Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи icon

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
НазваКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Сторінка1/14
Дата27.12.2012
Розмір2.26 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Інформаційні системи і технології у фінансах


Конспект лекцій


Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


Інформаційні системи і технології у фінансах


Конспект лекцій


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси "

денної форми навчання


Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах".

Протокол № 1 від 28.08.09р.


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Інформаційні системи і технології у фінансах, конспект лекцій / Укладач В.М.Олійник.– Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 172с.


Кафедра фінансів

Зміст с.

Тема 1 Загальні положення інформаційних систем…………5

  1. Поняття інформації, інформаційної системи (ІС) та інформаційної технології (ІТ)…………………..…………….5

  2. Класифікація інформаційних систем …………….………. 7

  3. Структура інформаційних систем ………………...……….8

  4. Забезпечення інформаційних систем……………......……….9

  5. Особливості інформаційних систем…………………………11

  6. Основні підходи при створенні інформаційних систем..…..12

  7. Принципи проектування інформаційних систем…….……..13

  8. Етапи проектування інформаційних систем………………. 14

Тема 2 Економічна інформація…………………..……………15

2.1 Поняття економічної інформації..…………………………...15

2.2 Властивості економічної інформації………………………...16

2.3 Основні вимоги до економічної інформації…….…………..17

2.4 Види економічної інформації…………………………..…….18

2.5 Фіксування економічної інформації………………….….…..19

2.6 Структуризація економічної інформації ..……………….….20

2.7 Оцінювання економічної інформації……………………..….29

2.8 Кодування економічної інформації…………………….……41

2.9 Категорії класифікаторів, порядок їх розроблення, упровадження та ведення …………………………………….….53

2.10 Штрихове кодування інформації…………………………...64

2.11 Графічне кодування інформації………………………….…69

2.12 Економічна ефективність автоматизованої інформаційної системи (АІС) ……………………………………………………70

Тема 3 Створення та склад автоматизованого банку даних (АБД)………………………………………………………………74

3.1 Передумови створення та основні переваги баз даних (БД).74

3.2 Поняття і класифікація автоматизованого банку

даних (АБД)……………………………………………………….75

3.3 Склад автоматизованого банку даних……………………….76

3.4 Типи моделей даних…………………………………… …….81

3.5 Характеристика рівнів моделей баз даних…………… …….82

3.6 Створення оптимальної моделі баз даних…………………..84

3.7 Поняття сховища даних та основи його створення……...…85

3.8 Використання баз даних у мережах………………………….89

Тема 4 Інформаційні системи і технології у банківській справі ………………..……………………………………..……..97

4.1 Схеми побудови автоматизованих банківських систем (АБС)……........................................................................................97

4.2 Структура та характеристика складових частин автоматизованої банківської системи……………….……….….99

4.3 Види організації систем міжбанківських розрахунків .…..107

4.4 Завдання, функції, структура та архітектура системи електронних платежів (СЕП)……………………………….…..109

4.5 Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів у системі електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) ……..…………....113

4.6 Архітектура системи електронних міжбанківських

переказів (СЕМП) НБУ ………………………….…115

4.7 Моделі управління кореспондентськими рахунками комерційних банків у системі електронних платежів………...116

4.8 Електронна пошта Національного банку України як засіб електронного обміну в банківській системі України…………122

4.9 Системи обміну фінансовими документами між клієнтом

та банком………………………………………………………...126

4.10 Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT……………………………………………………………130

Тема 5 Інформаційні системи в інших фінансових установах……………………………………….……………….133

5.1 Автоматизована система фінансових розрахунків………..133

5.2 Автоматизація обробки інформації у податковій системі .139

5.3 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні ..…..147

5.4 Інформаційні системи у статистиці ………………………..151

5.5 Системи підтримки прийняття рішень………..……………153

5.6 Виконавчі інформаційні системи (ВІС) ……..………...…..156

5.7 Корпоративні інформаційні системи (КІС)…….………….158

5.8 Автоматизація діяльності на фондовому ринку……… …160

5.9 Розвиток інформаційних систем і технологій у

діяльності кредитних спілок……………………………………162

Список рекомендованої літератури …………………………170


Тема 1 Загальні положення інформаційних систем


^ 1.1 Поняття інформації, інформаційної системи (ІС) та інформаційної технології (ІТ)

У загальному розумінні інформаційними (автоматизованими) системами управління називають організаційні системи, в яких переробка інформації відбувається за допомогою засобів обчислювальної техніки. Для розв’язування будь-якої задачі необхідно створити інформаційне та математичне забезпечення. Ключовим елементом є поняття інформації. Слово інформація походить від латинського слова informatio- виклад, роз’яснення, тлумачення, подання, поняття, обізнаність, просвіта.

Інформація являє собою сукупність відомостей про факти, об’єкти, події та ідеї, які мають цілком певне значення, її можна створювати, передавати, зберігати, шукати, приймати, розмножувати, обробляти, знищувати. Водночас інформацію можна визначити як сукупність символів - образів, які мають змістове значення. Вона є одним із видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності та побуту. Як ресурс вона має всі властивості: має ціну, коштує грошей, її можна продавати, купувати, загалом становить інтереси багатьох груп людей, бізнесу, може цікавити конкурентів, опонентів тощо.

Єдиного загального визначення поняття інформації не існує. Досить часто її сутність розглядається через поняття ентропії. Ентропія – це міра безпорядку, що має місце в системі , міра невизначеності знань про внутрішню структуру системи. Вона пов’язана з інформацією тому, що вони характеризують реальну дійсність з точки зору хаосу і впорядкованості відповідно.

Інформаційний ресурс – це особливий вид ресурсу, що ґрунтується на ідеях і знаннях, нагромаджених у результаті науково-технічної діяльності людей і поданих у формі, придатній для збору реалізації та відтворення.

Властивості будь-якого ізольованого об’єкта не можуть бути дослідженими без урахувань властивостей його складових елементів, характеру їх взаємозв’язку та взаємодії. У даному випадку об’єкт розглядається як сукупність взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів, що являють собою систему.

Теорія систем - напрям науки, пов'язаний з розробленням та вивченням сукупності різних проблем аналізу та синтезу систем будь-якої природи. Визначимо основні її поняття.

Система – існує як одне ціле, в якій функціонування кожного елементу підпорядковано необхідності збереження цілого.

Підсистема – частина системи, для якої може бути сформульована її визначна роль у функціонуванні системи.

^ Стан системи – впорядкована сукупність значень характеристик, які визначають хід процесів, які відбуваються в системі.

^ Елемент системи - частина системи, яка розглядається в кожному конкретному дослідженні як найпростіша, що має зв'язок з іншими елементами, у тому числі й елементами того самого виду.

^ Структура системи – однорідна частина системи, що має зв'язок з іншими структурами. Її стан характеризується визначеною сукупністю характеристик.

^ Характеристика структури – кількісний або якісний показник, що визначає стан структури і хід процесів, які в ній відбуваються.

Кінцева структура – умовне поняття, що означає структуру, яка вивчається в даному конкретному дослідженні на основі зв’язків, спрямованих на неї з боку інших структур.

^ Зовнішнє середовище системи – сукупність факторів, що діють на систему зовні і впливають на характеристику її структур.

Управління – зміна стану об’єкта, системи під дією деяких факторів, що призводять до зміни середовища.

Залежно від складності системи можна поділити на прості та складні. Під оцінкою складності розуміють показник, що характеризує кількість станів, в яких може знаходитися система.

^ Система обробки даних (СОД) – це комплекс технічних та програмно-математичних засобів для вирішення проблем автоматизованим способом, тобто за допомогою засобів обчислювальної техніки. Основні функції СОД полягають у зборі, видачі, накопиченні, збереженні та обробці великих обсягів інформації.

Інформаційна система – система обробки даних в будь-якій предметній галузі із засобами накопичення, збереження, оновлення , пошуку та видачі інформації.

До ІС входять люди, обладнання, процеси, процедури , дані та операції. У США під ІС розуміють усі письмові й електронні форми поширення інформації, обробки даних та обміну ідеями. ІС характеризується наявністю функціональної та забезпечувальної частин.

ІС передбачають використання інформаційних технологій. Під технологією в широкому смислі розуміють науку про виробництво матеріальних благ, яка має три аспекти: інформаційний (опис принципів та методів виробництва), інструментальний (знаряддя праці, за допомогою яких реалізується виробництво) та соціальний (кадри та їх організація).

Будь-яка ІС характеризується наявністю технології перетворення вихідних даних у результативну інформацію. Такі технології називають інформаційними. В інформаційній технології можна виділити дві складові:

 • здатність генерувати за запитом інформаційний продукт;

 • засоби доставки цього інформаційного продукту в зручний час і в зручній для користувача формі.

Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів: даних, текстової інформації, статистичної графіки, знань, анімації, звуку і т. ін. Сучасний рівень розвитку інформаційної технології називається новою інформаційною технологією, ознаками якої є розвинута комп’ютерна техніка, сучасне програмне забезпечення, надійні комунікації, діалоговий режим спілкування користувача з комп’ютером, можливість колективного формування та заповнення документів.


^ 1.2 Класифікація інформаційних систем


Загальноприйнятої класифікації ІС досі не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками. Найбільш поширеними протягом тривалого часу були такі класифікаційні угрупування систем:

 • ^ За рівнем або сферою діяльності: державні, територіальні (регіональні), галузеві, об’єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.

 • Залежно від засобів вирішення інформаційної проблеми: ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні.

 • ^ За виконуючими функціями: інформаційно-пошукові (довідкові) системи, системи управління, системи моделювання (системи штучного інтелекту), навчальні та екзаменуючи системи, експертні системи.

 • Залежно від галузі застосування: медичні, економічні, соціальні, лінгвістичні.

 • За характером перетворення інформації : обчислювальні, імітаційні, підтримки прийняття рішень.

 • За математичною суттю: прямого розрахунку, інформаційно-пошукові, оптимізаційні.

 • За можливістю формалізованого опису: формалізовані та неформалізовані. Розв'язування перших можна описати у вигляді математичних формул та залежностей, а щодо других цього зробити не можна.

 • За регулярністю розв'язування задачі: систематичні, епізодичні та випадкові.


^ 1.3 Структура інформаційних систем


Комп'ютерні інформаційні системи належать до класу склад­них систем, які містять у собі багато різноманітних елементів, що взаємодіють. Згідно зі стандартом РД 50-680-88 (Автоматизовані системи. Основні положення) при створенні ІС використовують поняття структури, що виражає характеристику внутрішнього стану системи та опис постійних зв'язків між її елементами.

Виділяють функ­ціональні, технічні, організаційні, документальні, алгоритмічні, програмні та інформаційні структури.

^ Функціональна структура - це структура, елементами якої є підсистеми (компоненти), функції ІС або її частини, а зв'язки між елементами - це потоки інформації, яка циркулює між ними під час функціонування ІС.

^ Технічна структура - це структура, елементами якої є облад­нання комплексу технічних засобів ІС, а зв'язки між елементами відображають інформаційний обмін.

Під організаційною розуміють структуру, елементами якої є колективи людей і окремі виконавці, а зв'язки між елементами ­інформаційні, субпідрядності та взаємодії.

^ Документальна структура - це структура, елементами якої є неподільні складові і документи ІС, а зв'язки між елементами - взаємодії, вхідності і залежності.

Елементами алгоритмічної структури є алгоритми, а зв'язки між алгоритмами реалізуються за допомогою інформаційних масивів.

У програмній структурі зв'язки між елементами також реалі­зуються у вигляді інформаційних масивів, а елементами структу­ри є програмні модулі.

Інформаційна структура - це структура, елементами якої є форми існування і подання інформації у системі, а зв'язки між ними - операції перетворення інформації в системі. Елементами інформаційної структури можуть бути також інформаційні маси­ви, а зв'язками - операції роботи з масивами: введення, коригування, перегляду, знищення тощо.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
Організація баз даних та знань: Конспект лекцій/ Укладач А. В. Неня.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 199 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconМіністерство освіти І науки України
Методичні рекомендації до лекцій тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Внутрішній економічний механізм підприємства: Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет Менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи