієї галузі наук «Державне управління». В той же час, слід зазначити, що такий непропорційний розвиток однієї з спеціальностей навряд чи виправданий. Мабуть, слід цю спеціальність ділити. Наприклад, повернутися до створення ще однієї спеціальності «Регіональне управління» тощо.

У 2009 р. також спостерігалося зростання захистів за спеціальністю 25.00.04 (місцеве самоврядування), та повільне незначне зменшення захистів за спеціальністю 25.00.03 (державна служба).

На рис. 7. наведено динаміку захисту дисертацій за проблемними сферами галузі наук «Державне управління». Як бачимо, найбільше дисертацій були присвячені економічній та державотворчій проблематиці. Це ще раз свідчить про посилення в ній науково-прикладного спрямування.

У 2009 р. маємо швидке зростання дисертаційних робіт за державотворчою тематикою. До проблем державотворення віднесені дисертаційні дослідження, спрямовані на розбудову влади, громадянського суспільства, державної служби, формування політико-управлінської еліти, наукове забезпечення євроінтегра­ційних процесів, удосконалення й розвиток взаємодії влади всіх гілок і всіх рівнів, влади і суб’єктів громадянського суспільства (ЗМІ, політичні партії, профспілки, громадські рухи тощо).

Звертає на себе увагу стабільне зростання досліджень за соціальною та гуманітарною тематикою, що свідчить про зростання у суспільстві, яке змінюється та демократизується, потреб на ці дослідження.

На рис. 8 наведено динаміку захисту дисертацій у галузі наук «Державне управління» за базовими науковими підходами. У 2009 р. відбулося різке зростання кількості науково-прикладних робіт та помітне зменшення робіт теоретико-методологічного плану. Це вказує на все більшу спрямованість цієї галузі наук на вирішення прикладних проблем державного управління. З точки зору наукового обслуговування державної влади та державного управління це добре.

В той же час, на нашу думку, необхідно не втратити напрям фундаментальних досліджень, безпосередньо пов'язаний з світоглядними проблемами суспільства, а, відтак, і державного управління.

Залишається актуальним подальше формування і розвиток теорії та методології науки державного управління. Суттєвим кроком щодо формування методологічного ядра цієї галузі наук, безумовно, є видання в Національній академії державного управління при Президентові України Енциклопедичного словника з державного управління. Автор пишається тим, що він був у витоків цієї роботи та зробив в неї суттєвий внесок.


На рис. 9 показана динаміка захистів дисертацій у галузі наук «Державне управління» за масштабністю предмета дослідження.

Виявлено, що кількісно переважають дослідження за тематикою державного рівні (державне управління галузями, сферами, окремими видами діяльності, державне регулювання, механізми державного управління, регулювання, підтримки тощо). Також стабільно зростають дослідження за галузевою та регіональною тематикою. Спостерігається інтерес до тематики місцевого та міжнародного рівнів. Поступово зменшується кількість досліджень за тематикою рівня організацій.

У табл. 2 наведені усереднені показники дисертацій за 2007-2008 рр., які були отримані на предмет з’ясування їх відповідності вимогам ВАК України.

Відповідно до вимог ВАК України, результати кандидатських дисертаційних досліджень мають бути опублікованими щонайменше у 3 статтях фахових видань відповідної наукової галузі, а докторських дисертаційних досліджень – у одноособовій монографії та мінімум у 20 статтях фахових наукових видань. Як свідчать дані табл. 2, ці вимоги повністю виконуються – відповідно 5,5 та 29,6 публікацій фахових статей, 2,4 - монографій.

Показник публікації тез доповідей (повідомлень) на різних наукових комунікативних заходах (форуми, симпозіуми, конференції, круглі столи, семінари) також достатньо високий. Він свідчить про апробацію результатів дисертаційних робіт здобувачами ступеня кандидата наук у середньому на 4 таких заходах, а здобувачами ступеня доктора наук на 13–14.

Безумовно позитивом є високі показники впроваджень результатів дисертаційних робіт та їх публікацій. Середній показник упроваджень кандидатських робіт складає 3,0, для докторських робіт – 8. Переважна більшість цих упроваджень стосується системи державного управління (кандидатські – 47 %; докторські – 46 %) і навчального процесу (кандидатські – 25,3 %; докторські –  39,4%).
Таблиця 2Параметр


Якісні показники

Середній кількісний показник для дисертацій


Канди-­­

датських

Доктор­ських

Кількість

дисертацій

підго­тов­лених у себе (%)

84%

38%


Рівень

нау­кового

керів­ництва

(кон­суль-­

тування)

доктори наук (%)

72%

100%

з держ. уп­рав­ління (%)

37%

20,7%

кандидати наук (%)

28%

-

з держ. уп­рав­ління

1,8%

-


Рівень

опонування

доктори наук з держ.

уп­рав­ління (%)

68%

66%

кандидати наук з держ.

уп­рав­ління (%)

72%

-Кількість

впроваджень

всього:

3

8

державне управління

1,4 (47%)

3,66 (46%)

місце­ве самовря­дування

0,51 (16%)

0,54 (6,8%)

навчальний процес

0,76 (25,3%)

3,15 (39,4%)

інше

0,4 (12%)

0,75 (9,4%)


Кількість

публікацій

всього:

10,5

55,4

монографії

0,1

2,4

фахові статті

5,5

29,6

тези доповідей

3,9

13,5

інші

1,0

10Ще маємо невисоку частку впроваджень результатів дисертаційних досліджень у системі місцевого самоврядування (кандидатські – 16 %; докторські – 6,8 %). Слід констатувати, що отримання довідок про використання або актів впровадження результатів дисертаційних робіт стало нормою під час подання робіт до захисту. Так, серед 186 дисертаційних робіт, захищених у 2007 та 2008 роках вони наявні в 184 з них.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи