І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” icon

І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Скачати 87.56 Kb.
НазваІ. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Дата20.08.2012
Розмір87.56 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.І. Заіченко,

І.О. Мікуліна,

О.Ю. Нікітченко


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”

(для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 - “Менеджмент організацій”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 - “Менеджмент організацій”) / Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О., Нікітченко О.Ю. –Харків: ХНАМГ, 2008. - 8с.


Укладачі: В.І. Заіченко, І.О. Мікуліна, О.Ю. Нікітченко


Рецензент: Ю.І. Жигло.


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 7 від 11.12.2007 р.


ЗМІСТ


Стор.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

2.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . .5

3.ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . .


6

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


7


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма дисципліни “Охорона праці в галузі” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 “Менеджмент організацій” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготовки спеціалістів та магістрів і сприятиме формуванню необхідного рівня знань і умінь практично вирішувати завдання з реалізації пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників, сприятиме розвитку навичок самостійного вирішення питань охорони праці як у виробничій, так і науково-педагогічній діяльності.

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва.

Вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” здійснюється на 9-му семестрі навчання в академії, тобто на завершальному етапі перед роботою над дипломним проектом. Характерним для роботи над дипломним проектом є те, що студент самостійно вирішує чисельні питання, які потрібні для повноти і якості проекту. Тому ці методичні вказівки передбачають самостійне опрацювання студентами таких важливих питань як управління охороною праці і її завдання на окремих об'єктах галузі, аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності, важкості та напруженості трудового процесу. В ході самостійної роботи студенти повинні навчитися обґрунтовувати, у тому числі і за допомогою розрахунків, вибір заходів і засобів захисту від шкідливостей і небезпечностей на потенційно небезпечних об'єктах галузі.

Ці методичні вказівки містять перелік тем, які студенти повинні вивчити самостійно, а також перелік інформаційно-методичних джерел для їхнього опрацювання.


^ 2. Рекомендації до самостійної роботи


На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Охорона праці в галузі”, передбачено 36 годин. Нижче, у таблиці, наведений перелік матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту та рекомендований для цього час і порядковий номер джерела інформації у списку літератури.

Таблиця – Тематика для самостійного вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі”, необхідний час і номер джерела за списком літератури

№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1.

Система керування охороною праці в галузі, служба охорони праці підприємства.

1

1,2,4

2.

Фізіологічні особливості діяльності людини, аналіз виробничого травматизму та захворює мості.

2

2,3

3.

Поліпшення стану повітря виробничого середовища.

2

2,4,6,

8-12

4.

Виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів 5-го курсу денної форми навчання факультету “Менеджмент організацій”.

3

3,8-11,

15

4.

Проектування і розрахунок систем освітлення, експлуатація освітлювальних приладів.

2

6,9,10

5.

Захист від шуму, вібрації та випромінювань.

1

2-6, 9-13

6.

Вимоги до виробничих будов і споруд.

1

2,11

7.

Безпека технологічних процесів і обладнання, які застосовуються в галузі.

1

2-4, 11,12

8.

Безпека при експлуатації систем, працюючих під тиском.

3

6,10

9.

Безпека вантажопідйомних робіт і на транспорті

1

2,6,8

10.

Електробезпека, засоби захисту при експлуатації електроустаткування.

4

2, 4-11

11.

Використання захисного заземлення і занулення та обчислення їхніх параметрів.

4

2, 4-11

12.

Вимоги до персоналу, який обслуговує електроустаткування.

1

2, 4-11

13.

Категорії приміщень з погляду вибуховопожежної та пожежної небезпечності.

2

5,6,14

14.

Первинні засоби пожежогасіння і евакуація людей з будівель у випадку пожежі.

2

5,6,14

11.

Оформлення звіту і підготовка до його захисту.

6
Усього

36 годин


^ 3. Вказівки до самостійної роботи


Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу повинно виконуватися послідовно, паралельно з викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики. Цього потребує взаємозв'язок окремих розділів дисципліни “Охорона праці в галузі” з доповненням матеріалу лекційного змісту, що сприятиме поглибленому закріпленню і систематизації знань.

У відповідності до принципів самостійного навчання студент вивчає матеріал за рекомендованими підручниками, навчальними посібниками, довідниками та іншою додатковою літературою. При опрацюванні літератури студент повинен конспектувати матеріал для використання його під час підсумкового контролю знань.

Кожне завдання оформлюється під окремою відповідною назвою. Воно повинно включати основні довідки, схеми і формули з поясненнями. Наприклад: при опрацюванні матеріалу застосування захисного заземлення (завдання 11) треба навести принципову схему заземлення, описати принцип дії і подати розрахункові формули.

Під час самостійного вивчення матеріалу, який доповнює курс дисципліни “Охорона праці в галузі” студент може отримати консультації у викладача відповідно до розкладу його занять.

Самостійна робота оформлюється у вигляді звіту на аркушах А-4 з титульним листом і необхідними вихідними даними (назва академії, кафедра, назва звіту, прізвище та ініціали студента, спеціальність, курс та група, посада і прізвище викладача, який веде курс).

Правильно оформлений і в повному обсязі звіт подається викладачеві, а питання опрацьованого самостійно матеріалу включаються до заліку (екзамену) або до тестування при проведенні підсумкового контролю з модулю.


Список літератури


1. Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.

2. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. –Львів: Афіша, 2000. -349 с.

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2001. -320 с.

4. Основи охорони праці: Навчальний посібник /За ред.. проф.. В.В. Березуцького. –Харків: Факт, 2005. -480 с.

5. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України /За ред.. проф. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. -105 с.

6. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

7. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій. –К.: Основа, 2004. -348 с.

8. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.. В.В. Сафонова. –К.: Основа, 2000. -336 с.

9. Инженерные решения по охране труда в строительстве. /Под ред. Г.Г. Орлова. –М.: Стройиздат, 1985. -278 с.

10. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высш. шк., 1984. -343 с.

11. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. /Под ред. К.Н. Зайцева. –К.: Будивельник, 1987. -290 с.

12. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник. /Под ред. С.В. Белова. –М.: Машиностроение, 1989. -368 с.

13. Справочник проектировщика. Защита от шума. /Под ред. Е.Я. Юдина. –М.: Стройиздат, 1974. -135 с.

14. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник /В.В. Денисенко, В.Г. Точилкина. –К.: Будівельник, 1987. -304 с.

15. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі” для студентів 5-го курсу денної форми навчання факультету МО. –Харків: ХНАМГ, 2008.

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 - “Менеджмент організацій”)


Укладачі: Віктор Іванович Заіченко

Ірина Олексіївна Мікуліна

Ольга Юріївна Нікітченко


Редактор: М.З. Аляб’євПлан 2008, поз. 190М

Підп. до друку 23.01.08р. Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,5 Обл.-вид. арк. 0,8

Замовл. № Тираж 300 прим.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12Схожі:

І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconВ. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 070900 “Геоінформаційні системи...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (для студентів спеціальності 092100 “Охорона...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів спеціальності 030601 “Менеджмент організацій”)...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу Охорона праці в галузі та цивільна оборона
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Охорона праці в галузі та цивільна оборона» (для студентів 5 курсу спеціальності...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
І. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх)
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи