В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” icon

В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”
Скачати 108.11 Kb.
НазваВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”
Дата20.08.2012
Розмір108.11 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.І. Заіченко,

І.О. Мікуліна


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів”

(для студентів спеціальності 6.092100 - “Охорона праці в будівництві”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (для студентів спеціальності 6.092100 - “Охорона праці в будівництві”) / Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2008. – 10с.


Укладачі: В.І. Заіченко, І.О. Мікуліна


Рецензент: Ю.І. Жигло.


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 7 від 11.12.2007 р.


ЗМІСТ


Стор.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4

2.РОЗПОДІЛ ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. . . .

5


3.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ . . . . . . . . . . . .6

4.ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . .


7

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма дисципліни “Безпека технологічних процесів” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 6.092100 “Охорона праці в будівництві” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно з змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме формуванню необхідного рівня знань, а також умінь практично вирішувати завдання з реалізації пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників, сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань безпеки технологічних процесів на об'єктах промислового та цивільного будівництва.

Різноманітні умови виконання будівельно-монтажних робіт потребують глибокого фахового підходу до розв’язання завдань забезпечення безпеки людей, зайнятих на будівництві. Особлива роль у цій справі відводиться керівникам і працівникам служб охорони праці, які повинні вміти передбачати виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів за умови тих або інших технологічних процесів, розробляти та впроваджувати заходи щодо їх усунення, забезпечувати раціональну організацію робочих місць, запобігати аваріям та небезпечностям, котрі виникають у процесі будівельного виробництва.

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці під час виконання основних технологічних процесів будівельного виробництва.

Дисципліна “Безпека технологічних процесів” є соціально-технічною дисципліною, яка вивчає теоретичні і практичні питання безпечного виробництва будівельно-монтажних робіт на об'єктах будівельної індустрії. Ця дисципліна базується на наукових дослідженнях соціально-правових, фундаментальних та технічних науках. Методологічною базою дисципліни є науковий аналіз умов праці, виробничого середовища, технологічних процесів з метою виявлення імовірних небезпечних виробничих факторів та вибору колективних та індивідуальних засобів захисту від них працівників.

Вивчення дисципліни “Безпека технологічних процесів”, згідно з ПНД ХНАМГ, передбачено у 8-му семестрі денної форми навчання, тобто на завершальному етапі підготовки бакалаврів. Дисципліна є обов'язковою і складається з лекційного курсу, лабораторних робіт, розрахунково-графічної роботи (РГР) і, звичайно, самостійної роботи, на яку відведено 42 години. Тому ці методичні вказівки передбачають самостійне опрацювання студентами таких важливих питань, як організація безпечних умов праці під час монтажу будівельних конструкцій, питання безпеки в процесі виконання основних будівельних робіт і на об'єктах заводів залізобетонних виробів, а також виконання РГР і лабораторних робіт.

У ході самостійної роботи над окремими темами дисципліни студенти вивчають нормативну документацію, додаткову літературу, отримують навички користування довідковими посібниками, розвивають навички самостійного вирішення питань безпечної організації основних технологічних процесів будівельного виробництва.

Значна кількість нещасних випадків при монтажі будівельних конструкцій трапляється через порушення у проекті виробництва робіт (ПВР) питань добору та розрахунку такелажної оснастки. Крім того, основною умовою безпеки всього комплексу монтажних операцій є забезпечення стійкості монтажних елементів і конструкцій. У зв'язку з цим РГР має назву: “Безпека виробничих процесів при монтажі будівельних конструкцій”. Студенти індивідуально вирішують питання безпеки праці при монтажних роботах, що потребує самостійного пошуку інформації і проектування. У разі потреби студенти отримують додаткову інформацію у викладача на консультаціях.

Таким чином, мета самостійної роботи – поглиблення знань, отриманих на лекціях і лабораторних заняттях, розширення світогляду щодо важливості створення безпечних умов праці робочих-будівельників.


^ 2. РОЗПОДІЛ ЧАСУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Самостійна робота студентів є одним з важливих етапів навчання. Вона сприяє розвитку практичних навичок раціонального використання часу, організації щоденної плідної роботи для розв’язання завдань майбутньої діяльності, підтримує високий рівень трудової і виробничої дисципліни.

У зв'язку з цим, та, виходячи з загального обсягу часу, який відведено на самостійну роботу, а це 42 години, приблизний обсяг часу на кожний з видів самостійної роботи рекомендується розподілити наступним чином:
п/п

Вид самостійної роботи

Обсяг часу,

год.

1

Робота над РГР

14

2

Оформлення РГР

4

3

Підготовка до захисту РГР

3

4

Оформлення лабораторних робіт

4

5

Підготовка до захисту лабораторних робіт

2

6

Опрацювання окремих тем і питань дисципліни

10

7

Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.1

2

8

Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.2

3

Усього

42


^ 3. Рекомендації ДО самостійної роботи


На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Безпека технологічних процесів”, передбачено 42 години. Нижче, у таблиці, наведено перелік матеріалу, який студент повинен опрацювати самостійно, з урахуванням часу для підготовки його захисту, а також час на підготовку для оцінки рівня знань з посиланням на джерела необхідної для цього інформації.


Таблиця – Перелік матеріалів для самостійного вивчення дисципліни “Безпека технологічних процесів”, рекомендований для цього час і номер джерела за списком літератури

№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1.

Робота над РГР, його оформлення і підготовка до захисту

21

1,6,

10-13

2.

Оформлення лабораторних робіт і підготовка до захисту

6

1-4,14

3.

Основні питання профілактики травматизму при монтажі будівельних конструкцій

1

1-7,12

4.

Основні положення розрахунків будівельних конструкцій на монтажні умови

2

5,6,10,11

5.

Причини травматизму при монтажі будівельних риштувань

1

3-5

6.

Основні причини втрачання стійкості елементів секцій риштувань

2

5,11

7.

Умови безпечної роботи при розвантажуванні, збереженні і транспортуванні сировинних матеріалів на заводах залізобетонних виробів (ЗЗБВ)

2

8,9

8.

Заходи безпеки при підготовці заповнювачів на ЗЗБВ

1

8,9

9.

Безпечні методи роботи на полігонах ЗЗБВ

1

8

11.

Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.1

2

1-12

12.

Підготовка до тестування зі змістового модулю 1.2, до заліку

3

1-12

Усього

42 години^ 3. Вказівки до самостійної роботи


Вивчення рекомендованого для самостійної роботи тематичного матеріалу повинно виконуватися послідовно, паралельно із засвоєнням лекційного матеріалу відповідної тематики. Це обумовлене взаємозв'язком окремих розділів дисципліни “Безпека технологічних процесів” з доповненнями матеріалів лекційного змісту, який сприяє поглибленому закріпленню і систематизації знань.

Відповідно до принципів самостійного навчання студент вивчає матеріал за рекомендованими підручниками, навчальними посібниками, довідниками та іншою додатковою літературою. При опрацюванні літератури студент повинен конспектувати матеріал у лекційному зошиті для використання його під час підсумкового контролю знань за змістовим модулем.

Кожне завдання оформлюється під окремою відповідною назвою. Воно повинно включати основні довідки, схеми і формули з поясненнями (якщо вони є). Наприклад: при опрацюванні матеріалу “Основні причини втрати стійкості елементів секцій риштувань” (завдання 6 у таблиці) треба перелікувати причини втрати стійкості, методи розрахунків, формули, розрахункові схеми стояків риштувань, дати пояснення до них.

Щодо РГР і лабораторних робот, то необхідні пояснення і вказівки до їх виконання, оформлення і захисту приведені у відповідних методично-інформаціонних джерелах (див. список. літератури).

Під час самостійного вивчення матеріалу, який доповнює курс дисципліни “Безпека технологічних процесів”, а також при роботі над РГР і лабораторними роботами студент може отримати консультації у викладача відповідно до розкладу його занять.

Правильно оформлені і в повному обсязі РГР і лабораторні роботи захищають, а питання опрацьованого самостійно матеріалу включають в до заліку (екзамену) або до тестування при проведенні підсумкового контролю з модулю.


Список літератури


1. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій. –К.: Основа, 2004. -348 с.

2. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.. В.В. Сафонова. –К.: Основа, 2000. -336 с.

3. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

4. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высш. шк., 1984. -343 с.

5. Золотницкий Н.Д. и др. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1969. -472 с.

6. Бейтуганов М.Г., Орлов Г.Г. Охрана труда при монтаже металлических и сборных железобетонных конструкций. –М.: Стройиздат, 1987. -266 с.

7. Бондарь Е.П. Техника безопасности при монтаже строительных конструкций. –М.: Стройиздат, 1985. –96 с.

8. Казакова О.С., Казаков Л.Ф. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях железобетонных изделий. –М.: Высшая школа, 1980. -253 с.

9. Прудовский М.Е., Гольдман Б.М. Охрана труда при производстве сборного железобетона. –М.: Стройиздат, 1969. -80 с.

10. Инженерные решения по охране труда в строительстве. /Под ред. Г.Г. Орлова. –М.: Стройиздат, 1985. -278 с.

11. Золотницкий Н.Д. и др. Инженерные решения по технике безопасности в строительстве. –М.: Стройиздат, 1969. -264 с.

12. СНиП ΙΙΙ-4-80* Техника безопасности в строительстве.

13. Методичні вказівки до курсового проекту “Безпека виробничих процесів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 - “Охорона праці в будівництві”) /Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2006. -20 с.

14. Методичні вказівки до лабораторних робот “Дослідження безпеки технологічних процесів на будівельних майданчиках” з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 6.092100 - “Охорона праці в будівництві”) /Укл. Заіченко В.І., Мікуліна І.О. –Харків: ХНАМГ, 2007. -38 с.

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” (для студентів спеціальності 6.092100 - “Охорона праці в будівництві”)


Укладачі: Віктор Іванович Заіченко,

Ірина Олексіївна Мікуліна


Редактор: О.С. КравцоваПлан 2008, поз. 192М

Підп. до друку 23.01.08р. Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,6 Обл.-вид. арк. 0,9

Замовл. № Тираж 60 прим.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12Схожі:

В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconВ.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів спеціальності 030601 “Менеджмент організацій”)...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconІ. О. Мікуліна, О. Ю. Нікітченко методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів спеціальності 050201, 050201 “Менеджмент...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу денної форми навчання...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconІ. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Метрологія, стандартизація та сертифікація” (для студентів 2 курсу...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconВ. Е. Абракітов, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів спеціальності 070900 “Геоінформаційні системи...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconДо виконання курсового проекту з дисципліни "безпека праці в будівництві"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Безпека праці в будівництві" (для студентів 4 курсу денної форми...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» для студентів напряму
Навчальна дисципліна "Автоматизація технологічних процесів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
В.І. Заіченко, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека технологічних процесів” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи