Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу
Сторінка1/5
Дата21.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О.П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з курсу


«ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»


(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій» / Укл.: Колонтаєвський О.П., Плотницька С.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 32 с.


Укладачі: О.П. Колонтаєвський, к.е.н., доц. С.І. Плотницька


Рецензент: проф., к.е.н. Є.М. Кайлюк


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу в міському господарстві, протокол № 1 від 28.08.2007 р.
ЗМІСТ

Стор.


Загальна частина................................................................................................. 4

1. Тематика практичних занять................................................................................. 5

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять...................................... 6

Список літератури..............................................................................................23

Додатки………………………………………………………………………...24

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Одним з найсуттєвіших елементів навчального процесу є практичні заняття. Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.

Метою розв’язання практичних задач є прищеплення студентам вмінь і навичок самостійного виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням управлінських рішень щодо організації і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства.

Предмет: методи і засоби найбільш раціональної організації ремонту основних фондів житлово-комунального господарства.

Завдання:

- формування вміння вирішення фахових питань;

- формування практичних навичок з визначення кошторисних та загальновиробничих витрат, формування плану з праці для ремонтно-будівельної організації, оцінки рівня благоустрою будинків, розрахунку нормативної тривалості капітального ремонту об’єктів тощо;

- навчити компетентно приймати доцільні й обґрунтовані рішення, захищати свою точку зору за прийнятими рішеннями, вести дискусію.

У ході практичних занять студентам рекомендується використовувати нормативну, науково-технічну літературу, закордонні джерела, Internet, програмне забезпечення персональних комп’ютерів.

Кожне практичне заняття включає опитування по теоретичному матеріалу лекційних занять, а також розв’язання та обговорення задач за індивідуальним варіантом. Варіант завдання обирається кожним студентом відповідно до останніх двох цифр залікової книжки (порядкового номера у списку групи).


 1. ^ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тематика практичних занять наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Тематика практичних занять

заняття

Назва теми практичного заняття

Кількість годин

1

Основні фонди підприємств міського господарства та оцінка їх технічного стану

2

2

Визначення середньорічного розміру житлових фондів

2

3

Оцінка рівня благоустрою будинків

2

4

Визначення середньої поверховості житлової площі

2

5

Фізичне зношення будівель

2

6

Визначення кошторисних витрат

2

7

Визначення загальновиробничих витрат

4

8

Визначення додаткових затрат праці і заробітної плати на неосновних роботах

2

9

Складання плану з праці ремонтно-будівельної організації

4

10

Визначення рівня продуктивності праці робітників РБО та аналіз причин її зміни

2

11

Визначення ефективності використання основних фондів РБО

2

12

Нормативна тривалість капітального ремонту об’єктів

2

13

Підсумкове заняття. Підсумковий тестовий контроль з дисципліни. Підготовка до іспиту.

2
Разом

30^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Основні фонди підприємств міського господарства та оцінка їх технічного стану.

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку показників, які характеризують технічний стан основних фондів підприємств міського господарства.

Завдання

На підставі даних про рух основних фондів підприємства зеленого господарства (табл. А.1 додатку А) охарактеризуйте технічний стан його основних фондів.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Технічний стан основних фондів підприємства можна оцінити за допомогою таких показників: коефіцієнта зносу, коефіцієнта придатності, коефіцієнта вибуття, коефіцієнта оновлення. Порядок їх розрахунку наступний:

1. Коефіцієнт зносу основних фондів підприємства розраховуємо на початок та на кінець року за формулою:

Кзн = Сзн / ОФ , (1)

де Сзн – сума зносу основних фондів підприємства, тис. грн.;

ОФ - вартість основних фондів підприємства відповідно на початок або кінець року, тис. грн.

2. Коефіцієнт придатності основних фондів підприємства визначаємо на початок та на кінець року за формулою:

Кпр =(ОФ - Сзн) / ОФ, (2)

Для перевірки розрахунку показників :

Кзн + Кпр = 1 (або 100%) (3)

3. Коефіцієнт вибуття основних фондів підприємства розраховуємо за формулою:

Квиб = Сзн / ОФп, (4)

де ОФп - вартість основних фондів підприємства на початок року, тис. грн.

4. Коефіцієнт оновлення основних фондів підприємства розраховуємо за формулою :

Кон = Вввед / ОФк , (5)

де Вввед - вартість введених основних фондів у звітному періоді, тис. грн.;

ОФк - вартість основних фондів підприємства на кінець року, тис. грн.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Визначення середньорічного розміру житлових фондів.

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку середньорічного розміру житлових фондів.

Завдання 1.

На початок звітного року на балансі житлово-будівельного кооперативу знаходиться деяка житлова площа. Відомо, яка житлова площа була введена в експлуатацію 1.03 та 15.10 і виведена 20.07 з експлуатації (згідно з варіантом завдання табл. А.2 додатку А). Знайти середньорічний розмір житлових фондів.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Середньорічний розмір житлових фондів розраховуємо за формулою:

= ( П1 / 2 +П23 4 5 6 7 + П8 910111213 / 2)/12 , (6)

де - середньорічний розмір житлових фондів, м2 ;

П2, П3 ,… П12 площа на перше число кожного місяця звітного року, м2 ;

П1 , П13 площа на 1.01 звітного року, м2.

Завдання 2.

На початок звітного року на балансі житлово-будівельного кооперативу знаходиться деяка житлова площа. Відомо, яка житлова площа і на яку дату була введена і виведена з експлуатації (згідно з варіантом завдання табл. А.3 додатку А). Знайти середньорічний розмір житлових фондів.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: Оцінка рівня благоустрою будинків.

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку показників благоустрою житлових будівель.

Завдання

В експлуатації знаходиться деяка житлова площа. Визначити рівень благоустрою житлової будівлі на основі показників благоустрою згідно з варіантом завдання (табл. А.4 додатку А).

Як зміниться показник благоустрою при 100% електропостачанні та газифікації?

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Рівень благоустрою визначаємо за формулою:

Б = ( ∑ Пі ) * 100 П * n , (7)

де Б - рівень благоустрою житлової будівлі, % ;

Пі площа, обладнана окремими видами благоустрою, тис. м2 ;

n – кількість видів благоустрою;

П – вся експлуатаційна площа, тис. м2.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Визначення середньої поверховості житлової площі

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку показника середньої поверховості житлової площі.

Завдання

Експлуатаційна житлова площа розподілена згідно з варіантом завдання (табл. А.5 додатку А). Визначити показник середньої поверховості житлової площі.

Як зміниться показник при наявності 16 поверхових і 24 поверхових будинків, загальна площа яких складає 50% загальної площі 5 і 9 поверхових відповідно?

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Показник середньої поверховості житлової площі розраховуємо за формулою:

СП = П1+ П2 + П4 + П5 + П9 / П1 / 1+ П2 / 2 + П4 / 4 + П5 /5 9 / n , (8)

де СП – показник середньої поверховості житлової площі;

П1 , П2,... - житлова площа будівлі відповідної поверховості, м2 ;

1, 2, 4…n – відповідна поверховість.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: Оцінка рівня фізичного зношення будівель

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку фізичного зношення будівлі за технічним станом конструктивних елементів.

Завдання 1.

Визначити фізичне зношення будівлі за технічним станом конструктивних елементів згідно з варіантом завдання (табл. А.6 додатку А).

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

При складанні технічної документації з капітального ремонту розмір зношення будівлі встановлюють за фізичним зношенням її окремих елементів.

Фізичне зношення окремих елементів визначають шляхом обстеження візуальним способом і інструментальними методами контролю і випробування працівниками експлуатаційної служби із залученням в необхідних випадках організацій або спеціалізованих служб технічної інвентаризації.

Фізичне зношення будівлі за технічним станом конструктивних елементів визначаємо за формулою:

Зф =aі qі /100 , (9)

де Зф – фізичне зношення будівлі за технічним станом конструктивних елементів, %;

aі зношення конструктивних елементів будівлі ,%;

qі питома вага вартості окремого конструктивного елемента у відновній вартості будівлі, %.

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема: Визначення кошторисних витрат на ремонт основних фондів житлового господарства

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку кошторисних витрат, зарплати і витрат праці, необхідних для здійснення ремонту основних фондів в житлово-комунальному господарстві (на прикладі ремонту будівель).

Завдання

Зареєструватися на сайті дистанційного навчання. Визначити за даними варіанта (Додаток Б, табл. Б.1) кошторисну вартість ремонту будівлі.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1. Реєстрація студентів у системі “Moodle”. Наберіть у браузері адресу сайту «www.ksame.kharkov.ua/moodle» або на головній сторінці офіційного сайту Академії натисніть посилання «Дистанційне навчання».

На сторінці сайту Центра дистанційного навчання, яка щойно відкрилася, натисніть посилання «Вхід».

Введіть свій ідентифікаційний номер (ІН) у поле «Логін» і «Пароль».

Увага! Іноземні студенти, що не мають ІН, можуть зареєструватися в системі тільки після подачі викладачем заявки адміністратору Moodle.

На сторінці, що відкрилася, в полі «e-mail:» автоматично створюється адреса електронної пошти у форматі Ваш_ІН@ksame.ua (наприклад: 3175906063@ksame.ua). У випадку відповідності Вашого ІН номеру в адресі e-mail заповніть поля «Ім'я» і «Прізвище» на російській або українській мові.

^ При невідповідності Вашого ІН номеру в адресі e-mail поверніться в попереднє вікно браузера й перевірте введення ІН!

Обов'язково встановіть наступні значення полів, вибравши списки, що розкриваються: «Показувати e-mail:» - ^ Не показувати мій e-mail;

«E-mail активований:» - Ця електронна адреса не доступна.Тільки при наявності реальної поштової скриньки електронної пошти внесіть його адресу в поле «e-mail» і виберіть потрібні значення в полях «Показувати E-mail» і «E-mail активований». Заповніть поле «Місто» - місце проживання і поле «Країна».

Натисніть посилання «Дистанційне навчання на платформі “Moodle”» і натисніть «так» для реєстрації у системі. Ви ввійшли в курс дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства».

2. Створити таблицю для розрахунку кошторисних витрат, заробітної плати й витрат праці (див. табл. Б.1) й заповнити її даними згідно з варіантом.

3. Розрахувати кошторисні прямі витрати як добуток даних графи 4 на дані графи 5 табл. Б.1. Аналогічно визначаються загальні витрати на оплату праці (гр. 8) і загальна трудомісткість (гр. 10).


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Розрахунок загальновиробничих витрат

Мета: Сформувати у студентів практичні навички розрахунку загальновиробничих витрат на ремонт будівлі.

Завдання

Визначити за даними розрахунку кошторисних витрат на ремонт будівлі загальновиробничі витрати.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1. Загальновиробничі витрати розраховуємо за формулою:

ЗВВ = ЗПітр + ВСЗ + ЗВВін , (10)

де ЗПітр – затрати на заробітну плату робітників, які входять до складу ЗВВ, люд./год.;

ВСЗ – відрахування на соціальні заходи згідно законодавства, грн.;

ЗВВін. – інші загальновиробничі витрати, грн.

2. Кошти на заробітну плату робітників, які входять до складу ЗВВ, розраховуємо виходячи з трудомісткості робіт і відповідної вартості людино-години.

Трудомісткість робіт розраховуємо за формулою:

Тр = Тpпр*К, (11)

де Трпр - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, передбачених в прямих витратах, яка враховує трудомісткість БМР робіт, люд.-год.

К – усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, передбачених в прямих витратах, до трудомісткості робітників, які входять до складу ЗВВ.

Трудомісткість робіт (Трпр) розраховується за видами робіт. В нашому прикладі вона становить: для будівельних робіт Трпр.б - це сума рядків 1, 2, 3, 8, 19 в табл. 1; для опоряджувальних робіт Трпр.о - це сума рядків 5, 6, 7, 10, 11, 12 в табл. 1; для електромонтажних робіт Трпр.е.м - це сума рядків 13, 15, 18 в табл. 1.

В результаті маємо:

Трпр.б = 22887,84 люд./год.

Трпр.о = 45128,16 люд./год.

Трпр.е.м = 1670,83 люд./год.

Таким чином, затрати на заробітну плату робітників, які входять до складу ЗВВ, розраховуємо за формулою:

ЗПітр = Трпр. *К*Вг.п , (12)

де Трпр. - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, передбачених в прямих витратах, яка враховує трудомісткість БМР робіт, люд.-год.;

К - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, передбачених в прямих витратах, до трудомісткості робітників, які входять до складу ЗВВ;

Вл.г. - вартість люд.-год. , грн/год.

Коефіцієнт переходу для кожного виду робіт окремий:

для будівельних робіт Кбуд =0,086;

для опоряджувальних робіт Коп =0,063;

для електромонтажних робіт Ке.м =0,07.

При визначення коштів на заробітну плату на стадії проектування вартість людино-год. приймаємо в розмірі, який рекомендовано Держбудом України для будівництва, за шостим нормативним розрядом на виконання робіт ( в 2007 р. - 6,5 грн.).

Наприклад:

ЗПітрбуд. = 22887,84*0,086*6,5 = 12794,30 грн.

ЗПітроп. = 45128,16*0,063*6,5 = 18479,98 грн.

ЗПітре.м = 1670,83*0,07*6,5 = 760,23 грн.

ЗПітр заг = ЗПітрбуд. + ЗПітроп. + ЗПітре.м = 32034,51 грн.

3. Відрахування на соціальні заходи (ВСЗ) розраховуємо виходячи з норм, встановлених законодавством, і кошторисної заробітної плати. Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах та на управлінні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

- робітників, які включаються до ЗВВ.

Таким чином, ВСЗ визначаються за формулою:

ВСЗ = (ЗПпр.в + ЗПітр)*Квідр , (13)

де ЗПпр.в - сума заробітної плати робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах та на управлінні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, грн.;

ЗПітр - заробітна плата робітників, які включаються до ЗВВ, грн.;

Квідр - коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи, встановлений законодавством.

Відрахування на соціальні заходи також розраховуємо за видами робіт:

ВСЗбуд = (12794,30+106680)*0,362 = 43249,70 грн.

ВСЗоп = (18479,98+213933,60)*0,362 = 84133,72 грн.

ВСЗ ел.м = (760,23+7445,74)*0,362 = 2970,56 грн.

ВСЗзаг = ВСЗбуд + ВСЗвід + ВСЗ ел.м = 130353,98 грн.

4. На стадії складання інвесторської кошторисної документації кошти на покриття інших статей загальновиробничих витрат розраховуються виходячи з нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, передбачених в прямих затратах, і усереднених показників.

Кошти на покриття інших статей загальновиробничих витрат (ЗВВін) розраховуємо за формулою:

ЗВВ ін.= Трпр.в * П , (14)

де Трпр.в - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, передбачених в прямих витратах, яка враховує трудомісткість БМР робіт; люд.-год.

П – усереднений показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат; грн./люд.:

- для будівельних робіт Кпок =0,59.

- для опоряджувальних робіт Кпок =0,48.

- для електромонтажних робіт Кпок =0,52.

У нашому прикладі:

ЗВВ ін.буд = 22887,84* 0,59 = 13503,83 грн.

ЗВВ ін.оп = 45128,16 * 0,48 = 21661,52 грн.

ЗВВ ін.е.м =1670,83 * 0,52 = 868,83 грн.

ЗВВ ін = ЗВВ ін.буд + ЗВВ ін.оп + ЗВВ ін.е.м = 36034,18 грн.

Загальновиробничі витрати також розраховуємо за видами робіт (див. формулу 10):

ЗВВ буд. = 12794,30 +43249,70 + 13503,83 = 69547,83 грн.

ЗВВ оп = 18479,98 + 84133,72 + 21661,52 = 124275,21 грн.

ЗВВ ел.м = 760,23 + 2970,56 + 868,83 = 4599,62 грн.

Загальний обсяг загальновиробничих витрат розраховуємо як суму загальновиробничих витрат за видами робіт:

ЗВВ = 69547,83+124275,21+4599,62=198422,66 грн.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема: Визначення додаткових затрат праці і заробітної плати на неосновних роботах.

Мета: Сформувати у студентів практичні навички розрахунку додаткових затрат праці і заробітної плати на неосновних роботах на ремонтах будівель.

Завдання

Визначити за даними розрахунку загальновиробничих витрат на ремонт будівлі додаткові затрати праці і заробітної плати на неосновних роботах.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1. Додаткові затрати праці й заробітної плати на неосновних роботах розраховують за допомогою відповідних коефіцієнтів і групують у табл. Б.2 Додатку Б.

Коефіцієнти для виконання розрахунку наступні:

а) виконання робіт без відселення мешканців – 1,08;

б) скорочення затрат праці і зарплати за рахунок введення нової техніки – за варіантом;

в) у зв`язку з зимовими умовами – 1,07;

г) скорочення затрат праці за рахунок перевиконання норм виробітку – за варіантом ;

д) премії працівникам складають 25 %.

^ Кошторисний прибуток – (Пк) розраховуємо за формулою:

Пк = Зкt * Пу, (15)

де Зкt – загальна кошторисна трудомісткість БМР, люд.-год.;

Пу – усереднений показник, виражений у гривнях на одну люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості, поданий у додатку 12 за ДБН.Д.1.1-1-2000 (по видам робіт);

Зкt = Тпв + Тз , (16)

де Тпв – нормативна трудомісткість робіт у прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, люд.-год.;

Тз – трудовитрати працівників, заробітна плата, яких враховується в загальновиробничих витратах людино-годин;

^ Кошти на покриття адміністративних витрат БМО розраховуємо за формулою:

Кnа = Зкt * Па, (17)

де Зкt – загальна кошторисна трудомісткість БМР, грн/люд.-год;

Па – усереднений показник для розрахунку адміністративних витрат у гривнях на одну людино-годину, що приймається згідно з п. 3.1.18.4 ДБН.Д.1.1-1-2000 (Наказ Мінбуду України № 28 від 28.12.05) – 0,82 грн. /люд. – год.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: Складання плану з праці ремонтно-будівельної організації.

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку плану з праці ремонтно-будівельної організації (РБО).

Завдання

За результатами розрахунків, проведених на практичних заняттях 7, 8, розробити план з праці ремонтно-будівельної організації за формою, наведеною в табл. Б.3 Додатку Б.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

План з праці РБО включає такі показники:

- Обсяг ремонтно-будівельних робіт, тис. грн.;

- Чисельність працівників, у тому числі робітників, чол.;

- Виробіток на 1 працівника, грн.;

- Фонд заробітної плати працівників, у тому числі робітників, тис. грн.;

- Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

Алгоритм розрахунку наведених показників наступний:

1. Обсяг ремонтно-будівельних робіт.

Річний обсяг ремонтно-будівельних робіт (Ор-б.р) визначається як сума кошторисних прямих витрат, загальновиробничих витрат, прибутку і адміністративних витрат з урахуванням додаткових затрат праці і заробітної плати на неосновних роботах.

Загальний обсяг ремонтно-будівельних робіт розподіляємо по кварталах у наступній пропорції: І кв. – 20 %, ІІ кв. – 25 %, ІІІ –кв. 30 %, IV кв. – 25 %.

2. Чисельність працівників.

Чисельність працівників ремонтно-будівельної організації визначаємо наступним чином:

Чпр-в = Чр-в + Чсл-в, (18)

де Чр-в – чисельність робітників, чол.;

Чсл-в – чисельність службовців, чол. (за нормативом на 1млн. грн. обсягу ремонтно-будівельних робіт припадає 16 службовців).

Чр-в = В тр. /ФРЧ * Рст , (19)

де В тр. - витрати праці, люд./год.;

ФРЧ - фонд робочого часу за рік, дн.;

Рст – тривалість робочого дня за нормативом, год.;

3. Виробіток на одного працівника.

Вир1 пр.= Ор-б. р / Чпр-в (20)

4. Фонд заробітної плати працівників

ФЗП = ФЗПсл-в+ ФЗПроб. (21)

ФЗПсл-в= Чсл-в *12*ЗПс.м.*К, (22)

де ЗПс..м - середньомісячна заробітна плата службовця, грн.;

К – коефіцієнт, який враховує надбавки, премії і т.д. (К=1,1);

5. Середньомісячна заробітна плата 1 працівника:

ЗПс.м. = ФЗП / Чпр-в*12 (23)

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

Тема: Визначення рівня продуктивності праці робітників РБО та аналіз причин її зміни

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку рівня продуктивності праці робітників РБО та провести аналіз причин його зміни

Завдання

Визначити за даними статистичної звітності РБО за звітний та попередній роки продуктивність праці робітників та проаналізувати причини її зміни на основі даних табл. В.1 додатку В.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Продуктивність праці характеризує її ефективність, показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу і визначається за допомогою виробітку. До методів визначення виробітку відносять:

   • натуральний — обсяг виробленої продукції в натуральних (умовно-натуральних, фізичних) одиницях ділять на кількість затраченого часу в нормо-годинах;

   • вартісний — обсяг виробленої продукції у гривнях ділять на затрати часу, вираженого в середньосписковій чисельності робітників або відпрацьованій ними кількості людино-днів, людино-годин;

   • трудовий — обсяг виробленої продукції, представленої в затратах робочого часу в нормо-годинах, ділять на кількість робітників.

Методом прямого розрахунку продуктивність праці визначають діленням обсягу випуску продукції на чисельність персоналу:

Ппр.пл = ; (24)

Продуктивність праці робітників визначається окремо по роботах з капітального ремонту і нового будівництва. Порівнюючи отримані дані за звітний та попередній роки, виявити причини зміни продуктивності праці.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

Тема: Визначення ефективності використання основних фондів РБО

Мета: Сформувати практичні навички визначення ефективності використання основних фондів РБО.

Завдання

Визначити за даними статистичної звітності РБО за звітний та попередній роки проаналізувати ефективність використання основних фондів РБО на основі даних табл. В.2 додатку В.

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Для аналізу ефективності використання основних фондів РБО (виходячи з наведених даних) можна визначити такі показники: фондомісткість, фондовіддачу загальну та на 1-го робітника, механоозброєність, енергоозброєність та коефіцієнт технічної структури основних фондів. Алгоритм розрахунку наступний:

1. Розраховуємо фондомісткість продукції за звітний та попередній роки за формулою:

Фм = ОФ / Q , (25)

де Фм – фондомісткість продукції;

ОФ – вартість основних фондів, грн.;

Q – обсяг робіт, грн.

2. Фондовіддача загальна (Фв) є зворотнім показником фондомісткості:

Фв = Q / ОФ, (26)

3. Фондовіддачу на одного працівника розраховуємо за формулою:

Ф1пр = Q / (ОФ *Чпр ), (27)

де Ф1пр– фондовіддача на одного працівника, грн.

Чпр – чисельність працівників.

4. Механоозброєнність:

Мо = Вм / Чпр . (28)

де Мо – фондомісткість продукції;

Вм – вартість механізмів, грн.;

5. Енергоозброєність праці визначається за формулою:

Епр = Побл / Чпр , (29)

де Епр – енергоозброєність праці;

Побл – потужність обладнання.

6. Коефіцієнт технічної структури розраховується за формулою:

Кт.с = ОФакт / ОФ , (30)

де Кт.с – коефіцієнт технічної структури;

ОФакт – вартість активних основних фондів, грн.

7. Визначити абсолютну й відносну зміну показників і занести в табл. 1.

^ Таблиця 1 – Показники ефективності використання основних фондів.

Показники

Звітний рік

Попередній рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення

^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: Визначення нормативної тривалості капітального ремонту об’єктів

Мета: Сформувати практичні навички розрахунку загальної нормативної тривалості капітального ремонту об’єктів.

Завдання

Необхідно розрахувати загальну нормативну тривалість капітального ремонту об’єкту, який складається з трьох будівель. В будівлі № 1 (відповідної загальної площі) виконують комплексний капітальний ремонт відповідної групи, в будівлі № 2 (відповідної загальної площі) – комплексний капітальний ремонт відповідної групи, причому роботи проводяться без зупинки експлуатації будівлі; в будівлі № 3 - вибірковий капітальний ремонт групи А з обсягом робіт 16 тис. грн. Коефіцієнт сумісництва робіт у часі – 0,4.

Площа і група комплексного капітального ремонту для будівель № 1 і № 2 обираються згідно з варіантом (табл. В.3 додатку В).

^ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Коли одночасно ремонтують і здають після ремонту дві або більше будов й у них виконують ремонт, який відноситься до різних видів і груп, то нормативна тривалість ремонту визначається для кожної будови, а загальну нормативну тривалість визначають за наступною формулою:

Пзаг. = Пmах + (П1+П2+ПЗ+.. .+Пn)*К (31)

Пmах - це найбільший нормативний показник тривалості ремонту окремої будови;

П1+П2+ПЗ+...+Пn - нормативні показники тривалості ремонту інших будов;

К - коефіцієнт сполучення робіт у часі (залежить від умов організації робіт на будівельному майданчику).

Тривалість комплексного капітального ремонту залежить від площі будівлі, яка ремонтується, а також виду робіт за групами ремонту (А-Г) і становить від 2 до 12 місяців.

У випадку, коли капітальний ремонт проводиться без припинення експлуатації будинку - норми збільшуються на 1,5 міс.

Нормативна тривалість комплексного капітального ремонту в залежності від групи ремонту і загальної площі будівлі, яка ремонтується, наведені в табл. В.4 додатку В.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

Тема: Підсумкове заняття.

Мета: Підсумковий тестовий контроль з дисципліни. Підготовка до іспиту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Беркута А.В., Губань П.І., Іванькіна В.Г., Шарапова Т.О. Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення. Збірник офіційних нормативних документів. - К.: НВФ „Інпроект”, 2002.

 2. Збірник кошторисних норм ДБН Д.1.1–1-2000 (зі змінами, внесеними відповідно з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду України від 07.05.2002 № 80; Доповненням № 2, затвердженим наказом Держбуду України від 17.06.2003 № 85; Наказом Держбуду України від 13.06.2005 № 84).

 3. Економіка міського господарства: Навч. посібник. / За ред. Т.П. Юр’євої. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 672с.

 4. Нечаев Н.В. Капитальний ремонт жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1990. – 207с.

 5. Основні положення генерального плану міста Харкова до 2026р. Режим доступу: http://city.kharkov.ua/?page=hotten/devplan/index.php

 6. Прокопишин А.П. Капитальный ремонт зданий: Справочник инженера-сметчика. В 2-х томах. - М.: Стройиздат. 1991. - 463 с.

 7. Прокопишин А.П. Экономическая эффективность реконструкции жилищного фонда. - М.: Стройнздат, 1990. - 224 с.

 8. Файнберг А.И., Крупицкий М.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства. - М: Стройиздат, 1981. - 185 с.  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять з курсу "організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Організація облікуі" для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для практичних занять з курсу
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу денної форми навчання спец....
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для практичних занять з курсу «фінанси»
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Податковий облік”
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «гідротехнічні споруди»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. П. Колонтаєвський, С.І. Плотницька методичні вказівки до практичних занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства в. Ф. Рой методичні вказівки до практичних занять з курсу «Техніка та електрофізика високої напруги»
Електротехніка та електротехнології" (0906 "Електротехніка") зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи