Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Скачати 475.87 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Сторінка1/3
Дата20.08.2012
Розмір475.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


О.О. Алексахін


Методичні вказівки
для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
”Основи енергозабезпечення”(для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200
” Менеджмент організацій в будівництві”)Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни ”Основи енергозабезпечення” (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 ” Менеджмент організацій в будівництві”). /Укл.: Алексахін О.О. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 31 с.


Укладач: О.О. Алексахін


Рекомендовано кафедрою теплохолодопостачання

протокол № 6 від 5.03.2008 р.

Зміст


Стор.

Вступ ...............................................................................................................4

1. Зміст і контрольні питання за темами дисципліни .................................5

2. Визначення витрат теплоти для об’єктів забудови і техніко-

економічних показників спорудження і експлуатації систем

теплопостачання .........................................................................................9

3. Обчислення показників системи газопостачання ...................................15

4. Визначення показників системи електропостачання ..............................21

Додатки ............................................................................................................27

Список літератури ............................................................................................30

^ ВСТУП


Предметом дисципліни є вивчення улаштування і закономірностей функціонування систем енергозабезпечення, принципів їх проектування.


^ Метою вивчення дисципліни є забезпечення єдиного комплексного підходу, системність і послідовність при одержанні потрібного обсягу знань і вмінь згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з відповідної спеціальності, оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань з питань енергозабезпечення будівельного процесу, опанування методами проектування та експлуатації систем енергозабезпечення, формування професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та творчого їх застосування у практичній діяльності.


У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати структуру систем теплопостачання і електропостачання, принципи вироблення, транспортування і розподілу теплової та електричної енергії, головні напрямки енергозбереження у будівельній галузі, принципи організації тимчасових систем енергозабезпечення, складові витрат на спорудження та утримання систем енергозабезпечення; вміти виконувати розрахунок потреб теплової та електричної енергії для районів забудови, здійснювати вибір загальних параметрів обладнання.


^ 1. ЗМІСТ І КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ


Таблиця 1.1.

№ теми

Зміст теми

Література

Контрольні питання

Тема 1

Природні паливно-енергетичні ресурси. Види й основні характеристики палива. Класифікація, основні показники й принципи роботи котельних установок.

[1],

с. 65-76;

[2],

с. 53-78;

[3],

с. 65-73;

[4],

с. 70-82;

[5],

с. 4-15

1. Назвати основні види й характеристики органічного палива.

2. Назвати типи й основні показники котлоагрегатів.

3. Охарактеризувати тепловий баланс котельної установки.

4. Назвати засоби підвищення коефіцієнта корисної дії парогенератора

Тема 2

Види тепло споживання у населених пунктах. Норми витрати теплоти. Джерела централізованого й децентралізованого теплопостачання.

[1], с. 103-111;

[2],

с. 78-96;

[4],

с. 64-96;

[8],

с. 60-75

1. Охарактеризувати величини, що визначають потребу в теплоті для опалення будівлі.

2. Назвати основні елементи опалювальної котельні.

3. Охарактеризувати особливості вироблення теплоти на теплоелектроцентралі.

Тема 3

Обчислення витрат теплоти для потреб міста.

[1],

с. 192-209;

[3],

с. 99-106;

[4],

с. 44-48, 191-197;

[8],

с. 60-65;

[2м], с. 4-8

1. Охарактеризувати основні елементи системи централізованого теплопостачання.

2. Охарактеризувати основні види витрачання теплоти спорудами.

3. Назвати призначення і основне обладнання теплових пунктів.

Тема 4

Способи прокладання та основні елементи теплових мереж.

[1],

с. 209-234;

[2],

с. 96-107;

[3],

с. 87-95;

[4],

с. 96-106;

[5], с. 90-101, 110-121

1. Назвати способи прокладки й основні елементи теплових мереж.

2. Охарактеризувати експлуатаційні особливості підземних способів прокладки теплопроводів.

3. Охарактеризувати особливості теплопостачання об’єктів будівництва.

Тема 5

Трасування теплових мереж. Визначення діаметрів трубопроводів на ділянках теплотраси.

[4],

с. 110-114, 191-196;

[5],

с. 90-101;

[8],

с. 85-87;

[2м],

с. 8-10

1. Проаналізувати вплив величини діаметра теплопроводу на вартісні показники теплових мереж.

2. Охарактеризувати величини, від яких залежить потужність насосів.

3. Назвати причини втрат тиску при русі теплоносія по теплопроводу.

Тема 6

Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанта виконання теплотраси.

[1],

с. 232-234;

[2],

с. 210-213;

[4],

с. 194-197;

[6],

с. 24-40;

[2м],

с. 10-17

1. Вказати, з яких величин складаються експлуатаційні витрати на утримання теплових мереж.

2. Вказати, з яких величин складаються експлуатаційні витрати на насосні установки.

3. Проаналізувати вплив величини діаметра трубопроводу на вартість системи теплопостачання.

Тема 7

Приєднання споживачів до теплових мереж. Теплові пункти.

[2],

с. 109-120;

[3],

с. 91-94, 193-200;

[4],

с. 114-122; [8], с. 87-95

1. Назвати способи приєднання систем опалення і гарячого водопостачання до теплових мереж.

2. Назвати призначення і види теплових пунктів.

3. Назвати призначення і види систем вентиляції будівель.

Тема 8

Особливості теплозабезпечення будівельних майданчиків.

[2],

с. 120-126, 130-136;

[3],

с. 91-95, 107-122, 178-184, 189-190

1. Охарактеризувати споживачів і джерела теплозабезпечення будівництва.

2. Охарактеризувати порядок визначення потужності джерел теплоти для забезпечення потреб будівництва.

3. Назвати основні джерела вологи в будівлі в період її будівництва.

Тема 9

Загальні положення газопостачання населених пунктів. Улаштування і прокладання газових мереж.

[1],

с. 234-244;

[2],

с. 145-155;

[3],

с. 184-193

1. Охарактеризувати систему газопостачання міста природним газом.

2. Назвати призначення газорозподільної станції та газо регуляторних пунктів.

3. Охарактеризувати влаштування внутрішніх газопроводів.

Тема10

Розрахунок потреби газу для міста.

[2],

с. 147-149;

[1м],

с. 4-17

1. Назвати основних споживачів природного газу в місті.

2. Проаналізувати величини, що визначають витрати газу по окремих видах споживання.

3. Назвати фактори, що визначають годинні витрати для споживачів природного газу.

Тема11

Визначення діаметрів трубопроводів на розрахункових ділянках газопроводу.

[1],

с. 244-252;

[2],

с. 160-167;

[1м], с. 6-9

1. Назвати мету гідравлічного розрахунку газових мереж.

2. Назвати порядок обчислення витрат газу на ділянках газопроводу.

3. Вказати, які фактори визначають втрати тиску при русі газу в газопроводі.

Тема 12

Техніко-економічне порівняння варіантів газопостачання міста.

[1],

с. 264-271;

[2],

с. 213-217;

[1м],

с. 10-17

1. Назвати фактори, що визначають вартість системи газопостачання міста.

2. Охарактеризувати вплив величини тиску на виході з газорозподільної станції на вартість спорудження газопроводу.

3. Назвати, з яких величин складаються загальні витрати на систему газопостачання міста.Тема 13

Фізичні основи вироблення електроенергії. Джерела електроенергії.

[1],

с. 111-136;

[2],

с. 171-179

1. Охарактеризувати загальний принцип вироблення електроенергії.

2. Перелічити типи електростанцій.

3. Назвати „нетрадиційні” джерела електроенергії.

Тема 14

Принципи побудови та елементи улаштування міських електричних мереж. Електричні трансформатори.

[1],

с. 150-154, 162-172;

[2],

с. 178-184

1. Назвати основні елементи схеми електропостачання.

2. Назвати призначення трансформаторних підстанцій.

3. Назвати способи влаштування ліній електропередач.

Тема 15

Розрахунок потреби в електричній енергії для районів забудови.

[1],

с. 155-162, 184-192


1. Перелічити основних споживачів електроенергії в місті.

2. Назвати, на які цілі витрачається електроенергія в житловому мікрорайоні.

3. Назвати основні принципи визначення потреби в електроенергії для споживача.

Тема 16

Якість електроенергії. Регулювання режиму електричних мереж. Техніко-економічні показники електропостачання міст.

[1],

с. 183-192;

[2],

с. 217-219;

[4],

с. 18-20, 73-76

1. Назвати основні режимні показники електричних систем.

2. Охарактеризувати основні засоби регулювання напруги в електричних мережах.

3. Охарактеризувати техніко-економічні показники електропостачання міст.


^ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ТЕПЛОТИ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ ЗАБУДОВИ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОРУДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Практичне заняття № 1

^ Обчислення витрат теплоти для потреб міста


Мета заняття – для заданих кліматичних умов, плану розміщення мікрорайонів міста, розмірів мікрорайонів визначити за укрупненими показниками витрати теплоти на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання.

Вихідні дані: план міста, кліматичні умови (табл. 2.1), середня етажність забудови мікрорайонів (табл. 2.2).

У загальному випадку кількість теплоти, необхідна для теплозабезпечення району забудови чи окремого об’єкта, складається з потреб на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання. Існує декілька методик обчислення теплових навантажень будівель.

На заняттях студенти знайомляться з методом розрахунку теплового навантаження району забудови за укрупненими показниками залежно від чисельності мешканців та житлової площі за наведеними в [2, с. 63-65; 3, с. 54-62; 4; 5, с. 47-48] формулами. Приклад розрахунків наданий в [3, с. 99-100].

При розрахунках витрат теплоти на опалення групи будівель за укрупненими показниками використовують величину норми витрати теплоти на опалення 1 м2 житла і величину житлової площі, яку для групи будівель визначають залежно від загальної площі території забудови за генпланом та середньої поверховості житлових будівель на даній території.

Витрати теплоти на опалення 1 м2 житла визначають згідно з даними табл. 2.1 та додатком Б.

Величину житлової площі кожного з мікрорайонів обчислюють за допомогою табл. 2.2, 2.3. При розрахунках слід використати схему теплопостачання міста та пояснення до неї, що подані в [4].

Витрати теплоти на гаряче водопостачання обчислюють залежно від норми витрати теплоти для гарячого водопостачання на одну людину (додаток 4 [4]) та кількості мешканців.


Контрольні завдання


Завдання 2.1. Визначити максимальні витрати теплоти на опалення будинків мікрорайонів міста (рис. 2.1), кліматичні умови та характеристики забудови для якого наведені за варіантами у табл. 2.1, 2.2, 2.3. Витрати теплоти на опалення громадських будівель мікрорайонів міста врахувати коефіцієнтом К1=0,25.

Рис. 2.1 - Схема теплопостачання району забудови:

Д – джерело теплопостачання; ЦТП – центральний тепловий пункт мікрорайону; I…IV – номери мікрорайонів; 1...5 – номери розрахункових точок теплотраси; a, b – відповідно довжина і ширина мікрорайонів

Таблиця 2.1. – Основні кліматичні характеристики міст України

№ варіанта (остання цифра шифру)

Місто

Температура зовнішнього повітря, оС

Тривалість опалювального періоду, діб

розрахункова для опалення

середня за опалювальний період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вінниця

Дніпропетровськ

Львів

Одеса

Полтава

Севастополь

Сімферополь

Харків

Ялта

-21

-24

-19

-18

-22

-11

-16

-23

-6

-1,1

-1,0

0,3

0,8

-1,9

4,4

1,9

-2,1

5,2

189

175

189

168

187

137

158

189

126


Таблиця 2.2. – Показники забудови мікрорайонів

Номер варіанта

1

2

3

4

5

Середня етажність

5

6

7

8

9

Щільність житлового фонду d, м2/га

3100

3250

3400

3550

3700


Таблиця 2.3. – Розміри мікрорайонів (до схеми, поданої на рис. 2.1)

Варіант

Довжина/ширина, м

1 м/район

2 м/район

3 м/район

4 м/район

1

100/100

200/200

300/200

100/200

2

100/150

200/250

300/250

100/300

3

100/200

200/300

300/300

100/400

4

100/250

200/350

300/350

100/500

5

100/300

200/400

300/400

100/600


Завдання 2.2. Визначити максимальні витрати для теплозабезпечення кожного з мікрорайонів та міста в цілому. Вихідні дані до розрахунків прийняти за табл. 2.1, 2.2, 2.3 та завданням 2.1. Норму витрати теплоти на гаряче водопостачання прийняти 407 Вт/чол., а норму житла – 18 м2/чол. Витрати теплоти на вентиляцію громадських будівель врахувати коефіцієнтом К2=0,6.


Завдання 2.3. Визначити витрати теплоти на опалення міста при температурах зовнішнього повітря -10 оС, 0 оС, +5 оС. Інші вихідні дані взяти із завдання 2.1.

Література: [2, с. 60-65; 3, с. 54-62; 4; 5, с. 44-48, 99-100].

Практичне заняття № 2

Трасування теплових мереж. Визначення діаметрів трубопроводів на ділянках теплотраси


Мета заняття – оволодіти навичками роботи з номограмою для гідравлічного розрахунку теплових мереж; підібрати діаметри трубопроводів й визначити втрати тиску на ділянках мережі.

Гідравлічний розрахунок виконують в такій послідовності:

- визначення теплових навантажень розрахункових ділянок мережі;

- обчислення витрат теплоносія на кожній з ділянок при умові, що розрахункова температура води в подавальному трубопроводі теплових мереж становить τ1=150 оС, а зворотному – τ2=70 оС;

- за допомогою номограми для гідравлічного розрахунку [4] визначають для кожної з ділянок діаметр трубопроводу та дійсні лінійні втрати тиску при припустимих втратах тиску;

- обчислюють втрати тиску в місцевих опорах та загальні втрати тиску на ділянках і мережі в цілому;

- визначають загальні втрати тиску на мережі і потужність насосу для транспортування сітьової води.

Приклади гідравлічного розрахунку наведені в [3, с. 90-101; 2, с. 102-104].

Результати гідравлічного розрахунку важливі при подальших техніко-економічних розрахунках та порівняльному аналізі варіантів виконання системи теплопостачання. Це пояснюється тим, що при збільшенні діаметрів теплопроводів зростає металоємність теплотраси, а отже й капітальні вкладення на її спорудження та експлуатаційні витрати на утримання і зменшуються втрати тиску при русі води, а отже і потужність насосу і вартість електроенергії на транспортування теплоносія (води) до споживачів теплоти. Зменшення діаметрів на ділянках теплотраси приведе до варіанта з низькою металоємністю, але високими витратами електроенергії, збільшуючи тим самим експлуатаційні витрати. Вибір найбільш доцільної величини діаметра виконують оптимізацією витрат на спорудження і утримання системи теплопостачання.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи