Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності icon

Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності
Скачати 79.58 Kb.
НазваЛідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності
Дата27.11.2012
Розмір79.58 Kb.
ТипДокументи

УДК 378.147:37.013.42:37.035.91 К. В. Бабко,

аспірант,

Інститут соціальної роботи та управління

НПУ імені М. П. Драгоманова


ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор статті робить спробу визначити особливості формування лідерських якостей майбутніх соціальних педагогів, а також роль цих якостей у майбутній професійній діяльності.

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, соціальний педагог.

Автор статьи делает попытку определить особенности формирования лидерских качест будущих социальных педагогов, а также роль этих качеств в будущей професиональной деятельности.

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, социальный педагог.

Author of the article makes an attempt to determine the features of the formation of leadership quality of future social workers, as well as the role of these qualities in future work professionally.

Key words: leadership, leadership skills, social pedagogue.

Потужний розвиток соціально-педагогічної думки в Україні позначений періодом початку 90-х років ХХ століття. Але незважаючи на це, на соціально-педагогічну науку покладено відповідальну місію – виконувати роль сполучної ланки між професійним вихованням, сім’єю та громадськістю [6]. Сучасний статус соціальної педагогіки був підготовлений, ходом історичного розвитку Україна й зумовлений політичним, економічним, соціально-культурним, освітнім рівнем розвитку країни.

Тому соціальну педагогіку можна розглядати як науку, яка розкриває вплив на педагогічний процес конкретних соціокультурних умов, які виконують роль попоміжника між соціальним середовищем і окремими галузями педагогічного знання, тісно пов’язану з цивілізацією розвитку суспільства і становленням соціально-громадських відносин [7].

^ Мета статті. Розкрити позитивні сторони формування лідерських якостей як передумови успішної професійної діяльності майбутніх педагогів.

На думку О. Безпалько, предметом соціальної педагогіки є педагогічні аспекти соціалізації і соціального розвитку особистості, процеси соціального виховання, підтримки досягнутих і відновлення втрачених соціальних характеристик особистості. Така позиція надає можливість виокремити такі базові поняття соціальної педагогіки: соціалізація, соціальне виховання, соціальне середовище, адаптація, соціальний розвиток, корекція, соціально-педагогічна профілактика, реабілітація, соціально-педагогічна підтримка, соціальний супровід [2].

Поняття «соціальна» вбирає в себе всі фактори, пов’язані з людиною, взаємодією людей, з різними формами їх спілкування у соціумі. Головним суб’єктом і організатором соціально-педагогічної діяльності виступає спеціаліст соціальної сфери – соціальний педагог.

Високий професіоналізм у соціальній педагогіці є надзвичайно важливим, оскільки ця діяльність відноситься до типу професій «людина-людина». Від рішень фахівців часто залежать долі клієнтів та їхніх сімей, їхня діяльність частково побудована на судженнях оточуючих, а характер роботи такий, що її результати не можуть бути прогнозованими: постійно існує небезпека прийняття помилкового рішення, створюється необхідність для соціальних педагогів отримувати спеціальні знання з різних галузей науки, які потрібні в роботі з людьми.

Стиль поведінки соціального педагога зумовлений сукупністю його особистісних якостей, його ціннісними орієнтаціями, інтересами, впливом на систему взаємовідносин, які він формує з колегами, адміністрацією.

Розкриваючи особистісні якості соціального педагога, їх можна розділити на три групи:

 • перша: психологічні характеристики, що є складовою частиною здібності до певного виду діяльності (вимоги, характерні для психічних процесів: сприйняття, пам’ять, уява, мислення);

 • друга група: психолого-педагогічні якості, орієнтовані на вдосконалення соціального педагога як особистості (психолого-аналітичні якості: самоконтроль, самокритичність, самооцінка своїх вчинків, фізична тренованість, вміння переключатися і керувати своїми емоціями);

 • третя група: психолого-педагогічні якості, спрямовані на створення ефекту індивідуальності (комунікабельність, емпатійність, візуальність, красномовство тощо) [7].

Якщо враховувати специфіку роботи соціального педагога, який формує в майбутнього покоління знання про особливості соціального становлення, потужні виховні можливості соціального середовища та оптимальні умови соціалізації особистості, розглядає закономірності взаємодії та взаємозв’язку особистості, мікро- і макро- соціуми, то повноправно можна сказати, що лідерські якості найбільше потрібні саме соціальним педагогам. Реалії сучасної освіти вимагають підготовки нового фахівця своєї справи, готового до нових несподіваних кроків, здатного постійно самовдосконалюватися й не боятися нового, невідомого, що зумовлює необхідність формування системи лідерських якостей.

Завдяки лідерським якостям соціальний педагог зможе залучати та утримувати увагу; зацікавлювати слухачів і надавати певний обсяг знань підліткам; спрямовувати зусилля юних клієнтів на розв’язання їх проблем і завойовувати їх довіру; обговорювати делікатні проблеми з увагою і підтримкою, викликаючи довіру; знаходити творчі шляхи розв’язання проблем клієнта; проводити дослідження й інтегрувати їх, бути попоміжником і вести переговори між конфліктуючими сторонами; забезпечувати зв’язок між різними організаціями і окремими людьми тощо [7].

Можна спостерігати, що одним соціальним педагогам удається порівняно легко долати конфліктні ситуації, інші відчувають себе в них дискомфортно, одні більш уміло вирішують проблеми з багатослівними, занадто балакучими клієнтами, інші скоріше «знаходять мову» з відлюдними і мовчазними [7].

Лідери необхідні для визначення цілей і завдань, координації та забезпечення міжособистісних контактів з іншими членами соціуму і вибору оптимальних та ефективних шляхів розв’язання тих чи інших проблем.

Лідерство – багатоаспектне соціальне явище. Феномен лідерства виявляється в будь-яких більш-менш організованих групах, що прагнуть до загальної мети [4].

Неможливо чітко визначити лідерство як якусь постійну величину. Тому важливим є визначення найважливіших рис лідера.

Лідер характеризується обдарованістю, майстерністю, наполегливістю в досягненні своїх цілей, що деякі люди отримали від природи. Решта – повинні цьому вчитися, щоб опанувати обрану професію, впоратися з завданнями, які стоять перед ними [3]. Зрештою, кожен сам створює свій індивідуальний, відмінний від інших стиль. Головними характеристиками лідера повинні бути відданість, оптимістичні погляди на життя, любов і прихильність до інших людей, сміливість і впевненість у собі.

Зазвичай лідером уважають людину, яка здатна ефективно впливати на інших і з якою бажає співпрацювати більша частина колективу. Лідерські якості визначаються не тільки схильністю особистості до управлінської діяльності. Наприклад, О. Баєва у своїх дослідженнях зазначає, що типологічні особливості темпераменту лідера визначаються такими особливими рисами як бажання ризику, вміння фіксувати свою увагу й керувати власною поведінкою на основі процесів саморегуляції та самоконтролю. Такі реакції переважно зумовлені генетично, тобто людина вже народжується зі схильністю до емоційної, бурхливої реакції на навколишнє середовище, що зберігається протягом усього життя [1].

М. Виноградський зазначає, що лідерські якості людини, як виразника і захисника інтересів інших людей, вимагають, у першу чергу, вмілого поєднання у своїй роботі власних і колективних інтересів. Необхідним є сприяння творчому зростанню інших людей, створення для цього відповідних умов [9].

На думку О. Лутошкина, вийти вперед та очолити в поміжньому буває нескладно. Складно інше: той, хто очолює, стає провідним, а значить і відповідальним не тільки за себе, але і за тих, кого він веде, відповідальним за ту справу, заради якого він виявився головним. Коли людина береться вести складним шляхом послідовників, йому необхідно знати не тільки напрямок шляху, потрібні будуть знання того, як зацікавити людей, домогтися, щоб вони йому повірили, організувати їх. Інтуїція, здогад, приклад і порада – це лише однодумці мистецтва вести за собою. У чому ж сенс цих знань і умінь які змушують йти за лідером?

Організувати – будь-яке явище, процес перевести в сиcтему. У перекладі з грецької «система» означає «складається з частин». Вираз «звести до систему» означає зв’язати всі частини в одне ціле. По-перше, з’єднати всі частини не абияк, а в певному порядку по відношенню один до одного, так, щоб одна частина оптимально поєднувалася з іншого, перебувала б у залежності від неї і в той же час впливала на неї сама. Цей порядок розміщення частин має назву «структура системи». По-друге, необхідно вирішити, якими «нитками» з’єднувати окремі частини системи. Чим міцнішими є наші уявні ниточки, тим міцнішою є вся система, тим більш згуртованим є колектив. Ниточки зв'язків можуть створюватися самі собою: хто кому подобається, хто з ким хотів би виконувати одну роботу. Соціальний педагог як організатор у процесі роботи може використовувати вже створені зв’язки, а, можливо, і сам створювати нові. Однією з важливих властивостей є те, що якщо потягнути за одну «ниточку», то захвилюється вся система.

Отже, організувати справу – значить виокремити частини цієї справи, визначити основне, провідне, виявити другорядне, розташувати етапи виконання справи в логічну послідовність, розташувати правильно людей, «поєднати» їх, забезпечити взаємодію всіх учасників [5].

Російський учений А. Кальянов уважає, що в умовах вищої школи повинна здійснюватися психодіагностика якостей, що складають основу лідерського потенціалу особистості кожного абітурієнта і студента, створюватимуться необхідні умови і коректуватися професійно-особистісне становлення майбутніх фахівців, організовуватися й постійно діяти студентські клуби та школи лідерства, упроваджуватися ділові та рольові ігри, соціально-психологічні тренінги, спрямовані на формування лідерського потенціалу [8].

Безсумнівно, діяльність соціальних педагогів вимагає від нього необхідності реалізувати ряд професійних функцій, що зумовлює створення оптимальних умов для формування у майбутнього соціального педагога ряду професійних знань, умінь і навичок, тобто формування професіонала, до характеристики якого можна віднести як психологічні якості, педагогічні здібності, так і ряд особистісних якостей (гнучкість, емоційність, емпатійність, самоконтроль, самовдосконалення, принциповість і ін). Отже, можна стверджувати, що соціальний педагог повинен володіти чималим арсеналом умінь, навичок, мати глибокі знання в області наук про людину: психології, акмеології, соціології, педагогіки, права. Знання та вміння в поєднанні з відповідними особистісними якостями, здатністю до творчості та бажання саморозвитку та самовдосконалення можуть розглядатися як готовність до професійної діяльності.

Література

 1. Баєва О. Біологічні основи влади і лідерства / О. Баєва // Персонал. – 2006. – № 12. – С. 67.

 2. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі / О.В. Безпалько.– Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/11bovsop.pdf

 3. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту : оцінно-ситуаційний підхід : підручник (модульний варіант) / М. О. Бесєдін, В. М. Нагаєв. – К. : ЦУЛ, 2005 – 496 с.

 4. Донцов А. И.  Психология коллектива / А. И. Донцов. – М.: Просвещение, 1984. – 208 с.

 5. Лутошкин А. Н. Как вести за собой : Старшокласникам об основах организаторской работы / А. Н. Лутошкин. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Просвещение, 1981. – 208 с.

 6. Селевко Г. К. Структура КСПК / Г. К. Селевко. – Режим доступу: http://selevko.net/3school59.php

 7. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. проф. А. Й. Капської. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

 8. Турська О. В. Соціально-педагогічні умови виховання емоційної культури підлітків / О. В. Турська // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 5. – С.52 – 55.

 9. Управління персоналом : навч. посібн. / М. Д. Виноградський, С. В. Бєляєва, А. М. Виноградська та ін. – К. : ЦУЛ, 2006. – 504 с.

Схожі:

Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconТеми індивідуальних курсових робіт для слухачів курсів з практичної психології
Особистісна стратегія діяльності як необхідна умова успішної професійної діяльності
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconТеми індивідуальних курсових робіт для слухачів курсів з практичної психології
Особистісна стратегія діяльності як необхідна умова успішної професійної діяльності
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconТеми індивідуальних курсових робіт для слухачів курсів з соціальної педагогіки
Особистісна стратегія діяльності як необхідна умова успішної професійної діяльності
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconЧернігівський національний педагогічний університет імені
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconСніжана Колесник
Професійно-педагогічна майстерність соціального педагога як важлива умова ефективного здійснення профілактики насильства в сім’Ї
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconКомплексна структура контрольної діяльності майбутнього інженера-педагога постановка проблеми
Для того, щоб навчити студентів виконувати контрольну діяльність на рівні професійної компетентності, слід розглянути її сутність...
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconОсвіти і науки України від 28. 12
Звітність соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за нормативами...
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconАлла Стрільчук (Переяслав-Хмельницький) формування професійної зоорієнтованості старшокласників у діяльності соціального педагога
Едагогічних та медико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового...
Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності iconОлена Кравченко (Переяслав-Хмельницький) сутність та структура толерантності майбутнього соціального педагога
«не гірший, ніж я», а по-справжньому визнати чиєсь перевершення здатна лише людина високої особистісної організації. Тому виховання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи