Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики icon

Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики
Скачати 221.16 Kb.
НазваГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики
Дата21.08.2012
Розмір221.16 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


До друку дозволяю

Перший проректор

Г.В.Стадник


Методичні вказівки та робоча програма

навчальної практики


(для студентів 1 курсу денної форми навчання

спеціальностей 6.09 06 03

“Електротехнічні системи електроспоживання”)


Харків - ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Калюжний Д.М., Дьяков Є.Д. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 19 с.


Укладачі: Т.В. Блощенко,

О.М. Довгалюк,

Д.М. Калюжний,

Є.Д. Дьяков.


Рецензенти: проф., д.т.н. О.Г. Гриб,

проф., д.ф-м.н. В.Ф. Рой


Рекомендовано кафедрою “Електропостачання міст”,

протокол № 6 від 29січня” 2007 р.


Зміст

Стор.


Вступ 4

1. Навчальна практика 5

1.1. Мета і завдання навчальної практики 5

1.2. Зміст навчальної практики 6

^ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 8

2.1 Розробка програм практики, їхнє узгодження і коригування 8

2.2 Підписання договорів з підприємствами на проведення практики 8

2.3 Розподіл студентів за місцями практики і призначення керівників 9

2.4 Проведення навчальної практики 9

2.5 Контроль за проведенням навчальної практики 10

2.6 Складання звіту з практики 10

2.7 Підбиття підсумків навчальної практики 15

Календарний графік
проходження навчальної практики 15

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

ДОДАТОК А
Зразок оформлення листа на практику 17

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики 18

ВступРеалізація рішень державних програм, направлених на підвищення ефективності і якості виробництва, вимагає раціонального сполучення теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні питання.

Навчальна практика покликана сформувати у студентів вищого навчального закладу (ВНЗ) уяву про особливості структури та організації діяльності підприємств енергетичного профілю, про електрообладнання та умови його експлуатації, про необхідні професійні навички та уміння приймати рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах при виконанні обов’язків, властивих їх майбутньому фаху.

Цілі практики реалізуються шляхом самостійного вивчення виробництва і виконання кожним студентом в умовах підприємства (організації) виробничих задач.

Навчальна практика є першим етапом ознайомлення студентів з виробничою діяльністю і отримання ними практичних навичок виконання окремих видів робіт.

При написанні робочої програми навчальної практики використані матеріали наскрізної програми практики для студентів 1- 5 курсів денної форми навчання спеціальності 6.090600, 7.090603, 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”.


^

1. Навчальна практика
1.1. Мета і завдання навчальної практикиНавчальна практика має на меті сформувати у фахівця-випускника академії професійні практичні знання, уміння і навички, необхідні для роботи на підприємствах і організаціях по спорудженню, експлуатації і ремонту електричної частини електроенергетичних установок районів, міст і промислових підприємств, а також у проектних і науково-дослідних організаціях відповідного профілю.


В результаті проходження практики студенти повинні:


Знати:

 • структуру електромонтажних організацій;

 • організацію монтажних робіт;

 • послідовність виконання усіх видів монтажних операцій;

 • вимоги техніки безпеки при виконанні монтажних робіт;

 • організацію служби охорони праці на підприємстві;

 • правила користування електрифікованим і спеціальним електромонтажним транспортом;

 • порядок допуску до електромонтажних робіт.


Вміти:

 • користуватися монтажною технічною документацією і кресленнями;

 • правильно організувати роботу на місці виконання монтажних операцій;

 • правильно підбирати матеріали для електропроводок;

 • користуватися слюсарним і монтажним інструментом;

 • користуватися електрифікованим ручним інструментом;

 • користуватися спеціальним інструментом і пристроями для монтажних робіт.


Одержати навички:

 • монтажу електроустаткування підстанцій (ПС), розподільних пристроїв (РУ), розподільних пунктів (РП), повітряних і кабельних ліній (ПЛ і КЛ);

 • монтажу відкритих і закритих освітлювальних проводок;

 • заготівлі елементів для виконання індустріальним методом електромонтажних робіт;

 • виконання розміточних робіт;

 • виконання з’єднань і окінцювань проводів і кабелів;

 • зарядки й установки світильників;

 • установки вимикачів і розеток при схованій і відкритій проводках;

 • установки і монтажу пускорегулюючої апаратури й електродвигунів.^

1.2. Зміст навчальної практикиПри проходженні практики студентам слід звернути увагу на засвоєння наступного матеріалу:


Робота з інструментом і приладами

Придбання практичних навичок роботи зі спеціальним електромонтажним інструментом і приладами. Робота з механічним, електрифікованим і пневматичним інструментом.


^ Монтаж електропроводок

Послідовне виконання всіх видів монтажних операцій. Монтаж і ремонт найпростіших освітлювальних проводок. Участь у розміточних роботах. Прокладення проводів відкрито на ізолюючих опорах. Сховане прокладення проводів.

Підбір матеріалів для електропроводки. Особиста участь у роботі бригади по заготівлі, з’єднанню, окінцюванню проводів. Спорудження повітряних низьковольтних ліній.


^ Монтаж освітлювальної апаратури, електроустаткування й апаратів.

Перевірка несправності дії вимикачів. Установка вимикачів і штепсельних розеток для відкритої і схованої проводки. Освоєння методів приєднання проводів до вимикачів і штепсельних розеток.

Розмітка біля місць установки світильників, установка арматурних гаків. Зарядка й установка світильників усіх видів. Підключення проводів до світильників. Заземлення світильників.

Участь в установці рубильників, запобіжників, щитів, сигнальних приборів, пускорегулюючих апаратів, електроустаткування і т.п.

Приєднання проводів до машин, розподільних щитів, пультів керування. Вивчення передових методів роботи.


^ Монтаж електроустаткування підстанцій (ПС), розподільних пристроїв, розподільних пунктів.

Транспортування і монтаж силових трансформаторів. Перевірка трансформаторів. Монтаж роз'єднувачів, віддільників, короткозамикачів, масляних вимикачів, вимикачів навантаження і їхніх приводів. Перевірка. Охорона праці.


^ Робота з монтажу повітряних ліній (ПЛ) і кабельних ліній (КЛ).

Зміст проектів ПЛ і КЛ. Основні види робіт при монтажі ПЛ і КЛ. Механізація робіт. Охорона праці.


^ Загальні вказівки.

Керівник практики від академії, крім загальної організації роботи студентів перед направленням на практику, знайомить їх з основними правилами техніки безпеки на місці майбутньої практики, а в процесі практики – контролює забезпечення і дотримання безпечних умов праці на робочих місцях.

Перед початком практики студенти повинні пройти в електромонтажній організації інструктаж з техніки безпеки.

У процесі проходження практики студенти ведуть робочий щоденник і складають звіт за змістом практики. У звіті висвітлюються також структура служби охорони праці, зміст заходів, порядок складання і підписання угоди з охорони праці.

Наприкінці практики електромонтажна організація дає відгук про ставлення студента до роботи, після чого студенти звітують на кафедрі про отримані знання. За результатами захисту звіту студент одержує диференційований залік.


^

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИКритерієм ефективності роботи академії в справі підготовки фахівців для економіки країни є те, наскільки успішно випускники вирішують у практичній роботі науково-технічні й соціально-економічні завдання, як глибоко вони знають свою справу, наскільки швидко відбувається їх професійне становлення.

Практика, як один з найважливіших видів навчального процесу, покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої професійної підготовки, забезпечити придбання навичок роботи в трудових колективах.


^

2.1 Розробка програм практики, їхнє узгодження і коригуванняПрограма практики розробляється на основі наскрізної програми практики відповідно до конкретної бази практики, підписується особою, яка її розробила, завідувачем профілюючої кафедри, деканом факультету і затверджується першим проректором академії. Не пізніше, ніж за місяць до початку практики, програма узгоджується з підприємством. Після цього вона стає документом, виконання якого обов’язкове для академії (кафедри), підприємства, викладача, студента-практиканта.


^

2.2 Підписання договорів з підприємствами на проведення практикиОфіційною підставою для проведення навчальної практики студентів на виробництві є договір, що укладається між академією і підприємством на наступний календарний рік. Договори укладаються з підприємствами за заявками профілюючих кафедр.

Студенти мають можливість самостійно домовлятися про проходження практики з підприємствами, які відповідають профілю спеціальності. Для направлення на практику за бажанням студент повинен подати лист (або договір) з підприємства. Лист може бути направлений на ім’я ректора, декана факультету або завідувача випускаючої кафедри. Листу обов’язково присвоюється вихідний номер із зазначенням дати відправлення з підприємства та адреса підприємства-бази практики. У листі обов’язково вказуються: факультет, курс, група, прізвище, ім’я, по батькові студента, який направляється на практику на дане підприємство, терміни його перебування на базі практики. Приклад листа наведено в додатку А.

Про направлення студентів на практику ректор академії на підставі подання декана факультету видає наказ. У наказі обов’язково вказуються: факультет, курс, група, прізвища, імена, по батькові студентів, які направляються на практику на дане підприємство, терміни проходження практики, керівники практики від академії, терміни їхнього перебування на базі практики.

Керівник підприємства-бази практики видає наказ на практику, визначаючи в ньому порядок організації і проведення практики, заходи щодо створення сприятливих умов студентам-практикантам для виконання їхньої програми практики, забезпечення їх спецодягом і гуртожитком (за необхідністю), охорони праці і запобігання нещасним випадкам, контролю за виконанням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики відповідно до Положення про виробничу практику студентів, призначає керівника практики від підприємства.


^

2.3 Розподіл студентів за місцями практики і призначення керівниківРозподіл студентів і керівників з числа професорсько-викладацького складу за місцями практики здійснюється наказом по академії на підставі відповідних заявок профілюючих кафедр.

Не допускається включення в наказ з практики викладачів, що перебувають у відпустках, а також поєднання відряджень з іншою метою з відрядженнями на практику.

Бажано встановити такий порядок, при якому кожен керівник знаходиться зі студентом весь період практики, а при тривалій практиці – виїжджає на практику для надання поточної допомоги і контролю за роботою студентів на початку і наприкінці, а також, при необхідності, в середині практики.


^

2.4 Проведення навчальної практикиНавчальна практика проводиться відповідно до програми, погодженої з підприємством до початку практики.

У програму практики входить календарний графік, що повинен передбачати:

- оформлення й одержання перепусток на підприємства;

- вивчення правил техніки безпеки;

- проведення навчальних занять і екскурсій;

- виконання самостійних завдань на конкретному робочому місці;

- оформлення звіту;

- здачу заліку з практики.

Студент повинен суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Керівник практики від академії повинен (разом з керівником від підприємства) забезпечити пересування студентів по підприємству відповідно до графіка.


^

2.5 Контроль за проведенням навчальної практикиКонтроль за проведенням навчальної практики має на меті виявлення і усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам з виконання програми практики.

Контроль з боку академії повинен здійснюватися:

  • керівником практики;

  • завідувачем профілюючої кафедри;

  • представником деканату;

  • представником кафедри охорони праці;

  • представником навчального відділу.

Контролюючий повинен вживати оперативних заходів до усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки він повинен негайно доповідати керівництву академії і підприємства-бази практики.


^

2.6 Складання звіту з практикиПо закінченні практики студент складає письмовий звіт, здає його керівнику практики від академії одночасно з щоденником, підписаним керівником практики від підприємства (установи, організації).

Тема звіту задається керівником практики від академії, тематики, що висвітлюються студентом у звіті, також обговорюються з керівником.

Звіт з практики повинен містити:

 • титульний аркуш, зразок якого наведено в додатку Б;

 • завдання на практику;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • вступ;

 • два розділи основного тексту;

 • висновки;

 • список використаної літератури;

 • додатки (при наявності).

Перший розділ основного тексту звіту повинен містити відомості про конкретно виконану студентом роботу в період практики, а також короткий опис підприємства (установи, організації, цеху, відділу, лабораторії і т.д.) і організації його діяльності, питання охорони праці, висновки і пропозиції відповідно до програми практики (розділ 1).

Другий розділ “Індивідуальне завдання” являє собою поглиблене викладення одного з питань електроенергетики. Тема індивідуального завдання вибирається студентом самостійно і узгоджується з керівниками практики від академії і від підприємства. Для оформлення звіту студенту виділяється 2-3 дні наприкінці практики.

Складання звіту є частиною роботи студента на практиці. Звіт є навчальним завданням, яке виконується студентом самостійно і являє собою документальне вираження виконаної роботи.

Тема звіту визначається керівником практики від академії, тематики, що висвітлюються студентом у звіті, також обговорюються з керівником.

Складання звіту з практики і виконання індивідуальних завдань має такі цілі:

 • систематизувати знання і навички, отримані в результаті проходження практики;

 • придбати навички складання технічних звітів, опису схем електричних з'єднань, устаткування, експлуатаційних робіт;

 • виробити здатність до аналізу й оцінки досліджуваних процесів виробництва, методів перевірки, характеристик і технічних параметрів устаткування.

Звіт повинен містити елементи аналізу електричних мереж у цілому і схем електричних з’єднань окремих підстанцій. У звіті також наводять узагальнюючі дані про переваги і недоліки конструкцій мереж, окремих видів устаткування, методів ведення робіт, питання організації й автоматизації виробництва, використання сучасних досягнень науки і техніки.

Звіт про виконання індивідуального завдання має бути строго документальним. Описання і вступ ілюструють кресленнями, схемами, ескізами, підтверджують посиланнями на існуючі вказівки. Складається звіт технічно і літературно грамотно. У ньому також необхідно навести перелік використаної літератури і ДСТів.

Текст звіту оформлюють на білому папері формату А4 (210 х 297 мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Матеріали звіту вміщують тільки на одній стороні аркуша із дотриманням наступних розмірів полів: верхнє, ліве, нижнє – не менше 20мм, праве – не менше 10 мм.

Текст може бути написаний від руки чи надрукований. У першому випадку текст пишуть акуратно темним чорнилом чи пастою (чорного, темно-фіолетового, темно-синього кольору) з відстанню між рядками 8-10 мм (20-25 рядків на сторінку). Весь текст повинен бути написаний чорнилом (пастою) одного кольору і відтінку. Застосування інших кольорів (крім зазначених) не дозволяється.

У другому випадку рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman, розмір 14 пт. Текст друкується через півтора інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення й висотою літер і цифр не менше 1,8 мм.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у надрукований текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту має бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Виявлені помилки в текстових документах усувають за допомогою наклеювання поверх помилки (літери, слова чи рядки її частини) білого паперу того ж формату й нанесенні нових написів. Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу "Штрих", "Редактор" і т.і.). Необхідно, щоб кількість виправлень на сторінці була мінімальною. При наявності на сторінці більше 4-5 виправлень вона повинна бути передрукована заново.

Текст звіту поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Заголовки розділів слід розташовувати в середині окремого рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці і не підкреслювати ("РОЗРОБКА СХЕМИ ... " і т.д.). Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Допускається назву пунктів і підпунктів писати на одному рядку з основним текстом.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і має дорівнювати п’ятьом знакам (близько 1 см).

Не допускається розміщувати найменування розділу, підрозділу, а також пункти й підпункти в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований лише один рядок тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без знака №.

Складові частини звіту нумерують таким чином:

 • розділи – у межах всього звіту арабськими цифрами і крапкою, наприклад “5. АНАЛІЗ СИСТЕМИ”;

 • підрозділи – у межах розділу арабськими цифрами з крапкою вказується також номер розділу, до якого він належить, наприклад, “6.1 Аналіз похибки системи...”;

 • пункти – у межах підрозділу арабськими цифрами з крапкою вказують також номери підрозділу і розділів, до яких він належить, наприклад, “6.1.2 Динамічні погрішності системи...”.

У звіті здійснюють наскрізну нумерацію сторінок арабськими цифрами без крапки наприкінці. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті.

Титульний аркуш включають в загальну нумерацію, але номер на ньому не ставлять.

Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, фотографії, діаграми) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Вони нумеруються в межах кожного розділу арабськими цифрами з указівкою номера розділу, до якого належать перед відповідною назвою (наприклад, рис. 2.1-Електрична схема.). Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на інші сторінки, при цьому її назва міститься на першій сторінці, а дані, що пояснюють, – на кожній сторінці, і під ними вказують: Рис. _, стор. _.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в Додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Позначення "Таблиця... " ставиться перед відповідним заголовком у лівому верхньому куті (рис.1).


Таблиця _____ ____________________________________

(номер) (назва таблиці)Рис.1. Приклад оформлення таблиці


Якщо рядки чи стовпці таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщують одну частину під іншою, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При розподілі таблиці на частини варто пронумерувати арабськими цифрами графи першої частини таблиці, які слід повторити в продовженні таблиці. Можна також у продовженні таблиці повторити її “шапку”. Слово “Таблиця ___” вказується один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть “Продовження таблиці ___” з вказівкою її номера.

Цифрові величини, які вміщують у таблицю, повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Одиниці виміру величин вказують в підзаголовках граф через кому.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рівняння повинно бути не менше одного вільного рядка. Формули нумерують в межах кожного розділу арабськими цифрами з вказівкою номера розділу, до якого формула належить. Номер вказують з правої сторони аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад (3.1) означає перша формула третього розділу. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі чи рівнянні. Перший рядок пояснення слід починати без абзацу словом “де” без двокрапки, наступні пояснення наводять в рядок. Перенос формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконання операції, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють.

У додатки зазвичай виносять допоміжні матеріали чи ті, котрі складно розмістити в основному тексті звіту (фотографії, великі схеми й таблиці, довідкові дані і т.і.).

Додатки позначають (якщо їх декілька) послідовно великими літерами українського алфавіту. Сторінки в додатках нумерують відповідно до наскрізної нумерації, прийнятої в звіті. У нумерації розділів, формул й ілюстрацій ставлять відповідну літеру і цифру, розділені крапкою (наприклад, “Рис.В.1.” - перший рисунок додатку В).

Рисунки, схеми, графіки, діаграми виконують чорним чорнилом, тушшю, пастою, чи на принтері. Фотографії та інші ілюстрації необхідно наклеювати на аркуші паперу того ж формату, що і весь звіт.

Ілюстрації можуть розташовуватися або на сторінці безпосередньо в тексті, або на окремих аркушах, у тому числі по кілька ілюстрацій на одному аркуші. Кожна ілюстрація повинна мати найменування, а при необхідності також дані, що пояснюють її зміст. Крім формату А4 для ілюстрацій (включаючи таблиці) дозволяється використовувати папір більшого формату A3. Такий аркуш складається відповідним чином до формату, використаного в звіті і при нумерації враховується як одна сторінка.

Посилання в тексті на використані літературні джерела дають у квадратних дужках, де при необхідності можуть вказуватися і конкретні сторінки (наприклад, [8] або [8, с.21]). Посилання на формули дають в круглих дужках (наприклад, “формула (4)...”), на ілюстрації – у круглих дужках чи без них залежно від контексту (наприклад, “Електрична схема (Рис. 2.1.)”).

Список використаних джерел розміщують після висновків. Список складають в порядку появи у тексті пояснювальної записки або в алфавітному порядку. У список включають тільки ті джерела, на які є посилання в тексті.

Додатки слід оформляти як продовження пояснювальної записки на її наступних сторінках. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкують слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток.

Рисунки, таблиці, формули, що містяться в додатку, нумерують арабськими цифрами в межах кожного додатку. Наприклад: “Таблиця А.2.“ (друга таблиця додатку А). Посилання в тексті на додатки, таблиці і рисунки повинні містити номер додатку, наприклад: “наведені в додатку В”, “на рисунку В.1.”.

Обсяг звіту повинен складати до 50 сторінок без додатків. Допускаються відхилення в обидві сторони з урахуванням особливостей оформлення звіту.

Текст звіту повинен бути скріплений за допомогою швидкозшивача.

Оформлений звіт з практики перевіряється і аналізується керівниками практики від підприємства (організації) і академії, завіряється печаткою підприємства.

Робочий щоденник кожного студента повинен бути підписаний керівником практики від підприємства (організації) і завірений печаткою підприємства (організації).


^

2.7 Підбиття підсумків навчальної практикиПо закінченні практики студенти складають диференційований залік (захищають звіти) керівнику практики від академії.

Оцінку результатів проходження студентами виробничої практики враховують при розгляді питання про нарахування стипендії.

Підсумки практики обговорюють на засіданнях кафедр, рад факультетів і академії, на науково-методичних конференціях.


^

Календарний графік
проходження навчальної практики

№№ п/п

Найменування заходу

Кількість днівОформлення та розподіл за місцями проходження практики

1Ознайомлення зі структурою і специфікою роботи електромонтажного підприємства

1Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

1Виконання програми практики:4.1 Робота з інструментами і пристроями для здійснення електромонтажних робіт

1
4.2 Монтаж електропроводок

2
4.3 Монтаж освітлювальної апаратури, електрообладнання і апаратів

3
4.4 Монтаж електроустаткування підстанцій, розподільних пристроїв, розподільних пунктів.

3
4.5 Робота з монтажу ПЛ і КЛ.

1Виконання індивідуального завдання

2Навчальні заняття і екскурсії

3Оформлення і здача звіту з практики і щоденника

2Здача заліку

1^

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Калюжний Д.М., Куцан Ю.Г., Саприка О.В. Наскрізна програма практики для студентів 1- 5 курсів денної форми навчання спеціальності 6.090600, 7.090603, 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 31 с.

 2. Правила устройства електроустановок /Минэнерго СССР - М.: Энергоатомиздат, 1986.

 3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей / Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

 4. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность.: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. Школа, 1978.

 5. Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. -М.: ЭАИ, 1991.

 6. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. Учеб. для вузов. - 6-е изд. перераб. - М.: Высш. шк., 1999.
^

ДОДАТОК А
Зразок оформлення листа на практику
__________________№_________ Ректорові ХНАМГ

На № ________________________ проф. Шутенку Л.М.


Північна електроенергетична система ДП “НЕК ”Укренерго” просить направити для проходження навчальної практики в період з 01.07.2006 по 30.07.2006 студента 3 курсу групи ЕСЕ-6 Іванова Івана Івановича.

Умови проходження практики та керівництво з боку підприємства гарантуємо.


Директор Г.П. Шевченко

^

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики
Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Звіт

з навчальної практики


Виконав:

студент 1 курсу гр. ЕСЕ-6

Іванов І.І.

Керівник від академії:

доц., к.т.н. Калюжний Д.М.

(Підпис)


Керівник від підприємства:

Головний енергетик ДП “НЕК “Укренерго” Сидоров П.П.

(Підпис)


Харків – 2006


Навчальне видання


Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальностей 6.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання”)


Укладачі:

Тетяна Віталіївна Блощенко,

Євген Дмитрович Дьяков,

Оксана Миколаївна Довгалюк,

Дмитро Миколайович Калюжний


Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, поз. 514

________________________________________________________________

Підп. до друку 16.02.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0. Тираж 150 прим.

Зам. №

________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Схожі:

Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики
Методичні вказівки та робоча програма конструкторської практики (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики
Методичні вказівки та робоча програма технологічної практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconКафедра економічної теорії стадник Г. В., Н. В. Можайкіна програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 030504...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconХарківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна) (для студентів 1 курсу денної форми напряму підготовки...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconМетодичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики
Методичні вказівки до проведення навчальної геодезичної практики (польові роботи для студентів 1 курсу спеціальностей: 092101; 092101....
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Г. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з науково-дослідницької практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з науково-дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи