Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 414.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата21.08.2012
Розмір414.7 Kb.
ТипДиплом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання розділу Охорона праці в дипломних проектах

для студентів спеціальності

7.090605 – „Світлотехніка та джерела світла


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах спеціальності 7.090605 «Світлотехніка та джерела світла» – Харків: ХНАМГ – 2007. -16с.


Укладач: А.М. Гарьковець


Рецензент: С.Л. Дмитрієв


Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 10 від 13.03.2007 р.

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Метою цих методичних вказівок є установлення обсягу і змісту глави «Охорона праці» розділу «Безпека і екологічність проекту» в дипломних проектах (ДП). Питання безпеки і екологічності проекту (Б і ЕП) розробляються і в інших розділах ДП. Можливість забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці при реалізації наукових, проектних і технічних рішень, прийня­тих у ДП, є одним з показників реальності й доцільності теми ДП.

Цей розділ як частина розрахунково-пояснювальної запис­ки ДП включає текст, таблиці, розрахунки, схеми і креслення. Його обсяг - до 15 сторінок.

Якщо в інших розділах пояснювальної записки ДП, а та­кож у графічній частині є відомості про Б і ЕП, то на них повинні бути зроблені посилання, спеціально присвячені цьому питанню. Зміст останнього встановлює кафедра БЖД після оде­ржання завдання на ДП на профілюючій кафедрі «Світлотехніка та джерела світла».

Робота з написання глави повинна мати творчий характер і відбивати вміння дипломника аналізувати умови праці на об'єкті і стан навколишнього середовища, виявляти небезпечні й шкід­ливі виробничі фактори, приймати організаційні й технічні рі­шення щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на конкретному об'єкті відповідно до вимог законодавчих і норма­тивних документів.

У главі наводяться конкретні рішення без викладу зага­льних і теоретичних положень, з обґрунтуванням і необхідними розрахунками.

Даються вказуються посилання на використану літературу і нормативні документи, що наводяться в загальному списку літератури пояснювальної записки.


^ 2 ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ


Одержавши на профілюючій кафедрі завдання на ДП, сту­дент повинен вивчити ці МВ, погодити з керівником ДП і кон­сультантом з даного розділу конкретне завдання, що підлягає розробці (див. Додаток 1).

Студент самостійно складає план розділу і на першій кон­сультації погоджує його зміст, індивідуальне завдання, питання, що вимагають поглибленого дослідження і розрахункового обґрунтування. Уточнює список літератури і нормативно-технічної документації, обсяг і терміни виконання розділу.

У процесі роботи студент одержує необхідні консультації відповідно до розкладу на кафедрі БЖД.

У встановлений термін рукопис виконаного розділу в зру­чному для читання вигляді подається консультант для рецензу­вання

З урахуванням зауважень розділ оформляється начисто і подається на підпис. Підписуються титульний аркуш розрахун­ково-пояснювальної записки до ДП, завдання до ДП і аркуші графічної частини розділу.

При відсутності на титульному аркуші пояснювальної за­писки ДП підпису консультанта з розділу студент до захисту ДП не допускається .


^ 3 ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ РОЗДІЛУ


При розробці в розділі заходів з охорони навколишнього середовища розділ називається “Безпека і екологічність проек­ту” і включає два підрозділи:

 1. Охорона праці.

 2. Охорона навколишнього середовища.

Якщо в завдання розділу не входять питання охорони навко­лишнього середовища, він називається “Охорона праці” Рекомендується такий порядок викладення матеріалу розділу:

 1. Завдання розділу.

 2. Аналіз умов праці і виявлення небезпечних та шкідли­вих виробничих факторів (НШВФ) на обраному об'єкті.

 1. Розробка організаційних і технічних заходів для ство­рення нешкідливих і безпечних умов праці на конкретних об'єк­тах.

 2. Забезпечення пожежної безпеки.

 3. Висновки.

 4. Список літератури (використана в розділі література наводиться відповідно до ГОСТ в загальному списку літератури, необхідної для розробки ДП).

Структура і зміст розділу може за узгодженням з консуль­тантом змінюватися з урахуванням теми ДП.

Приблизний зміст підрозділів.


  1. Задачі розділу


Коротко викладають завдання розділу на базі основних за­конодавчих актів і нормативних документів (Конституція, Закон України “Про охорону праці”, КЗоТ, ПУЗ, ПТБ, ПТЗ, СНиП, СН та ін.).

Формулюється конкретне завдання розділу стосовно теми ДП (наприклад, розробка організаційних і технічних заходів, що забезпечують безпечні й здорові умови праці на конкретному об'єкті проектування). Дається коротка характеристика об'єктів проектування.


  1. Аналіз умов праці і виявлення небезпечних та шкідливих виробничих

факторів (НШВФ) на об'єкті


Вибір об'єкта аналізу обумовлюється темою ДП.

НШВФ виявляється на базі детального аналізу умов праці, технологічного процесу, машин, устаткування, інструменту, технічних характеристик об'єкта та ін. Визначається категорія об'єкта за електронебезпечністю, пожежо- і вибухонебезпечністю (можливе посилання на раніше прийняті в ДП рішення).

При розробці цього підрозділу необхідно встановити ви­моги до:

  • організації робочих місць;

  • повітря робочої зони;

  • захисту від шкідливих виробничих факторів;

  • освітлення робочих місць;

  • захисту від шуму і вібрацій;

  • захисту від електромагнітних випромінювань;

  • категорії і класифікації електроустановок;

  • організації і керування рухом рухомого складу та ін.

Особливому аналізу підлягають питання охорони навко­лишнього середовища.

Аналіз і класифікацію НШВФ проводять відповідно до ГОСТ 12.0.003-74*(див. Додаток2).


3.3 Розробка організаційних і технічних заходів щодо створення нешкідливих і безпечних

умов праці на конкретних об'єктах, установках


На базі аналізу умов праці та НШВФ на об'єкті розробля­ють конкретні заходи, технічні рішення, вимоги, інструкції та ін., що забезпечують безпечні й здорові умови праці. Розділ ви­конують відповідно до Додатка 1.

Тема узгоджується з викладачем. Як правило, залежно від теми ДП відображають заходи, проектні, технічні рішення відповідно до нормативних документів з усунення чи знижен­ня впливу шкідливих факторів до нормованих значень ОВПФ (див. Додатки 3,4,5,6,7):

 • вимоги до персоналу, організації робочих місць;

 • питання виробничої санітарії – мікроклімат повітря робочої зони; захист від впливу шкідливих речовин; захист від шуму і вібрацій; виробниче освітлення; захист від електромагнітних випромінювань;

 • методи безпечного монтажу й експлуатації устаткування;

 • колективні й індивідуальні засоби захисту працюючих;

 • заходи щодо забезпечення електробезпечності з урахуванням категорії електроустановок, пожежо- і вибухонебезпечності середовища, категорії приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом (вибір електричного устатку­вання, захисні заходи в електроустановках, електрозахисті засоби і запобіжні пристрої, безпечні заходи при монтажі та експлу­атації електроустановок);

 • заходи щодо забезпечення безпеки систем, які працюють під тиском.


3.4 Пожежна безпека


Наводять характеристику об'єкта з пожежної безпеки від­повідно до ГОСТ 12.1.004-91, ДБН В.1.1-7–2002, ОНТП 24-86 та інших норма­тивних документів.

У проекті необхідно:

 • визначити можливі причини пожежі, розробити систему протипожежного захисту;

 • вибрати первинні засоби пожежогасіння залежно від особливостей об'єкта пожежі;

 • вибрати систему пожежної сигналізації;

- розробити комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі, систему протипожежного захисту, що забезпечує безпеку людей у ви­падку пожежі й обмеження матеріального збитку від неї.

Визначають посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку об'єкта, шляхи евакуації людей при пожежі.


3.5 Екологічність проекту


Розглядають джерела забруднення навколишнього середо­вища. Розробляють технічні рішення, що забезпечують чистоту повітря, гідросфери, акустичного середовища, захисту навколи­шнього середовища від забруднення твердими й рідкими відхо­дами.

Особливу увагу приділяють утилізації відходів, передба­чають їх повторне використання.


3.6 Висновки


Висновки повинні відтворювати досягнуті результати роз­робки з коротким переліком прийнятих рішень.

ДОДАТОК 1^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"


Завдання 1. Організація безпечних та нешкідливих умов праці на технологічній дільниці.

Характеристика основного і допоміжного обладнання. Аналіз умов праці й виявлення небезпечних й шкідливих факторів виробничого середовища.

Мікроклімат робочої зони. Джерела шуму і вібрації, заходи для зниження їхнього впливу. Вентиляція. Опалення. Електробезпека. Засоби захисту працюючих, спецодяг. Організаційні заходи щодо ОП (інструкції, порядок виконання робіт та ін.).

Розрахунок системи вентиляції, занулення.


^ Завдання 2. Організація праці при виконанні робіт в обчислювальному центрі.

Умови праці, що впливають на самопочуття та працездатність працюючих. Організація робочого місця, забезпечення нормативних умов праці. Нормування параметрів мікроклімату. Розробка заходів із забезпечення електробезпеки. Організаційні заходи та технічні засоби із забезпечення пожежної безпеки.

Розрахунок системи вентиляції, занулення.


^ Завдання 3. Організація безпечних умов праці при монтажі освітлювальної установки.

Вибір способу монтажу освітлювальної установки, типу електропроводки, апаратури та світильників з урахуванням параметрів навколишнього середовища. Вимоги до вузлів закріплення світильників. Роботи на висоті. Утилізація газорозрядних ламп. Робота з будівельно-монтажним пістолетом.

Розрахунок занулення. Розробка інструкції з безпечних умов праці для монтажника освітлювальної установки.


^ Завдання 4. Організація безпечного виконання робіт на лазерній установці.

Стисла характеристика лазерної установки. Небезпечні й шкідливі фактори при виконанні робіт на лазерній установці. Дія лазерного випромінювання на організм людини, види лазерного випромінювання, їх допустимі рівні для здоров’я працюючих.

Розрахунок системи вентиляції, занулення. Розробка інструкції з безпечних умов праці при виконанні робіт на лазерній установці.

^ Завдання 5. Охорона праці при складанні пускорегулюючих апаратів.

Розробка заходів охорони праці при виконанні складальних, паяльних, малярних та робіт з просочування.

Охорона праці при випробуванні ПРА. Вибір ступеня захисту ПРА від впливу навколишнього середовища.

Розрахунок системи вентиляції, занулення. Розробка інструкції з безпечних умов праці при виконанні складальних робіт.


^ Завдання 6. Охорона праці при розробці світлових приладів.

Вибір ступеня захисту від дії навколишнього середовища. Вимоги до конструкції світлових приладів. Вимоги до організації робочого місця, інструменту, що використовуються при монтажних роботах із світловими приладами.

Вимоги до інструменту при монтажі та експлуатації СП. Випробування вузлів, що впливають на безпечну експлуатацію СП. Електричні випробування. Безпека при виконанні визначених технологічних операцій (складання, нанесення дзеркальних покриттів на відбивач).

Розрахунок системи вентиляції, занулення. Розробка інструкції з безпечних умов праці при виконанні складальних робіт.


^ Завдання 7. Розробка елементів конструкції стендів, дослідних установок.

Технічна характеристика установки. Вибір класу установки за способом захисту від впливу факторів навколишнього середовища і засобів захисту людини від ураження електричним струмом. Обґрунтування вибору перерізу провідникової і кабельної продукції та їх ізоляції, способів прокладки. Заземлення (занулення). Захисне відключення.

Вимоги до елементів конструкції, корпусу, інструменту та їхньої реалізації. Попереджувальні надписи, маркірування, сигналізація, блокування та ін.

Розрахунок системи вентиляції, занулення.


^ Завдання 8. Охорона праці при роботі на універсальній вакуумній установці.

Стислий опис і структура технологічного процесу.

Характеристика речовин, що використовуються в технологічному процесі, оцінка їх токсичності. Аналіз і виявлення небезпечних й шкідливих факторів при протіканні технологічного процесу.

Розрахунок системи вентиляції, занулення. Розробка інструкції з безпечних умов праці при роботі на установці.

^ Завдання 9. Охорона праці при експлуатації освітлювальної установки.

Вибір засобів монтажу ОУ, типів електропроводки, апаратури і світильників з урахуванням впливу навколишнього середовища, зручності, надійності й безпеки. Вимоги до вузлів кріплення елементів ОУ.

Безпека проведення електромонтажних робіт із монтажним пістолетом, електрифікованим інструментом та ін. Роботи на працюючих електроустановках. Захисні заземлення, занулення, відключення. Роботи на висоті.

Заміна і чищення ламп, світильників. Утилізація газорозрядних ламп.


^ Завдання 10. Охорона праці при розробці джерел світла.

Вимоги до безпеки конструкції. Специфіка технологічного процесу складання ИС.

Розробка організаційних і технічних заходів щодо ОП на конкретних дільницях, операціях технологічних лінії (див. завдання 6). Робота із шкідливими й небезпечними речовинами (ртуть, люмінофор, водень, метан, стиснуті гази та ін.). Утилізація і повторне використання відходів виробництва.

Розрахунок системи вентиляції, занулення.


^ Завдання 11. Захист персоналу від променистого тепла.

Опис джерела променистого тепла і виробничого помешкання. Схема небезпечних зон роботи і постійних робочих місць. Тепловий баланс людини і вплив тепла на організм. Санітарно-гігієнічні умови на робочих місцях проектованої установки, обладнання.

Вимір параметрів теплового випромінювання. Розробка заходів захисту людини від впливу променистих теплових потоків. Визначення кількості припливного повітря, необхідного для поглинання надлишків тепла в робочій зоні. Засоби захисту. Питний режим. Приміщення для відпочинку.

Розрахунок системи вентиляції, занулення.


^ Завдання 12. Організація праці при проведенні теоретичних, експериментальних і проектно-конструкторських робіт.

Умови праці, що впливають на самопочуття і працездатність. Організація робочого місця. Оснащення робочого місця засобами раціональної організації праці. Мікроклімат робочої зони. Вентиляція і кондиціювання повітря. Заходи щодо зниження шуму. Електробезпека.

Розрахунок системи вентиляції, занулення.

ДОДАТОК 2
^

ГОСТ 12.0.003-74*. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ.

КЛАССИФИКАЦИЯ


1. Фізично небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

 • підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

 • машини, що рухаються, та механізми;

 • рухомі частини виробничого устаткування;

 • вироби, що пересуваються, заготівки, матеріали;

 • конструкції, що руйнуються;

 • гірські породи, що обрушуються;

 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

 • підвищений рівень шуму на робочому місці;

 • підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвукових коливань; підвищений рівень ультразвуку;

 • підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;

 • підвищена чи знижена вологість повітря;

 • підвищена чи знижена рухливість повітря;

 • підвищена, чи знижена іонізація повітря;

 • підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

 • підвищений рівень статичної електрики;

 • підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

 • підвищена напруженість електричного поля;

 • підвищена напруженість магнітного поля;

 • відсутність чи недостача природного світла;

 • недостатня освітленість робочої зони;

 • підвищена яскравість світла;

 • знижена контрастність;

 • пряма і відбита блискість;

 • підвищена пульсація світлового потоку;

 • підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

 • підвищений рівень інфрачервоної радіації;

 • гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів, устаткування;

 • розташування робочого місця на значній висоті щодо пове­рхні землі (підлоги);

 • невагомість;

 • підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини.

^ 2.Хімічно небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Група підрозділяється на дві підгрупи.

2.1) за характером впливу на організм людини:

 • загальнотоксичні (окис вуглецю, сірководень, метил­овий спирт, сурикові фарби, етилований бензин та ін.);

 • дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та ін.);

 • сенсибілізуючі - діючі як алергени (різні розчинники на основі нітросполук та ін.);

 • канцерогенні - які викликають ракові захворювання (нікель і його з'єднання, окисли хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли та ін.);

 • мутагенні, що приводять до зміни спадкоємної інфор­мації (свинець, марганець, радіоактивні речовини та ін.).

^ 2.2) за шляхом проникнення в організм людини:

 • через дихальні шляхи;

 • травний тракт;

 • шкіру.

3. Біологічно небезпечні й шкідливі виробничі фактори.
Ця група включає об'єкти, вплив яких викликає травми чи захворювання:

 • мікроорганізми (бактерії, віруси, риккетсії, спіро­хети, гриби, найпростіші);

 • макроорганізми (рослини, тварини).


^ 4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі фактори:

 • фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);

 • нервово-психічні перевантаження (розумове переван­таження, перевантаження аналізаторів, монотонність праці та емоційні перевантаження).


ДОДАТОК 3

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в
робочій зоні виробничих приміщень


Період року

Категорія робіт

Температура
повітря, °С

Відносна

вологість, φ %

Швидкість

руху повітря, м/сек

Холодний період
року

Легка І а

22-24

60-40

0,1

Легка І6

21 -23

60-40

0,1

Середньої важкості ІІа

19-21

60-40

0,2

Середньої важкості ІІб

17- 19

60-40

0,2

Важка ПІ

16-18

60-40

0,3

Теплий
період

року

Легка Іа

23 - 25

60-40

0,1

Легка І6

22-24

60-40

0,2

Середньої важкості ІІа

21 -23

60-40

0,3

Середньої важкості ІІб

20 - 22

60-40

0,3

Важка ІІІ

18 - 20

60-40

0,4


ДОДАТОК 4

Допустимі величини температури, відносної вологості й швидкості руху повітря в

робочій зоні виробничих приміщень


Період
року

Категорія
робіт

Температура, ° С

Відносна вологість (%) на
робочих
місцях -

Швидкість руху
(м/сек.) на
робочих
місцях -

Верхня межа

Нижня межа

На
постійних

робочих

місцях

На

непостійних робочих місцях

На
постійних

робочих

місцях

На

непостійних робочих місцях

постійних і

непостійних

постійних і

непостійних

Холодний

період

року

Легка Іа

25

26

21

18

75

не більше 0,1

Легка І6

24

25

20

17

75

не більше 0,2

Середньої
важкості ІІа

23

24

17

15

75

не більше 0,3

Середньої
важкості ІІб

21

23

15

13

75

не більше 0,4

Важка III

19

20

13

12

75

не більше 0,5


Теплий

період
рокуЛегка Іа

28

30

22

20

55 - при 28° С

0,2 - 0, 1

Легка 16

28

30

21

19

60 - при 27° С

0,3-0,1

Середньої
важкості ІІа

27

29

18

17

65 - при 26° С

0,4 - 0,2

Середньої
важкості ІІб

27

29

15

15

70 - при 25° С


0,5 - 0,2

Важка ІІІ

26

28

15

13

75 - при 24° С

і нижче

0,6 - 0,5


ДОДАТОК 5

Санитарные нормы спектральных показателей вибрационной загрузки

на оператора (ГОСТ 12.1.012-90). Общая вибрация, категории 3, тип «а» и «в».


Характеристика условий труда

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

Нормативные значения

виброускорения

виброскорости

м/с2

дБ

м/с·102

дБ

1

2

3

4

5

6

Категория 3, тип «а» –технологическая вибрация, воздействующая на операторов стационарных машин и оборудования или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации

2

0,14

103

1,3

108

4

0,1

100

0,45

99

8

0,11

101

0,22

93

16

0,20

106

0,20

92

31,5

0,40

112

0,20

92

63

0,80

118

0,20

92

Ũ, Lũ, Uекв, L u


0,1

100

0,20

92

Категория 3, тип «в» вибрация на рабочих местах работников умственного труда

2

0,02

86

0,18

91

4

- 0,014

83

0,063

82

8

0,014

83

0,032

76

16

0,028

89

0,028

75

31,5

0,056

95

0,028

75

63

0,112

101

0.028

75

Ũ, Lũ, Uекв, L u

0,014

83

0,028

75ДОДАТОК 6

Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот, еквівалентні рівні звуку на робочих місцях (ДСН 3.3.6.037-99)Вид трудової діяльності, робоче місце

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц

Рівні шуму та еквівалентні рівні шуму, дБА, дБАекв.

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Підприємства, установи, організації

1.

Творча діяльність, керівна робота з підвищеними вимогами, наукова діяльність, конструювання та проектування, програмування, викладання та навчання, лікарська діяльність;

робочі місця у приміщеннях – дирекції, проектно-конструкторських бюро, розраховувачів, програмістів обчислювальних машин, у лабораторіях для теоретичних робіт та обробки даних, прийому хворих у медпунктах86716154494542403850

2.

Висококваліфікована робота, що вимагає зосередження, адміністративно-керівна діяльність, вимірювальні та аналітичні роботи у лабораторії; робочі місця у приміщеннях цехового керівного апарату, контор, лабораторій93797063585552504960

3.

Робота, що виконується з вказівками та акустичними сигналами, які часто надходять; робота, що потребує постійного слухового контролю, операторська робота за точним графіком з інструкцією, диспетчерська робота: робочі місця у приміщеннях диспетчерської служби, кабінетах і приміщеннях спостереження та дистанційного керування з мовним зв'язком по телефону, друкарських бюро, на дільницях точного складання, на телефонних та телеграфних станціях, у приміщеннях майстрів, у залах обробки інформації на обчислювальних машинах без дисплея та в приміщеннях операторів акустиків96837468636057555465

4.

Робота, що вимагає зосередження, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження та дистанційного керування виробничими циклами: робочі місця за пультами у кабінетах нагляду та дистанційного керування без мовного зв'язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з шумовим устаткуванням, шумними агрегатами обчислювальних машин103918377737068666475

5.

Виконання всіх видів робіт (крім перелічених у пп. 1-4 та аналогічних їм) на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях та території підприємств


107


95


87


82


78


75


73


71


69


80

ДОДАТОК 7


Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно з ОНТП 24-86

Категорія приміщення

Характеристика речовин і матеріалів, що знаходяться (обертаються)

у приміщенні

А


вибухопожежонебезпечна

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С, у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кП. Речовини й матеріали, які здатні до вибуху і горіння в разі взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним у такій кількості, що розрахунковий надмірний тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа

Б


вибухопожежо-

небезпечна

Горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху вище за 28 °С, горючі рідини в такій кількості, що здатні утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається надмірний тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа

В

пожежонебезпечна

Горючі й важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини та матеріали, здатні тільки горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним, за умови, що приміщення, в яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорій А і Б

Г


Негорючі речовини й матеріали в гарячому, розжареному та розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням, променистого тепла, іскор і полум'я; горючі гази, рідини й тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо

Д

Негорючі рідини і матеріали в холодному стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолодження та гідроприводу обладнанні в кількості не більше 60 кг на одиницю обладнання у разі тиску не більше 0,2 МПа; кабельні електропроводки до обладнання, окремі предмети меблів на місцях


ДОДАТОК 8

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд (ДБН В.1.1-7–2002)

Ступінь вогнестійкості

Конструктивні характеристики

I

Будівлі з несучими й огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону або залізобетону з використанням листових і плитних негорючих матеріалів

II

Те саме. В покриттях будівель допускається використовувати незахищені сталеві конструкції

III

Будівлі з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону або залізобетону. Для перекриттів допускається використання дерев'яних конструкцій, захищених штука­туркою або важкогорючими листовими, а також плитними матеріалами. До елементів покриттів не встановлюються вимоги щодо межі вогнестій­кості та меж поширення вогню, при цьому елементи горищних покриттів з деревини піддаються вогнезахисній обробці

IIIа

Будівлі переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи карка­су - зі сталевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції зі сталевих профільованих листів або інших негорючих листових матері­алів а важкогорючим утеплювачем

IIIб

Будівлі переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - з цільної або клеєної деревини, піддані вогнезахисній обробці, яка забезпечує потрібну межу поширення вогню. Огороджувальні конструкції - з панелей або поелементного складання, що зроблені з вико­ристанням деревини або матеріалів на її основі. Деревина й інші горючі матеріали огороджувальних конструкцій повинні бути піддані вогнезахисному обробленню або бути захищені від впливу вогню та високих температур таким чином, щоб забезпечити потрібну межу поширення вогню

IV

Будівлі з несучими та огороджувальними конструкціями а цільної або клеєної деревини та інших горючих та важкогорючих матеріалів, захищених від впливу вогню та високих температур штукатуркою та іншими листовими та плитними матеріалами. До елементів покриттів не ставляться вимоги щодо меж вогнестійкості та меж поширення полум'я, при цьому елементи горищних перекриттів з деревини піддаються вогнезахисній обробці

IVа

Будівлі переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса - зі сталевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції — зі сталевих профільованих листів або інших негорючих ма­теріалів з горючим утеплювачем

V

Будівлі, до несучих та огороджувальних конструкцій яких не встановлю­ються вимоги щодо меж вогнестійкості та меж поширення вогню

ДОДАТОК 9


Класифікація приміщень і зовнішніх установок згідно з ПУЕ

Зони класу

Загальна характеристика середовища у приміщеннях і зовнішніх установках
^

Приклади виробництв


Пожежонебезпечні зони

П-І

Є в наявності горючі рідини з температурою займання більше за 61 °С

Склади мінеральних мастил

П-ІІ

Виділяються горючий пил або волокна з нижньою концентра­ційною межею вибуховості (НКМВ) 65 г'м~3 до об'єму повітря у приміщенні

Деревообробні, прядильні цехи

П-ІІа

Наявні тверді горючі речовини

Склади паперу, меблів, одягу

П-ІІІ

Є в наявності горючі рідини з температурою займання більше за 61 °С або тверді горючі речовини за межами приміщення

Відкриті склади вугіл­ля, деревини^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України «Про охорону праці». К., 2002.

 2. Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках. - М.:Энергия 1983.

 3. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроус­тановках. -М.: Энергоатомиздат, 1984.

 4. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. -М.: Энергоатомиздат, 1984.

 5. Кашолкин Б.Й. и др. Тушение пожаров в электроустановках. -М.: Энергоатомиздат, 1985.

 6. Черкасов В.Н. Защита взрывоопасных сооружений от молний и статического электричества. - М.: Стройиздат, 1984.

 7. Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике. - М.: Энергоатомиздат, 1995.

 8. Правила устройства электроустановок /ПУЭ/.-М.: Энергоатомиздат, 1987.

 9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

 10. СН 512-78. Указания по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.

 11. ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение.

 12. СНиП ІІ-12-77. Защита от шума.

 13. СНиП ІІ-92-76. Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий.

 14. ДБН В. 1.1-7-2002 „Пожежна безпека об'єктів будівництва”.

 15. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондицио­нирование воздуха.

 16. СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.

 17. СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий.

 18. 27. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные произ­водственные факторы. Классификация.

 19. ГОСТ 12. 1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования без­опасности.

 20. ДСН 3.3.6.042 -99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 21. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества.

 22. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

 23. ГОСТ 12. 1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

 24. ГОСТ 12. 1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защит­ное заземление, зануление.

 25. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Пред­ельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов.

 26. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполне­нии работ сидя. Общие эргономические требования.

 27. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполне­нии работ стоя. Общие эргономические требования.

 28. ГОСТ 12.4.011-75. ССБТ. Средства защиты работаю­щих. Классификация.

 29. Воронов Ю.В. Охрана окружающей среды. -М.: Стройиздат,1988.

 30. ДСН 3.3.6.037 – 99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

 31. ОНТП 24- 86 Категории помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах спеціальності 7.090605 «Світлотехніка та джерела світла»


Укладач: Анатолій Михайлович Гарьковець


^

Відповідальний за випуск Б. М. Коржик
Редактор: М.З. Аляб’євПлан 2007, поз. 165Підп. до друку 26.03.2007

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умов-друк. арк. 1,2

Обл.-вид. арк. 1,7


Тираж 200 прим.

Зам №

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002 Харків, ХНАМГ вул. Революції, 12
Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи