Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
Сторінка6/33
Дата30.10.2014
Розмір7.27 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
^

Жарая С. Б.,

к. держ.упр., доцент,


докторант НАДУ

при Президентові України
ПРИНЦИПИ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті проведено аналіз генезису категорій дозвільної системи; проаналізовано зміни у законодавстві України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

^ В статье проведен анализ генезиса категорий разрешительной системы; проанализированы изменения в законодательстве Украины, касающиеся разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности.

^ In the article analyzed genesis categories permitting system; analyzed changes in the legislation of Ukraine concerning the permitting system in economic activity.

Постановка проблеми. Українські підприємці ще з 2006 року отримали можливість у визначених законом випадках набувати право на початок своєї діяльності, використовуючи декларативний принцип. Ця тема активізувалась із прийняттям Закону України про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відповідно проведення господарської діяльності на підставі надання декларації» № 2451-YI [5].

Упровадження декларативного принципу було передбачено Законом України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, згідно з яким суб’єкт підприємницької діяльності отримує право на здійснення господарської діяльності без одержання документа дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. [5, ст.1].

Нами було раніше проаналізовано і порівняно особливості процедур надання дозволів за дозвільним принципом та застосування декларативного принципу органами державного пожежного нагляду [4]. Однак зміни у законодавстві потребують актуалізації дослідження цієї проблеми та уточнення понятійного апарату.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблематики формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності свідчить, що вітчизняними науковцями розглядається комплекс проблем, пов‘язаних із розвитком підприємництва: від дослідження теоретичних засад державної політики підтримки та розвитку підприємництва до розкриття методів і процедур регуляторної діяльності органів влади. Вивченню цієї проблематики присв‘ячені праці відомих українських учених З.Варналія, Л.Воротіної, В.Воротіна, В.Гейця, І.Розпутенка, В.Юрчишина. Серед останніх досліджень певна увага приділяється питанню удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та дії дозвільних органів [2,4,9,10,11].

^ Постановка завдання. Провести аналіз генезису категорійного апарату дозвільної системи; проаналізувати зміни у законодавстві щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

^ Виклад основного матеріалу. Законом № 2451 вводяться у діюче законодавство зміни, спрямовані на подальше спрощення порядку видачі документів дозвільного характеру. Цим законодавчим актом уточнено ряд термінів – дозвільна система у сфері господарської діяльності, документ дозвільного характеру; введено термін «принцип мовчазної згоди». Крім того, новим на відміну від попередньої редакції Закону є передбачення введення системи видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (дозвільний центр) на обласному рівні та рівні міст Київ та Севастополь.

Дія Закону розповсюджується на дозвільні органи, державних адміністраторів і суб‘єктів господарювання. Закон не розповсюджується на сферу ліцензування (крім відносин на видачу дозвільних документів, необхідних для отримання ліцензії) державного експортного контролю, державного регулювання ринку фінансових послуг, охорони державної таємниці, захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему із операцій зі зброєю, запальними речовинами, отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері ядерної енергії.

Закон №2451 встановлює можливість розпочинати господарську діяльність на підставі декларації у випадку, якщо такий вид діяльності не являє підвищеної небезпеки для життя і здоров‘я населення та навколішнього середовища. Перелік видів господарської діяльності, які неможливо розпочинати за декларативним принципом встановлюється Кабінетом Міністрів України. Це означає, що декларативними за умовчанням є всі види робіт і діяльності, окрім вказаних у цьому спеціальному переліку. У списку будуть ті види робіт та діяльності, які становлять небезпеку для життя і здоров'я громадян чи довкілля.

Аналіз генезису категорійного апарату дозвільної системи дає можливість виокремити такі основні категорії, як дозвільний принцип, декларативний принцип та принцип мовчазної згоди.

Якщо дозвільний принцип, це принцип, за яким власну справу можна розпочинати, отримавши на це відповідні дозволи від певних дозвільних установ, то декларативний принцип – це принцип, за яким підприємець отримує право на здійснення певної діяльності без отримання дозволу, шляхом повідомлення (самостійно або через адміністратора) дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам діючого законодавства. (табл. 1)

Таблиця 1

Принципи, за якими підприємець набуває право на здійснення діяльності

Декларативний принцип

Принцип мовчазної згоди


Декларативний принцип означає, що підприємства набувають право на здійснення своєї діяльності без отримання дозволу, шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність свої матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства.Принцип мовчазної згоди - набуття суб'єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, проте у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було.Закріплення принципу мовчазної згоди на законодавчому рівні удосконалює правові засади господарської діяльності та дозвільної системи і є ще одним кроком адаптації законодавства України до стандартів і вимог Європейського Союзу.

Принцип мовчазної згоди є тим підходом, який виключає затягування адміністративними органами часу видачі відповідних дозволів і є суттєвим кроком на шляху спрощення адміністративного тиску. Вперше цей термін було введено Директивою N 2006/123/ЕС Європейского Парламенту та Ради "Про послуги на внутрішньому ринку". Відповідно до Директиви видача дозволу може бути не тільки результатом формального рішення, але й рішення, яке передбачається. Тобто при відсутності від адміністративного органу відповіді у визначений строк рішення вважається таким, що видано та діяльність, яку розпочинає надавач послуги, має законний характер [3,ст.13,п.4]. Наразі більшістю країн - членів Європейського Союзу вже прийнято Закони про упровадження Директиви, які на законодавчому рівні закріплюють принцип мовчазної згоди та спрощення багатьох інших адміністративних процедур.

В українському законодавсті принцип мовчазної згоди запроваджено Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні", прийнятим в грудні 2009 року [6].

Законом розширено також поняття “документ дозвільного характеру», яким відтепер вважається будь-який незалежно від назви документ, якій необхідний для здійснення яе господарської (підприємницької) діяльності взагалі, так і окремих її видів або окремих дій в межах цієї діяльності, без наявності якого неможлива господарська діяльність, її види, та окремі дії суб‘єкта господарювання.

У відповідності до норм Закону була видана Постанова Кабінету Міністрів України № 77, в якій говориться, що в разі ненадання у визначений законом строк суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання документа дозвільного характеру через 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для видачі документа дозвільного характеру або прийняття рішення про відмову в його видачі [1]. У цьому випадку єдиною достатньою умовою для здійснення діяльності є наявність копії опису прийнятих від підприємця всіх необхідних для отримання дозволу документів з відміткою про дату їх прийняття. Проте експерти віднайшли у цьому докуметі певну кількість недоліків, наприклад принцип мовчазної згоди пропонується реалізувати після закінчення встановленного законом строку, тоді як процедуру видачі цілого ряду дозволів регламентують підзаконні акти; не було також надано чіткого визначення того, що вважати "певними діями щодо здійснення господарської діяльності". Критичні зауваження були висловлені й щодо відсутності детальної процедури застосування принципу мовчазної згоди та можливостей для суб‘єктів підприємницької діяльності скористатися такими прогалинами [10].

Далі принцип мовчазної згоди було розвинено у Законі «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» №1869-VI та передбачено певні механізми його реалізації. Серед інших положень Закону – порядок видачі дозвільних документів, особливості їх переоформлення та анулювання, а також видачі дублікатів.

Із запровадженням принципу мовчазної згоди при видачі документів дозвільного характеру виникла необхідність привести у відповідність із законом окремі законодавчі акти. Зокрема внести зміни до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими застосування принципу мовчазної згоди звільняє підприємця від адміністративної відповідальності за роботу без дозволу.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Отже аналіз генезису категорійного апарату дозвільної системи дає можливість виокремити такі основні категорії, як дозвільний принцип, декларативний принцип та принцип мовчазної згоди.

Наразі налічується 227 видів документів дозвільного характеру, передбачених законодавством. За даними Держкомпідприємництва скасуванню підлягають 66% дозволів. Особливою проблемою, яка потребує подальшого дослідження та вирішення є підзаконні дозвільні документи, які введені різними нормативними актами міністерств, відомств та місцевою владою та кількість яких наразі є невизначеною. Останнє вимагає зосередити дослідницький інтерес у царині внесення змін до спеціального законодавства, що регулює дозвільні процедури.
^ Використані джерела інформації:

 1. http://www.epravda.com.ua/news/2010/08/16/244978/

 2. Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січ.2010 №77.-Режим доступу: http://rada.gov.ua

 3. Діяльність органів самоврядування у підтримці розвитку підприємництва в місті / За ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 148 с. (Б-ка міського голови)

 4. Директива N 2006/123/ЕС Европейского Парламента и Совета "Об услугах на внутреннем рынке" от 12 дек. 2006г. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_3q/pg_gmgqwy/pg9.htm

 5. Жарая С.Б.Удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру за декларативним принципом / С.Б. Жарая // Держава та регіони. Серія: Державне управління.-2006.- № 4.-С.65-70.

 6. Закон України про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відповідно проведення господарської діяльності на підставі надання декларації: від 07 лип.2010 р. № 2451-YI.-Режим доступу: http://rada.gov.ua

 7. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні: від 15 груд. 2009 року
  N 1759-VI .-Режим доступу: http://rada.gov.ua

 8. Закон України про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності": вiд 11 лют. 2010 року №1869-VI.-Режим доступу: http://rada.gov.ua

 9. Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2009 р. N 526 .-Режим доступу: http://rada.gov.ua

 10. ЗапатрінаІ.В.Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України/ І.В. Запатріна // Економіка і держава.-2008.-№1.- С.17-18

 11. Принцип мовчазної згоди – «кнут і пряник» [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://ukr-advokat.org.ua/?p=2021

 12. Сітко І. Уряд і бізнес: від єдиного вікна до єдиного електронного офісу/ І. Сітко // Вісник національної академії державного управління при Президентові України.-2007.-№4.-С.268-278

Рецензент: Розпутенко І.В., д.держ.упр., професор

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи