Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок icon

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Скачати 395.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок
Сторінка1/5
Дата21.08.2012
Розмір395.96 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічного завдання

з дисципліни “Фінансовий ринок

(для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 - “Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок” (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”) / Укл. Волгіна Н.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. - 32 с


Укладач: Н.О. Волгіна


Рецензент: Т.П. Юр’єва


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 9 від 22.02.2007р.

Зміст


 1. Мета і завдання дисципліни 4

 2. Організаційно-методичні вказівки 4

 3. Тематичний план: 5

  1. Тематичний план вивчення дисципліни 5

  2. Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом 7

 4. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 8

 5. Плани практичних і семінарських занять 9

 6. Завдання для самостійної роботи студентів 11

7. Інформаційно-методичне забезпечення 13

8. Розрахунково-графічне завдання 15

9. Критерії оцінки розрахунково-графічного завдання 31 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета вивчення дисципліни: формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків на фінансовому ринку, отримання теоретичних знань з основних принципів організації і функціонування фінансового ринку, економічної сутності та призначення специфічних товарів, що обертаються на фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок щодо оцінки вартості фінансових інструментів і управління фінансовими інвестиціями в сучасних умовах (від розробників).


^ Предмет дисципліни: фінансовий ринок як економічний простір, де формуються і функціонують відносини купівлі-продажу фінансових інструментів, цінні папери як інструмент фінансового ринку (від розробників).


^ По вивченні курсу студент повинен знати: роль і місце фінансового ринку в системі економічних відносин; функції, товари і складові фінансового ринку; оцінку грошових потоків у часі; сутність та властивості цінних паперів, їх класифікацію; основи функціонування ринку цінних паперів та регулювання діяльності на фондовому ринку; способи отримання доходу по цінних паперах; сутність окремих видів цінних паперів, цілі випуску, класифікаційні ознаки, визначення вартості та доходу; сутність та особливості первинного і вторинного фондових ринків; правові засади діяльності фондової біржи; сутність, цілі та складові аналізу цінних паперів; принципи формування та керування портфелем цінних паперів, оцінку ризику інвестицій у цінні папери.


^ По вивченні курсу студент повинен вміти: здійснити оцінку вартості грошей за різними схемами нарахування відсотків та видами ставок; визначити основні параметри фінансової ренти; визначити вартість акцій, облігацій, векселів; визначити доход за різними видами цінних паперів; оцінити ризик та доходність окремих видів цінних паперів; визначити ризик та доходність портфеля цінних паперів.


 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До переліку взаємозв’язаних дисциплін віднесені:

Дисципліни, на які спирається вивчення даної дисципліни:

- макроекономіка;

- вища математика;

- банківська справа;

- інвестування;

- фінанси;

- фінанси підприємства.

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну:

 • стратегічне управління;

 • інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств;

 • управління спеціальними проектами в ЖКГ;

 • дипломне проектування.

^ 3.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


3.1. Тематичний план вивчення дисципліни

Види начальних

занять

Кіль-

кість годин

Назва, номер теми,

заняття та навчальні запитання

1

2

3

Лекція 1

2

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність та основні риси

1. Поняття фінансового ринку, його роль і місце в системі фінансово-економічних відносин.

2.Структура та функції фінансового ринку.

3. Товари та суб’єкти фінансового ринку.

4. Характеристика грошового ринку.

5. Ринок капіталів як джерело довгострокових фінансових ресурсів

Семінарські заняття

2

Тема 1. (див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 1. (див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 2

2

Тема 2. Фінансові обчислювання у комерційних угодах

1.Термінологія фінансових обчислювань.

2.Оцінка грошей у часі. Нарощування та дисконтування вартості грошей.

3.Відсоткова та облікова, ефективна та номінальна ставки.

4.Зміна умов фінансової угоди. Еквівалентні ставки.

5.Фінансові ренти: сутність, види, визначення основних параметрів

Практичні заняття

4

Тема 2. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

6

Тема 2. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 3.

2

Тема 3. Цінні папери як товар фінансового ринку

1.Сутність та властивості цінних паперів. Функції і роль цінних паперів в економіці.

2.Класифікація цінних паперів.

3.Вартість цінних паперів.

4.Види і форми отримання доходу за цінними паперами.

1

2

3

Семінарські заняття

2

Тема 3. (Див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 3. (Див. завдання для самостійної роботи)

Семінарські заняття

2

Тема 4. (Див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 4. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 4.

2

Тема 5. Акції як основа формування власного капіталу підприємства

1.Характеристика акцій: сутність, цілі випуску, види, реквізити.

2.Вартість акцій. Показники якості акцій.

3.Оцінка акцій.

4.Дивіденди та дивідендна політика підприємства.

Практичні заняття

4

Тема 5. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 5. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 5.

2

Тема 6. Облігації як джерело формування позикового капіталу

1.Характеристика облігацій: сутність, цілі випуску, реквізити.

2.Класифікація облігацій.

3.Вартість облігацій.

4.Види і визначення доходу за облігаціями.

Практичні заняття

2

Тема 6. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

2

Тема 6. (Див. завдання для самостійної роботи)

Семінарські заняття


2

Тема 7. (Див. плани практичних та семінарських занять)

1

2

3

Практичні заняття

2

Тема 7. (Див. плани практичних та семінарських занять)

Завдання для самостійної роботи

4

Тема 7. (Див. завдання для самостійної роботи)

Лекція 6.

2

Тема 8. Аналіз цінних паперів

1.Цілі та види аналізу цінних паперів. Фундаментальний аналіз цінних паперів: сутність, завдання і етапи проведення.

2.Технічний аналіз цінних паперів.

3.Рейтингова оцінка емітента та цінних паперів.

4.Портфель цінних паперів: поняття, мета формування та завдання управління.

5.Оцінка доходу й ризику портфеля цінних паперів.

Практичні заняття

4

Тема 8. (Див. плани практичних занять)

Завдання для самостійної роботи

8

Тема 8. (Див. завдання для самостійної роботи)

Разом

72^ 3.2. Розподіл навчального часу згідно з тематичним планом

Тема


Лекції

Семінарські

й практичні

заняттяСамостійна робота

1. Фінансовий ринок: сутність та основні риси

2

2

4

2.Фінансові обчислювання у комерційних угодах

2

4

6

3.Цінні папери як товар фінансового ринку

2

2

4

4. Ринок цінних паперів як складова фінансового ринку

-

2

4

5. Акції як основа формування власного капіталу підприємства

2

4

4

6. Облігації як джерело формування позикового капіталу

2

2

2

7. Вексель. Вексельний обіг в Україні

-

4

4


8. Аналіз цінних паперів

2

4

8

Всього годин

12

24

36
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconВ.І. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconДо виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconВасилевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconГосподарства н. І. Кульбашна методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Н.І. Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconФінансовий ринок
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconЗ. В. Гончарова методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни
Фінансовий менеджмент” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 03060101, 03060101 – Менеджмент організацій І адміністрування)....
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconА. О. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни "Експлуатація інженерних мереж"
Міське будівництво І господарство" спеціалізації "Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconО. М. Бурак Методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Фінансовий ринок iconВ. О. Єсіна Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 3 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи