Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
Сторінка44/44
Дата30.10.2014
Розмір9.2 Mb.
ТипПротокол
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

^ ПАМ’ЯТКА АВТОРУ
Вимоги до підготовки матеріалів до публікації:
Вітчизняним авторам матеріали подавати українською мовою (Microsoft Word, формат А4, поля: зліва і справа – 25 мм, зверху і знизу – 20 мм; без нумерації сторінок; шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1,5 інтервали). Для зарубіжних авторів допускається подача матеріалів російською або англійською мовами (у тому ж форматі).

Прізвище з ініціалами автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду друкувати праворуч зверху сторінки, а УДК (обов’язкова інформація) - зліва.

Назву статті друкувати великими літерами посередині сторінки після даних про автора (авторів) перед основним текстом.

Статті подавати оформленими відповідно до вимог ВАК України до фахових наукових видань з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела (після основного тексту), зі стислими анотаціями на українській, російській та англійській мовах, обсяг статей у межах 6 - 12 стор., ф. А4.

При написанні статей слід чітко дотримуватися такої структури та послідовності викладення матеріалу:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важ­ли­ви­ми науковими і практичними завданнями;

  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблем;

  • формування мети (постановка завдання);

  • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отримання нау­кових результатів дослідження;

  • висновки;

  • список використаних джерел інформації (оформлений відповідно до вимог ВАК України до дисертаційних досліджень).

Редколегія за погодженням з автором (авторами) може скорочувати та редагувати матеріали; відповідальність за зміст та науковий рівень статей несуть автори.

Всі матеріали мають бути завізовані автором (авторами), статті мають подаватися з зовнішньою рецензією.

Матеріали надаються до Академії муніципального управління за адресою: 01042, м.Київ, вул.. І.Кудрі, 33, к. 214, 316. Контактні телефони: +38 (044) 5290023 (внутр. 11-57, 12-06) +38 (044) 5290516 факс.

Додається окрема стисла довідка про автора (авторів), де повністю зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (для всіх авторів); адреса місця роботи та домашня; телефони для зв’язку.

Н а у к о в е ф а х о в е в и д а н н я У к р а ї н и

з д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я

(Постанова президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1 – 05/4)

^ НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 3/2010

Заснований у 2004 році


Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 8846

Видане Міністерством інформації України

9 червня 2004 року


Виходить чотири рази на рік.

Зі змістом можна ознайомитися на ВЕБ-сайті Академії

муніципального управління: www.amu.kiev.ua
***
Відповідальні за випуск: В.Д.Бакуменко,

Н.О.Завадська,

Н.Г.Шаройкіна.
Академія муніципального управління

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 8

Підписано до друку 02.02.10

Формат 60 х 84 1/16 Тираж 300 пр.

Обл. вид. арк. 37,4 Ум. друк. арк. 37,4

* Критерієм класифікації суспільств у 60-х рр. ХХ ст. Г.Кан вважав доход на душу населення за рік: у доіндустріальних - від 50 до 200 дол.; частково індустріальних-200-600 дол.; індустріальних-1500-4000 дол.; постіндустріальні-вище 4000 дол. Ніякі інші характеристики суспільств узагалі не брались до уваги [8, р. 716-718].

* Теоретики вважали, що освіта, поширення грамотності, релігійна терпимість, розвиток засобів комунікації, розповсюдження інформації та залучення широких верств населення до досягнень культури майже автоматично втіляться в утвердженні західних цінностей [9, с. 23].

1 Нижник Н. Проблеми сучасної державно-управлінської еліти України // Актуальні проблеми реформування державного управління: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. науково-педагогічного персоналу, слухачів, аспірантів, докторантів Ака­демії 29 травня 1997. / За ред. В.Князева. – К.: Видавництво УАДУ, 1997. – с 59.

2 Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурнологических схемах: Учебник. – М.: Академический Проект, 2005. – 108 с., с. 285.

3 Глущенко Е. В., Захарова Е. В., Тихонравов Ю. В. Теория управления. - М.: Изд-во «ВЕСТНИК» - 1997. -С. 56.

4 Гончарук Н. Формування вищої політико-управлінської еліти України / Н. Гончарук, Н. Артеменко // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 3 (21). , С. 96.


5 Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, П. Теплоухова. – Л.: Кальварія, 1996. – 221 с.


6 Логунова М.М., Усаченко Л.М. Соціально-психологічні механізми формування сучасної управлінської еліти. [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2005/section_7/Logunova,Usachenko.doc

7 Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю.Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – С.318.

8 Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. – К.: Вид-во “Аконіт”, 1999.– Т.3. – С.826.

9 Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад. О.Ю.Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – С,319.

10 Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Монографія. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005. – С.186.

11 Троєльнікова Л.О. Сучасний стан менеджменту професійної діяльності керівних кадрів. [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : ttp://www.knukim.edu.ua/articles_troyelnіkova.htm

12 Там свмо.

13 Сурай І. Професіоналізм та професійно ‑ посадовий розвиток персоналу державної служби як складові державної кадрової політики [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. – 2007 – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2

14 Сурай І. Професіоналізм та професійно ‑ посадовий розвиток персоналу державної служби як складові державної кадрової політики [Електронний ресурс] // Державне управління: теорія та практика. – 2007 – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2.

15 Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723 [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12

16 Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723 [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12

17 Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. № 746 зі змінами [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746-2004-%EF

18 Рікттор Т.Л. Роль системи освіти у формуванні управлінської еліти держави: проблеми та перспективи // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2009_5/riktor.pdf

19 Михненко А. Шляхи удосконалення підготовки державних службовців у контексті європейської інтеграції України / А. Михненко, Н. Гончарук, Л. Прокопенко // Командор. – 2005. – № 1. – С. 9 – 13.

20 Природа управлінських рішень // http://www.djerelo.com/index.php?option= com_content&task=view&id=1789&Itemid=55

21 Див: Кремль.орг.від 16.03.2010 р.

22 Див: Концепція сучасної державної кадрової політики Україн: Наук. вид. –К.: Вид-во НАДУ, 2006.-56с.

23 International Monetary Fund. Global Financial Stability Report. October 2008. – http://www.imf.org. – p. 45.1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи