Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Скачати 349.14 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Дата21.08.2012
Розмір349.14 Kb.
ТипЗадача


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до контрольних робіт з дисципліни

«Охорона праці в галузі»

для студентів заочної навчання форми спеціальностей 7.050201,

« Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємства»,

7.050106 «Облік і аудит».
Харків - ХНАМГ - 2007
Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона

праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050201

« Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємств», 7.050106

«Облік і аудит»)./ Укл.: Губенко В.Д., Нікітченко О.Ю. – Харків: ХНАМГ,

2007. – 19 с.
Укладачі: В.Д.Губенко,

О.Ю. Нікітченко


Рецензент: О.В.Чеботарьова


Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,

протокол № 12 від 7.05.2007 р.


Зміст

Загальні вказівки 4

2 Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі» 5

3 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки до її

виконання. 6

Контрольні запитання 6

Задачі до контрольної роботи 9

Задача №1 Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці

на підприємстві зі шкідливими й небезпечними роботами 9

Задача №2 Розрахунок штучного освітлення 11

Список літератури 14

Додаток 1. Світлові характеристики ламп. 17

Додаток 2. Коефіцієнт використання η для різних типів ламп. 18

Додаток 3. Коефіцієнт запасу. 18

Додаток 4. Норми освітленості для заданого приміщення. 18


^

Загальні вказівки


Охорона праці в галузі” — нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань про стан і проблеми охорони праці в галузі відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Програма дисципліни “Охорона праці в галузі” розроблена з урахуванням того, що студенти вищих закладів освіти, відповідно до наказу Міносвіти № 420 від 02.12.1998 р. та освітньо-професійних програм підготовки, при реалізації робочих навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вивчають загальні питання безпеки людини в умовах її життя і діяльності на виробництві в курсах нормативної навчальної дисципліни “Основи охорони праці”, а також окремі питання охорони праці в курсах загальнотехнічних і професійних дисциплін за обраною спеціальністю. У зв'язку з останнім вивчення нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” повинно базуватися на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а програма дисципліни “Охорона праці в галузі” на основі раніше отриманих знань повинна передбачати вивчення питань охорони праці стосовно конкретної галузі й особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.

До матеріалу, необхідного для вивчення курсу, входять: завдання на контрольну роботу, навчальна література, нормативні документи.

Порядок вивчення курсу:

1. Самостійне вивчення курсу за рекомендованою літературою згідно з тематичним планом.

2. Виконання контрольної роботи. Оцінка її викладачем.

3. Співбесіда з викладачем по виконаній контрольній роботі та її захист.

4. Складання екзамену або заліку з курсу. Під час екзаменаційної сесії проводиться читання оглядових лекцій.

Під час вивчення курсу студент може одержати усну консультацію у викладачів кафедри “Безпека життєдіяльності”.

При роботі з рекомендованою літературою бажано законспектувати вивчений матеріал. Конспект допоможе якісно підготуватися до підсумкового контролю знань.

2. Тематичний план курсу «Охорона праці в галузі»:

 1. Система управління охороною праці в галузі, служба охорони праці підприємства [18,30].

 2. Проблеми фізіології , гігієни праці та виробничої санітарії в галузі [18, 30].

 3. Поліпшення стану повітря виробничого середовища [18,30,25,43,46].

 4. Проектування і розрахунок систем освітлення, експлуатація освітлювальних приладів [18,25,27,32,33].

 5. Захист від шуму, вібрації та випромінювань [18,21,25,30,37].

 6. Вимоги до виробничих будов і споруд [18,25,30, 32].

 7. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі [18,30, 53, 54].

 8. Безпека технологічних процесів і обладнання, які застосовуються в галузі [18,30, 53, 54].

 9. Безпека при експлуатації систем,що працюють під тиском [25,33].

 10. Безпека вантажно-підіймальних робіт і на транспорті [15,16,18,25,30].

 11. Електробезпека, засоби захисту при експлуатації електроустановок [18,25.,30,33 ].

 12. Пожежна безпека у галузі [18,19,28,29,31, 44].

 13. Категорії приміщень за вибуховопожежною та пожежною небезпечністю [25,29].

 14. Первинні засоби пожежогасіння і евакуація людей з будівель на випадок пожежі [25,29].

^ 3 Завдання на контрольну роботу й методичні вказівки до її виконання

Завдання складається з трьох запитань і двох задач. Варіант запитань визначається за першою літерою прізвища студента та останньою цифрою його залікової книжки ( табл.3.1). Всього таких варіантів три (А-1, К-С, Т-Я).

Студент повинен докладно відповісти на три запитання. й розв’язати дві задачі. При необхідності наводять розрахункові формули, схеми, ескізи. Роботу завершує список використанних джерел і нормативних документів.

Неприпустимо переписування розділів книг, а задачі треба розв’язувати відповідно до заданого варіанта. Робота повинна бути підписана виконавцем з вказівкою дати.

Таблиця 3.1. Варіанти запитань до контрольної роботи.


Остання цифра ифру залікової книжки

Перша літера прізвища і номери запитань.

А -І

К - С

Т -Я

0

1,45,53

11,39,55

21,49,4

1

21,49,4

12,40,53

22,50,2

2

3,31,55

13,41,56

23,51,3

3

4,32,51

14,42,20

24,52,1

4

5,33,49

15,43,28

25,53,5

5

6,34,40

16,44,29

26,54,6

6

7,35,52

17,45,30

2,55,7

7

8,36,42

18,46,31

28,56,8

8

9,37,53

19,47,32

29,45,9

9

10,38,54

20,48,33

30,36,10
^

Контрольні запитання


1. Основні принципи державної політики в галузі ОП [І, 2].

2. Організація служби ОП на підприємствах України. Її мета, завдання, функції [2, 6].

3. Викладіть основні положення про комісію підприємства з ОП [4, 8].

4. Викладіть класифікацію нещасних випадків на підприємстві [5].

5. Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань ОП на підприємствах України [9].

6. Порядок загального розслідування нещасних випадків на виробництві [5].

7. Викладіть основний зміст рекомендації державних органів і профспілок з розділу "Охорона праці" в колективних договорах [4].

8. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві [5].

9. Управління охороною праці [2].

10. Перелік заходів та засобів з охорони праці.витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат (постанова Кабміну України від 27.06.2003 р. №994) [10].

11. Розробка і зміст інструкції з ОП підприємств [7].

12. Термін перегляду інструкцій з охорони праці. Достроковий перегляд інструкцій [7].

13. Види навчання з охорони праці на виробництві [9].

14. Охарактеризуйте роботи підвищеної небезпеки [11].

15. Навчання робітників з питань охорони праці [9].

16. Навчання робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки [9].

17. Навчання посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки [9].

18. Пільги і компенсації за роботу в умовах дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів [2].

19. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджено наказом головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. №59 [15].

20. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками, затверджено наказом головного лікаря України від 10.12.1993р. № 241 [І6].

21 .Порядок розслідування невиробничого травматизму [12].

22. Охарактеризуйте методи аналізу виробничого травматизму [18, 25].

23. Коефіцієнти, що характеризують виробничий травматизм [18, 25].

24. Види послуг та виплат, які надає Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві [3].

25. Хто є утриманцями в разі нарахування компенсацій при виробничому травматизмі [3].

26. Страхові тарифи на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві [13].

27. Дайте визначення "небезпечних" і "шкідливих" виробничих факторів за ДСТУ 2293-99. Дайте їх класифікацію за ГОСТ 12.0.003-74*[41, 42].

28. Охарактеризуйте виробничу санітарію за ДСТУ 2293-99 [4І].

29.Нормування мікроклімату робочої зони за ДСН 3.3.6.042-99 [46].

30.Заходи з оптимізації метеорологічних факторів робочої зони [18, 25].

31. Шкідливі речовини повітря робочої зони. Класифікація. ГДК ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ [43].

32. Види вентиляції виробничих приміщень (СНиП 2.04.05-86) [18, 25, 30, 36, 39].

33. Природне освітлення, види, принципи розрахунку (ДБН В. 2.5 - 28 - 2000) [18, 25, 30, 35].

34. Штучне освітлення. Види, вимоги до аварійного, чергового, охоронного, місцевого освітлення (ДБН В.2.5-28-2006, ГОСТ 12.1.046-85) [25, 30, 35, 50].

35. Нормування штучного освітлення (ДБН В.2.5-28-2006, ГОСТ 12.1.046-85) [30, 35, 50].

36. Методи розрахунку штучного освітлення робочих місць. Метод коефіцієнта використання світлового потоку [18, 25, 30, 35].

37. Нормування і вимірювання виробничого шуму за ДСН 3.3.6.037-99 [30, 45].

38. Методи й засоби зниження шуму (ГОСТ 12.1.029-80) [І8, 25, 52].

39. Нормування і вимірювання вібрацій (ГОСТ 12.1.012-90) [47].

40. Методи і засоби боротьби з вібрацією (ГОСТ 12.4.046-78) [18, 25].

41. Засоби індивідуального захисту органів дихання (ГОСТ 12.4.034-78*) [18, 25].

42. Електромагнітні поля. Характеристика. Нормування і захист від електромагнітних випромінювань (ГОСТ 12.1.006-84) [18, 25, 51].

43. Дія електричного струму на організм людини [18,25].

44. Вражаючі фактори електричного струму (ГОСТ 12.1.009-76) [І8, 25, 48, 49].

45. Захисне заземлення в електроустановках. (ГОСТ 12.1.030-81) [І8, 25, 49].

46.Захисне занулення в електроустановках. (ГОСТ 12.1.030-81) [18, 25, 49].

47. Електричні засоби захисту [18, 25].

48. Класифікація приміщень і робіт за ступенями небезпечності ураження електричним струмом [18, 25].

49. Класифікаційні групи електробезпеки [18, 25].

50. Розкрийте поняття пожежної безпеки об'єкта, пожеж, небезпечні фактори пожежі (ГОСТ 12.1.033-81* та ГОСТ 12.1.004-91) [І9, 44].

51. Види пожежної охорони в Україні за Законом "Про пожежну безпеку" від 22. 06. 1995 р., №400 [І4].

52. Класифікація речовин, матеріалів та конструкцій за здатністю горіти (ДБН В.1.1-7-2002) [19, 31, 38].

53. Вогнестійкість конструкцій. Межа вогнестійкості (ДБН В.1.1-7-2002) [19, 31, 38].

54. Класифікація підприємств за пожежо-вибухонебезпечністю (ОНТП 24-86) [19, 40].

55. Викладіть основні вимоги до системи попередження пожеж на

об'єкті і до системи протипожежного захисту об'єкта (ГОСТ 12.1.004-91) [І9, 44].

56. 3аходи й засоби гасіння пожеж [19, 25].

Задачі до контрольної роботи
^

Задача № 1

Розрахунок чисельності працівників служб охорони праці на підприємстві зі шкідливими й небезпечними роботами


Розрахувати чисельність працівників служб охорони праці на підприємстві, якщо відомо, скільки всього працює чоловік на підприємстві, скільки чоловік працює зі шкідливими речовинами і на роботах підвищеної небезпеки.

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою навчального шифру.


Таблиця 1.1

Вихідні дані

Варіанти


1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
^

Середньосписочне число працюючих Рср, чол.


500

700

800

1000

1100

1200

1300

1100

1500

1600

Чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, Рв, чол..

105

210

170

400

250

300

600

500

400

300

Чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки, Ра, чол..

85

100

150

110

120

65

200

220

265

200


Розв’язання задачі:

Знаходимо Кв – коефіцієнт, який враховує шкідливість і небезпеку виробництва

Кв = 1 + ,

де Рср – середньосписочне число працюючих на підприємстві, люд.;

Рв – чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, незалежно від рівня їхньої концентрації, чол;

Ра - чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки, чол.

Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці виконуємо за формулою

М = 2 + ,

де М – чисельний склад служби охорони, чол;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу фахівця з охорони праці що враховує втрати робочого часу на можливі захворювання, відпустку та ін., дорівнює 1820 годин,

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою залікової книжки.


Задача № 2

Розрахунок штучного освітлення

Зробити розрахунок загального штучного освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку для приміщень, розміри яких наведені в табл.2.1.

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою залікової книжки студента..

Таблиця 2.1.

Остання цифра залікової книжки.

Види приміщень

Розміри приміщень

а х b х h , м

Приміти


0

Кабінет

8 х 6 х 3,5

а–довжина,

b – ширина,

h – висота приміщення, м.

1

Проектна кімната

10 х 8 х 4,0

2

Спортивний зал

30 х 12 х 5,0

3

Навчальна аудиторія

15 х 8 х 4,5

4

Зал засідань

12 х 10 х 5,0

5

Актовий зал

20 х12 х 5,0

6

Читальний зал

15 х 8 х 4,0

7

Торговий зал

15 х 8 х 4,5

8

Робоча кімната

12 х 8 х 6

9

Конструкторське бюро

16 х 10 х 5,0


.

Згідно з існуючими даними за ДБН В.2.5-28-2006 прийняти й установити джерело світла для заданого приміщення і кількість ламп в одному світильнику.

Потрібно:

 1. Вибрати джерело світла і тип світильника.;

 2. Підібрати потужність чи тип (марку) лампи, що забезпечує нормативну освітленість при прийнятій нижче ( в подальших розрахунках) їхній кількості, аргументувати необхідний світловий потік однієї лампи;

 3. Обґрунтувати норму освітлення робочої поверхні в заданому приміщенні.

 4. Залежно від індекса приміщення та сполучення коефіцієнтів відбиття визначити коефіцієнт використання світлового потоку;

 5. Розрахувати кількість світильників і кількість ламп в одному світильнику;

 6. Вибрати схему розташування світильників і подати її графічно.


^ Вказівки до розв’язання задачі

Розрахунок ведуть методом загального рівномірного штучного освітлення за коефіцієнтом використання. Залежно від розмірів і призначення приміщення намічають принципову конструкцію світлової установки, тип джерела світла в ній ( табл.. 2.2).

Вихідні дані для розрахунку прийняти за варіантом.

Таблиця 2.2

Передостання цифра залікової книжки

Лампи

Тип лампи

Коефіцієнт відбиття

стелі

стін

підлоги

0

розжарювання

В - 20

70

60

30

1

газорозрядні

ЛБ - 40

70

50

10

2

газорозрядні

ЛДС - 40

50

30

10

3

розжарювання

Г - 40

30

10

10

4

газорозрядні

ЛД - 40

0

0

0

5

газорозрядні

ЛБ - 30

70

60

30

6

газорозрядні

ЛД - 80

70

50

10

7

газорозрядні

ЛДС - 80

50

30

10

8

розжарювання

Г - 150

70

50

10

9

газорозрядні

ЛБ - 20

30

10

10

Використовуючи додаток 1, визначаємо необхідний світловий потік однієї лампи Фл-, лм (беруть з технічної характеристики лампи);


Ен – нормована освітленість (лк) для заданого приміщення визначається за

ДБН В.2.5-28-2006 ( витяг з якого наведений у додатку 4).

Залежно від геометричних характеристик приміщення знаходять i – індекс приміщення:


I = S / [h (a+b)]


де S – площа приміщення, м2;

S= а х b,

де а – довжина приміщення, м;

b– ширина приміщення, м;

h - розрахункова висота.

Знаходимо розрахункову висоту за формулою: h = H-hр- hс,

де Н – висота приміщення, м

hр - висота поверхні над підлогою, яка розраховується, hр = 0,8м

hс - висота підвісу світильника, м


Визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку η, % за додатком 2, згідно з індексом приміщення і ступенем відображення стелі ρстелі; стін ρстін; і підлоги ρпідлоги :η = f(a; b; h; ρстелі; ρстін; ρпідлоги),


де a - довжина, b- ширина, приміщення; h-висота підвіски світильника над освітлюваною поверхнею; ρстелі; ρстін; ρпідлоги - коефіцієнти відбиття відповідно стелі, стін та підлоги (табл..2.2.)

Остаточний розрахунок виконуємо згідно з формулою:


n=(Ен * S*K3*Z) / (N*Фл*η) ,


де n- кількість світильників, шт. При розрахунку слід вважати, що n (та N) – неодмінно ціле число (неможливо зробити якусь дрібну частину лампи чи світильника). Люмінесцентне освітлення у приміщеннях з постійним перебуванням людей задля боротьби з явищем пульсації світлового потоку вимагає число ламп в 1 світильнику, кратне 2, тобто N=2, N=4, N=6 тощо. У приміщеннях з постійним перебуванням людей категорично забороняється застосовувати однолампові люмінесцентні світильники, що живляться від змінного струму і не мають спеціальних засобів боротьби із пульсацією.

N-кількість ламп в одному світильнику, шт. Світильники з лампами розжарювання можуть мати довільне число ламп. Люмінесцентне освітлення в приміщенні вимагає число ламп в одному світильнику кратне двум;

Фл- світловий потік однієї лампи, лм (беруть з технічної характеристики лампи);

Ен – нормована освітленість за СНіП (див. вище), лк;

K3- коефіцієнт запасу, що враховує старіння, запилення світильників [додаток 3];

Z-коефіцієнт рівномірності. Для ламп розжарювання і ДРЛ – Z=1,15, для люмінесцентних – Z=1,1;

S-площа приміщення, м2;

η – коефіцієнт використання, визначють за таблицями. У формулу підставляють у частках одиниці ( а не у відсотках).

Таким чином, на підставі розрахунку визначають необхідну кількість ламп (N); обирають місце розташування світильників і їх кількість n, яку зображують на графічній схемі.

Список літератури

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. - К, 1996.
 2. ^

  Закон України "Про охорону праці", 21. 11. 2002.


 3. Закон України про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань на виробництві, затв. 29.09.99 за №1105-ХІV (введений в дію 01.04.01 р.).

 4. Спільні рекомендації державних органів і профспілок про зміст розділу “Охорона праці” у колективному договорі, збірник “Законодавство України про охорону праці” Т. 1. – К., 1995.

 5. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Наказ Держнаглядохоронпраці №1112 від 25.08.04 р. - К., 2004.

 6. Положення №255 від 15.11.2004 р. “Організація роботи з охорони праці в України”. – К., 2004.

 7. Положення №9 від 29.01.1998 р. “Про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.15-98.

 8. Типове положення про комісію з питань з охорони праці підприємства №73 від 3.08.1993 р.

 9. Типове положення про навчання з охорони праці № 15 від 26.01.2005 р.

 10. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Затверджений Поставою Каб. Мін. Від 27.06.2003 р. №994.

 11. Перелік робіт підвищеної небезпеки і об’єктів, машин, механізмів, обладнання. Пост. КабМіну України від 1510.2003 р. №1631

 12. Типове Положення про розслідування невиробничого травматизму №270 від 22.03.2001.

 13. Закон України про страхові тарифи на соціальне страховання від нещасних випадків на виробництві №660-IV від 03.04.2003.

 14. Закон України “Про пожежну безпеку” від 22.06.1995 р. №400.

 15. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітнім. Наказ головного санітарного лікаря України від 22.03.1996 р. №59

 16. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками. Наказ головного санітарного лікаря України від 10.12.1993 р. №241

 17. Бобин Е.В. Борьба с шумом и вибрацией на железнодорожном транспорте.- М.: Транспорт, 1973

 18. Ткачук К.Н., Халімовський М.О. Основи охорони праці . Підручник. – К. : Основа. 2003 – 147 с.

 19. Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. Пожежна безпека на залізничному транспорті. Довідник.: Київ, “Науковий світ”, 2000

 20. Богословский В.Н., Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вентиляция. -М.: Стройиздат, 1980

 21. Борьба с шумом на производстве. Справочник, Под общ. ред. Е. Я. Юдина. М., Машиностроение, 1985

 22. 11. Дадиомов М.С. Прожекторное освещение. - Л.: Энергия, 1978

 23. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1984

 24. Епанешников М.М. Электрическое освещение. - М.: Энергия, 1973

 25. Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. - М: Высшая школа, 1991.

 26. Найфельд М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности, - М.: Энергия, 1971

 27. Справочная книга для проектирования электрического освещения /Под ред. Г.Н. Кнорринга. - Л.: Энергия, 1976

 28. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М: Стройиздат,1985.

 29. Фетисов П.А., Смелков Г.Н., Горшков В.И. Справочник по пожарной безопасности в електроустановках. - М: Стройиздат,1975.

 30. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004

 31. Правила пожежної безпеки в Україні. - К., 1995

 32. Инженерные решения по охране труда в строительстве./ Под ред. Г.Г. Орлова: Справочник строителя. – М.: Стройиздат, 1985.

 33. Русин В.И., Орлов Г.Г. и др. Охрана труда в строительстве. Инженерные решения. Справочник строителя. - К.: Будівельник, 1990.

 34. Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачей.- К., 2002.

 35. ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение. - К., 2006.

 36. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1978

 37. ДБН В.1.1-7-2002.Пожежна безпека об’єктів будівництва. - К.,2002.

 38. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

 39. ОНТП 24-86. Определение категорий пожаровзрывоопасности производств и помещений.

 40. ДСТУ 2293-99 Терміни, визначення та положення. - К.

 41. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ). Классификация.

 42. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарные требования к воздуху рабочей зоны.

 43. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 44. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. - К., 1999.

 45. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробних приміщень. – К., 1999

 46. ДСН 3.3.6.039-99. Нормування виробничої вібрації.

 47. ГОСТ 12.1.013-79. ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

 48. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

 49. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Нормы освещения наружных работ.

 50. ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные колебания. Нормирование.

 51. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума.

 52. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. /Под ред. К.Н. Зайцева. –К.: Будивельник, 1987. -290 с.

 53. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник. /Под ред. С.В. Белова. –М.: Машиностроение, 1989. -368 с.

Додаток 1

Світлові характеристики ламп

Тип лампи розжарювання

Напруга живлення 220 В

Тип газорозрядної лампи.

Напруга живлення 220В

Світловий потік, лм.

Світлова віддача, лм/Вт

Світловий потік,

лм.

Світлова віддача, лм/Вт

1

2

3

4

5

6

В -15

105

7,0

ЛСД - 20

820

41

В - 20

220

8,0

ЛД - 20

920

46

Г - 40

400

10,0

ЛБ - 20

1180

58

К - 40

460

11,5

ЛДС - 30

1450

48,8

Г - 60

715

11,9

ЛД - 30

1640

54,5

БК - 100

1450

14,5

ЛЛЛБ - 30

2100

70,5

Г - 150

2000

13,5

ЛДС - 40

2100

52,5

Г - 200

2800

14,0

ЛД - 40

2340

58,5

Г - 300

4600

15,4

ЛБ - 40

3000

75

Г - 500

8300

16,6

ЛДС - 80

3560

44,5

Г - 750

13200

17,5

ЛД - 80

4070

50,8

Г - 1000

18600

18,6

ЛБ - 80

5220

65,3Додаток 2

Визначення коефіцієнта використання світлового потоку η

Індекс приміщення i


Лампи розжарювання

Газоразрядні лампи

Коефіцієнти відбиття рстелі . рстін , рпідлоги . %

70

70

50

30

0

70

70

50

30

0

60

50

30

10

0

50

50

30

10

0

30

10

10

10

0

30

10

10

10

0

0,5

24

22

20

17

16

30

30

23

20

18

0,6

34

32

26

23

21

37

36

30

27

26

0,7

42

39

34

30

29

42

40

33

31

29

0,8

46

44

38

34

33

45

43

37

34

33

0,9

49

47

41

37

36

47

45

40

37

35

1,0

51

49

43

39

37

49

47

41

40

38

1,1

53

40

45

41

39

54

50

43

42

40

1,25

56

52

47

43

41

55

53

47

44

42

1,5

60

55

50

46

44

59

56

50

48

45

1,75

63

58

53

48

44

59

56

50

48

45

2

66

60

55

54

49

67

60

56

53

50

2,25

68

62

57

53

54

69

62

57

54

52

2,5

70

64

59

55

53

71

63

59

57

53

3

73

66

62

58

56

73

66

60

58

56

3,5

76

68

64

61

59

75

67

61

58

56

4

76

70

66

62

60

77

69

63

61

58

5,81

73

69

64

62

79

70

66

63

60

Додаток 3

Коефіцієнт запаса ламп.

Освітлювальні прилади

Коефіцієнт запасу для

ламп розжарювання

газорозрядних ламп

Прожектори та інші освітлювальні прилади з посилення світла 5 і більше

1,5

1,7

Світильники

1,3

1,5

Додаток 4

Норми освітленості для заданого приміщення.Види приміщень.

Освітленість поверхонь, лк

1

Кабінет

300

2

Проектна кімната

500

3

Спортивний зал

75

4

Навчальна аудиторія

500

5

Зал засідань

200

6

Актовий зал

200

7

Читальний зал

300

8

Торговий зал

300

9

Робоча кімната

300

10

Конструкторське бюро

500

Навчальне видання.


Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни

«Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.050201- «Менеджмент організацій», 7.050107- «Економіка підприємства», 7.050106 - «Облік і аудит»).
Укладачі: Віктор Дмитрович Губенко,

Ольга Юріївна. Нікітченко.


Редактор: М.З. Аляб'єв


План 2007, поз.569

Підп. до друку 15.05.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид.арк 1,3

Замовл. №___ Тираж 100 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 4 курсів усіх форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Ю.І. Жигло, І. О. Мікуліна методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки? Молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять І виконання контрольних робіт з дисципліни
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Ю. Ю. Виставна Методичні вказівки до самостійної та контрольної робіт з дисципліни „вступ до фаху ”
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «інформаційні технології в прикладній та інженерній екології»
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи