В. Д. Губенко методичні вказівки icon

В. Д. Губенко методичні вказівки
Скачати 130.2 Kb.
НазваВ. Д. Губенко методичні вказівки
Дата20.08.2012
Розмір130.2 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.Д. Губенко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни


«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»


(для студентів денної форми навчання із спеціальності

7.050201 – «Менеджмент організацій»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.050201 – «Менед- жмент організацій» / Укл.: В.Д. Губенко. – Харків: ХНАМГ, 2008, – 12 с.


Укладач: В.Д. Губенко


Рецензент: О.Ю. Нікітченко


Рекомендовано кафедрою БЖД,

протокол № 3 від 25.09. 2008 р.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Ці методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми курсу «Охорона праці в галузі» (ОПГ). Робоча програма передбачає виконання сту- дентами самостійної роботи. Значну роль в цьому процесі відіграє вміння студентів працювати самостійно, висловлювати свою думку, обговорювати актуальні проблеми охорони праці (ОП), опрацьовувати практичні навички.

Згідно з навчальним планом з курсу «Охорона праці в галузі» перед- бачена самостійна робота, на яку припадає 37 годин. У цих вказівках наведено види самостійної роботи студентів, що підлягають обов’язковому виконанню.

Звіт про самостійну роботу студенти подають викладачеві напередодні проведення заліку, оскільки вони є необхідною умовою виконання навчальної програми. При відсутності звіту про виконання самостійної роботи студент до складання заліку не допускається.


^ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Вид самостійної роботи

Тривалість у годинах

1

Підготовка пісьмової доповіді-реферату

7,0

2

Вивчення лекційного матеріалу

9,0

3

Розробка наочного матеріалу за темою

5,0

4

Виконання індивідуального семестрового завдання: Визначення небезпечних та шкідливих виробничих факторів для заданої професії

9,0

5

Підготовка до складання заліку

7,0
Всього

37,0^ Вказівки до самостійної роботи


1. Підготовка доповідей-рефератів – 7 годин.

При підготовці доповідей-рефератів студенти відпрацьовують навички ро-боти з професійною літературою. Кожний студент виконує один реферат-доповідь. Теми визначає викладач. Номер теми визначається за номером студента у списку групи. На опрацювання літератури за темами відводиться 5 години, складання і оформлення рефератів-доповідей – 2 год.

Теми доповідей-рефератів

 1. Історія формування і розвитку ОП [3, конспект].

 2. Структура курсу ОП [3, конспект].

 3. Законодавчі й нормативні акти з ОП [3].

 4. Основні розділи курсу «Основи охорони праці» [3].

 5. Завдання ОП [1, 2].

 6. Права робітників на ОП при прийомі на роботу [2].

 7. Права робітників на ОП під час роботи [2].

 8. Пільги й компенсації за небезпечні і шкідливі умови праці [2].

 9. Права робітників на спецодяг, ЗІЗ, миючі засоби [2].

 10. Обов’язкові медогляди робітників певних категорій [2, 18].

 11. Фінансування заходів з ОП [2, 3].

 12. Відповідальність робітників за невиконання вимог ОП [2, 3].

 13. Перелік робот підвищеної небезпеки для навчання з охорони праці [10].

 14. Держнагляд за станом ОП [2, 3].

 15. Громадський контроль за станом ОП [2, 3].

 16. Організація роботи з ОП в Україні [7].

 17. Права і функційні обов’язки робітника служби ОП [7].

 18. Відображення ОП в колективному договорі [5].

 19. Комісія з ОП підприємства [9].

 20. Перелік заходів, на які можна використовувати кошти на ОП [11].

 21. Перелік робот підвищеної небезпеки для регістрації підприємств [12].

 22. Навчання робітників з питань ОП [10].

 23. Спеціальне навчання робітників з питань ОП [10].

 24. Інструктажі з ОП [10].

 25. Обмежені норми піднімання і переміщення важких речей жінками й підліт-ками [16, 17].

 26. Оформлення і розділи інструкцій з ОП [8].

 27. Затвердження і перезатвердження інструкцій з ОП [8].

 28. Класифікація нещасних випадків на виробництві [6].

 29. Критерії нещасних випадків, які пов’язані і не пов’язані з виробництвом [6].

 30. Загальне розслідування нещасних випадків на виробництві [6].

 31. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві [6].

 32. Перелік видів невиробничого травматизму [19].

 33. Розслідування невиробничого травматизму [19].

 34. Перелік ситуацій, що призводять до нещасних випадків у навчально-вихов-них закладах [20].

 35. Розслідування нещасних випадків в учбово-виховних закладах [20].

 36. Закон про обов’язкове держстрахування від нещасних випадків на вироб-ництві. Терміни. Фонд соцстрахування. Завдання соціального страхування [4].

 37. Страхові агенти Фонду страхування з ОП [4].

 38. Виплати Фондом відшкодування шкоди здоров’ю, заподіяної робітнику на виробництві [4].

 39. Класифікація підприємств за рівнями небезпеки [21].

 40. Внески підприємств у Фонд страхування від нещасних випадків на вироб-ництві [21].

 41. Звітність підприємств про стан ОП [22].

 42. Нормування мікроклімату виробничої зони [23].

 43. Класифікація небезпечних речовин за небезпекою та дією на організм людини [24, 25].

 44. Нормування шкідливих речовин [26].

 45. Нормування шуму [27].

 46. Нормування вібрації [28].

 47. Нормування електромагнітних коливань [29].

48. Нормування природного освітлення [30].

49. Нормування штучного освітлення [30].

50. Класифікація виробництв за пожежо-вибухонебезпечністю [31].

51. Класи вогнетривкості конструкцій [32].


2. Вивчення лекційного матеріалу – 9 годин.

Студент повинен протягом семестру вивчити матеріал лекцій і додаткової літератури згідно з наведеним переліком. занять. Планом на самостійну роботу відводиться 37 год.


3. Розробка наочного матеріалу за рефератами й темами – 5 годин.

Педагогічна наука має безліч прикладів про якість запам’ятовування нав-чального матеріалу, представленого графічним способом, тобто в схемах, рисунках та ін. У зв’язку з цим студенту пропонується розкрити одну з тем або один з рефератів графічним методом. Студент повинен проявити вміння узагальнювати інформацію згідно з наведеним нижче переліком. На вивчення літератури за темою відводиться 3 години, на розробку та оформлення наочного матеріалу – 2 години. Номер теми або реферату для розробки наочного матеріалу визнача-ється студентом разом з викладачем. Розроблений наочний матеріал наводиться у звіті про самостійну роботу студента.


4. Виконання індивідуальної семестрової роботи на тему «Визначення небез-печних та шкідливих виробничих факторів» (НШВФ) для даної професії (виду робіт) – 9 годин.

Професія визначається за домовленістю з викладачем та за номером студента у списку групи.

У МВ наводиться ГОСТ 0.003 – 74,на підставі якого наводяться НШВФ. При наведенні НШВФ необхідно обов’язково розкрити джерело їх виникнення. Якщо який-небудь з НШВФ відсутній, його опускають.

Перелік професій для визначення НШВФ:

1. Менеджер з готельного господарства.

2. Менеджер з туризму.

3. Економіст.

4. Програміст.

5. Повар.

6. Лікар-хірург.

7. Бухгалтер.

8. Адміністратор.

9. Охоронець.

10. Покоївка.

11. Водій вантажівки.

12. Викладач.

13. Студент.

14. Інстирукутор з туризму.

15. Власник готелю.

16. Медсестра.

17. Тренер по танцям.

18. Парикмахер.

19. Електрик.

20. Штукатур.

21. Маляр.

22. Офіціант.

23. Газозварник.

24. Електрозварник.

25. Директор готелю.

26. Шахтар.

27. Фармацевт.

28. Методист деканату.


Оформлення звіту із самостійної роботи студентів – 8 год


Під час самостійної роботи студент складає звіт, який підтверджує вико-нання встановленої програми. При відсутності звіту про самостійну роботу студент не допускається до складання заліку. Звіт про самостійну роботу містить наступні частини:

 1. Письмова доповідь-реферат за встановленими темами.

 2. Розроблений наочний матеріал на відповідне питання.

 3. Індивідуальна семестрова розрахункова робота.

 4. Звіти оформляють на аркушах формату А4 (210 × 297 мм). Їх виконують рукописним, машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній – 20, лівий – 30, нижній – 25, правий – 15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближа-тись до щільності основного зображення.

Помилки, описки й графічні неточності допускається виправляти підчи-щенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками або між рядками виправленого зображення машинописним спо-собом або від руки. Виправлене має бути чорного кольору.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад титульного аркуша наведено в Додатку А.

Додаток А


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Кафедра безпеки життєдіяльності


^ ЗВІТ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ

з курсу «Основи охорони праці»

студента 3 курсу гр.___


(П.І.Б. студента)


Викладач:


______________ _________


Харків, 200___


Додаток Б


Небезпечні й шкідливі виробничі фактори /НІПВФ/

за ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ


П 1 – Фізичні НШВФ:

 • машини і механізми, що рухаються;

 • рухомі частини виробничого устаткування;

 • вироби, матеріали і заготовки, що пересуваються;

 • конструкції, що руйнуються;

 • породи, що завалюються;

 • підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищена або понижена температура поверхні устаткування і матеріалів;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації;

 • підвищений рівень ультразвуку;

 • підвищена або понижена вологість повітря;

 • підвищена або понижена рухомість повітря;

 • підвищена напругу стриму в електричній мережі, замикання якої може статися через тіло людини;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень електромагнітних коливань;

 • відсутність або нестача природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • понижена контрастність;

 • пряма й відбивна блискучість;

 • підвищена пульсація світлового потоку;

 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;

 • гострі кромки, дірки, шершавість на поверхні заготовок, інструментів та устаткування;

 • розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі /підлоги/.

П 2 – Хімічні НШВФ:

За характером дії на організм людини:

 • загальнотоксичні /окис вуглецю, сірководень, метиловий спирт, сурикова фарба, етилований бензин та ін./;

 • дратівні /хлор, аміак, скипидар, вапно, цемент та ін/.

 • сенсибілізуючі, тобто такі, що діють як алергени /різні розчинники та лаки на їх основі/;

 • канцерогенні, тобто такі, що провокують ракові захворювання /нікель та його з'єднання, окисли хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли, пари ртуті та ін./;

 • мутагенні, що призводять до змін на генному рівні /свинець, марганець, радиоактивні речовини та ін./, а також такі, що впливають на дітородну функцію організму /ртуть, свинець, марганець, стирол, радіоактивні речовини та ін./;

П 3 – Біологічні НШВФ:

 • мікроорганізми /бактерії, віруси, грибки, спірохети та ін./, макроорганізми /рослини й тварини/.

П 4 – Психофізіологічні НШВФ:

 • фізичні перенавантаження /статичні, динамічні, гіподинамічні/;

 • нервово-психічні перевантаження /розумова перенапруга аналізаторів, моно- тонність праці і емоційні перевантаження – відповідальність робіт, які вико- нуються, побоювання факторів, що можуть призвести до шкоди здоров’ю/.

Список літератури


 1. Конституція України від 26.06.1996 р. – К., 1996.
 2. ^

  Закон України «Про охорону праці», 21.11.2002.


 3. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004.

 4. Закон України про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві, затв. 29.09.99 за №1105-ХІV (введений в дію 01.04.01 р.).

 5. Спільні рекомендації державних органів і профспілок про зміст розділу «Охо-рона праці» у колективному договорі, збірник «Законодавство України про охорону праці», – К., 1995.

 6. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захво-рювань і аварій на виробництві. Наказ Держнаглядохоронпраці № 1112 від 25.08.04 р. – К., 2004.

 7. Положення № 255 від 15.11.2004 р. «Організація роботи з охорони праці в Україні», – К., 2004.

 8. Положення № 9 від 29.01.1998 р. «Про розробку інструкцій з охорони праці», ДНАОП 0.00-4.15-98.

 9. Типове Положення про комісію з питань з охорони праці підприємства № 55 від 21.03 2007 р., К.

 10. Типове Положення про навчання з охорони праці № 15 від 26.01.2005 р., – К., 2005.

 11. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та прид-бання яких включаються до валових витрат. Затвердж. пост. Кабінету. Міністрів від 27.06.2003 р. № 994.

 12. Перелік робіт підвищеної небезпеки та об’єктів, машин, механізмів, облад-нання. Пост. Кабінету Міністрів. від 15.10.2003 р. № 1631

 13. Типове Положення про розслідування невиробничого травматизму № 270 від 22.03.2001., – К., 2001.

 14. Закон України про страхові тарифи на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві № 660-IV від 03.04.2003, К.

 15. Закон України «Про пожежну безпеку» від 22.06.1995 р. № 400, К.

 16. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітнім. Наказ головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. № 59.

 17. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками. Наказ головного санітарного лікаря України від 10.12.1993 р. № 241.

 18. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Наказ МОЗ України від 31.03.1994 р. № 45.

 19. Положення про розслідування і облік нещасних випадків невиробничого характеру, Пост. Кабміну України від 22.03 2001 р. № 270.

 20. Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.12.1993 р. № 178.
 1. Закон України про внески у Фонд обов’язкового держстрахування від нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві № 660-15 від 03.04.2003 р.

 2. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці. Наказ Держ-наглядохоронпраці від 31.03 1994 р., № 27.

 3. ДСН 3.3.6.037 – 99, Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку, інфра-звуку.

 4. Классификация вредных веществ по опасности, ГОСТ 12.1.006-76.

 5. ОВПФ, ГОСТ 12.0.003 – 74*.

 6. ГОСТ 12.1.005-88, Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 7. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99.

 8. ДСН 3.3.6. 039-99, Нормування виробничої вібрації.

 9. ГОСТ 12.1.006-84, Электромагнитные колебания. Нормирование.

 10. ДБН В 2.5-28-2006, Естественное и искусственное освещение.

 11. ОНТП 24-86, Определение категорий пожаровзрывоопасности производств и помещений.

 12. ДБН В 1.1-7-2002, Пожежна безпека об’єктів будівництва.Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів денної форми навчання із спеціальності 7.050201 – «Менед- жмент організацій».


Укладач: Віктор Дмитрович Губенко


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 83 М


Підп. до друку 5.09.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 0,7 Обл.-вид. арк. 1,0

Тираж 100 прим. Замовл. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

В. Д. Губенко методичні вказівки iconВ. Д. Губенко, О. В. Чеботарьова
Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної форми навчання з дисципліни «Основи охорони праці» спеціальностей 050201–...
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Безпека життєдіяльності” для студентів денної форми навчання напряму...
В. Д. Губенко методичні вказівки iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Електробезпека” (для студентів денної І заочної форм Академії). Укл....
В. Д. Губенко методичні вказівки iconБ. М. Коржик методичні вказівки
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей...
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання...
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни
Губенко В. Д. Організація робіт з охорони праці. Методичні вказівки Харків: хнамг, 2010 с. (для слухачів фпк І пк жкг)
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Охорона праці при експлуатації І ремонті рс” для студентів...
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Охорона праці І безпека життєдіяльності” (для студентів 5,6 курсів заочної форми навчання спец. 050107 “Економіка підприємства”,...
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
В. Д. Губенко методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи