Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону icon

Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону
Скачати 66.33 Kb.
НазваЕкологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону
Дата02.03.2014
Розмір66.33 Kb.
ТипДокументи

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

А.Й.Жемба

Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне


Сучасне поняття «сталий розвиток» трактується як соціально-економічна й екологічна еволюція суспільства, яка здатна задовольнити потреби сучасного покоління людей, не наражаючи на ризик залишити майбутнє покоління без спроможності задовольняти свої потреби. В Україні розроблено проект Концепції сталого розвитку, де визначені цілі, завдання, принципи та механізм переходу країни до сталого економічного розвитку. Перехід до сталого розвитку держави можливий лише при забезпеченні сталого розвитку усіх її регіонів, що передбачає формування ефективної просторової структури економіки країни при збалансуванні інтересів усіх регіонів.

Оцінка можливості впливу кожного регіону на сталість його економіки та країни в цілому набуває сьогодні особливого значення. Ступінь впливу на сталість розвитку економіки реалізується через систему кількісних показників — індикаторів, які не незмінні, раз і назавжди встановлені, а змінюються в міру зрушень у соціально-економічному стані суспільства, пріоритетах його розвитку. Вони повинні допомагати державним регіональним органам влади приймати управлінські рішення, що максимально впливають на процеси суспільного виробництва (макропропорції, галузеві структури виробництва, ціни тощо) з метою забезпечення сталого економічного розвитку.

Більш високих темпів економічного зростання та покращення стану навколишнього середовища можна досягти лише реалізувавши реформи, які передбачають створення стимулів для ефективного використання ресурсів та енергії, забезпечення відкритості економіки, що дозволить імпортувати екологічно чисті технології.

В короткотерміновому плані найефективнішим важелем зменшення забруднення є закриття “забруднюючих” підприємств, які не забезпечують рентабельності виробництва. Такі підприємства скоротили обсяги виробництва та оголосили про банкрутство. Це дещо знизило екологічний збиток від промислового забруднення. В Україні, загальна площа якої становить 579 тис.кв.км, площа територій, що збереглися у природному стані, складає лише 50 тис.кв.км, або 8% від загальної площі і наближається до критичної [9],а зона кліматичного опустелювання займає близько 35% площі [9]. Крім того, високий ступінь сільськогосподарського опанування земель і пов'язана з цим інтенсивна хімізація, що характерна для країн Європи, не сприяють відновлювальним ґрунтовим процесам. Причому Україна має чи не найвищий рівень розораності земель серед країн Західної Європи [4, 5, 9, 10], що перевищує всі розумні межі. Екстенсивне землекористування, властиве сільському господарству України, аж ніяк не поліпшує екологічну ситуацію, що склалася, і може призвести до подальшого процесу руйнації унікальних сільськогосподарських угідь. В Україні від ерозії потерпає понад 17 млн. га сільськогосподарських угідь (40,9% від їхньої загальної площі), у США - 120 млн. га (64%), Франції 5 млн. га (27%). Господарська діяльність людини та природні ерозійні процеси сприяють втраті гумусного шару, зменшення товщини якого на 1 см призводить до втрат урожаю в 1 ц/га. В Україні за останні 30 років вміст гумусних речовин зменшився на 30 %. Ситуація ускладнюється ще й тим, що для відновлення шару ґрунту товщиною в 1 см природним шляхом потрібно не менше 100 років [1], методів штучного створення гумусу поки що не існує.

Україна, на жаль, також не відповідає еколого-економічним вимогам щодо загального стану лісопоновлення - лише тільки за останні роки площа лісів, зазнаючи інтенсивного промислового, техногенного та антропогенного впливу скоротилася на 5%. У галузі землекористування надмірна освоєність територій держави призводить до високого рівня виснаженості землі (підвищена кислотність, засоленість, ураження вітровою ерозією, опустелювання тощо), внаслідок чого колишні родючі землі стають непридатними для сільського господарства. Тому з метою збереження і відтворення земельного фонду країни першочерговим і головним завданням є розробка і реалізація державного плану охорони і раціонального використання земель як національного надбання, прийняття нових нормативів щодо відведення земельних ділянок для потреб промисловості, транспорту, енергетики (нормативи мають бути наближені до тих, що прийняті в країнах Західної Європи). Україна, перебуваючи у несприятливих умовах щодо водних поновлюваних ресурсів, не реалізує жорстких цільових програм з метою збереження й ощадливого використання запасів питної води. Оскільки нині існуючі водопровідні очисні споруди перебувають у критичному стані і не спроможні забезпечити якісну фільтрацію води від забруднюючих речовин, останні безперешкодно надходять у питну воду. Внаслідок несприятливої ситуації, що склалася в галузі державного водопостачання та водозбереження, населення України наражається на небезпеку захворюваності, що пов’язана зі споживанням як недоброякісної води, так і продуктів, виготовлених з риби та ракоподібних, промисел яких ведеться у забруднених прісних водоймах, річках, лиманах та морях.

Стратегія охорони навколишнього середовища повинна передбачати створення стимулів, які б дозволили пов’язати економічну зацікавленість підприємств із задачами покращення стану навколишнього середовища і розробити механізми фінансування пріоритетних екологічних програм.

Заходи по забезпеченню відкритості інформації щодо дотримання підприємством екологічних норм являються витратноефективним доповненням до ринкових та командних механізмів контролю за виконанням екологічних вимог.

Вирішення екологічних проблем часто може об'єктивно сприяти появі нових можливостей і одержанню підприємствами нових вигод, а саме: перед компаніями відкриваються додаткові можливості для розвитку ділової активності, що в остаточному підсумку підвищує їх конкурентні переваги; з ринку ідуть конкуренти, нездатні витримати високі екологічні стандарти; передовий екологічно зорієнтований бізнес захищений від іноземної конкуренції.

Екологізація економіки робить свій внесок в пошук таких економічних рішень, допомагає краще враховувати екологічні та соціальні аспекти в процесі їх прийняття.

В основу даного підходу закладено принципи економічної оптимізації та ефективного розміщення ресурсів. Але є випадки, коли важко застосувати дану концепцію, наприклад, збереження динамічної еластичності екологічних систем. Тут необхідні такі прийоми багатокритеріального аналізу, як відслідковування впливу. Аналіз витрат та переваг відносно екологічних помилок та методології оцінки впливу використовують для обліку екологічних та соціальних аспектів, незалежно від конкретних проблем.

Регіональні наслідки затратного господарювання та глобальні проблеми екології викликали нові підходи до невизначеності, необоротності та дисконтування в часі. Якщо наслідки рішень не визначені, принцип довговічності підказує, що слід встановити межу зниження якості ресурсів, особливо якщо в майбутньому наслідки можуть стати необоротніми. Такий підхід лежить в основі діючого консенсусу з приводу необхідності обмеження викидів в атмосферу газів, які створюють парниковий ефект. Розглядається також питання удосконалення механізмів послаблення екологічних наслідків для забезпечення ефективного та рівномірного використання та розподілу природних ресурсів (наприклад, створення “глобального економічного органу”). Для розвитку малого і середнього екологічного бізнесу і поліпшення умов його діяльності необхідно:

  • спеціальними фінансовими і кредитними важелями стимулювати виробництво екологічних товарів і розвиток сфери екологічних послуг;

  • стимулювати ефективний попит на екологічну продукцію та послуги насамперед політикою державного придбання. ;

  • видавати періодичний інформаційний бюлетень, який міститиме постійно оновлювану інформацію про можливості для проектів;

  • створювати додаткові цільові фонди для інвестування екологічної індустрії, які б сприяли забезпеченню відповідних підприємств стартовим капіталом і фінансуванню їх на ранніх стадіях розвитку.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеенко И. Р., Кейсевич Л. В. Последняя цивилизация?. - К. : Наук. думка, 1997. - 411 с.

2. Боков В. А., Лущик А. В. Основы экологической безопасности -Симферополь: Соната, 1998. - 223 с.

3. Гирусов Э. В. и др. Экология и экономика природопользования. / Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов, Н. В. Чепурных.- М. : ЮНИТИ, 1998. - 455 с.

4. Доклад о развитии человечества за 1996 год. - Нью-Йорк; Оксфорд: Оксфорд Юниверсити Пресс, 1997. - 228 с.

5. Доклад о развитии человечества за 1994 год. Нью-Йорк; Оксфорд: Оксфорд Юниверсити Пресс, 1994. - 307 с.

6.Качинський А. Б. Концепція ризику у світлі екологічної безпеки України. - К. : 1993. - 49 с. (Препр. / НІСД.; Сер. “Наукові доповіді”; вип.14).

7.Качинський А. Б. Нові екологічні виклики безпеці людини, суспільства і навколишнього середовища України // Підтекст. - 1998. - № 22(92). - С. 28-36.

8.Морис Ж.В. Ла Ривьера. Угроза водным ресурсам // В мире науки. - 1989. - № 11. - С. 38-46.

9.Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні / Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України. -1997. - 152 с.

10.Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні / Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України. - 1992. - 156 с.

11. Писарев В. Д. США и стратегия устойчивого развития // США-ЭПИ. - 1997. - № 12. - С. 45-52.

Схожі:

Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconПроект створення системи забезпечення сталого розвитку регіону Основна мета
Створення структури щодо системного забезпечення умов сталого розвитку території Луганської області
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconВ. Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / Школа В. Ю. // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробниц­т­ва. Суми: Університетська книга
Школа В. Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / Школа В. Ю. // Механізм регулювання економіки,...
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconПропозиції до органів державної влади
Застосувати наступні принципи використання коштів фонду підтримки сталого розвитку регіону
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників...
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconЕколого-економічні засади розвитку регіону
Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств території,...
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconРеалізація концепції сталого розвитку територій за допомогою соціо-еколого-економічної компонети
Перехід до моделі сталого розвитку зумовлено сучасними тенденціями розвитку цивілізації. Спрямованість економіки тільки на зростання...
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconРобоча програма навчальної дисципліни стратегія сталого розвитку Освітньо –кваліфіквційний рівень
Основною метою навчальної дисципліни є: формування знань щодо теоретичних аспектів сталого розвитку
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconКорупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку
На шляху до збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку країни необхідне умонтування в систему господарських відносин таких...
Екологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону iconУдк 339. 92 О. А. Лукаш1
Фос, пропонуються І аналізуються стратегії діяльності фос щодо досягнення сталого розвитку. Досліджено сутність еко-біо-суспільної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи