Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія”
Скачати 442.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія”
Сторінка4/4
Дата21.08.2012
Розмір442.07 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ 5. ХВИЛЬОВІ РІВНЯННЯ ТА ЇХНІ РІШЕННЯ


Рівняння виду(5.1)називається однорідним векторним рівнянням Даламбера. Векторне рівняння Даламбера еквівалентне трьом скалярним рівнянням, кожне з яких має вигляд

,

(5.2)

де U - компоненти вектора, що задовольняє векторному рівнянню.

Розглянемо для простоти випадок, коли функція залежить тільки від однієї декартової координати, скажімо Z. Тоді рівняння (5.2) має вигляд


.

(5.3)Це – одномірне хвильове рівняння. Загальне рішення цього рівняння – це сума двох довільних функцій, однієї – від аргументу (Z-Vt), а іншої – від (Z+Vt):

.

(5.4)Фізичний процес, що описує кожну з функцій F1 або F2, називають хвильовим, або хвилею. Наприклад, функція F1(Z-Vt) є функцією однієї змінної (Z-Vt) і описує „хвилю”, що рухається зі швидкістю V уздовж осі z в напрямку зростання позитивних значень координати (рис. 5.1).

Рис. 5.1


Так, якщо максимум функції F1 припадає на нульове значення аргументу (Z-Vt), то при t=0 максимум F1 перебуває в точці з координатою z=0. Пізніше t = t1 максимум виявиться в точці z1, пройшовши шлях, що дорівнює Vt1. Таким чином, параметр V у рівняннях (5.1), (5.3) має простий сенс – це швидкість поширення хвилі. Ясно також, що функція F2(Z+Vt) описує „зворотню” хвилю, що біжить уздовж осі z назустріч „прямій” хвилі F1(Z-Vt).

Таким чином, одновимірне хвильове рівняння має численну кількість нетривіальних рішень. Всі ці рішення мають вигляд хвиль, що поширюються в різних напрямках зі швидкістю , яка збігається зі швидкістю світла у вакуумі.

Такий висновок має фундаментальне значення, оскільки означає, що змінне електромагнітне поле може існувати у вакуумі без зарядів і струмів, і його варто розглядати як самостійну фізичну реальність, а не як атрибут зарядів. Іноді рішення (5.4) записують у вигляді


.

(5.5)Це – еквівалентна форма запису, оскільки очевидно, що


,.

(5.6)Розглянемо поля, що залежать від часу за гармонійним законом (монохроматичні поля). При гармонійній залежності від часу функція U(z,t) якщо обмежитися розглядом тільки „прямої” хвилі, має вигляд


.

(5.6)


Параметр k=/V називається хвильовим числом. На рис. 5.2 наведені два „миттєвих знімка” гармонійної хвилі (5.6).
Рис. 5.2


При кожному фіксованому t функція U(z,t) описує косинусоїдальний просторовий розподіл. Через час косинусоїда як ціле зміщується уздовж осі z на відстань z=V. Період розподілу в просторі (тобто відстань, на якому фаза змінюється на 2) називається довжиною хвилі . Таким чином, k=2 і для хвильового числа справедливі два вирази

.

(5.7)^ 6. МЕТОД КОМПЛЕКСНИХ АМПЛІТУД

В ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМІ


Усі реальні електромагнітні процеси можна представити у вигляді суперпозиції коливань, що змінюються в часі за гармонійним законом. Тому вивчення електромагнітних полів, що гармонічно змінюються в часі, має важливе практичне значення. Такі поля ще називають монохроматичними.

Аналіз гармонійних процесів істотно спрощується при використанні методу комплексних амплітуд. Відповідно до цього методу замість будь-якої скалярної функції a(t), що змінюється в часі за гармонійним законом


,

(6.1)

де amамплітуда;  – колова частота;  – початкова фаза, вводиться в розгляд комплексна функція


.

(6.2)Величину , що несе інформацію про амплітуду й початкову фазу, називають комплексною амплітудою функції a(t).

Внаслідок відомої формули Ейлера фізична величина а є дійсна (Re) частина її комплексного подання:

.

(6.3)Аналогічно для векторних величин замість векторавводиться в розгляд комплексний вектор

.

(6.4)


Вираз (6.4) можна записати у вигляді


,

(6.5)де (6.6)

– комплексна амплітуда вектора (6.7).

Використання методу комплексних амплітуд в електродинаміці при вивченні монохроматичних полів значно спрощує техніку вирішення рівнянь Максвелла. Оскільки рівняння Максвелла лінійні, а диференціювання функції (6.5) за часом зводиться просто до множення її на j, то всі члени рівнянь виявляються помноженими на . Наприклад, перше рівняння Максвелла набуває вигляду


.

(6.8)Скорочуючи множник , отримуємо диференціальне рівняння щодо комплексних амплітуд, що не залежать від часу:


.

(6.9)Якщо в результаті розв’язання рівняння невідома комплексна амплітуда визначена, то для одержання шуканої фізичної величини треба лише помножити комплексну амплітуду на й відокремити потім дійсну частину.

При розгляді гармонійних полів практичний інтерес представляє знання не миттєвих величин, а середніх за період значень їхніх квадратів або добутків. Тому отримаємо трохи корисних для подальшого співвідношень:


.

(6.10)Таким чином, середнє за період значення квадрата гармонійно мінливої в часі величини виражається через її комплексну амплітуду.

Розглянемо тепер дві функції, що змінюються за гармонійними законами:

,
(6.11)

і знайдемо середнє від їхнього добуткуПерші два члени дають при інтегруванні нуль. У результаті отримуємо

.

(6.12)Формули, аналогічні (6.10) і (6.12), можна записати й для векторних величин:

;

(6.13);

(6.14).

(6.15)Співвідношення (6.13) – (6.15) зручно використовувати при аналізі енергетичних співвідношень у монохроматичному, електромагнітному полі.


ЗМІСТ


Вступ .................................................................................................................. 3


 1. Вектори ........................................................................................................ 4
  1. Поняття вектора ................................................................................ 4

  2. Додавання векторів ........................................................................... 5

  3. Скалярний добуток векторів ............................................................ 6

  4. Векторний добуток векторів ............................................................ 7

  5. Мішаний добуток трьох векторів .................................................. 10
 1. Похідна й диференціал ............................................................................. 11
  1. Похідна й диференціал функції однієї змінної ............................ 11

  2. Наближене обчислення функції .................................................... 13

  3. Похідні й диференціал функції багатьох змінних ....................... 14

  4. Градієнт скалярної функції ............................................................ 15
 1. Інтеграл ...................................................................................................... 18
  1. Невизначений інтеграл ................................................................... 18

  2. Певний інтеграл .............................................................................. 19
 1. Основні відомості з математичної теорії векторних полів ................... 21
  1. Потік векторного поля .................................................................... 21

  2. Дивергенція векторного поля ........................................................ 27

  3. Циркуляція векторного поля .......................................................... 31

  4. Ротор векторної функції ................................................................. 38
 1. Хвильові рівняння та їхні рішення .......................................................... 44
 1. Метод комплексних амплітуд в електромагнетизмі .............................. 47Навчальне видання


Математичний вступ до курсу фізики.(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 0708 - “Екологія”


Укладач Єфімова Ольга Василівна


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2007, поз. 571


Підп. до друку 24.05.07 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,7. Обл.-вид. арк. 2,2

Замовл. № _______ Тираж 100 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства технічна механіка
Конспект лекцій для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 070101 “Транспортні технології (за видами...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу фізики для студентів 1-2 курсів денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямками 0906 “Електротехніка”
Електротехніка”, 0708 “Екологія”, 0921 “Будівництво”, 0922 “Електромеханіка”, 0926 “Водні ресурси”, 1004 “Транспортні технології”,...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства технічна механіка Частина Розрахунок на міцність повітряних ліній електропередач
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства будівельна механіка
Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 060101 “Будівництво”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства теоретична механіка статика
Конспект лекцій для студентів 1і 2 курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 060101 “Будівництво”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. А. Бардаков конспект лекцій з курсу «вступ до спеціальності»
Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики розділ
Механіка (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 050701 “Електротехніка та електротехнології”,...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Прикладна літоекологія та радіологія” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спец. 070800 „Екологія та охорона...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу загальної фізики розділ
Оптика (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 050701 “Електротехніка та електротехнології”,...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства математичний вступ до курсу фізики для студентів І курсу денної І заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 0708 „Екологія” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики розділ
Оптика (для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 050701 “Електротехніка та електротехнології”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи