До друку icon

До друку
Скачати 419.05 Kb.
НазваДо друку
Сторінка1/3
Дата21.08.2012
Розмір419.05 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

До друку


дозволяю

перший проректор

Г.В.СТАДНИК
Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу « Економічна теорія»

(для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.092100 “Містобудування” )


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з курсу « Економічна теорія » (для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.092100 “Містобудування” ). Укл.: Володіна І.М., Калита Г.І. - Харків: ХНАМГ, 2007 – 45 с.


Укладач: І.М. Володіна, Г.І. Калита


Рецензент: О.А. Цимбалюк


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол № 9 від 02 лютого 2007 р.

Зміст

До друку 1

Г.В.СТАДНИК 1


Передмова

Дисципліна «Економічна теорія» вивчається 108 години (3,0 кредитів ECTS).

Метою вивчення є набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Предметом дисципліни є основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування економічних систем; економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.

Дисципліна складається із трьох змістових модулів.

Вивченню даної дисципліни передують: історія України, українська та зарубіжна культура, філософія. На дану дисципліну спирається вивчення дисципліни «Організація виробництва та маркетинг».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати соціально-економічні відносини у суспільстві та їх особливості у різних економічних системах; причинно-наслідкові зв’язки, які відображають економічні закони: закони грошового обігу, закон попиту та пропозиції, закон вартості та інші; виробництво, розподіл та перерозподіл вартості, роль ринку та держави у цих процесах; особливості економічних відносин між державами, шляхи концентрації виробництва, ефективного використання ресурсів; моделі переходу до ринкової економіки, напрямки реформування соціально-економічних відносин в Україні.

Також студент має вміти вивчати загальні засади економічного життя суспільства; розкривати закономірності розвитку економічної системи та діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; з’ясовувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності; визначати принципові риси основних соціально-політичних систем та напрямів еволюції, ролі політекономії в розробленні шляхів планомірної трансформації постсоціалістичної економіки в соціально орієнтовану економічну систему.

Змістовий модуль 1. Економіка суспільства


ТЕМА 1.1. Загальні основи соціально-економічного розвитку.


План лекцій

 1. Предмет і функції економічної теорії.

 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів.

 3. Процес суспільного виробництва.

 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації.

 5. Економічна система суспільства і власність.

 6. Економічні потреби та інтереси.

 7. Суспільний поділ праці – джерело соціально-економічного розвитку.

 8. Людина – основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

 9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку.

План семінару

  1. Вступ до економічної теорії

  2. Структура суспільного виробництва, його фактори та ефективність.

  3. Економічні системи.

  4. Економічні потреби та інтереси.

Ключові поняття

Продуктивні сили, робоча сила, засоби виробництва, предмети і засоби праці, техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини, економічний закон, меркантилізм, фізіократія, наукова абстракція, аналіз і синтез, соціально-економічний експеримент, фактори виробництва, наука, техніка, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, зміст праці, інтенсивність праці, якість праці, характер праці, продуктивність праці, електронізація, інформатизація, ергономіка, цивілізованість, потреби, економічні потреби, маржиналізм, економічний інтерес, спеціалізація, кооперація, концентрація, комбінування, особистий фактор виробництва, людський фактор, суб'єктивний фактор, процес гуманізації виробництва, мотиваційний механізм праці, багатство, національне багатство, суспільне багатство, природні ресурси.


Теми рефератів

 1. Сутність методу поєднання логічного та історичного підходів у економічній теорії.

 2. Рівні економічної системи та їх основні суб'єкти.

 3. Генетика відносин власності (методи, механізм, структура).

 4. Основні типи, форми і види власності в економічній системі.

 5. Ієрархія потреб.

 6. Аналіз динаміки граничної корисності платоспроможних потреб.

 7. Структура і використання національного багатства.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Розкрийте роль економічної теорії в системі економічних наук.

 2. Назвіть об'єкт, предмет і основну цільову функцію економічної теорії.

 3. Які загальнонаукові методи використовує економічна теорія?

 4. Дайте характеристику основних спеціальних методів економічної теорії.

 5. Яка роль методу наукової абстракції в пізнанні соціально-економічних процесів?

 6. Яке значення мають кількісні, зокрема, статистичні методи у вивченні економічної теорії?

 7. У чому полягає двоїстість процесу виробництва?

 8. Що характерне для вимірювання показника ефективності витрат суспільної праці на макрорівні?

 9. Як гуманізація виробництва впливає на ефективність витрат суспільної праці?

 10. Як змінюються місце і роль людини у процесі становлення і розвитку постіндустріальної цивілізації?

 11. У чому полягає сутність історичної еволюції відносин власності?

 12. Що таке домінуючий об'єкт власності і як він змінюється у загальноцивілізаційному процесі?


ТЕМА 1.2. Загальні основи товарного виробництва та ринкової економіки.

План лекцій

 1. Характеристика товарного виробництва.

 2. Товар і його властивості.

 3. Теорії вартості.

 4. Гроші як економічна категорія.

 5. Функції грошей як загального еквіваленту.

 6. Концепції грошей і сучасні зміни в грошовому обігу.

 7. Основні рушійні сили й закони товарного виробництва.

 8. Ринкове господарство і його основні суб’єкти.

 9. Сучасний ринок, його структура і функції.

 10. Конкуренція і монополія в ринковій системі.


План семінару

 1. Характеристика товарного виробництва.

 2. Товар і його властивості.

 3. Гроші та їх функції.

 4. Сучасний ринок, його структура, інфраструктура і функції.

 5. Конкуренція і монополія в ринковій системі.

Ключові поняття

Натуральне господарство, товарне виробництво, товар, споживна вартість товару, вартість товару, теорія витрат виробництва, теорія трьох факторів виробництва, теорія граничної корисності, неокласична теорія, кейнсіанська теорія, теорія постіндустріального, інформаційного суспільства, функції грошей, кредитні гроші, вексель, банкнота, раціоналістична теорія грошей, державна теорія грошей, теорія еволюційного походження грошей, валютний курс, система золотого стандарту, суперечність між конкретною та абстрактною працею, закон вартості, закон попиту та пропозиції, вартісні категорії, комерційний розрахунок, закон економії часу, закон грошового обігу, інфляція, нуліфікація, девальвація, дефляція, приватизація, аукціон, торгово-промислова палата, торговий дім, ярмарок, маркетинг, біржа, брокерська фірма, страхова компанія, аудиторська фірма, холдингова компанія.


Теми рефератів

 1. Загальна структура економічних виробничих відносин.

 2. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва.

 3. Ринкова інфраструктура.

 4. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів.

 5. Держава як організатор конкурентних відносин.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Покажіть роль і місце державної власності в соціально орієнтованій ринковій економіці.

 2. Визначте основні напрямки впливу потреб на виробництво.

 3. Назвіть основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці.

 4. Що характерне для суспільного багатства як економічної категорії?

 5. Які умови і причини існування товарного виробництва?

 6. Як впливають на величину вартості товару продуктивність та інтенсивність праці?

 7. Що таке проста і складна праця?

 8. Розкрийте єдність і протилежність товару і грошей.

 9. Що таке "споживчий кошик" і як його розраховують?

 10. Розкрийте роль долара США у сучасній валютній системі: місце, причини і наслідки.

 11. Які форми виявлення рушійних сил товарного виробництва?

 12. Чому система товарного виробництва є прогресивною системою господарювання?Завдання для модульного контролю

Тестові завдання

 1. Специфіку функціонування національної економіки в цілому вивчає:

1) метаекономіка; 3) мікроекономіка;

2) мегаекономіка; 4) макроекономіка.

 1. На думку Арістотеля, шляхи збагачення людей вивчає:

1) хрематистика; 3) економіка;

2) маркетинг; 4) менеджмент.

 1. Який пункт є зайвим при визначенні продуктивних сил:

1) засоби праці; 3) засоби привласнення;

2) робоча сила; 4) умови праці.

 1. Напівфабрикати є елементом:

1) умов праці; 3) предметів праці;

2) засобів праці; 4) робочої сили.

 1. До специфічних відноситься закон:

1) пропозиції; 3) середнього прибутку і ціни виробництва;

2) економії часу; 4) зростання потреб.

 1. Вивченням наявних фактів займається:

1) позитивна наука; 3) негативна наука;

2) нормативна наука; 4) наявна наука.

 1. Зв’язки, що описують історію розвитку явищ, є:

1) генетичні; 3) координаційні;

2) субординаційні; 4) ординарні.

 1. Шлях пізнання від загального до окремого дає метод:

1) синтезу; 3) аналізу;

2) дедукції; 4) індукції.

 1. Вперше категорію “політична економія” запропонував:

1) Давид Рікардо; 3) Антуан де Монкреть’єн;

2) Карл Маркс; 4) Арістотель.

 1. Єдність умов, засобів і предметів праці має назву:

1) виробничі відносини; 3) продуктивні сили;

2) засоби виробництва; 4) відносини власності.


Тестові завдання

 1. Абсолютні показники стандартів життя людини мають назву:

1) економічна ефективність; 3) економічний ефект;

2) соціальна ефективність; 4) соціальний ефект.

 1. Панування машин і механізмів у виробництві є ознакою:

1) постіндустріальної цивілізації; 3) аграрної цивілізації;

2) індустріальної цивілізації; 4) інформаційної цивілізації.

 1. З юридичної точки зору, виробнича експлуатація об’єкта є:

1) трастом; 3) користуванням;

2) володінням; 4) розпорядженням.

 1. Потребами, які відповідають світовому рівню, є:

1) дійсні; 3) платоспроможні;

2) світові; 4) абсолютні.

 1. Природне багатство як частина національного багатства не включає:

1) природний поділ праці; 3) природні засоби життя;

2) природні засоби праці; 4) корисні копалини.

 1. Сполучення видів діяльності при складному виробництві є:

1) спеціалізацією; 3) кооперацією;

2) комбінуванням; 4) концентрацією.

 1. Повернення до державної власності приватизованих об’єктів є:

1) приватизацією; 3) націоналізацією;

2) денаціоналізацією; 4) реприватизацією.

 1. Який тип економічних систем не існував історично:

1) змішана; 3) перехідна;

2) патріархальна; 4) складна.

 1. Матеріалоємність є підсумком відношення:

  1. обсягів виробництва до вартості сировини й матеріалів;

  2. вартості сировини й матеріалів до обсягу виробництва;

  3. вартості основних фондів до вартості сировини й матеріалів;

  4. вартості сировини й матеріалів до вартості основних фондів.

 2. За теорією факторів виробництва, доходом власника капіталу є:

1) зарплата; 3) відсоток;

2) рента; 4) прибуток.


Тестові завдання

 1. Натуральне господарство не спирається на:

1) внутрішнє споживання продукції; 3) безкоштовне привласнення;

2) розвинутий поділ праці; 4) відірваність суб’єктів.

 1. Витрати суспільно необхідної праці визначають величину:

1) вартості; 3) мінової вартості;

2) споживної вартості; 4) конкретної вартості.

 1. Яка назва форми вартості при обміні великої кількості продуктів на єдиний товарний еквівалент:

1) грошова; 3) загальна;

2) повна; 4) проста.

 1. Яка теорія грошей підкреслювала їх символічний характер:

1) кількісна; 3) металістична;

2) номіналістична; 4) еволюційна.

 1. Ринкова структура з малою кількістю продавців і безліччю покупців є:

1) поліполією; 3) олігополією;

2) монополією; 4) дуополією.

 1. Нестійке монополістичне об’єднання без визначення домінуючого товару має назву:

1) конгломерат; 3) концерн;

2) синдикат; 4) трест.

 1. Механізмом існування певної економічної системи є:

1) ринкове господарство; 3) ринок;

2) ринкове середовище; 4) ринкова інфраструктура.

 1. Необхідність обміну товарів, які еквівалентні за вартістю, описує закон:

1) економії робочого часу; 3) попиту;

2) вартості; 4) пропозиції.

9. Теорія, що обмежує значення грошей статистичним впливом на ціни, має назву:

1) еволюційна; 3) кількісна;

2) номіналістична; 4) раціоналістична.

10. Функція грошей при розриві в часі актів купівлі й продажу має назву:

1) засіб нагромадження; 3) засіб обігу;

2) засіб платежу; 4) міра вартості.

Змістовий модуль 2. Сучасна економіка України


ТЕМА 2.1. Особливості переходу від директивно-планової до ринкової економіки.

План лекцій

1. Особливості економічних відносин країн, що розвиваються.

2. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин.

План семінару

 1. Особливості економічних відносин країн, що розвиваються.

 2. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин.

^ Ключові поняття

Господарювання, мікроекономічний рівень господарювання, домашнє господарство, підприємство, індивідуальне відтворення, життєвий цикл підприємства, державні підприємства, еластичність попиту і пропозиції, кон'юнктура ринку, витрати виробництва, прибуток, норма прибутку, капітал, фіктивний капітал, знос фізичний і моральний, земля, рента, франчайзинг, кредит, інвестиції, маркетинг, менеджмент, менеджер, раціональна поведінка споживача, крива індиферентності (байдужості), карта байдужості, гранична норма заміни, кількісна концепція корисності, порядкова концепція корисності, оптимальний план споживання, показник дохідної еластичності, крива попиту, цінова еластичність, показник перехресної еластичності, розподіл доходів, виробниче та особисте споживання, фонд життєвих засобів, заробітна плата, номінальна та реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, структура заробітної плати, нова система оплати праці, доходи підприємців, фонди спільного задоволення потреб, фонди для непрацездатних, доходи від власності, рентні доходи, сімейні доходи.


Теми рефератів

 1. Фактори формування попиту і пропозиції на мікроекономічному рівні.

 2. Видова специфіка, що використовується в ринковій практиці.

 3. Прибуток як економічна категорія.

 4. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери.

Контрольні запитання для самопідготовки

 1. Що відомо сучасній економічній науці про життєвий цикл підприємства?

 2. Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?

 3. Які наслідки має функціонування витратної економіки?

 4. Перелічіть фази кругообігу капіталу. В чому полягає функція капіталу в кожній з них?

 5. Розкрийте економічну сутність підприємства.

 6. Які основні функції менеджменту?

 7. Як аналітично виводиться крива попиту домогосподарства?

 8. У чому сутність мотиваційного механізму економічної діяльності?

 9. Які основні складові суспільного відтворення?


ТЕМА 2.2.. Формування економічної системи України.

План лекцій

 1. Економічна теорія як підґрунтя економічної політики.

 2. Економічна роль держави.

 3. Політика державного регулювання економіки.

 4. Податково-бюджетна політика держави.

 5. Грошово-кредитна політика держави.

 6. Інноваційна політика держави.

 7. Особливості сучасної економічної політики в Україні.

План семінару

 1. Економічна роль держави.

 2. Політика державного регулювання економіки

 3. Податково-бюджетна політика держави

 4. Грошово-кредитна політика держави.

 5. Інноваційна політика держави.

Ключові поняття

Суспільне відтворення, просте та розширене відтворення, економічне зростання, екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання, валовий внутрішній продукт, кінцева та проміжна продукція, валовий національний продукт, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід після сплати податків, споживання, заощадження, інвестування, циклічність, середні промислові цикли, експансія, рецесія, депресія, малі цикли, довгі хвилі в економіці, сукупний працівник, трудовий потенціал, трудові ресурси, зайнятість, повна зайнятість, ринок робочої сили, пропозиція робочої сили, попит на робочу силу, макроекономічна нестабільність, безробіття, природне безробіття, інфляція, дефляція, рефляція, стагфляція, земельна рента, монополія на землю як на об'єкт господарювання, перша та друга диференційна рента, монополія приватної власності на землю, абсолютна рента, агробізнес, фінанси, бюджет, державний бюджет, емісія грошова, кредит, банківська система, Національний банк України, комерційні банки, спеціалізовані банки, інвестиційні банки, небанківські кредитно-фінансові інституції, банківські операції, національна валютна система, міжнародна (регіональна) валютна система, світова валютна система.

Теми рефератів

 1. Індивідуальне відтворення підприємства в ринковій економіці і роль маркетингу в ньому.

 2. Сутність і механізм розподілу доходів.

 3. Зміст процесу суспільного відтворення.

 4. Система вимірів господарювання на макрорівні.

 5. Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру суспільного виробництва.

 6. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні.

 7. Моделі ринку і економічної політики.

 8. Становлення економічних функцій Української держави.

 9. Економічні функції місцевих органів влади.

 10. Зовнішньоекономічна політика держави.

 11. Сутність і функції податків.

 12. Сутність і основні напрями грошово-кредитної політики.

 13. Сутність і основні методи інноваційної політики держави.

 14. Малий інноваційний бізнес.Контрольні запитання для самопідготовки

 1. У чому виражається інтенсифікація економіки?

 2. Дайте характеристику граничної схильності до споживання (ГСС) і граничної схильності до заощаджень (ГСЗ). Поясніть, чому сума ГСС та ГСЗ завжди дорівнює одиниці?

 3. Яке значення має теорія довгих хвиль для економічної практики?

 4. Визначте сутність, функції та принципи функціонування ринку робочої сили.

 5. Що таке сегментація та флексибілізація ринку робочої сили?

 6. Проаналізуйте взаємодію основних потоків на ринку робочої сили.

 7. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою?

 8. У чому полягає особливість сучасного стану безробіття в Україні?

 9. Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості?

 10. Чому інфляція є фактором макроекономічної нестабільності?

 11. Наведіть формулу визначення ціни землі.

 12. Чому державні фінанси є головною ланкою фінансової системи?

 13. Які функції виконують економічна теорія і економічна політика?

 14. Які економічні функції місцевих органів державної влади та самоврядування?

 15. Охарактеризуйте значення та механізм антиінфляційної економічної політики.

 16. Обґрунтуйте основні принципи оптимального оподаткування.

 17. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику в Україні.

 18. Дайте характеристику принципам формування державної інноваційної політики.  1   2   3

Схожі:

До друку iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
До друку iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
До друку iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
До друку iconВимоги до оформлення тез доповідей
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані...
До друку iconІнформація про кваліфікацію робоча версія назви кваліфікації 2014 р випуску маг гнг геолог ден ф. Назва кваліфікації до друку 1] Геолог Назва кваліфікації до друку (англ.)
Естs (лекційні, семінарські, лабораторні, практичні та самостійні заняття) з навчальних дисциплін за такими компонентами
До друку iconВимоги до оформлення наукових праць до друку приймаються праці обсягом
До друку приймаються праці обсягом від 3 сторінок формату А4, включаючи ілюстрації І таблиці, підготовлені у форматі ms word у вигляді...
До друку iconМіністерство освіти І науки україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2009: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн. Б-ка; уклад....
До друку iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку 1902-1969: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка;...
До друку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеська Національна Академія Харчових Технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2010: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
До друку iconМіністерство освіти І науки україни одеська національна академія харчових технологій Серія: Наукові публікації сторінки друку
Сторінки друку-2012: бібліографічний покажчик наукових праць співробітників / Одес нац акад харч технологій. Наук техн б-ка; уклад....
До друку iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи