Мовознавство icon

Мовознавство
Скачати 133.52 Kb.
НазваМовознавство
Дата29.07.2012
Розмір133.52 Kb.
ТипДокументи

МОВОЗНАВСТВО
УДК 811.111'276.3.057.87(73)


Системна організація лексико-семантичних одиниць американського студентського сленгу


В.О. Дорда,

Сумський державний університет, м. Суми


Предметом аналізу є парадигматичні, епідигматичні та синтагматичні відношення в системі американського студентького сленгу. Особливістю парадигматичних відношень є зміна вихідної архісеми на іншу архісему, що призводить до включення лексеми до іншого лексико-семантичного поля. Епідигматичні відношення виявляються у переосмисленні вже відомих лексем та у дериваційно-смислових залежностях. Синтагматичних відношення полягають у змінюваності значення тієї чи іншої лексеми в залежності від її лексичної чи контекстної сполучуваності.

Ключові слова: студентський сленг, архісема, лексико-семантичні поля.


Сьогодні в американській комунікативній системі проявляються дві протилежних тенденції. З одного боку, статусність грає не останню роль у системі американських цінностей. З іншого боку, демократичні традиції вимагають того, щоб спілкування залишалося неформальним і симетричним. Соціальна нерівність у процесі комунікації згладжена й проявляється не стільки в експліцитній, скільки в імпліцитній формі [1, с.248].

Одним із проявів стратифікаційного членування суспільства є наявність різних мов, їхніх регіональних варіантів, діалектів і інших лектів, що може приводити до функціонального й культурного непорозуміння між представниками різних соціальних груп. Із соціальної точки зору, мова являє собою сукупність соціолектів - варіантів мовного вживання, використовуваних різними соціальними групами. Cоціолект слугує символом групової приналежності й засобом взаємної підтримки людей, що належать до цього прошарку суспільства [2, с.55].

Об’єктом дослідження є сленгова лексика студентів американських коледжів і університетів 90 р.р. ХХ ст. – першого десятиліття ХХІ ст.

Предметом аналізу є парадигматичні, епідигматичні та синтагматичні відношення в системі американського студентького сленгу.

Ставлення до сленгу – експресивно-емоційної лексики усного розмовного мовлення – неоднозначне, особливо серед науковців. Одні оцінюють його прихильно, визнаючи у ньому невичерпний мовотворчий потенціал, інші заперечують, вказуючи на негативну конотацію сленгізмів. Але мову не перекреслиш і не виправиш; вона є не лише інструментом, засобом комунікації, але й "ієрогліфами, в які людина вкладає світ та свою уяву" [3, с.349]. Тому завданням лінгвіста є не затаврувати будь-який мовний феномен як негатив, а зрозуміти його витоки, проаналізувати, що стоїть за мовним знаком і з якою метою він використовується у мовленні.

У сучасній лінгвістиці багато уваги приділяється вивченню різноманітних форм існування мови, яким властиві різні ступені стійкості та кодифікованості. У полі зору мовознавців знаходяться мовні варіанти, характерні для різних соціальних і професійних груп: соціолект учителів, мова англійської аристократії та політичних діячів, військовий жаргон, жаргон наркоманів, комп’ютерний жаргон.

Неоднорідність молоді як соціально-демографічної категорії зумовлює різноманітність проявів молодіжного соціолекту, які стали об’єктами окремих лінгвістичних досліджень: соціолект школярів і підлітків, жаргони різних молодіжних субкультурних течій. У світлі нашого дослідження цікаві дослідження сленгу студентів. Більшість сучасних дослідників розглядає молодіжний соціолект як одну з активних форм мовної реалізації сучасних етнічних мов та як джерело поповнення мовного літературного стандарту.

^ Огляд наукової літератури, пов’язаної зі сленгом, вказує на багатоаспектність та різновимірність цієї категорії лексики. Сленг перестає жорстко атрибуватися як виключно мовне явище, на що також вказує інкорпорація сленгознавчих аспектів соціологією (Р. Меротра), соціолінгвістикою (В. Лабов, М. Галідей, Ґ. Дрейк,
О. Швейцер, О. Семенець, М. Маковський, К. Ібл), культурологією (І. Ален), діалектологією (В. Лабов, П. Траджіл, О. Семенець), дискурсологією медіа (Р.Флеш, Н. Єйтс), перекладознавством (С. Швачко, Г. Судзіловський, Р. Розіна, О. Клименко, О. Медвідь, В. Балабін). Упродовж останнього десятиріччя відчувається підвищенний інтерес до сленгу і вітчизняних лінгвістів, що засвідчує зростання його ролі в англомовній комунікації (Ю. Зацний, О. Медвідь, С. Добринін, Е. Новікова,
І. Гонта, О. Клименко, В. Балабін, О. Христенко, К. Бондаренко, Р. Боднар).

Сутність того чи іншого мовного знаку найповніше розкривається у його відношеннях з іншими знаками, тобто у системі. Системна організація мови виражається на різних мовних рівнях (фонетичному, лексичному, синтаксичному тощо) і є властивою і окремим мовним підсистемам, в тому числі студентському сленгу. Лексичний склад американського студентського сленгу є складовою лексико-семантичної системи мови, а, отже, йому властиві ті ж системні відношення, що й мові в цілому.

Необхідність вивчення системності лексичного складу мови піднімалася у численних дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. Сам термін "лексико-семантична система" вперше з’явився у теоретичних працях
В.В. Виноградова, який розумів під нею як сам лексичний інвентар, слова та вирази, так і словоутворюючі та граматичні категорії, що визначають семантичні угрупування та смислові відношення слів [4, с.73].

Мовознавець Т.Шиппан, базуючись на поглядах Й.Тріра, розглядає лексико-семантичну систему мови у психолінгвістичному аспекті – як передумову та результат мовленнєвої діяльності. Словниковий склад мови є структурованим та впорядкованим: нове в ньому підпорядковується вже відомому, а семантичні відношення, що закріплюються у пам’яті, є результатом мовленнєвої діяльності та когнітивної обробки інформації [5, с.188]. Лексико-семантична система мови моделюється дослідницею за допомогою понятійних сіток, вузли якої становлять поняття як одиниці глибинних структур. Поняття як узагальнене уявлення про певний об’єкт, має своє часткове вираження у значеннях та компонентах значення слів. Відтак, парадигматичні відношення включення та підпорядкування ґрунтуються на об’єднанні слів у тематичні групи зі спільним, інтегруючим значенням для кожної групи (архісемою). Парадигматичні відношення у лексико-семантичній системі мови мають також спільний асоціативний план. Так, у словнику лінгвістичних термінів О. Ахманової термін "парадигматика" подається із синонімом "асоціативний план", а парадигматичні відношення визначаються як сукупність одиниць, об’єднаних в пам’яті та пов’язаних між собою відношеннями протиставлення та ідентичності [6, с.310].

Сленгові лексеми, які характеризуються підвищеною експресивністю, реалізують асоціативно-образне уявлення молоді про світ. У системі студентського сленгу теж можна виокремити понятійні сфери, лексичні одиниці яких перебувають між собою у відношеннях підпорядкування, протиставлення, ідентичності тощо та організовують лексико-семантичні поля та групи, що є виявом парадигматичних відношень.

Зокрема, одним з найбагатших у студентському сленгу за кількістю лексичних одиниць можна віділити лексико-семантичне поле на позначення людини, яке включає до свого складу лексико-семантичні групи, в тому числі:

- за віком (немолода за віком людина – earth daddy, old shoe, old bag, old hag, old fart, Yummy mummy тощо) – 11 номінацій у словниках студентського сленгу лексики;

- за статтю (чоловік/хлопецьJoe Blow, Joe Brooks, Random Joe, Smiley, posse, ace, clique, cuz, homes тощо) – 27 лексичних одиниць; дівчина – в цілому 67 номінацій. Варто зазначити, що дана ЛСГ розпадається на вужчі підгрупи, залежно від зовнішніх характеристик чи внутрішніх якостей; (некрасива дівчинаbama, hose beast, troll, wilma тощо - 18 лексичних одиниць; симпатичнаmercy, betty, fire-girl, karena, looker, MILF, PHAT тощо – 18 номінацій; доступна – easy, freek, ass peddler, skeezer, scrump quenn тощо – 17 номінацій; некрасивий хлопець – zipper head, future, mimbo, flake тощо14 номінацій; симпатичний хлопець – mint, stud, hunk, banant тощо23 одиниці);

 • за соціальним становищем у певній групі молоді (впливова людина – yuppie, snake, top dog, igbo тощо – 11 лексичних одиниць; невпливова людина, невдаха – foolio, jake, jelly fish, toolbox, verman, cabbage, B.F.A. тощо – 25 номінацій);

 • за родом занять, зокрема; поліцейський - bacon, filth, onion, pig, po-po тощо – 9 лексичних одиниць;

 • за інтелектуальними характеристиками, зокрема, 40 номінацій у словниках молодіжної лексики використовуються на позначення розумово обмеженої людини: derelict, eijit, chump, dumbo, idiota, ninny, radgie-gadgie тощо.

Слід зазначити, що особливістю парадигматичних відношень у системі студентського сленгу є заміщення вихідної архісеми на іншу архісему, результатом чого є віднесення лексеми до іншого лексико-семантичного поля. Подібні процеси зумовлені метафоричністю сленгової лексики. Відтак, у лексемах, утворених у результаті вторинного перенесення найменувань, актуалізується певна диференційна сема, яка дозволяє виявити специфіку асоціацій молоді, особливості її світогляду і є базовою для здійснення перенесення. Наприклад, у сленговій лексемі ‘hog’ відбувається зміна архісеми "тварина" на архісему "транспорт", результатом чого є включення лексеми до іншого лексико-семантичного поля. При метафоричному перенесенні значення у вихідній лексемі актуалізується диференційна сема "потужність, гучність", яка є базовою для здійснення порівняння: - I won’t sell my hog [7, с.105].

Слід зазначити, що лексичні одиниці, які перебувають між собою у відношеннях спорідненості, як у лексико – семантичній системі мови, так і у підсистемі студентського сленгу, можуть мати різний ступінь стилістичної забарвленості, а тому не можуть бути взаємозамінними. Як правило, синонімічні між собою сленгові лексеми відрізняються за інтенсивністю вираження певної ознаки, а також і за ступенем оцінки того чи іншого явища, особи чи предмету. Наприклад, сленгові лексеми bozo та fucknu' хоча і є синонімічними, однак через різний ступінь стилістичної забарвленості (фамільярне та вульгарне) не можуть бути взаємозамінними. Неоднаковими за ступенем оцінки та за стилістичною забарвленістю є лексеми, що позначають учня-відмінника: smack (infml) та brownnose (vulg.) ін. Різний ступінь негативної оцінки мають номінації на позначення дурня, наприклад, flake та chump, dumbo та dumbfuck.

До синонімічних рядів у студентському сленгу можуть включатися також територіально обмежені лексеми, запозичення, стійкі словосполучення тощо, наприклад: bama, bat, mud puppy, broomhilda, paper bag case, six-pack girl (позначення некрасивої дівчини).

До парадигматичних зв'язків, крім спорідненості, належать також і полярні відношення. Так, у відношеннях протиставлення до позначення людини з несимпатичною зовнішністю перебувають номінації симпатичної людини: oochie, studmuffin, wukka, mazeh, P.P.D. тощо. Антонімічними між собою є лексеми, що позначають цікаву для молоді, компанійську людину та аутсайдера, відповідно – home biscuit, blood, posse, homes та cheese man, dingle berry, dork, buzzkill, snotnose. Як правило, в антонімічні відношення у студентському сленгу включаються цілі синонімічні ряди, значення яких є протилежними одне одному (core, def, fly, hardcore, killer, primo, smooth, smoove – позитивна характеристика; budget, buggy, cheesy, crappy, dook, pice – негативна).

Парадигматичні відношення гіперо- та гіпонімії, які ґрунтуються на підведенні спільних видових позначень під одну спільну категорію, є властивими лексико - семантичній підсистемі студентського сленгу. Зокрема, під категорію "тварина" у студентському сленгу можна підвести такі гіпонімічні позначення як dog, bitch, hound, alligator, barracuda, bat, pig, chick, duck, fox, hawk, rat, turkey тощо. Втім, полісемія всередині cтудентського сленгу призводить до включення однієї і тієї ж лексеми до різних лексико-семантичних груп та відповідно гіпо- і гіперонімічних рядів. Зокрема, лексема bat у студентському сленгу використовується як для позначення виду тварини, так і злої дівчини чи жінки): We ain't got around to telling the old bat we're married yet [396, c.21]. В цілому характерною особливістю студентського сленгу є також наявність полісемії сленгізмів, зокрема: cabbage "молода дівчина"; "гроші"; "дурень"; pansy "слабохарактерний чоловік"; "гомосексуаліст" тощо. Якщо семантичні зв’язки між значеннями слова поступово зникли, то тоді замість полісемії в американському студентському сленгу має місце омонімія. Наприклад: lace "to get intoxicated"; "to spend excess amounts of money on a woman"; "to dress"; grind "to eat"; "to study", "to have wild sex"; buzzkill "bad experience or event"; "bothersome person"; bite "to copy without permission"; "to be very bad" тощо.

Під епідигматичними відношеннями дослідники [8, с.144] розуміють дериваційно-смислові та мотиваційні залежності. Відтак, епідигматичні відношення виявляються у семантиці похідних слів та у їх відношенні з мотивуючими словами. Епідигматичні відношення, які ґрунтуються на асоціативності людського мислення, є притаманними лексико-семантичній підсистемі студентського сленгу. Студентська сленгова лексика, що значною мірою є результатом вторинного перенесення найменувань, відображає специфіку асоціативно-образних зв’язків, які встановлюються молоддю при здійсненні метафоричного чи метонімічного перенесення. Так, мотивуючими при здійснені перенесень найменувань можуть бути:

 • певні сенсорні відчуття – horn "телефон", де перенос здійснюється завдяки схожості форм; skeeter "активна людина", sugar "поцілунок"; ralph "блювати", flip-flops – "капці" (рос. "шлепанцы") (мотиватором є спільність слухового гештальту). В останніх двох випадках має місце гештальтна мотивація як різновид асоціативно-термінальної мотивації;

 • суб’єктивні оцінки об’єкта чи явища (модусна мотивація): barracuda, bat – неприємна жінка; chick, pussy, puppy, fox – приваблива дівчина (мотивація здійснюється залежно від архетипної модусності тварин);

 • асоціації різного типу (асоціативно-термінальна мотивація). Зокрема, ті, що пов’язані з образами з кінофільмів, пісень (^ Bruce "a male who thinks he’s cool but he isn’t – from the actor Bruce Willis"); G-force "expression of agreement – from the Japanese comic strip G-Force"; Wilma "stupid female – from the cartoon character on the Flinstones"; in the twilight zone "confused allusion to the television series The Twilight Zone"; за спільністю характеристик, якісних показників – lewinski "oral sex"; eye candy "something/someone very attractive", bouncer " club security guard" тощо.

Епідигматичні відношення виявляються і у структурі похідних слів. Семантика похідних слів є структурою відношення між значенням мотивуючої основи та категоріальним значенням предметності, процесуальності, ознаки і т.п. [8, 144]. Зокрема, віддієслівні іменники player, baller, bopper, що позначають у студентському сленгу "казанову" є похідними від мотивуючих сленгізмів із спільним значенням "to be popular among the opposite sex" (play, ball, bop), і виражають певну характеристику, оцінку та ставлення молоді до об’єкта чи суб’єкта номінації. Натомість формуюча частина (-er) вказує на особу, яка є носієм даної характеристики. Відповідно у іменних композитах на позначення невдахи, мотивуючими семами є "провінція", "периферія", "бідність", які відображають стереотипні уявлення молоді про непривабливість, сором’язливість та відчуженість такої людини: goober, goomer, gooper, paste eater, porker, bagger.

Певною мірою значення лексико–семантичних варіантів у системі студентського сленгу залежить від вербального контексту та синтагматики лексем. Під синтагматичними відношеннями лексико–семантичної системи дослідники [8, с.542] розуміють валентнісні та дистрибуційні відношення (контекстну сполучуваність) лексичних одиниць. Контекстна реалізація, яка інколи призводить до варіювання значень слів, дозволяє розкрити багатство смислів тієї чи іншої лексеми. Однією з характерних особливостей студентського сленгу є ситуативна варіативність значення сленгізмів, яка виявляється залежно від контексту. Наприклад, лексема to bomb залежно від контексту вживається у значеннях "to fail" або "to have success": My first try bombed [9, с.47]; I really bombed that math test, aced it [10]; 'badass' – very good, incredible, awesome; bad, tough: Our new uniforms are so badass! I can’t wait until our first game [10]; I guess, he’ll be really happy. I bought him a real badass watch [10]. Найбільша варіативність притаманна інтенсифікаторам студентського сленгу, зокрема лексема 'fucking' залежно від контексту може вживатися з метою підкреслити ступінь роздратування або виразити своє захоплення [11, с.27]: Get out of my fucking way [12, с.203]; Troy! Get to the fucking car! We gonna be late! [13, с.21]; You are so fucking beautiful today! [13, с.120]; I expected to meet someone fucking nice and have some bump [10].

Лексична сполучуваність сленгових лексем передбачає мінімальний контекст словосполучення, у якому та чи інша лексема реалізує своє значення у поєднанні з визначеними словами. У сполученні мовних одниниць, за визначенням Т.Р.Кияка [14, с.54], актуалізуються лише деякі властивості одного знаку задля того, щоб створити новий зміст (значення). Зокрема, сленгова лексема animal може вживатися як самостійно у значенні "спортсмен-культурист", так і у складі стійких словосполучень. Сполучаючись з іменниками 'party', 'study' іменник animal вживається лише в одному із своїх значень ("божевільна людина") і саме це значення є основою для створення нових значень словосполучення ("студент, що цікавиться вечірками, а не навчанням" та навпаки "відмінник"): At his fist year at college he was a party animal and we didn’t see him in the library [10]; The study animasl are complaining about the noise [10].

У студентському сленгу лексеми, які вступають у синтагматичні відношення, залежно від сполучуваності можуть докорінно змінювати своє значення. Наприклад, протилежні значення можуть мати лексеми dog, cheese тощо в залежності від їх лексичної сполучуваності. Так, слово dog, що зазвичай вживається на позначення негативного явища, у виразі chilly dog набуває значення "пиво", а у виразі mad dog – "дешеве вино". Іменник cheese у сполученні з позитивно забарвленим прикметником 'big' означає позначає впливову людину, натомість у ролі прикметника має негативне значення сheese dong "stupid person".

Слід також зазначити, що завдяки лексичній сполучуваності сленгізмів не лише актуалізується значення тієї чи іншої лексичної одиниці, а й виявляються асоціації молоді. Зокрема, іменники студентського сленгу, сполучаючись із прикметником cheesy, позначають відсутність позитивних якостей в ситуації або у людини.

Отже, лексико-семантична система мови, в тому числі і лексико- семантична підсистема студентського сленгу, базується на парадигматичних, епідигматичних та синтагматичних відношеннях. Сленгові лексеми створюють тісні семантичні об'єднання, що є виявом парадигматичних відношень. Проте особливістю парадигматичних відношень студентського сленгу є зміна вихідної архісеми на іншу архісему, що призводить до включення лексеми до іншого лексико-семантичного поля.

Епідигматичні відношення, які ґрунтуються на асоціативності людського мислення, виявляються у переосмисленні вже відомих лексем та у дериваційно-смислових залежностях.

Особливістю синтагматичних відношень, які реалізуються у лексико-семантичній підсистемі студентського сленгу, є змінюваність значення тієї чи іншої лексеми в залежності від її лексичної чи контекстної сполучуваності. Завдяки сполучуваності сленгізмів не лише актуалізується значення тієї чи іншої лексичної одиниці, а й виявляються асоціації молоді, пов’язані з її уявленнями про світ.

Таким чином, молодіжна сленгова лексика, як невід’ємна частина лексико-семантичної системи мови, є синтезом основних смислових елементів та їх зв’язків.


^ СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

АМЕРИКАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА


В.О. Дорда


Предметом анализа являются парадигматические, эпидигматические и синтагматические отношения в системе американского студенческого сленга. Особенностью парадигматических отношений является изменение исходной архисемы на другую архисему, что приводит к включению лексемы в другое лексико-семантическое поле. Эпидигматические отношения проявляются в переосмыслении уже известных лексем и в деривативно-смысловых зависимостях. Синтагматические отношение характеризуются сменой значения той или другой лексемы в зависимости от ее лексической или контекстной сочетаемости.

Ключевые слова: студенческий сленг, архисема, лексико-семантические поля.


^ SYSTEM ORGANIZATION OF LEXICAL AND SEMANTIC UNITS

OF AMERICAN STUDENT SLANG


V.O. Dorda


The paradigmatic, epidigmatic and syntagmatic relations are being analyzed in the system of American student slang. The paradigmatic relations consist in changing of the initial archiseme to another one. This results in including of the new lexeme into the other lexical and semantic field. The epidigmatic relations are based on different interpretation and derivative and semantic dependences. The syntagmatic relations are characterized by the semantic change of a lexeme depending on its lexical and context compatibility.

Key words: student slang, archiseme, lexical and semantic fields.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную коммуникацию / О.А. Леонтович. – Волгоград: Перемена, 2003. – 399 с.

 2. Зацний Ю. А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови
  / Ю. А. Зацний, Т. О. Пахомова. – Запоріжжя: ЗДУ, 2001. – 243 с.

 3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт: Пер. с нем. – 2 изд. – М.: Прогресс, 2000. – 398 с.

 4. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М.: 1977. – 312 с.

 5. Никитина Ю. Н. Социальные и лингвистические свойства современного русского молодежного жаргона: дисс... канд. филол. наук: 10.02.01. / Ю.Н. Никитина. – М., 2005. – 426 с.

 6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969. – 607с.

 7. Eble C. College Slang 101. A Definitive Quide to Words, Phrases and Meanings they Don’t Teach in English Class. – Spectacle Lane Press, 1989. – 95 p.

 8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К., 2006.– 716 с.

 9. Applebaum B., Pittman D. Class Dismissed 75 Outrageous Mind-Expanding College Exploits. – New York, Villard, 2006. – 202 p.

 10. 10.Top 10 College Sororities http://www.eduinreview.com/blog/2009/04/top-10-college-sororities/

 11. Голденков М.А. Осторожно, HOT DOG!: Современный активный английский / М.А. Голденков. – СПб.: КАРО, 2003. – 272 с.

 12. Laurie John. He’s Waiting for You. / Sweet Valley University. Created by Francine Pascal. – Bantam Books, 1995. – 280 p.

 13. Urban Griot (Omar Tyree). College Boy. – Simon and Schuster Paperbacks, 2003. – 372 p.

 14. Кияк Т.Р. Мотивированность лексических единиц (количественные и качественные характеристики)
  / Т.Р. Кияк – Львов: Высшая школа, 1988. – 164 с.


Надійшла до редакції 25 жовтня 2010 р.

«Філологічні трактати», №1’ 2010

Схожі:

Мовознавство iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
«Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є частиною предмету «Загальне мовознавство», що читається студентам 2-го курсу...
Мовознавство iconЗагальне мовознавство
України І забезпечують всебічну спеціальну підготовку вчителів для середніх загальноосвітніх шкіл, особливо важливе науково-дидактичне...
Мовознавство iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації» приймаються...
Мовознавство iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації» Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації» приймаються...
Мовознавство iconПротокол №9 Загальне мовознавство
...
Мовознавство iconПротокол №19 Загальне мовознавство
...
Мовознавство iconМовознавство
move to 0-17028597
Мовознавство iconМовознавство
move to 0-16977057
Мовознавство iconФакультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
«Загальне мовознавство»
Мовознавство icon-
Мовознавство, літературознавство, історія, фольклористика, етнографія, мистецтвознавство (потрібне підкреслити)
Мовознавство iconФакультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
«Загальне мовознавство»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи